Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

LeadCloud 

Refe­rens­sit \ LeadCloud

YRITYS

LeadCloud on yri­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan eri­kois­tu­nut yri­tys. He tar­joa­vat help­po­käyt­töi­siä työ­ka­lu­ja ja kes­kit­ty­nyt­tä osaa­mis­ta koh­de­ryh­mien osta­mi­seen ja päi­vit­tä­mi­seen muun muas­sa myyn­ti-, mark­ki­noin­ti- ja tut­ki­mus­käyt­töön. LeadCloud on suo­ra­vii­vai­nen, ket­te­rä ja dynaa­mi­nen kas­vu­yh­tiö. He uudis­ta­vat toi­mia­laa ideoi­mal­la jat­ku­vas­ti uusia tapo­ja tuot­taa asiak­kail­leen entis­tä laa­duk­kaam­paa kon­tak­ti­da­taa sekä kehit­tä­mään nyky­tuot­tei­taan jat­ku­vas­ti parem­mik­si. Tavoit­tee­na on olla asiak­kai­den luot­to­kump­pa­ni ja asian­tun­te­muk­sel­laan tuot­taa lisä­ar­voa kai­kes­sa yri­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan liit­ty­vis­sä tarpeissa.

LÄHTÖTILANNE

LeadClou­dil­la oli halu nos­taa omaa tun­net­tuut­taan Suo­mes­sa ja näin hel­pot­taa omaa myyntityötään.

PALVELU

Pidim­me yhdes­sä kak­si works­hop­pia, jois­sa mie­tim­me läh­tö­ti­lan­teen, tavoit­teet ja kuu­kausit­tai­sen panos­tuk­sen suu­ruu­den. Teim­me myös avain­sa­na-ana­lyy­sin ja kil­pai­li­ja­kar­toi­tuk­sen, joi­den poh­jal­ta tie­det­tiin tar­kas­ti tehok­kaim­mat kana­vat digi­mark­ki­noin­nis­sa ja lisäk­si kuin­ka yri­tys pär­jää kil­pai­li­joi­taan vas­taan digi­taa­li­sel­la peli­ken­täl­lä. Saa­tu­jen tulos­ten ja works­ho­pien poh­jal­ta valit­sim­me yhdes­sä rat­kai­suk­si Googlen hakusa­na­mai­non­nan, Lin­ke­dIn-mai­non­nan ja Face­book-mai­non­nan.

LOPPUTULOS

Nopeal­la aika­tau­lul­la saa­vu­tet­tiin yli 400% kas­vu poten­ti­aa­li­sis­sa asiak­kais­sa verk­ko­si­vus­tol­la. Tämän myö­tä mark­ki­na­tun­net­tuus kas­voi ja myyn­ti­työ hel­pot­tui oikeis­sa kohderyhmissä. 

LeadCloud

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi