Google Ad Grants tarjoaa järjestöille ja yhdistyksille rahallista tukea 

Hei jär­jes­tön tai yhdis­tyk­sen edus­ta­ja! Olet­ko jo kuul­lut Googlen jär­jes­töil­le suun­na­tus­ta pal­ve­lus­ta, Google Ad Grants -ohjelmasta?

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on mak­set­tua näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa. Jos olet kui­ten­kin ei-kau­pal­li­sen orga­ni­saa­tion edus­ta­ja, voit saa­da Googlel­ta mai­nos­bud­je­tin hakusa­na­mai­non­nan teke­mi­seen ilmai­sek­si. Mis­tä täs­sä oikein on kyse?

Google Ad Grants - Mistä on kyse?

Onko taval­li­nen Googles­sa teh­tä­vä hakusa­na­mai­non­ta jo sinul­le tut­tua? Google Ad Grants -mai­non­ta on läh­tö­koh­dil­taan hyvin saman­lais­ta kuin taval­li­nen hakusa­na­mai­non­ta. Sitä jopa teh­dään saman työ­ka­lun Google Adsin kaut­ta. On kui­ten­kin useam­pi seik­ka mikä erot­taa nor­maa­lin hakusa­na­mai­non­nan Google Ad Grants -mainonnasta.

Kat­so alta video, mis­sä Kublan Kal­le ker­too lyhyes­ti mis­tä Ad Grant­sis­sa on kyse!

Jopa 10 000 dollaria ilmaista rahaa kuukaudessa

Google Ad Grants -ohjel­ma tar­jo­aa ei-kau­pal­li­sil­le yhdis­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le ja hyvän­te­ke­väi­syy­sor­ga­ni­saa­tioil­le mah­dol­li­suu­den näyt­tää mai­nok­sia Googlen haku­ko­nees­sa teh­dyis­sä hauis­sa jopa 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuu­kausi. Pää­set siis teke­mään hakusa­na­mai­non­taa tar­vit­se­mat­ta panos­taa sii­hen itse medi­aan kulu­vaa rahaa.

Mie­tit var­maan, että tähän on olta­va koi­ra hau­dat­tu­na. Näin ei kui­ten­kaan ole. Google kui­ten­kin mää­rit­te­lee tark­kaan, ket­kä Ad Grants -ohjel­maan pää­se­vät mukaan. Mai­non­nal­le on mää­ri­tel­ty myös tar­kat laa­tu­vaa­ti­muk­set, joten mai­nos­ta­mi­nen Ad Grants -ohjel­man kaut­ta vaa­tii suun­nit­te­lua ja kam­pan­join­nin tark­kaa moni­to­roin­tia, jot­ta ohjel­mas­sa pysyy muka­na eikä mai­non­ta mene pois päältä.

Miksi Google jakaa ilmaista mainosrahaa?

Google halu­aa Ad Grants -ohjel­mal­laan tukea hyvän­te­ke­väi­syyt­tä teke­viä taho­ja. Se var­mas­ti myös halu­aa hou­ku­tel­la ohjel­man kaut­ta jär­jes­tö­jä, yhdis­tyk­siä ja sää­tiöi­tä asiak­kaik­seen jaka­mal­la ilmais­ta rahaa. Näin eri tahot oppi­vat käyt­tä­mään Googlen työ­ka­lu­ja ja näke­vät käy­tän­nös­sä miten sen kaut­ta saa­daan tuloksia.

Ketkä voivat hakea mukaan Google Ad Grants -ohjelmaan?

Ohjel­maan voi­vat hakea mukaan jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set, mm. hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt ja ammat­tiyh­dis­tyk­set. Jul­kis­hal­lin­non viras­tot ja orga­ni­saa­tiot, sai­raa­lat ja lää­ke­tie­teel­li­set ryh­mät, aka­tee­mi­set lai­tok­set tai yli­opis­tot eivät voi osal­lis­tua ohjelmaan.

Jot­ta jär­jes­tö voi­daan hyväk­syä Google Ad Grants -ohjel­maan, sen on täy­tet­tä­vä tie­tyt Googlen vaa­ti­muk­set kuten:

 • Orga­ni­saa­tion on olta­va kel­vol­li­nen hyväntekeväisyysjärjestö
 • Jär­jes­tön on hyväk­syt­tä­vä ja täy­tet­tä­vä Googlen vaa­ti­muk­set syr­jin­nän vas­tus­ta­mi­ses­ta sekä lah­joi­tus­ten vas­taa­no­tos­ta ja käytöstä
 • Jär­jes­töl­lä on olta­va laa­du­kas verk­ko­si­vus­to, joka nou­dat­taa ohjel­man verkkosivustokäytäntöä
 • Orga­ni­saa­tion on läpäis­tä­vä Google Ad Grant­sin esivalinta

Haluat­ko hakea mukaan Google Ad Grants -ohjel­maan tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Ads Grants laatuvaatimukset

Kun orga­ni­saa­tio on läpäis­syt Googlen vaa­ti­muk­set, tulee itse Ad Grants -mai­nos­ti­li raken­taa tiet­ty­jen ehto­jen mukai­ses­ti. Googlel­la on pit­kä lis­ta vaa­ti­muk­sia, joil­la mai­nos­ti­li saa pyö­riä. Kam­pan­joi­den on mm. tuet­ta­va jär­jes­tön teh­tä­vää ja tilin on tuo­ta­va mitat­ta­via tulok­sia. Tilil­lä ei voi­da käyt­tää lii­an ylei­siä avain­sa­no­ja ja sen vuok­si esi­mer­kik­si yhden sanan haku­ter­mit eivät ole sal­lit­tu­ja. Mai­non­ta tulee olla tar­kas­ti geo­koh­den­net­tua ja klik­ki­pro­sen­tin sekä kon­ver­sio­as­teen tulee olla hyväl­lä tasolla.

Google Ad Grants -mai­nos­ti­lil­lä pys­tyt teke­mään ainoas­taan hakusa­na­mai­non­taa, mikä tar­koit­taa, että esim. ban­ne­reil­la teh­tä­vä display-mai­non­ta, You­Tu­be-mai­non­ta ja muut kam­pan­ja­muo­dot jää­vät mai­non­nan ulko­puo­lel­le. Nii­tä pys­tyy toki samaan aikaan teke­mään taval­li­sen Google Ads -mai­nos­ti­lin kaut­ta, jon­ne tulee panos­taa eril­li­nen mai­nos­bud­jet­ti.

Ad Grants -ohjel­ma on hie­no tapa lisä­tä jär­jes­tö­si näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja sääs­tää mai­non­nan kus­tan­nuk­sia. Yllä­mai­nit­tu­jen seik­ko­jen vuok­si tilin perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to ei kui­ten­kaan ole yksin­ker­tais­ta vaan vaa­tii asi­aan pereh­ty­mis­tä ja tilin monitorointia.

Miksi tehdä Ad Grants -mainontaa?

Suo­mes­sa teh­dään vuo­sit­tain yli 10 mil­jar­dia Google-hakua vuo­des­sa. Meis­tä jokai­nen tie­tää mitä ”googlet­ta­mi­nen” tar­koit­taa ja teem­me sitä päi­vit­täin. Meil­lä on tar­ve kun olem­me Googles­sa, ja mai­nos­ta­mi­sel­la pyrim­me vas­taa­maan tar­pee­seen. On siis sano­mat­ta­kin sel­vää, että Googles­sa teh­tä­vä hakusa­na­mai­non­ta kannattaa. 

Ad Grants tar­jo­aa kana­van vies­tiä toi­min­nas­tan­ne ja arvois­tan­ne. Saat­te näky­vyyt­tä ja tie­toi­suus aja­mas­tan­ne asias­ta levi­ää. Tie­toi­suu­den leviä­mi­nen mah­dol­lis­taa poten­ti­aa­lis­ten uusia jäse­nien ja tuki­joi­den tavoit­ta­mi­sen. Näin ollen saat­te mah­dol­li­ses­ti uusia jäse­niä ja lah­joi­tuk­sia, mikä on jär­jes­töil­le tärkeää.

Google Ad Grants tukee myös mui­den mai­nos­ka­na­via ja nii­den tuot­ta­vuut­ta, sil­lä vies­tin tois­tu­mi­nen eri kana­vis­sa vah­vis­taa muis­ti­jäl­keä. Jos esi­mer­kik­si olet­te ja vah­vas­ti läs­nä sosi­aa­li­ses­sa median kana­vas­sa esim. Face­boo­kis­sa, suo­sit­te­len vah­vas­ti otta­maan Google Ad Grant­sin mukaan mai­nos­ka­na­va­pa­let­tiin­ne, sil­lä nämä kak­si kana­vaa toi­mi­vat ylei­ses­ti hyvin yhteen. 

Mik­si et siis tart­tui­si Ad Grant­sin tar­joa­maan mahdollisuuteen?

Miten pääsen mukaan Google Ad Grants -ohjelmaan?

Aivan ensim­mäi­sek­si sinun tulee var­mis­taa, onko edus­ta­ma­si orga­ni­saa­tio kel­poi­nen hake­maan ohjel­maan. Jot­ta hake­mus­pro­ses­si voi­daan aloit­taa, tulee orga­ni­saa­tion rekis­te­röi­tyä Googlen pai­kal­li­sen yhteis­työ­kump­pa­nin pal­ve­luun. Hake­mus teh­dään ver­kos­sa ja jos se hyväk­sy­tään, pää­set käsik­si raken­ta­maan mainostiliäsi. 

Kos­ka hake­mis­pro­ses­si Ad Grant­siin vaa­tii muu­ta­man työ­vai­heen ja itse mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to ei ole aivan yksin­ker­tais­ta, suo­sit­te­lem­me otta­maan yhtey­den asian­tun­te­vaan kump­pa­niin. Täl­lä tavoin kaik­ki menee ker­ral­la var­mas­ti kuten pitää ja sinul­ta sääs­tyy aikaa ja resursseja. 

Meil­lä Kublal­la on koke­mus­ta usei­den Ad Grants -tilien avaa­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set­kin liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä meihin!

Ota yhteyt­tä!
Google Ad Grants
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy