Kublan uutisia 

Päi­vi­täm­me tän­ne uuti­sia ja tie­toa kumppanuuksistamme. 🙏

Atlantic Print House Inc. 

10.02.2021

Atlan­tic Print House on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-Facebook-mainonnassa.

Atlan­tic Print House on Flo­ri­das­sa sijait­se­va mut­ta koko Yhdys­val­to­jen alu­eel­la toi­mi­va print­ti­ta­lo kaik­kiin yri­tyk­sen tar­pei­siin. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Atlan­tics Print Housen pal­ve­lui­ta mikä­li yri­tyk­se­si on laa­jen­tu­mas­sa Yhdysvaltoihin!

AdminLabs

Admin Labs Oy 

15.01.2021

Admin Labs on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Admin Labs on yksi maa­il­man joh­ta­vis­ta verk­ko­pal­ve­lui­den moni­to­roin­tiin kes­kit­ty­neis­tä yri­tyk­sis­tä. Lisää yri­tyk­sen pal­ve­luis­ta löy­dät yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­ta.

DHL logo

DHL Supply Chain (Finland) Oy 

06.01.2021

DHL Supply Chain on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-digimarkkinoinnissa.

DHL Supply Chain on maa­il­man suu­rin sopi­mus­lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lui­den tar­joa­ja. Toi­mim­me yli 60 maas­sa ja 2600 logis­tiik­ka­kes­kuk­ses­sa ja ter­mi­naa­lis­sa. Kes­kei­siin toi­mi­tus­ket­ju­rat­kai­sui­him­me kuu­lu­vat varas­toin­ti­pal­ve­lut, muo­ti­lo­gis­tii­kan rat­kai­sut, sisä­lo­gis­tiik­ka, koti­maan jake­lu ja kan­sain­vä­li­set kuljetukset.

Havvox 

22.12.2020

Hav­vox on valin­nut Kublan b2b—somemainontaan kumppanikseen.

Hav­vox on Mexico Cityn alu­een joh­ta­via CRM toi­mit­ta­jia jois­ta saat suo­men, englan­nin ja Mexicon kie­lel­lä pal­ve­lua 🙂 Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Har­rin Hav­voxia teil­le­kin CRM toimittajaksi!

benkun marjat

Benkun Marjat Oy 

05.12.2020

Ben­kun Mar­jat on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Ben­kun Mar­jat on isäl­tä pojal­le siir­ty­nyt per­hey­ri­tys, joka on toi­mi­nut koti­mais­ten mar­jo­jen ja mui­den seson­ki­tuot­tei­den tuo­re­tuk­ku­na jo vuo­des­ta 1970. Toi­mi­tam­me laa­duk­kai­ta suo­ma­lai­sia tuo­re- ja pakas­te­mar­jo­ja sekä mui­ta seson­ki­tuot­tei­ta vähit­täis­kau­poil­le, ravin­to­loil­le, kon­di­to­rioil­le ja muil­le jälleenmyyjille.

Creamaster Oy 

28.11.2020

Crea­mas­ter on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-digimarkkinoinnissa.

Crea­mas­ter on yksi Suo­men joh­ta­vis­ta teol­li­suu­den levyn­työs­tö­ko­nei­den välittäjistä.

EMU

Emu Growth Partners Oy 

15.11.2020

Emu on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-digimarkkinoinnissa.

EMU on uuden aika­kau­den talous­asian­tun­ti­ja. Olem­me kas­vu­yri­tys­ten tär­kein kump­pa­ni, jol­ta löy­ty­vät työ­ka­lut kas­vun tuke­mi­seen. Rää­tä­löim­me koko­nais­val­tai­sen rat­kai­sun, joka tukee yri­tyk­se­si tavoitteita.

G-Works Oy 

02.11.2020

G-Works on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

G-Works on roh­keas­ti luo­va mai­nos­toi­mis­to digi­toi­mis­ton juu­ril­la. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la G-Work­sia mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on edes­sä verk­ko­si­vus­ton han­kin­ta tai olet­te uusi­mas­sa brändiänne.

Hansaprint

Hansaprint 

29.10.2020

Han­saprint on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-digimarkkinoinnissa.

Suun­nit­te­lem­me ja toi­mi­tam­me rat­kai­sut myy­mä­lä-, tapah­tu­ma- ja suo­ra­mark­ki­noin­tiin. Säh­köi­nen pal­ve­lu Han­saWeb tuot­taa ajan­ta­sai­sen seu­ran­nan tilauk­siin ja kam­pan­joi­hin, taus­tal­la logis­ti­set pal­ve­lut. Toi­mi­ti­lo­jen sisus­ta­mi­seen tuom­me uusia vaih­toeh­to­ja, jois­sa eko­lo­gi­set mate­ri­aa­lit ja ammat­ti­tai­toi­nen suun­nit­te­lu yhdis­ty­vät tyy­lik­kääk­si kokonaisuudeksi.

Arrow

Arrow Ecs Finland Oy 

14.10.2020

Arrow on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digi­taa­li­ses­sa markkinoinnissa.

Arrow ECS on tek­no­lo­giay­ri­tys, joka tuo mark­ki­noil­le inno­va­tii­vi­sia IT-rat­kai­su­ja sel­keyt­tä­mään moni­mut­kai­sia lii­ke­toi­min­ta­haas­tei­ta. Toi­mi­tam­me lisä­ar­voa tuot­ta­vaa jake­lu-, kon­sul­toin­ti- ja kana­va­pal­ve­lua joh­ta­vil­le tek­no­lo­gia­val­mis­ta­jil­le ja kana­va­kump­pa­neil­le. Autam­me yri­tyk­siä kas­va­maan nopeam­min, toi­mi­maan tehok­kaas­ti ja muut­tu­maan dynaa­mi­sil­la markkinoilla.

HS Works

HS-Works Oy 

04.10.2020

HS-Works on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

HS-Work­sin teh­tä­vä­nä on var­mis­taa että yri­tyk­sen ei tar­vit­se mureh­tia tie­to­tek­niik­kaan liit­ty­vis­tä asiois­ta. Näin aikaa ei mene huk­kaan ohjel­mis­to­jen, lait­tei­den, ver­kon tai neu­vot­te­lu­huo­nei­den tek­nii­kan kans­sa. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la HS-Work­sin pal­ve­lui­ta yri­tys­ten IT-yllä­pi­don helpottamiseksi!

Kiinteistömedia

Kiinteistömedia Oy 

15.09.2020

Kiin­teis­tö­me­dia on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Kiin­teis­tö­me­dia on alan joh­ta­va sisäl­tö­ta­lo, joka tuot­taa kiin­teis­tö­alan tie­to­pal­ve­lu­ja, kir­jo­ja, oppi­ma­te­ri­aa­le­ja ja mui­ta hyö­dyl­li­siä sisäl­tö­jä. Jul­kai­sem­me myös Suo­men Kiin­teis­tö­leh­teä ja Talo­yh­tiön vas­tuun­ja­ko -tuo­te­per­heen pal­ve­lu­ja, kir­jo­ja ja oppai­ta. Olem­me Suo­men Kiin­teis­tö­lii­ton koko­naan omis­ta­ma kustannusyhtiö.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy