Kublan uutisia 

Päi­vi­täm­me tän­ne uuti­sia ja tie­toa kumppanuuksistamme. 🙏

Kotimaa

Kotimaa Oy 

18.08.2020

Koti­maa on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Koti­maa Oy perus­tet­tiin vuon­na 1905 kus­tan­ta­maan Koti­maa-leh­teä. Sil­loi­nen yhtiö oli nimel­tään Kus­tan­nus-Osa­keyh­tiö Koti­maa. Se aloit­ti 1940-luvul­la myös kir­jo­jen kus­tan­ta­mi­sen Kir­ja­pa­ja-nimel­lä. Nykyi­nen Koti­maa Oy on käy­nyt läpi mon­ta orga­ni­sa­to­ris­ta ja tuo­tan­nol­lis­ta muu­tos­ta. Se jul­kai­see vii­koit­tain ilmes­ty­vää Koti­maa-leh­teä ja sen verk­ko­pal­ve­lua sekä ker­ran kuus­sa ilmes­ty­vää Askel-lehteä.

Lähdeporaus

Lähdeporaus Oy 

25.07.2020

Läh­de­po­raus Oy on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Poraam­me maa­läm­pö­kai­vot ja pora­kai­vot takuu­työ­nä. Asen­nam­me läm­pö­kai­voi­hin myös läm­mön­ke­ruu­put­ket. Vesi­kai­von osal­ta puh­dis­tus pump­paam­me pora­kai­von aina porauk­sen jäl­keen. Kun vesi on pum­pat­tu puh­taak­si, toi­mi­tam­me ja asen­nam­me pora­kai­vo­pum­put ja tar­vik­keet, joten sinun ei erik­seen tar­vit­se hank­kia mitään. Teem­me kir­jal­li­sen tar­jouk­sen kai­von­po­rauk­ses­ta ja pum­pus­ta. Tar­vit­taes­sa käym­me tutus­tu­mas­sa koh­tee­seen pai­kan­pääl­lä. Käyn­ti ei sido pal­ve­lum­me ostoon.

Call denver HVAC

Calldenver HVAC Inc 

03.07.2020

Colo­ra­dos­sa sijait­se­va Call­den­ver HVAC Inc. on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen Google- ja some-mai­non­nas­sa b2c-asiakkailleen.

Call­den­ver HVAC Inc. on Colo­ra­don alu­een joh­ta­va LVI-toi­mit­ta­ja kuluttajasektorille.

Motiva 

15.06.2020

Moti­va on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-sosi­aa­li­sen median mainonnassa.

Moti­va on asian­tun­ti­ja- ja pal­ve­lu­yri­tys, joka tekee moni­puo­lis­ta työ­tä kes­tä­vän kehi­tyk­sen ja ener­gia- ja mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­den edis­tä­mi­sek­si sekä uusiu­tu­vien ener­gia­läh­tei­den käy­tön lisää­mi­sek­si. Olem­me kas­va­va yri­tys, jon­ka lii­ke­toi­min­ta on vakaal­la pohjalla.

Kemikaalioutlet 

05.06.2020

Kemi­kaa­liout­let on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-some-mainonnassa.

Kemikaalioutlet.fi on 2020 perus­tet­tu, suo­ma­lais­ta PK-yrit­tä­jyyt­tä tuke­va ammat­ti­ke­mi­kaa­lien verk­ko­kaup­pa. Kon­sep­tim­me perus­tuu kol­meen yri­tys­tä­si pal­ve­le­maan perus­pi­la­riin: Help­pou­teen, tehok­kuu­teen ja toimivuuteen.

Bouncy Oy logo

Bouncy Oy 

29.05.2020

Bouncy Oy on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Bouncy raken­taa asiak­kail­leen WordPress- ja WooCom­merce-poh­jai­sia verk­ko­si­vu­ja ja mobii­liappli­kaa­tioi­ta. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Bouncyn pal­ve­lui­ta mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on edes­sä uuden verk­ko­si­vus­ton han­kin­ta tai appli­kaa­tion toteuttaminen!

m2Media logo

m2Media Oy 

22.05.2020

m2Media on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Kubla on toteut­ta­nut usei­ta kuvaus­pro­jek­te­ja asiak­kail­leen m2Media Oy:n kans­sa ja voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la m2Mediaa kump­pa­nik­si kuvauk­siin. m2Media on kiin­teis­tö­alan mediayh­tiö ja he ovat edel­lä­kä­vi­jöi­tä mark­ki­noin­ti­rat­kai­su­jen tar­joa­ja­na kiinteistöalalla.

Marinekauppa.com

Marinekauppa.com

19.04.2020

Norcap hal­lin­noi Marinekauppa.com verk­ko­kaup­paa. Marinekauppa.comin vali­koi­mis­ta löy­dät yli 4000 eri­lais­ta venei­ly­alan tuotetta.

Kubla valit­tiin digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nik­si ja nos­ta­maan Marinekauppa.com Suo­men venei­li­jöi­den kes­kuu­des­sa ensim­mäi­sek­si vaih­toeh­dok­si venei­ly­alan verk­ko­kaup­paa etsies­sä­si! Läm­min suo­si­tus Marinekaupasta 🙏

Art of ground games Kubla asiakas

Art of Ground Games 

10.04.2020

Art Of Ground Games on valin­nut Kublan edis­tä­mään Hel­sin­gin val­taus­taan! Kysees­sä Hel­sin­gin kes­kus­taan Erot­ta­jal­le avat­ta­va Bra­si­lian jujut­suun kes­kit­ty­vä sali, mut­ta tar­jol­la tulee ole­maan myös mui­ta pal­ve­lui­ta… Olkaa kuu­lol­la, mikä­li aihe kiin­nos­taa ja tulos­sa on siis ehdot­to­mas­ti pk-seu­dun laa­duk­kain sali kamp­pai­lu­la­jeis­ta kiin­nos­tu­neil­le. Kublas­sa­kin on useam­pi kamp­pai­lu­la­je­ja har­ras­ta­va ja täs­tä tulee mei­dän­kin vakio­sa­li 🙇‍♂️ 

Kii­tos Art Of Ground Games mei­dän valit­se­mi­ses­ta - täs­tä alkaa hie­no ja tulok­sel­li­nen mat­ka digi­mark­ki­noin­nin ja haku­ko­neop­ti­moin­nin kaut­ta Hel­sin­gin ykkö­sek­si kamppailulajeissa!

TRB logo

TRB

06.04.2020

TRB on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Kii­tos TRB. Täs­tä alkaa hie­no mat­ka yhdessä 🙏

TRB vie sinut VIP-kais­tal­le koh­ti unel­mie­si tilo­ja. Takaam­me asiak­kail­lem­me mut­kat­to­man mat­kan ja lupauk­set lunas­ta­van lop­pu­tu­lok­sen, oli kysees­sä sit­ten koko­naan uusi tila­han­ke tai van­ho­jen tilo­jen päi­vi­tys. 30-vuo­tias per­hey­ri­tyk­sem­me tukee sinua pro­jek­ti­si kai­kis­sa vai­heis­sa suun­nit­te­lus­ta asen­nuk­seen, bud­je­toin­nis­ta kalus­tei­den maahantuontiin.

Suomen Erityisjäte logo

Suomen Erityisjäte 

30.03.2020

Suo­men Eri­tyis­jä­te on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa 🙏

Olem­me Fors­sas­sa vuon­na 2004 perus­tet­tu jät­teen­pol­ton poh­ja­kuo­nien, pilaan­tu­nei­den mate­ri­aa­lien ja vaa­ral­lis­ten jät­tei­den käsit­te­lyn, kier­rä­tyk­sen ja lop­pusi­joi­tuk­sen asiantuntija.

Omis­ta­jam­me ovat Loi­mi-Hämeen Jäte­huol­to Oy (51 %) ja Kuusa­kos­ki Oy (49 %). Olem­me osa LHJ Groupia.

Lii­ke­vaih­tom­me oli vuon­na 2018 11,4 M€. Hen­ki­lö­kun­taam­me kuu­luu nel­jä­tois­ta vaki­tuis­ta työntekijää.

Fit Kallio

Fit Kallio 

20.03.2020

Fit Kal­lio on valin­nut Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kublan yhteis­työ­kump­pa­nik­seen digi­mark­ki­noin­nis­sa.

Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Fit Kal­lion pal­ve­lui­ta. Hen­ki­lös­töl­läm­me on salis­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta ja sitä suu­rem­mal­la syyl­lä suu­ri suo­si­tus 🙂 Salil­ta löy­tyy niin ryh­mä­lii­kun­nat, kuin salin puo­lel­la tree­naa­val­le usko­mat­to­man hyvä vali­koi­ma lait­tei­ta, sekä välineitä!

Lisäk­si salil­le voit liit­tyä vaik­ka kes­kel­lä yötä ja men­nä välit­tö­mäs­ti tree­naa­maan! Tie­tääk­seem­me ainoa sali Suo­mes­sa, jos­sa tämä on mah­dol­lis­ta. Näin itsea­sias­sa ajau­duim­me­kin yhteistyöhön 🙂

Kii­tos Fit Kallio!

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy