Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Some-markkinointi kymmenkertaisti tulokset 

Refe­rens­sit \ Some-mark­ki­noin­ti kym­men­ker­tais­ti tulokset

IT-yritys saatiin näkyväksi kohderyhmälle taitavalla some-tekemisellä

Kun IT-yri­tys HS-Works päät­ti antaa mark­ki­noin­tin­sa Kublan käsiin, syn­tyi huip­pu­tu­lok­sia ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­kin pää­si kes­kit­ty­mään ydintehtäviinsä.

Yri­tyk­sel­lä ei ollut omaa mark­ki­noin­ti­tii­miä, vaan toi­mi­tus­joh­ta­ja oli hoi­del­lut mark­ki­noin­ti­toi­mia par­haan­sa mukaan.

Hel­sin­ki­läi­nen IT-yri­tys HS-Work­sin mark­ki­noin­ti oli alku­tai­pa­leel­la, kun Kubla astui mukaan aut­ta­maan. Yri­tyk­sel­lä ei ollut omaa mark­ki­noin­ti­tii­miä, vaan toi­mi­tus­joh­ta­ja oli hoi­del­lut mark­ki­noin­ti­toi­mia par­haan­sa mukaan. HS-Work­sin tasai­nen ja rei­pas kas­vu kui­ten­kin vaa­ti, että mark­ki­noin­tiin ote­taan ihan omat asian­tun­ti­jan­sa. Ja toi­mi­tus­joh­ta­ja vapau­tui kes­kit­ty­mään teh­tä­vän­sä kan­nal­ta olen­nai­sim­piin asioihin.

Heti ensim­mäi­se­nä Kublan asian­tun­ti­jat raken­si­vat mark­ki­noin­nin mit­tauk­sen kun­toon. Ilman sitä ei pys­tyt­täi­si toden­ta­maan tulok­sia. Kublan avul­la näh­tiin nyt ensi ker­taa, kuin­ka moni sosi­aa­li­sen median mai­non­taan rea­goi­nut otti yhteyt­tä HS-Worksiin.

Voiko 1950 prosentin kasvu edes olla mahdollista?

Yhteis­työ todel­la kan­nat­ti. Kublan ja HS-Work­sin tai­val alkoi kesäl­lä 2020. Asiak­kaan kans­sa käy­dyn kes­kus­te­lun ja suun­nit­te­lun tulok­se­na aloi­tim­me some-mai­non­nal­la. Asiak­kaal­le tär­kein­tä oli näh­dä, että Kublan työ tuot­taa tulos­ta. Ja näin tapah­tui­kin. Vuon­na 2019 HS-Work­sin net­ti­si­vuil­le tuli somes­ta pari­sa­taa käyn­tiä. Kublan kans­sa teh­ty mai­non­ta sii­vit­ti kävi­jä­mää­rän 2400 käyn­tiin vuon­na 2020. Kas­vua siis syn­tyi jopa 1950 prosenttia!

Uudet ideat siivittävät yhteistyötä jatkossa

”Olem­me olleet tyy­ty­väi­siä yhteis­työ­hön Kublan kans­sa. Heil­lä riit­tää hyvin uusia ideoi­ta ja Face­book-mai­non­nan osaa­mi­nen on todel­la kor­keal­la tasol­la”, sanoo HS-Work­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Lausa­mo.

Yhteis­työ jat­kuu HS-Work­sin tar­peen mukai­ses­ti. Juu­ri nyt kes­ki­ty­tään Lin­ke­dIn- ja Face­book-mai­non­nan optimointiin.

Mikä vaikuttaa Facebookin hintaan ja miten tähän kannattaa panostaa?

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi