Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Miten tavoittaa digissä koko Suomen ruokakauppiaat? 

Refe­rens­sit \ Miten tavoit­taa digis­sä koko Suo­men ruokakauppiaat?

Tomra heitti haasteen Kublalle: lanseerataan pullonpalautusautomaatti digissä!

Lue, miten Kubla rat­koi haas­teen ja miten hyvin rajat­tu B2B-koh­de­ryh­mä tavoi­tet­tiin digissä! 

Olem­me saa­neet buus­tia brän­di­mai­non­taam­me sekä enem­män näky­vyyt­tä tuotteillemme

Han­ne Suo­ma­lai­nen, Mar­ke­ting Mana­ger, Tomra

Olet var­maan­kin näh­nyt tai kuul­lut uuden­lai­ses­ta pul­lon­pa­lau­tusau­to­maa­tis­ta. Sii­hen voit kaa­taa jopa 100 tyh­jää pul­loa tai tölk­kiä ker­ral­la palau­tet­ta­vak­si. Yri­tys idean taka­na on nimel­tään Tom­ra. Tom­ral­la oli kui­ten­kin haas­te. Miten tavoit­taa digis­sä kaup­pi­aat, joil­le esi­tel­lä pul­lon­pa­lau­tuk­sen uusi aika? Tom­ran täy­sin uuden­lai­nen pul­lon­pa­lau­tusau­to­maat­ti saa­tiin kaup­piai­den tie­toon tehok­kaal­la digimarkkinoinnilla.

Kublan avulla mitattavaa markkinointia ja brändiapuja

Tom­ra oli kuul­lut hyvää Kublas­ta ja vuon­na 2020 Kubla voit­ti kisan, kun Tom­ra kil­pai­lut­ti mark­ki­noin­ti­kump­pa­nin­sa. Aiem­min Tom­ra oli teh­nyt pie­ni­muo­tois­ta digi­mark­ki­noin­tia, mut­ta nyt halut­tiin muut­taa mark­ki­noin­ti sys­te­maat­ti­seen teke­mi­seen. Näin vapau­tet­tai­siin Tom­ran ihmis­ten aikaa mui­hin töihin.

Ensim­mäi­se­nä lai­tet­tiin kun­toon Tom­ran sivus­ton ana­ly­tiik­ka ja mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­nen kun­toon. Näin pys­tyt­tiin toden­ta­maan, että Kublan kam­pan­jat todel­la toi­mi­vat. Toi­mi­va ana­ly­tiik­ka mah­dol­lis­taa lisäk­si esi­mer­kik­si toi­mi­mat­to­mis­ta mark­ki­noin­ti­rat­kai­suis­ta luo­pu­mi­sen ja bud­je­tin ohjaa­mi­sen toi­mi­viin kanaviin.

Uuden tuotteen lanseeraus oli kriittinen hetki

Tom­ran Mar­ke­ting Mana­ger Han­ne Suo­ma­lai­nen kiit­te­lee eri­tyi­ses­ti Kublan tukea uuden pul­lon­pa­lau­tusau­to­maat­ti Tom­ra R1:n kans­sa. Mak­se­tul­la mark­ki­noil­la halut­tiin tavoit­taa tär­kein koh­de­ryh­mä eli kaup­pi­aat, jot­ka voi­si­vat ottaa pul­lon­pa­lau­tusau­to­maa­tin myymälöihinsä.

Some-mai­non­nal­la tavoi­te­taan kulut­ta­jat hel­pos­ti, mut­ta B2B-koh­de­ryh­mät ovat yleen­sä hie­man työ­lääm­pi. Kubla käyt­ti hyväk­seen Tom­ran omaa asia­kas­da­taa ja täy­den­si sitä Face­boo­kin datal­la sekä kol­man­nen osa­puo­len oste­tul­la datal­la. Näin saa­tiin mark­ki­noin­nil­le juu­ri oikea koh­de­ryh­mä kiin­ni. Ja kam­pan­ja tuot­ti tulosta:

”Yhdes­sä Kublan ammat­ti­tai­toi­sen tii­min kans­sa olem­me saa­neet buus­tia brän­di­mai­non­taam­me sekä enem­män näky­vyyt­tä tuot­teil­lem­me,” Han­ne Suo­ma­lai­nen sanoo.

Täl­lä het­kel­lä Kubla hoi­taa Tom­ran some-mai­non­nan Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa, haku­ko­ne­mai­non­nan niin Googles­sa kuin Google Disco­ve­rys­sä sekä uudel­leen­mark­ki­noin­nin eli remar­ke­tin­gin. Tulok­se­kas yhteis­työ jat­kuu ja kas­vaa vuon­na 2021.

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi