Google Ad Grants -mainonta 

Hei jär­jes­tön tai yhdis­tyk­sen edus­ta­ja! Olet­ko jo kuul­lut Googlen Ad Grants -ohjelmasta?

Google Ad Grants - Mistä on kyse?

Googlen Ad Grants -ohjel­ma tar­jo­aa yhdis­tyk­sil­le ja jär­jes­töil­le mah­dol­li­suu­den näyt­tää mai­nok­sia Googlen haku­ko­nees­sa teh­dyis­sä hauis­sa jopa 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuu­kausi. Luit oikein - 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuukausi.

google ad grants

Miksi saan ilmaista mainosrahaa?

Googlen code of con­duct on ”do the right thing”. Voi­daan siis pää­tel­lä että Google Ad Grants on yksi useis­ta Googlen tavois­ta teh­dä hyvää. Kii­tos Google! 

Voi­daan myös aja­tel­la Googlen mah­dol­li­ses­ti hou­kut­te­le­van täl­lä taval­la jär­jes­tö­jä, yhdis­tyk­siä ja sää­tiöi­tä asiak­kaik­seen jaka­mal­la ilmais­ta rahaa. Näin eri tahot oppi­vat käyt­tä­mään Googlen työ­ka­lu­ja ja osa tulee saa­maan lois­ta­via tulok­sia. Avul­lam­me useat tahot saa­vat­kin jo lois­ta­via tulok­sia. Mikä­li siis ilmais­ta mai­nos­ra­haa ei enää oli­si­kaan, niin osa jat­kai­si mak­sul­lis­ta mai­non­taa joka tapauk­ses­sa. Toi­vot­ta­vas­ti kui­ten­kaan tätä ilmais­ta tukea ei ote­ta pois kos­kaan, mut­ta nau­ti­taan niin pit­kään kuin Google Ad Grants on tarjolla.

Kenelle Google Ad Grants on?

Ohjel­maan voi­vat hakea mukaan jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set, mm. hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt ja ammat­tiyh­dis­tyk­set. Jot­ta jär­jes­tö voi­daan hyväk­syä Google Ad Grants -ohjel­maan, sen on täy­tet­tä­vä tie­tyt Googlen vaa­ti­muk­set, mm.

- Orga­ni­saa­tion on olta­va kel­vol­li­nen hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö
- Jär­jes­tön on hyväk­syt­tä­vä ja täy­tet­tä­vä Googlen vaa­ti­muk­set syr­jin­nän vas­tus­ta­mi­ses­ta sekä lah­joi­tus­ten vas­taa­no­tos­ta ja käy­tös­tä
- Jär­jes­töl­lä on olta­va laa­du­kas verk­ko­si­vus­to, joka nou­dat­taa ohjel­man verk­ko­si­vus­to­käy­tän­töä
- Orga­ni­saa­tion on läpäis­tä­vä Google Ad Grant­sin esivalinta

Myös itse Ad Grants -mai­nos­ti­lin tulee täyt­tää tie­tyt vaa­ti­muk­set. Kam­pan­joi­den on mm. tuet­ta­va jär­jes­tön teh­tä­vää ja tilin on tuo­ta­va mitat­ta­via tulok­sia. Tilil­lä ei voi­da käyt­tää lii­an ylei­siä avain­sa­no­ja ja sen vuok­si esi­mer­kik­si yhden sanan haku­ter­mit eivät ole sal­lit­tu­ja. Mai­non­ta tulee olla tar­kas­ti geo­koh­den­net­tua ja klik­ki­pro­sen­tin tulee olla hyväl­lä tasolla.

Ad Grants -ohjel­ma on hie­no tapa lisä­tä jär­jes­tö­si näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja sääs­tää mai­non­nan kus­tan­nuk­sia. Yllä­mai­nit­tu­jen seik­ko­jen vuok­si tilin perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to ei kui­ten­kaan ole yksin­ker­tais­ta vaan vaa­tii asi­aan pereh­ty­mis­tä ja tilin monitorointia.

Mikä­li sinua kiin­nos­taa osal­lis­tua ohjel­maan, autam­me sinua mie­lel­läm­me!

Koska Google Ad Grants päättyy?

Toi­vot­ta­vas­ti ei kos­kaan. Tähän ei siis ole mitään vas­taus­ta. Google tekee jat­ku­vas­ti muu­tok­sia ohjel­man vaa­ti­muk­siin ja ehtoi­hin. Muu­tok­sia teh­dään vuo­sit­tain ja täl­lä het­kel­lä koke­mus­tem­me mukaan 70% mai­nos­ra­han haki­jois­ta ei kos­kaan saa mai­non­taa pyö­ri­mään yli 100€/kk bud­je­til­la. Google mai­nok­sien pyö­rit­tä­mi­nen Ad Grant­sin puo­lel­la on mak­sul­lis­ta Google Ads -mai­non­taa huo­mat­ta­vas­ti vai­keam­paa ja täs­tä joh­tuen Google Ad Grants vaa­tii huo­mat­ta­vaa pereh­ty­mis­tä ja ajan­käyt­töä. On myös help­poa saa­da Google Ad Grants -tili sul­jet­tua teke­mäl­lä lii­an huo­no­laa­tuis­ta mai­non­taa tai rik­ko­mal­la sääntöjä.

Ole siis tark­ka­na raken­taes­sa­si mai­nok­sia, jot­ta yri­tyk­se­si Google Ad Grants ei vält­tä­mät­tä pää­ty kos­kaan ja saat ilmais­ta mai­nos­ra­haa jopa 120 000 $ vuo­des­sa!

Miten voi menettää oikeuden Google Ad Grants -ohjelmaan?

Voit menet­tää Google Ad Grants -ohjel­ma­oi­keu­den rik­ko­mal­la sään­tö­jä. Pereh­dy siis tar­koin Googlen aset­ta­miin mää­räyk­siin ja suo­si­tuk­siin jot­ta saat var­mas­ti hake­muk­se­si läpi. Mikä­li Google hyväk­syy hake­muk­se­si ja saat jär­jes­tö­si, yhdis­tyk­se­si tai sää­tiö­si Google Ad Grants -ohjel­man pii­riin, muis­ta laa­tia mai­nok­set huo­lel­li­ses­ti ohjei­den mukaan!

Kuinka edetä?

Meil­lä Kublal­la on koke­mus­ta usei­den Ad Grants -tilien avaa­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set­kin liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä mei­hin.

Kat­so Kal­len Ad Grants -video tääl­tä!

 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Google mainonta hinta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi