Google Ad Grants tarjoaa järjestöille ja yhdistyksille rahallista tukea 

Hei jär­jes­tön tai yhdis­tyk­sen edus­ta­ja! Olet­ko jo kuul­lut Googlen jär­jes­töil­le suun­na­tus­ta pal­ve­lus­ta, Google Ad Grants -ohjelmasta?

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on mak­set­tua näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa. Jos olet kui­ten­kin ei-kau­pal­li­sen orga­ni­saa­tion edus­ta­ja, voit saa­da Googlel­ta mai­nos­bud­je­tin hakusa­na­mai­non­nan teke­mi­seen ilmai­sek­si. Mis­tä täs­sä oikein on kyse?

Google Ad Grants - Mistä on kyse?

Onko taval­li­nen Googles­sa teh­tä­vä hakusa­na­mai­non­ta jo sinul­le tut­tua? Google Ad Grants -mai­non­ta on läh­tö­koh­dil­taan hyvin saman­lais­ta kuin taval­li­nen hakusa­na­mai­non­ta. Sitä jopa teh­dään saman työ­ka­lun Google Adsin kaut­ta. On kui­ten­kin useam­pi seik­ka mikä erot­taa nor­maa­lin hakusa­na­mai­non­nan Google Ad Grants -mainonnasta.

Jopa 10 000 dollaria ilmaista rahaa kuukaudessa

Google Ad Grants -ohjel­ma tar­jo­aa ei-kau­pal­li­sil­le yhdis­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le ja hyvän­te­ke­väi­syy­sor­ga­ni­saa­tioil­le mah­dol­li­suu­den näyt­tää mai­nok­sia Googlen haku­ko­nees­sa teh­dyis­sä hauis­sa jopa 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuu­kausi. Pää­set siis teke­mään hakusa­na­mai­non­taa tar­vit­se­mat­ta panos­taa sii­hen itse medi­aan kulu­vaa rahaa.

Mie­tit var­maan, että tähän on olta­va koi­ra hau­dat­tu­na. Näin ei kui­ten­kaan ole. Google kui­ten­kin mää­rit­te­lee tark­kaan, ket­kä Ad Grants -ohjel­maan pää­se­vät mukaan. Mai­non­nal­le on mää­ri­tel­ty myös tar­kat laa­tu­vaa­ti­muk­set, joten mai­nos­ta­mi­nen Ad Grants -ohjel­man kaut­ta vaa­tii suun­nit­te­lua ja kam­pan­join­nin tark­kaa moni­to­roin­tia, jot­ta ohjel­mas­sa pysyy muka­na eikä mai­non­ta mene pois päältä.

Miksi Google jakaa ilmaista mainosrahaa?

Google halu­aa Ad Grants -ohjel­mal­laan tukea hyvän­te­ke­väi­syyt­tä teke­viä taho­ja. Se var­mas­ti myös halu­aa hou­ku­tel­la ohjel­man kaut­ta jär­jes­tö­jä, yhdis­tyk­siä ja sää­tiöi­tä asiak­kaik­seen jaka­mal­la ilmais­ta rahaa. Näin eri tahot oppi­vat käyt­tä­mään Googlen työ­ka­lu­ja ja näke­vät käy­tän­nös­sä miten sen kaut­ta saa­daan tuloksia.

Ketkä voivat hakea mukaan Google Ad Grants -ohjelmaan?

Ohjel­maan voi­vat hakea mukaan jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set, mm. hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt ja ammat­tiyh­dis­tyk­set. Jul­kis­hal­lin­non viras­tot ja orga­ni­saa­tiot, sai­raa­lat ja lää­ke­tie­teel­li­set ryh­mät, aka­tee­mi­set lai­tok­set tai yli­opis­tot eivät voi osal­lis­tua ohjelmaan.

Jot­ta jär­jes­tö voi­daan hyväk­syä Google Ad Grants -ohjel­maan, sen on täy­tet­tä­vä tie­tyt Googlen vaa­ti­muk­set kuten:

 • Orga­ni­saa­tion on olta­va kel­vol­li­nen hyväntekeväisyysjärjestö
 • Jär­jes­tön on hyväk­syt­tä­vä ja täy­tet­tä­vä Googlen vaa­ti­muk­set syr­jin­nän vas­tus­ta­mi­ses­ta sekä lah­joi­tus­ten vas­taa­no­tos­ta ja käytöstä
 • Jär­jes­töl­lä on olta­va laa­du­kas verk­ko­si­vus­to, joka nou­dat­taa ohjel­man verkkosivustokäytäntöä
 • Orga­ni­saa­tion on läpäis­tä­vä Google Ad Grant­sin esivalinta

Haluat­ko hakea mukaan Google Ad Grants -ohjel­maan tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Ota rohkeasti yhteyttä, keskustellaan tarpeistanne ja suunnitellaan paras mahdollinen ratkaisu!

Google Ads Grants laatuvaatimukset

Kun orga­ni­saa­tio on läpäis­syt Googlen vaa­ti­muk­set, tulee itse Ad Grants -mai­nos­ti­li raken­taa tiet­ty­jen ehto­jen mukai­ses­ti. Googlel­la on pit­kä lis­ta vaa­ti­muk­sia, joil­la mai­nos­ti­li saa pyö­riä. Kam­pan­joi­den on mm. tuet­ta­va jär­jes­tön teh­tä­vää ja tilin on tuo­ta­va mitat­ta­via tulok­sia. Tilil­lä ei voi­da käyt­tää lii­an ylei­siä avain­sa­no­ja ja sen vuok­si esi­mer­kik­si yhden sanan haku­ter­mit eivät ole sal­lit­tu­ja. Mai­non­ta tulee olla tar­kas­ti geo­koh­den­net­tua ja klik­ki­pro­sen­tin sekä kon­ver­sio­as­teen tulee olla hyväl­lä tasolla.

Google Ad Grants -mai­nos­ti­lil­lä pys­tyt teke­mään ainoas­taan hakusa­na­mai­non­taa, mikä tar­koit­taa, että esim. ban­ne­reil­la teh­tä­vä display-mai­non­ta, You­Tu­be-mai­non­ta ja muut kam­pan­ja­muo­dot jää­vät mai­non­nan ulko­puo­lel­le. Nii­tä pys­tyy toki samaan aikaan teke­mään taval­li­sen Google Ads -mai­nos­ti­lin kaut­ta, jon­ne tulee panos­taa eril­li­nen mai­nos­bud­jet­ti.

Ad Grants -ohjel­ma on hie­no tapa lisä­tä jär­jes­tö­si näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja sääs­tää mai­non­nan kus­tan­nuk­sia. Yllä­mai­nit­tu­jen seik­ko­jen vuok­si tilin perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to ei kui­ten­kaan ole yksin­ker­tais­ta vaan vaa­tii asi­aan pereh­ty­mis­tä ja tilin monitorointia.

Miksi tehdä Ad Grants -mainontaa?

Suo­mes­sa teh­dään vuo­sit­tain yli 10 mil­jar­dia Google-hakua vuo­des­sa. Meis­tä jokai­nen tie­tää mitä ”googlet­ta­mi­nen” tar­koit­taa ja teem­me sitä päi­vit­täin. Meil­lä on tar­ve kun olem­me Googles­sa, ja mai­nos­ta­mi­sel­la pyrim­me vas­taa­maan tar­pee­seen. On siis sano­mat­ta­kin sel­vää, että Googles­sa teh­tä­vä hakusa­na­mai­non­ta kannattaa. 

Ad Grants tar­jo­aa kana­van vies­tiä toi­min­nas­tan­ne ja arvois­tan­ne. Saat­te näky­vyyt­tä ja tie­toi­suus aja­mas­tan­ne asias­ta levi­ää. Tie­toi­suu­den leviä­mi­nen mah­dol­lis­taa poten­ti­aa­lis­ten uusia jäse­nien ja tuki­joi­den tavoit­ta­mi­sen. Näin ollen saat­te mah­dol­li­ses­ti uusia jäse­niä ja lah­joi­tuk­sia, mikä on jär­jes­töil­le tärkeää.

Google Ad Grants tukee myös mui­den mai­nos­ka­na­via ja nii­den tuot­ta­vuut­ta, sil­lä vies­tin tois­tu­mi­nen eri kana­vis­sa vah­vis­taa muis­ti­jäl­keä. Jos esi­mer­kik­si olet­te ja vah­vas­ti läs­nä sosi­aa­li­ses­sa median kana­vas­sa esim. Face­boo­kis­sa, suo­sit­te­len vah­vas­ti otta­maan Google Ad Grant­sin mukaan mai­nos­ka­na­va­pa­let­tiin­ne, sil­lä nämä kak­si kana­vaa toi­mi­vat ylei­ses­ti hyvin yhteen. 

Mik­si et siis tart­tui­si Ad Grant­sin tar­joa­maan mahdollisuuteen?

Miten pääsen mukaan Google Ad Grants -ohjelmaan?

Aivan ensim­mäi­sek­si sinun tulee var­mis­taa, onko edus­ta­ma­si orga­ni­saa­tio kel­poi­nen hake­maan ohjel­maan. Jot­ta hake­mus­pro­ses­si voi­daan aloit­taa, tulee orga­ni­saa­tion rekis­te­röi­tyä Googlen pai­kal­li­sen yhteis­työ­kump­pa­nin pal­ve­luun. Hake­mus teh­dään ver­kos­sa ja jos se hyväk­sy­tään, pää­set käsik­si raken­ta­maan mainostiliäsi. 

Kos­ka hake­mis­pro­ses­si Ad Grant­siin vaa­tii muu­ta­man työ­vai­heen ja itse mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to ei ole aivan yksin­ker­tais­ta, suo­sit­te­lem­me otta­maan yhtey­den asian­tun­te­vaan kump­pa­niin. Täl­lä tavoin kaik­ki menee ker­ral­la var­mas­ti kuten pitää ja sinul­ta sääs­tyy aikaa ja resursseja. 

Meil­lä Kublal­la on koke­mus­ta usei­den Ad Grants -tilien avaa­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set­kin liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä meihin!

Ota yhteyt­tä!
Google Ad Grants
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi