Kublan uutisia 

Päi­vi­täm­me tän­ne uuti­sia ja tie­toa kumppanuuksistamme. 🙏

Atlantic Print House Inc. 

10.02.2021

Atlan­tic Print House on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-Facebook-mainonnassa.

Atlan­tic Print House on Flo­ri­das­sa sijait­se­va mut­ta koko Yhdys­val­to­jen alu­eel­la toi­mi­va print­ti­ta­lo kaik­kiin yri­tyk­sen tar­pei­siin. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Atlan­tics Print Housen pal­ve­lui­ta mikä­li yri­tyk­se­si on laa­jen­tu­mas­sa Yhdysvaltoihin!

AdminLabs

Admin Labs Oy 

15.01.2021

Admin Labs on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Admin Labs on yksi maa­il­man joh­ta­vis­ta verk­ko­pal­ve­lui­den moni­to­roin­tiin kes­kit­ty­neis­tä yri­tyk­sis­tä. Lisää yri­tyk­sen pal­ve­luis­ta löy­dät yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­ta.

DHL logo

DHL Supply Chain (Finland) Oy 

06.01.2021

DHL Supply Chain on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-digimarkkinoinnissa.

DHL Supply Chain on maa­il­man suu­rin sopi­mus­lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lui­den tar­joa­ja. Toi­mim­me yli 60 maas­sa ja 2600 logis­tiik­ka­kes­kuk­ses­sa ja ter­mi­naa­lis­sa. Kes­kei­siin toi­mi­tus­ket­ju­rat­kai­sui­him­me kuu­lu­vat varas­toin­ti­pal­ve­lut, muo­ti­lo­gis­tii­kan rat­kai­sut, sisä­lo­gis­tiik­ka, koti­maan jake­lu ja kan­sain­vä­li­set kuljetukset.

Havvox 

22.12.2020

Hav­vox on valin­nut Kublan b2b—somemainontaan kumppanikseen.

Hav­vox on Mexico Cityn alu­een joh­ta­via CRM toi­mit­ta­jia jois­ta saat suo­men, englan­nin ja Mexicon kie­lel­lä pal­ve­lua 🙂 Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Har­rin Hav­voxia teil­le­kin CRM toimittajaksi!

benkun marjat

Benkun Marjat Oy 

05.12.2020

Ben­kun Mar­jat on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Ben­kun Mar­jat on isäl­tä pojal­le siir­ty­nyt per­hey­ri­tys, joka on toi­mi­nut koti­mais­ten mar­jo­jen ja mui­den seson­ki­tuot­tei­den tuo­re­tuk­ku­na jo vuo­des­ta 1970. Toi­mi­tam­me laa­duk­kai­ta suo­ma­lai­sia tuo­re- ja pakas­te­mar­jo­ja sekä mui­ta seson­ki­tuot­tei­ta vähit­täis­kau­poil­le, ravin­to­loil­le, kon­di­to­rioil­le ja muil­le jälleenmyyjille.

Creamaster Oy 

28.11.2020

Crea­mas­ter on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-digimarkkinoinnissa.

Crea­mas­ter on yksi Suo­men joh­ta­vis­ta teol­li­suu­den levyn­työs­tö­ko­nei­den välittäjistä.

EMU

Emu Growth Partners Oy 

15.11.2020

Emu on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-digimarkkinoinnissa.

EMU on uuden aika­kau­den talous­asian­tun­ti­ja. Olem­me kas­vu­yri­tys­ten tär­kein kump­pa­ni, jol­ta löy­ty­vät työ­ka­lut kas­vun tuke­mi­seen. Rää­tä­löim­me koko­nais­val­tai­sen rat­kai­sun, joka tukee yri­tyk­se­si tavoitteita.

G-Works Oy 

02.11.2020

G-Works on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

G-Works on roh­keas­ti luo­va mai­nos­toi­mis­to digi­toi­mis­ton juu­ril­la. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la G-Work­sia mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on edes­sä verk­ko­si­vus­ton han­kin­ta tai olet­te uusi­mas­sa brändiänne.

Hansaprint

Hansaprint 

29.10.2020

Han­saprint on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-digimarkkinoinnissa.

Suun­nit­te­lem­me ja toi­mi­tam­me rat­kai­sut myy­mä­lä-, tapah­tu­ma- ja suo­ra­mark­ki­noin­tiin. Säh­köi­nen pal­ve­lu Han­saWeb tuot­taa ajan­ta­sai­sen seu­ran­nan tilauk­siin ja kam­pan­joi­hin, taus­tal­la logis­ti­set pal­ve­lut. Toi­mi­ti­lo­jen sisus­ta­mi­seen tuom­me uusia vaih­toeh­to­ja, jois­sa eko­lo­gi­set mate­ri­aa­lit ja ammat­ti­tai­toi­nen suun­nit­te­lu yhdis­ty­vät tyy­lik­kääk­si kokonaisuudeksi.

Arrow

Arrow Ecs Finland Oy 

14.10.2020

Arrow on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digi­taa­li­ses­sa markkinoinnissa.

Arrow ECS on tek­no­lo­giay­ri­tys, joka tuo mark­ki­noil­le inno­va­tii­vi­sia IT-rat­kai­su­ja sel­keyt­tä­mään moni­mut­kai­sia lii­ke­toi­min­ta­haas­tei­ta. Toi­mi­tam­me lisä­ar­voa tuot­ta­vaa jake­lu-, kon­sul­toin­ti- ja kana­va­pal­ve­lua joh­ta­vil­le tek­no­lo­gia­val­mis­ta­jil­le ja kana­va­kump­pa­neil­le. Autam­me yri­tyk­siä kas­va­maan nopeam­min, toi­mi­maan tehok­kaas­ti ja muut­tu­maan dynaa­mi­sil­la markkinoilla.

HS Works

HS-Works Oy 

04.10.2020

HS-Works on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

HS-Work­sin teh­tä­vä­nä on var­mis­taa että yri­tyk­sen ei tar­vit­se mureh­tia tie­to­tek­niik­kaan liit­ty­vis­tä asiois­ta. Näin aikaa ei mene huk­kaan ohjel­mis­to­jen, lait­tei­den, ver­kon tai neu­vot­te­lu­huo­nei­den tek­nii­kan kans­sa. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la HS-Work­sin pal­ve­lui­ta yri­tys­ten IT-yllä­pi­don helpottamiseksi!

Kiinteistömedia

Kiinteistömedia Oy 

15.09.2020

Kiin­teis­tö­me­dia on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Kiin­teis­tö­me­dia on alan joh­ta­va sisäl­tö­ta­lo, joka tuot­taa kiin­teis­tö­alan tie­to­pal­ve­lu­ja, kir­jo­ja, oppi­ma­te­ri­aa­le­ja ja mui­ta hyö­dyl­li­siä sisäl­tö­jä. Jul­kai­sem­me myös Suo­men Kiin­teis­tö­leh­teä ja Talo­yh­tiön vas­tuun­ja­ko -tuo­te­per­heen pal­ve­lu­ja, kir­jo­ja ja oppai­ta. Olem­me Suo­men Kiin­teis­tö­lii­ton koko­naan omis­ta­ma kustannusyhtiö.

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy