Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Sählykentältä yhteistyöhön - eli kuinka Cloud2 tehosti näkyvyyttään digimarkkinoinnin kentällä 

Refe­rens­sit \ Säh­ly­ken­täl­tä yhteis­työ­hön - eli kuin­ka Cloud2 tehos­ti näky­vyyt­tään digi­mark­ki­noin­nin kentällä

Cloud2 koh­ta­si tar­peen saa­da tehos­tet­tua somea, Google-mark­ki­noin­tia ja sii­hen liit­ty­vää näky­vyyt­tä”, ker­too yri­tyk­sen tek­no­lo­gia­joh­ta­ja Mik­ko Laak­ko­nen.

Yri­tyk­se­nä Cloud2 mah­dol­lis­taa asiak­kail­leen nykyis­ten pil­vi­pal­ve­lui­den käy­tön mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti - eli kon­sul­toin­ti, yllä­pi­to, kehi­tys ja val­von­ta tie­tyil­lä alus­toil­la, jois­ta Laak­ko­nen mai­nit­see muun muas­sa Googlen ja Microsoftin.

Kubla tuli kuvioi­hin oikeas­taan sitä kaut­ta, että olen pit­kään pelan­nut säh­lyä yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jan Kal­len kans­sa. Kun meil­le tuli puheek­si, että oli­si tar­ve saa­da tehos­tet­tua somea, Google-mark­ki­noin­tia ja sii­hen liit­ty­vää näky­vyyt­tä, oli Kubla sel­keä valinta.”

Ensi­si­jai­ses­ti Cloud2 mää­rit­te­li tavoit­teek­seen saa­da lii­de­jä ja brän­di­nä­ky­vyyt­tä sekä sitä kaut­ta toki lisää asiak­kai­ta ja menes­tys­tä yritykselle.

”Lisäk­si haku­ko­neet ja sosi­aa­li­nen media ovat tär­kei­tä, kun puhu­taan rek­ry­mark­ki­noin­nis­ta”, muis­tut­taa Laakkonen.

”Läh­det­tiin tes­taa­maan ja sii­tä sit­ten hil­jal­leen eteenpäin.”

Tulok­sia on tul­lut yhteis­työn myö­tä, ja Cloud2 onkin jat­ka­nut yhteis­työ­tä aina sopi­vis­sa pät­kis­sä tar­peen mukaan. 

”Kublan yhteys­hen­ki­löt ovat pitä­neet meis­tä eri­tyi­sen hyvää huol­ta. Kublan erot­taa kom­mu­ni­koin­nis­sa esi­mer­kik­si se että heti yhteis­työn alet­tua isket­tiin yhtei­nen Slack-kana­va pys­tyyn ja sitä kaut­ta hoi­det­tu lähes kaik­ki päi­vit­täi­nen yhtey­den­pi­to ja rapor­toin­ti”, Laak­ko­nen tote­aa ja lisää hei­dän saa­neen näin pala­ve­rit minimiin.

”Yhteis­työ toi­mii tosi hyvin. Arki toi­mii Kublan kans­sa hyvin pit­käl­ti Slac­kin kaut­ta. On meil­lä ollut aina sil­loin täl­löin myös tapaa­mi­sia, jois­sa on käy­ty tar­kem­min läpi joi­tain yksit­täi­siä asioi­ta, mut­ta on ollut eri­tyi­sen muka­vaa, kun Slac­kis­sa pys­ty­tään teke­mään suu­rin osa.”

Teke­mi­sen vai­ku­tus lii­ke­toi­min­taan on ollut posi­tii­vi­nen. Cloud2 on saa­nut pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä, mut­ta myös näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa kohderyhmissään.

”Jos joku miet­tii, oli­si­ko Kubla hyvä vaih­toeh­to, niin kyl­lä sanoi­sin, että kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan”, roh­kai­see tek­no­lo­gia­joh­ta­ja Mik­ko Laak­ko­nen lopuksi.

Mikko Laakkonen Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy