Kublan uutisia 

Päi­vi­täm­me tän­ne uuti­sia ja tie­toa kumppanuuksistamme. 🙏

Kotimaa

Kotimaa Oy 

18.08.2020

Koti­maa on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Koti­maa Oy perus­tet­tiin vuon­na 1905 kus­tan­ta­maan Koti­maa-leh­teä. Sil­loi­nen yhtiö oli nimel­tään Kus­tan­nus-Osa­keyh­tiö Koti­maa. Se aloit­ti 1940-luvul­la myös kir­jo­jen kus­tan­ta­mi­sen Kir­ja­pa­ja-nimel­lä. Nykyi­nen Koti­maa Oy on käy­nyt läpi mon­ta orga­ni­sa­to­ris­ta ja tuo­tan­nol­lis­ta muu­tos­ta. Se jul­kai­see vii­koit­tain ilmes­ty­vää Koti­maa-leh­teä ja sen verk­ko­pal­ve­lua sekä ker­ran kuus­sa ilmes­ty­vää Askel-lehteä.

Lähdeporaus

Lähdeporaus Oy 

25.07.2020

Läh­de­po­raus Oy on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Poraam­me maa­läm­pö­kai­vot ja pora­kai­vot takuu­työ­nä. Asen­nam­me läm­pö­kai­voi­hin myös läm­mön­ke­ruu­put­ket. Vesi­kai­von osal­ta puh­dis­tus pump­paam­me pora­kai­von aina porauk­sen jäl­keen. Kun vesi on pum­pat­tu puh­taak­si, toi­mi­tam­me ja asen­nam­me pora­kai­vo­pum­put ja tar­vik­keet, joten sinun ei erik­seen tar­vit­se hank­kia mitään. Teem­me kir­jal­li­sen tar­jouk­sen kai­von­po­rauk­ses­ta ja pum­pus­ta. Tar­vit­taes­sa käym­me tutus­tu­mas­sa koh­tee­seen pai­kan­pääl­lä. Käyn­ti ei sido pal­ve­lum­me ostoon.

Call denver HVAC

Calldenver HVAC Inc 

03.07.2020

Colo­ra­dos­sa sijait­se­va Call­den­ver HVAC Inc. on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen Google- ja some-mai­non­nas­sa b2c-asiakkailleen.

Call­den­ver HVAC Inc. on Colo­ra­don alu­een joh­ta­va LVI-toi­mit­ta­ja kuluttajasektorille.

Motiva 

15.06.2020

Moti­va on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-sosi­aa­li­sen median mainonnassa.

Moti­va on asian­tun­ti­ja- ja pal­ve­lu­yri­tys, joka tekee moni­puo­lis­ta työ­tä kes­tä­vän kehi­tyk­sen ja ener­gia- ja mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­den edis­tä­mi­sek­si sekä uusiu­tu­vien ener­gia­läh­tei­den käy­tön lisää­mi­sek­si. Olem­me kas­va­va yri­tys, jon­ka lii­ke­toi­min­ta on vakaal­la pohjalla.

Kemikaalioutlet 

05.06.2020

Kemi­kaa­liout­let on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen b2b-some-mainonnassa.

Kemikaalioutlet.fi on 2020 perus­tet­tu, suo­ma­lais­ta PK-yrit­tä­jyyt­tä tuke­va ammat­ti­ke­mi­kaa­lien verk­ko­kaup­pa. Kon­sep­tim­me perus­tuu kol­meen yri­tys­tä­si pal­ve­le­maan perus­pi­la­riin: Help­pou­teen, tehok­kuu­teen ja toimivuuteen.

Bouncy Oy logo

Bouncy Oy 

29.05.2020

Bouncy Oy on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Bouncy raken­taa asiak­kail­leen WordPress- ja WooCom­merce-poh­jai­sia verk­ko­si­vu­ja ja mobii­liappli­kaa­tioi­ta. Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Bouncyn pal­ve­lui­ta mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on edes­sä uuden verk­ko­si­vus­ton han­kin­ta tai appli­kaa­tion toteuttaminen!

m2Media logo

m2Media Oy 

22.05.2020

m2Media on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digimarkkinoinnissa.

Kubla on toteut­ta­nut usei­ta kuvaus­pro­jek­te­ja asiak­kail­leen m2Media Oy:n kans­sa ja voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la m2Mediaa kump­pa­nik­si kuvauk­siin. m2Media on kiin­teis­tö­alan mediayh­tiö ja he ovat edel­lä­kä­vi­jöi­tä mark­ki­noin­ti­rat­kai­su­jen tar­joa­ja­na kiinteistöalalla.

Marinekauppa.com

Marinekauppa.com

19.04.2020

Norcap hal­lin­noi Marinekauppa.com verk­ko­kaup­paa. Marinekauppa.comin vali­koi­mis­ta löy­dät yli 4000 eri­lais­ta venei­ly­alan tuotetta.

Kubla valit­tiin digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nik­si ja nos­ta­maan Marinekauppa.com Suo­men venei­li­jöi­den kes­kuu­des­sa ensim­mäi­sek­si vaih­toeh­dok­si venei­ly­alan verk­ko­kaup­paa etsies­sä­si! Läm­min suo­si­tus Marinekaupasta 🙏

Art of ground games Kubla asiakas

Art of Ground Games 

10.04.2020

Art Of Ground Games on valin­nut Kublan edis­tä­mään Hel­sin­gin val­taus­taan! Kysees­sä Hel­sin­gin kes­kus­taan Erot­ta­jal­le avat­ta­va Bra­si­lian jujut­suun kes­kit­ty­vä sali, mut­ta tar­jol­la tulee ole­maan myös mui­ta pal­ve­lui­ta… Olkaa kuu­lol­la, mikä­li aihe kiin­nos­taa ja tulos­sa on siis ehdot­to­mas­ti pk-seu­dun laa­duk­kain sali kamp­pai­lu­la­jeis­ta kiin­nos­tu­neil­le. Kublas­sa­kin on useam­pi kamp­pai­lu­la­je­ja har­ras­ta­va ja täs­tä tulee mei­dän­kin vakio­sa­li 🙇‍♂️ 

Kii­tos Art Of Ground Games mei­dän valit­se­mi­ses­ta - täs­tä alkaa hie­no ja tulok­sel­li­nen mat­ka digi­mark­ki­noin­nin ja haku­ko­neop­ti­moin­nin kaut­ta Hel­sin­gin ykkö­sek­si kamppailulajeissa!

TRB logo

TRB

06.04.2020

TRB on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Kii­tos TRB. Täs­tä alkaa hie­no mat­ka yhdessä 🙏

TRB vie sinut VIP-kais­tal­le koh­ti unel­mie­si tilo­ja. Takaam­me asiak­kail­lem­me mut­kat­to­man mat­kan ja lupauk­set lunas­ta­van lop­pu­tu­lok­sen, oli kysees­sä sit­ten koko­naan uusi tila­han­ke tai van­ho­jen tilo­jen päi­vi­tys. 30-vuo­tias per­hey­ri­tyk­sem­me tukee sinua pro­jek­ti­si kai­kis­sa vai­heis­sa suun­nit­te­lus­ta asen­nuk­seen, bud­je­toin­nis­ta kalus­tei­den maahantuontiin.

Suomen Erityisjäte logo

Suomen Erityisjäte 

30.03.2020

Suo­men Eri­tyis­jä­te on valin­nut Kublan kump­pa­nik­seen digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa 🙏

Olem­me Fors­sas­sa vuon­na 2004 perus­tet­tu jät­teen­pol­ton poh­ja­kuo­nien, pilaan­tu­nei­den mate­ri­aa­lien ja vaa­ral­lis­ten jät­tei­den käsit­te­lyn, kier­rä­tyk­sen ja lop­pusi­joi­tuk­sen asiantuntija.

Omis­ta­jam­me ovat Loi­mi-Hämeen Jäte­huol­to Oy (51 %) ja Kuusa­kos­ki Oy (49 %). Olem­me osa LHJ Groupia.

Lii­ke­vaih­tom­me oli vuon­na 2018 11,4 M€. Hen­ki­lö­kun­taam­me kuu­luu nel­jä­tois­ta vaki­tuis­ta työntekijää.

Fit Kallio

Fit Kallio 

20.03.2020

Fit Kal­lio on valin­nut Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kublan yhteis­työ­kump­pa­nik­seen digi­mark­ki­noin­nis­sa.

Voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Fit Kal­lion pal­ve­lui­ta. Hen­ki­lös­töl­läm­me on salis­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta ja sitä suu­rem­mal­la syyl­lä suu­ri suo­si­tus 🙂 Salil­ta löy­tyy niin ryh­mä­lii­kun­nat, kuin salin puo­lel­la tree­naa­val­le usko­mat­to­man hyvä vali­koi­ma lait­tei­ta, sekä välineitä!

Lisäk­si salil­le voit liit­tyä vaik­ka kes­kel­lä yötä ja men­nä välit­tö­mäs­ti tree­naa­maan! Tie­tääk­seem­me ainoa sali Suo­mes­sa, jos­sa tämä on mah­dol­lis­ta. Näin itsea­sias­sa ajau­duim­me­kin yhteistyöhön 🙂

Kii­tos Fit Kallio!

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy