Google Ad Grants -mainonta 

Hei jär­jes­tön tai yhdis­tyk­sen edus­ta­ja! Olet­ko jo kuul­lut Googlen Ad Grants -ohjelmasta?

Google Ad Grants - Mistä on kyse?

Googlen Ad Grants -ohjel­ma tar­jo­aa yhdis­tyk­sil­le ja jär­jes­töil­le mah­dol­li­suu­den näyt­tää mai­nok­sia Googlen haku­ko­nees­sa teh­dyis­sä hauis­sa jopa 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuu­kausi. Luit oikein - 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuukausi.

google ad grants

Miksi saan ilmaista mainosrahaa?

Googlen code of con­duct on ”do the right thing”. Voi­daan siis pää­tel­lä että Google Ad Grants on yksi useis­ta Googlen tavois­ta teh­dä hyvää. Kii­tos Google! 

Voi­daan myös aja­tel­la Googlen mah­dol­li­ses­ti hou­kut­te­le­van täl­lä taval­la jär­jes­tö­jä, yhdis­tyk­siä ja sää­tiöi­tä asiak­kaik­seen jaka­mal­la ilmais­ta rahaa. Näin eri tahot oppi­vat käyt­tä­mään Googlen työ­ka­lu­ja ja osa tulee saa­maan lois­ta­via tulok­sia. Avul­lam­me useat tahot saa­vat­kin jo lois­ta­via tulok­sia. Mikä­li siis ilmais­ta mai­nos­ra­haa ei enää oli­si­kaan, niin osa jat­kai­si mak­sul­lis­ta mai­non­taa joka tapauk­ses­sa. Toi­vot­ta­vas­ti kui­ten­kaan tätä ilmais­ta tukea ei ote­ta pois kos­kaan, mut­ta nau­ti­taan niin pit­kään kuin Google Ad Grants on tarjolla.

Kenelle Google Ad Grants on?

Ohjel­maan voi­vat hakea mukaan jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set, mm. hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt ja ammat­tiyh­dis­tyk­set. Jot­ta jär­jes­tö voi­daan hyväk­syä Google Ad Grants -ohjel­maan, sen on täy­tet­tä­vä tie­tyt Googlen vaa­ti­muk­set, mm.

- Orga­ni­saa­tion on olta­va kel­vol­li­nen hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö
- Jär­jes­tön on hyväk­syt­tä­vä ja täy­tet­tä­vä Googlen vaa­ti­muk­set syr­jin­nän vas­tus­ta­mi­ses­ta sekä lah­joi­tus­ten vas­taa­no­tos­ta ja käy­tös­tä
- Jär­jes­töl­lä on olta­va laa­du­kas verk­ko­si­vus­to, joka nou­dat­taa ohjel­man verk­ko­si­vus­to­käy­tän­töä
- Orga­ni­saa­tion on läpäis­tä­vä Google Ad Grant­sin esivalinta

Myös itse Ad Grants -mai­nos­ti­lin tulee täyt­tää tie­tyt vaa­ti­muk­set. Kam­pan­joi­den on mm. tuet­ta­va jär­jes­tön teh­tä­vää ja tilin on tuo­ta­va mitat­ta­via tulok­sia. Tilil­lä ei voi­da käyt­tää lii­an ylei­siä avain­sa­no­ja ja sen vuok­si esi­mer­kik­si yhden sanan haku­ter­mit eivät ole sal­lit­tu­ja. Mai­non­ta tulee olla tar­kas­ti geo­koh­den­net­tua ja klik­ki­pro­sen­tin tulee olla hyväl­lä tasolla.

Ad Grants -ohjel­ma on hie­no tapa lisä­tä jär­jes­tö­si näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja sääs­tää mai­non­nan kus­tan­nuk­sia. Yllä­mai­nit­tu­jen seik­ko­jen vuok­si tilin perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to ei kui­ten­kaan ole yksin­ker­tais­ta vaan vaa­tii asi­aan pereh­ty­mis­tä ja tilin monitorointia.

Mikä­li sinua kiin­nos­taa osal­lis­tua ohjel­maan, autam­me sinua mie­lel­läm­me!

Koska Google Ad Grants päättyy?

Toi­vot­ta­vas­ti ei kos­kaan. Tähän ei siis ole mitään vas­taus­ta. Google tekee jat­ku­vas­ti muu­tok­sia ohjel­man vaa­ti­muk­siin ja ehtoi­hin. Muu­tok­sia teh­dään vuo­sit­tain ja täl­lä het­kel­lä koke­mus­tem­me mukaan 70% mai­nos­ra­han haki­jois­ta ei kos­kaan saa mai­non­taa pyö­ri­mään yli 100€/kk bud­je­til­la. Google mai­nok­sien pyö­rit­tä­mi­nen Ad Grant­sin puo­lel­la on mak­sul­lis­ta Google Ads -mai­non­taa huo­mat­ta­vas­ti vai­keam­paa ja täs­tä joh­tuen Google Ad Grants vaa­tii huo­mat­ta­vaa pereh­ty­mis­tä ja ajan­käyt­töä. On myös help­poa saa­da Google Ad Grants -tili sul­jet­tua teke­mäl­lä lii­an huo­no­laa­tuis­ta mai­non­taa tai rik­ko­mal­la sääntöjä.

Ole siis tark­ka­na raken­taes­sa­si mai­nok­sia, jot­ta yri­tyk­se­si Google Ad Grants ei vält­tä­mät­tä pää­ty kos­kaan ja saat ilmais­ta mai­nos­ra­haa jopa 120 000 $ vuo­des­sa!

Miten voi menettää oikeuden Google Ad Grants -ohjelmaan?

Voit menet­tää Google Ad Grants -ohjel­ma­oi­keu­den rik­ko­mal­la sään­tö­jä. Pereh­dy siis tar­koin Googlen aset­ta­miin mää­räyk­siin ja suo­si­tuk­siin jot­ta saat var­mas­ti hake­muk­se­si läpi. Mikä­li Google hyväk­syy hake­muk­se­si ja saat jär­jes­tö­si, yhdis­tyk­se­si tai sää­tiö­si Google Ad Grants -ohjel­man pii­riin, muis­ta laa­tia mai­nok­set huo­lel­li­ses­ti ohjei­den mukaan!

Kuinka edetä?

Meil­lä Kublal­la on koke­mus­ta usei­den Ad Grants -tilien avaa­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set­kin liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä mei­hin.

Kat­so Kal­len Ad Grants -video tääl­tä!

 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google mainonta hinta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy