Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Yllättävä ystävyys johti digimarkkinoinnin yhteistyöhön 

Refe­rens­sit \ Yllät­tä­vä ystä­vyys joh­ti digi­mark­ki­noin­nin yhteistyöhön

Olen Camil­la Aho ja omis­tan Camil­la Aho Oy Ab:n. Olem­me kos­me­tii­kan maa­han­tuo­ja ja tuom­me Suo­meen muun muas­sa ita­lia­lais­ta Die­go dal­la Pal­ma -kos­me­tiik­kaa, mut­ta meil­lä on myös mui­ta tuotesarjoja.”

Camil­la Aho Oy Ab on toi­mi­nut jo 40 vuo­den ajan ja kehit­ty­nyt ajan kulues­sa sen muka­na osaa­vak­si teki­jäk­si – myös digi­mark­ki­noin­nin osal­ta. Verk­ko­kaup­pa yri­tyk­sel­lä on ollut 20–25 vuotta.

Minul­la on ollut näi­den vuo­sien aika­na hyvä tuu­ri. Kun alan tila­ta ihmi­siä elä­mää­ni, hei­tä yhtäk­kiä ilmes­tyy. Hyvä esi­merk­ki on Kublan toi­mi­tus­joh­ta­ja Kal­le San­ta­lah­ti, joka tuli vuo­kra­lai­sek­se­ni”, hymyi­lee Aho.

Mei­dän yhteis­työm­me läh­ti suju­maan heti. Sehän oli aivan kuin rak­kaus­ta­ri­na alus­ta asti!”

Maa­han­tuo­jal­la on tie­tys­ti myös jäl­leen­myy­jiä. Yhteis­työs­sä Kublan kans­sa tavoit­tee­na on toi­mia näy­teik­ku­na­na oman yri­tyk­sen lisäk­si jäl­leen­myy­jil­le sekä omal­le verk­ko­kau­pal­le. Jäl­kim­mäi­sen Aho näkee­kin yri­tyk­sen­sä ensi­si­jai­se­na näy­teik­ku­na­na verkossa. 

Verk­ko­kaup­pa on tosi­aan ollut ole­mas­sa jo vuo­sia, mut­ta ei sil­le ole oikein mitään teh­ty. Sit­ten Kal­le tuli elä­mää­ni ja kiin­nos­tuk­se­ni verk­ko­kaup­paa koh­taan herä­si uudel­la taval­la”, ker­too Camil­la Aho.

Olen vähän täl­lai­nen ute­lias ihmi­nen ja tar­tun uusiin tilai­suuk­siin. Olen koko ajan luot­ta­nut ammat­ti­lai­siin, jot­ka osaa­vat asioi­ta minua parem­min. Sen vuok­si yri­tys on koko ajan kas­va­nut – var­sin­kin nyt Kublan jäl­keen! Meil­lä on hui­mas­ti uusia seu­raa­jia ja näky­vyys on kas­va­nut. Sen näkee ihan rahas­sa­kin, että kaup­pa on noussut.”

Luotto nuoriin osaajiin on vahva

Aho on sil­min­näh­den tyy­ty­väi­nen, että Kubla on pitä­nyt hänes­tä ja hänen yri­tyk­ses­tään hyvää huol­ta. Ensi vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vä yrit­tä­jä kokee itsel­leen digi- ja some­maa­il­man ole­van täyt­tä hepre­aa. Onnek­si apu­na ovat kivi­jal­ka­myy­mä­län innos­tu­neet työn­te­ki­jät sekä kak­si tytärtä.

Minul­le on tär­ke­ää, että voin esit­tää Kublan nuo­ril­le, into­hi­moi­sil­le osaa­jil­le tyh­miä­kin kysy­myk­siä tun­te­mat­ta itseä­ni nolok­si. Minua kuun­nel­laan, kos­ka minul­la­han se tie­to yri­tyk­ses­tä­ni on.”

On todel­la tär­ke­ää, että yhteis­työ­kump­pa­ni kuun­te­lee asia­kas­ta, eikä toteu­ta omaa visio­taan. Brän­dim­me on näköi­sen­sä, ja tun­nen sen kuin omat tas­ku­ni. Haluan jat­kaa sitä ima­goa samal­la taval­la”, huo­maut­taa Aho.

Yrit­tä­jä itse ei juu­ri­kaan ole yhtey­des­sä Kublan suun­taan ystä­vään­sä San­ta­lah­tea lukuun otta­mat­ta, vaan hän on anta­nut teh­tä­vän työntekijälleen.

Kublan kans­sa ei ole tar­vin­nut pet­tyä - päin­vas­toin! Lisäk­si mei­dän jäl­leen­myy­jät­kin ovat olleet Kublaan yhtey­des­sä, ja Kubla on hei­tä­kin kou­lut­ta­nut. Jos joku minul­ta kysyi­si Kublas­ta, niin voin kyl­lä läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la. Se on niin inno­va­tii­vi­nen yritys!”

Camilla Aho Oy, Kubla referenssi

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi