Kublan uutisia 

Päi­vi­täm­me tän­ne uuti­sia ja tie­toa kumppanuuksistamme. 🙏

m2Media logo

m2Media-yhteistyö 

22.05.2020

Kubla on toteut­ta­nut usei­ta kuvaus­pro­jek­te­ja asiak­kail­leen m2Media Oy:n kans­sa ja voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la m2Mediaa kump­pa­nik­si kuvauk­siin. m2Media on kiin­teis­tö­alan mediayh­tiö ja he ovat edel­lä­kä­vi­jöi­tä mark­ki­noin­ti­rat­kai­su­jen tar­joa­ja­na kiinteistöalalla.

Marinekauppa.com

Marinekauppa.com

19.04.2020

Norcap hal­lin­noi Marinekauppa.com verk­ko­kaup­paa. Marinekauppa.comin vali­koi­mis­ta löy­dät yli 4000 eri­lais­ta venei­ly­alan tuotetta.

Kubla valit­tiin digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nik­si ja nos­ta­maan Marinekauppa.com Suo­men venei­li­jöi­den kes­kuu­des­sa ensim­mäi­sek­si vaih­toeh­dok­si venei­ly­alan verk­ko­kaup­paa etsies­sä­si! Läm­min suo­si­tus Marinekaupasta 🙏

Art of ground games Kubla asiakas

Art of Ground Games 

10.04.2020

Art Of Ground Games on valin­nut Kublan edis­tä­mään Hel­sin­gin val­taus­taan! Kysees­sä Hel­sin­gin kes­kus­taan Erot­ta­jal­le avat­ta­va Bra­si­lian jujut­suun kes­kit­ty­vä sali, mut­ta tar­jol­la tulee ole­maan myös mui­ta pal­ve­lui­ta… Olkaa kuu­lol­la, mikä­li aihe kiin­nos­taa ja tulos­sa on siis ehdot­to­mas­ti pk-seu­dun laa­duk­kain sali kamp­pai­lu­la­jeis­ta kiin­nos­tu­neil­le. Kublas­sa­kin on useam­pi kamp­pai­lu­la­je­ja har­ras­ta­va ja täs­tä tulee mei­dän­kin vakio­sa­li 🙇‍♂️ 

Kii­tos Art Of Ground Games mei­dän valit­se­mi­ses­ta - täs­tä alkaa hie­no ja tulok­sel­li­nen mat­ka digi­mark­ki­noin­nin ja haku­ko­neop­ti­moin­nin kaut­ta Hel­sin­gin ykkö­sek­si kamppailulajeissa!

TRB logo

TRB

06.04.2020

TRB on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Kii­tos TRB. Täs­tä alkaa hie­no mat­ka yhdessä 🙏

TRB vie sinut VIP-kais­tal­le koh­ti unel­mie­si tilo­ja. Takaam­me asiak­kail­lem­me mut­kat­to­man mat­kan ja lupauk­set lunas­ta­van lop­pu­tu­lok­sen, oli kysees­sä sit­ten koko­naan uusi tila­han­ke tai van­ho­jen tilo­jen päi­vi­tys. 30-vuo­tias per­hey­ri­tyk­sem­me tukee sinua pro­jek­ti­si kai­kis­sa vai­heis­sa suun­nit­te­lus­ta asen­nuk­seen, bud­je­toin­nis­ta kalus­tei­den maahantuontiin.

Suomen Erityisjäte logo

Suomen Erityisjäte 

30.03.2020

Suo­men Eri­tyis­jä­te on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa 🙏

Olem­me Fors­sas­sa vuon­na 2004 perus­tet­tu jät­teen­pol­ton poh­ja­kuo­nien, pilaan­tu­nei­den mate­ri­aa­lien ja vaa­ral­lis­ten jät­tei­den käsit­te­lyn, kier­rä­tyk­sen ja lop­pusi­joi­tuk­sen asiantuntija.

Omis­ta­jam­me ovat Loi­mi-Hämeen Jäte­huol­to Oy (51 %) ja Kuusa­kos­ki Oy (49 %). Olem­me osa LHJ Groupia.

Lii­ke­vaih­tom­me oli vuon­na 2018 11,4 M€. Hen­ki­lö­kun­taam­me kuu­luu nel­jä­tois­ta vaki­tuis­ta työntekijää.

Fit Kallio

Fit Kallio 

20.03.2020

Fit Kal­lio on valin­nut Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kublan yhteis­työ­kump­pa­nik­seen digi­mark­ki­noin­nis­sa.

Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Fit Kal­lion pal­ve­lui­ta. Hen­ki­lös­töl­läm­me on salis­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta ja sitä suu­rem­mal­la syyl­lä suu­ri suo­si­tus 🙂 Salil­ta löy­tyy niin ryh­mä­lii­kun­nat, kuin salin puo­lel­la tree­naa­val­le usko­mat­to­man hyvä vali­koi­ma lait­tei­ta, sekä välineitä!

Lisäk­si salil­le voit liit­tyä vaik­ka kes­kel­lä yötä ja men­nä välit­tö­mäs­ti tree­naa­maan! Tie­tääk­seem­me ainoa sali Suo­mes­sa, jos­sa tämä on mah­dol­lis­ta. Näin itsea­sias­sa ajau­duim­me­kin yhteistyöhön 🙂

Kii­tos Fit Kallio!

Tunturi ja Kubla aloittivat digitaalisen markkinoinnin yhteistyön

Tunturi 

18.03.2020

Kaik­kien suo­ma­lais­ten rakas­ta­ma Tun­tu­ri on valin­nut Kublan digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kumppanikseen.

Kii­tos Tun­tu­ri 🙏2020 vuo­des­ta teh­dään yhdes­sä ennätyksellinen 📈 

Rexel Finland

Rexel Finland Oy 

17.03.2020

Rexel on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa.

Rexel Fin­land Oy:stä tuli vuon­na 2008 yri­tys­kau­pan myö­tä osa maa­il­man joh­ta­vaa säh­kö­ma­te­ri­aa­li­ja­ke­li­jaa, Rexel Groupia.

Täs­tä läh­tee käyn­tiin mah­ta­va menes­tys­ta­ri­na yhdessä 😊

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy