Yrityksen markkinointi internetissä

Kubla - Internet-mainontaan keskittynyt kumppanisi

Yrityksen internet-markkinointi

Yri­tyk­sen inter­net-mark­ki­noin­ti on usein han­ka­laa teh­dä yksin. Yrit­tä­jän aika ei rii­tä eikä osaa­mis­ta ole. Kublan teh­tä­vä­nä on aut­taa suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä inter­net-mai­non­nas­sa ja var­mis­taa, että Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti inter­ne­tis­sä on hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää sekä tulok­sel­lis­ta.

Olem­me teh­neet laa­jaa tut­ki­mus­ta ja haas­ta­tel­leet sato­ja suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä vii­meis­ten vuo­sien aika­na hei­dän haas­tei­siin, tavoit­tei­siin ja onnis­tu­mi­siin inter­net-mai­non­taan liit­tyen. Täl­tä poh­jal­ta olem­me valin­neet tar­jon­taam­me par­haat pal­ve­lut yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin inter­ne­tis­sä.

Ostopäätökset siirtyvät verkkoon

Ihmi­set teke­vät osto­pää­tök­siä ver­kos­sa ja me autam­me yri­tyk­siä löy­tä­mään omat asiak­kaan­sa inter­net-mai­non­nan avul­la. Suu­rin osa asiak­kais­tam­me tun­tee omat lop­pua­siak­kaan­sa var­sin hyvin niin sano­tus­sa “perin­tei­ses­sä maa­il­mas­sa” - nyt me autam­me löy­tä­mään nämä asiak­kaat ver­kos­ta. Ensim­mäi­ses­sä tapaa­mi­ses­sa käym­me aina asiak­kaam­me kans­sa läpi usei­ta case-esi­merk­ke­jä ja kuin­ka teke­miem­me toteu­tus­ten poh­jal­ta olem­me löy­tä­neet jo kym­me­nil­le tei­dän­kin toi­mia­lan­ne yri­tyk­sil­le oikeat asiak­kaat ver­kos­ta. Tämän lisäk­si käy­täm­me usei­ta pit­käl­le kehit­ty­nei­tä ohjel­mis­to­ja sel­vit­tä­mään sinun­kin yri­tyk­se­si toi­mia­lan kil­pai­lu­ti­lan­net­ta ver­kos­sa.

Alla on esi­merk­ki­nä kuva yhdes­tä käyt­tä­mis­täm­me työ­ka­luis­ta ja miten käym­me sinun­kin kans­sa yri­tyk­se­si kil­pai­lu­ti­lan­net­ta läpi ver­kos­sa. Voit siis vali­ta halua­ma­si kil­pai­li­jat ja teem­me teil­le rää­tä­löi­dyn tut­ki­muk­sen ja näin näem­me yhdes­sä suo­raan mis­tä kana­vis­ta asiak­kaan­ne löy­ty­vät. Ylei­sim­piä kana­via ovat Google, Face­book, Lin­ke­dIn ja Ins­ta­gram.

Yrityksen markkinointi internetissä
Esimerkki google-mainoksista

Sinun tueksesi osaavat ammattilaiset

Yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti on meil­le vaka­vas­ti otet­ta­va asia ja sik­si Kublas­sa on teh­ty pää­tös lisä­tä tii­miin­sä vain vah­vo­ja yri­tys­ten mai­non­nan osaa­jia, joil­la on vuo­sien koke­mus myyn­nin edis­tä­mi­seen ver­kos­sa. Saat siis aina osaa­van ammat­ti­lai­sen yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nin tuek­si.

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä

Me väli­täm­me asiak­kais­tam­me ja täs­tä syys­tä emme koe tar­peel­li­sek­si sitoa asiak­kai­tam­me vuo­si­so­pi­muk­sil­la. Autam­me yri­tyk­siä kuu­kausit­tain saa­maan tulok­sia ver­kos­sa ja kehit­tä­mään mai­non­taa jat­ku­vas­ti päi­vit­täin, tai vähin­tään vii­koit­tain. Näin voim­me var­mis­tua ettei­vät tulok­set jämäh­dä pai­koil­leen, vaan sinun­kin yri­tyk­se­si saa jat­ku­vas­ti enem­män näky­vyyt­tä halua­mie­si par­hai­den osta­vien asiak­kai­den kes­kuu­des­sa. Tämä näkyy aina myös yri­tyk­se­si saa­mas­sa myyn­nis­sä ver­kon kaut­ta. Hyvin har­val­la asiak­kais­tam­me on verk­ko­kaup­paa ja sik­si mit­taam­me suu­rim­mas­sa osas­sa tapauk­sis­ta saa­tu­ja yhtey­den­ot­to­jen mää­rää soit­toi­na, säh­kö­pos­tei­na ja yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­na. Olem­me saa­neet tulok­sia muun muas­sa näil­le asiak­kail­le ja saam­me var­mas­ti myös teil­le­kin. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin pereh­dym­me mie­luus­ti sinun yri­tyk­se­si toi­min­taan ja ker­rom­me mitä tei­dän tuli­si teh­dä myyn­nin edis­tä­mi­sek­si inter­net-mai­non­nal­la.

Yrityksesi ansaitsee parasta

Kublan asian­tun­ti­jat ovat ser­ti­fioi­tu­ja Googlen kump­pa­nei­ta. Näin voim­me var­mis­taa mah­dol­li­sim­man hyvän pal­ve­lu­ta­son sinun yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin ja lii­dien gene­roin­tiin ver­kos­ta. Toi­mim­me myös jat­ku­vas­ti sosi­aa­li­sen median kana­vien paris­sa ja autam­me asiak­kai­tam­me muun muas­sa Face­boo­kis­ta, Lin­ke­dI­nis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta teh­tä­väl­lä mai­non­nal­la. Jokai­ses­ta näis­tä kana­vas­ta meil­lä on laa­ja vuo­sien koke­mus kym­me­nien yri­tys­ten pal­ve­le­mi­ses­ta sekä lois­ta­vis­ta tulok­sis­ta. Luo­ta mei­hin ja yri­tyk­se­si saa­mat tulok­set tule­vat puhu­maan puo­les­taan.

Hymyilevä Kublan tiimi

Saat tuloksia verkosta nopeasti

Myös sinun yri­tyk­se­si voi saa­da nopeas­ti tulok­sia ver­kos­ta ja olem­me aut­ta­neet jo sato­ja suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä avaa­maan omat myyn­ti­ka­na­van­sa inter­net-mai­non­nal­la. Ennen digi­taa­lis­ta mai­non­taa suu­rin osa yri­tys­ten mai­non­nas­ta teh­tiin esi­mer­kik­si leh­ti­mai­non­nal­la, mes­suil­la, radio­mai­non­nal­la ja jopa tv-mai­non­nal­la. Näis­sä kai­kis­sa kana­vis­sa mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­nen on eri­tyi­sen haas­ta­vaa ja panos­tuk­set pitää teh­dä mer­kit­tä­vän etu­pai­not­tei­ses­ti.

Inter­net-mai­non­nal­la digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa yri­tyk­se­si voi päät­tää panos­tus­ten suu­ruu­den kuu­kausit­tain ilman pit­kää sitou­tu­mis­ta. Näin myös tulok­set näky­vät jopa muu­ta­mas­sa vii­kos­sa ja jokai­nen yri­tyk­se­si mai­nok­sen näh­nyt poten­ti­aa­li­nen asia­kas näkyy myös kuu­kausit­tain läpi­käy­tä­vis­sä rapor­teis­sa. Näin alat saa­maan yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nil­la mitat­ta­via tulok­sia nopeas­ti ja voit päät­tää panos­tus­te­si suu­ruu­den aina teh­ty­jen ja mitat­tu­jen tulos­ten perus­teel­la. Käym­me mie­luus­ti kans­sa­si läpi mei­dän yri­tyk­sil­le per­so­noi­mia raport­te­ja ja kuin­ka sinun­kin yri­tyk­se­si tulok­sia tul­laan mit­taa­maan kuu­kausit­tain.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä nyt. Vain siten voim­me aut­taa sinun yri­tys­tä­si saa­maan heti tulok­sia. Näin pää­set näke­mään heti ensim­mäi­ses­sä tapaa­mi­ses­sa tei­dän mark­ki­na­ti­lan­teen inter­ne­tis­sä ja Googles­sa. Samal­la voim­me kat­soa sinun yri­tyk­se­si kil­pai­li­joi­den mai­nok­sia ja teh­dä kil­pai­li­ja-ana­lyy­sia kon­kreet­ti­ses­ti. Alla on yhteys­tie­tom­me ja yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke. Lähe­tä yhteys­tie­to­si, niin saat kai­ken tämän tie­don yri­tyk­se­si näky­vyy­des­tä ja kil­pai­li­jois­ta­si täy­sin sitou­muk­set­ta ja veloi­tuk­set­ta!

Kublan asiantuntijat

Kalle Santalahti

Digitulkki (toimitusjohtaja)

Kalle Santalahti

kalle@kubla.fi (050 910 3452)

Kal­lel­la on yli kym­me­nen vuo­den koke­mus yrit­tä­jyy­des­tä ja lähes 20 vuo­den koke­mus myyn­nis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta. Har­ras­tuk­siin kuu­lu­vat mm. ten­nis, padel, golf ja punt­tis. Luon­tee­na Kal­le on huo­mioi­va, ener­gi­nen, ana­lyyt­ti­nen ja tavoit­teel­li­nen.

Jukka Leino

Nettimainostaja

Jukka Leino

Jukka@kubla.fi

Jukal­le on kart­tu­nut koke­mus­ta lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä jo yli 20 vuo­den ajal­ta. Vii­mei­set 15 vuot­ta Juk­ka on työs­ken­nel­lyt yri­tyk­sis­sä, joi­den lii­ke­vaih­to on ker­ty­nyt täy­sin digi­taa­li­sis­ta rat­kai­suis­ta. 

Albert Virtanen

Raporttimies

Albert Virtanen

Digi­mark­ki­noin­nin vete­raa­ni ja vah­va gene­ra­lis­ti. Kah­den­tois­ta vuo­den digi­ko­ke­mus iso­jen ja pien­ten yri­tys­ten mark­ki­noin­nin paris­sa on kas­vat­ta­nut mit­taa­mi­ses­ta ja tulos-ajat­te­lus­ta syt­ty­vän mark­ki­noin­nin osaa­jan. 

Risto Silvennoinen

Insightien löytäjä

Risto Silvennoinen

Digi­mark­ki­noin­ti­nört­ti, joka intoi­lee data­läh­teis­tä ja mai­nos­for­maa­teis­ta. Ris­to on eri­kois­tu­nut some­mark­ki­noin­tiin: Face­boo­kin koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, Ins­ta­gra­min tuo­reim­mat mai­nos­muo­dot sekä Lin­ke­dIn B2B-mark­ki­noin­nis­sa ovat tut­tu­ja puhee­nai­hei­ta.

Maria Virtanen

Digimainonnan opas

Maria Virtanen

Toi­mis­ton Pik­ku Myy, joka lait­taa Googlen kuriin ja hakusa­nat ojen­nuk­seen. Hakusa­na­mai­non­nan lisäk­si Marian vah­vuuk­sia ovat teho­kas display-mai­non­ta niin Google Display Networ­kis­sa kuin myös laa­jem­min ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen kaut­ta. Hänet saa­kin hel­pos­ti innos­tu­maan mai­non­nas­ta.

Anu Nissilä

Digimarkkinoinnin apukäsi

Anu Nissilä

Pyö­ri­nyt mark­ki­noin­nin paris­sa lähes 20 vuo­den ajan, niin B2B kuin B2C -puo­lel­la. Syt­tyy asiak­kai­den tari­nois­ta ja on val­mii­na pal­ve­le­maan asia­kas­ta par­haan mah­dol­li­sen mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan toteut­ta­mi­sek­si. Google Adsin puo­lel­la uskoo A/B-tes­taa­mi­sen voi­maan.

Osku Tyyster

Analyytikko

Osku Tyyster

Ana­ly­tii­kas­ta ja data­ve­toi­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta innos­tu­va digi­mark­ki­noin­nin monio­saa­ja. Oskun eri­tyis­osaa­mis­ta ovat ana­ly­tiik­ka-asen­nuk­set ja ana­ly­tii­kan tul­kin­ta. 

Jaakko Pispala

Flowcreator

Jaakko Pispala

Asiak­kai­den ilah­dut­ta­mi­seen pereh­ty­nyt super­mies, tai bat­man, joka saa eni­ten iloa mui­den aut­ta­mi­ses­ta mark­ki­noin­nin paris­sa, tai sit­ten aivan arki­sis­sa aska­reis­sa toi­mis­tol­la.

Sulje