Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Sählykentältä yhteistyöhön - eli kuinka Cloud2 tehosti näkyvyyttään digimarkkinoinnin kentällä 

Refe­rens­sit \ Säh­ly­ken­täl­tä yhteis­työ­hön - eli kuin­ka Cloud2 tehos­ti näky­vyyt­tään digi­mark­ki­noin­nin kentällä

Cloud2 koh­ta­si tar­peen saa­da tehos­tet­tua somea, Google-mark­ki­noin­tia ja sii­hen liit­ty­vää näky­vyyt­tä”, ker­too yri­tyk­sen tek­no­lo­gia­joh­ta­ja Mik­ko Laak­ko­nen.

Yri­tyk­se­nä Cloud2 mah­dol­lis­taa asiak­kail­leen nykyis­ten pil­vi­pal­ve­lui­den käy­tön mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti - eli kon­sul­toin­ti, yllä­pi­to, kehi­tys ja val­von­ta tie­tyil­lä alus­toil­la, jois­ta Laak­ko­nen mai­nit­see muun muas­sa Googlen ja Microsoftin.

Kubla tuli kuvioi­hin oikeas­taan sitä kaut­ta, että olen pit­kään pelan­nut säh­lyä yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jan Kal­len kans­sa. Kun meil­le tuli puheek­si, että oli­si tar­ve saa­da tehos­tet­tua somea, Google-mark­ki­noin­tia ja sii­hen liit­ty­vää näky­vyyt­tä, oli Kubla sel­keä valinta.”

Ensi­si­jai­ses­ti Cloud2 mää­rit­te­li tavoit­teek­seen saa­da lii­de­jä ja brän­di­nä­ky­vyyt­tä sekä sitä kaut­ta toki lisää asiak­kai­ta ja menes­tys­tä yritykselle.

”Lisäk­si haku­ko­neet ja sosi­aa­li­nen media ovat tär­kei­tä, kun puhu­taan rek­ry­mark­ki­noin­nis­ta”, muis­tut­taa Laakkonen.

”Läh­det­tiin tes­taa­maan ja sii­tä sit­ten hil­jal­leen eteenpäin.”

Tulok­sia on tul­lut yhteis­työn myö­tä, ja Cloud2 onkin jat­ka­nut yhteis­työ­tä aina sopi­vis­sa pät­kis­sä tar­peen mukaan. 

”Kublan yhteys­hen­ki­löt ovat pitä­neet meis­tä eri­tyi­sen hyvää huol­ta. Kublan erot­taa kom­mu­ni­koin­nis­sa esi­mer­kik­si se että heti yhteis­työn alet­tua isket­tiin yhtei­nen Slack-kana­va pys­tyyn ja sitä kaut­ta hoi­det­tu lähes kaik­ki päi­vit­täi­nen yhtey­den­pi­to ja rapor­toin­ti”, Laak­ko­nen tote­aa ja lisää hei­dän saa­neen näin pala­ve­rit minimiin.

”Yhteis­työ toi­mii tosi hyvin. Arki toi­mii Kublan kans­sa hyvin pit­käl­ti Slac­kin kaut­ta. On meil­lä ollut aina sil­loin täl­löin myös tapaa­mi­sia, jois­sa on käy­ty tar­kem­min läpi joi­tain yksit­täi­siä asioi­ta, mut­ta on ollut eri­tyi­sen muka­vaa, kun Slac­kis­sa pys­ty­tään teke­mään suu­rin osa.”

Teke­mi­sen vai­ku­tus lii­ke­toi­min­taan on ollut posi­tii­vi­nen. Cloud2 on saa­nut pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä, mut­ta myös näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa kohderyhmissään.

”Jos joku miet­tii, oli­si­ko Kubla hyvä vaih­toeh­to, niin kyl­lä sanoi­sin, että kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan”, roh­kai­see tek­no­lo­gia­joh­ta­ja Mik­ko Laak­ko­nen lopuksi.

Mikko Laakkonen Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi