Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Yllättävä ystävyys johti digimarkkinoinnin yhteistyöhön 

Refe­rens­sit \ Yllät­tä­vä ystä­vyys joh­ti digi­mark­ki­noin­nin yhteistyöhön

Olen Camil­la Aho ja omis­tan Camil­la Aho Oy Ab:n. Olem­me kos­me­tii­kan maa­han­tuo­ja ja tuom­me Suo­meen muun muas­sa ita­lia­lais­ta Die­go dal­la Pal­ma -kos­me­tiik­kaa, mut­ta meil­lä on myös mui­ta tuotesarjoja.”

Camil­la Aho Oy Ab on toi­mi­nut jo 40 vuo­den ajan ja kehit­ty­nyt ajan kulues­sa sen muka­na osaa­vak­si teki­jäk­si – myös digi­mark­ki­noin­nin osal­ta. Verk­ko­kaup­pa yri­tyk­sel­lä on ollut 20–25 vuotta.

Minul­la on ollut näi­den vuo­sien aika­na hyvä tuu­ri. Kun alan tila­ta ihmi­siä elä­mää­ni, hei­tä yhtäk­kiä ilmes­tyy. Hyvä esi­merk­ki on Kublan toi­mi­tus­joh­ta­ja Kal­le San­ta­lah­ti, joka tuli vuo­kra­lai­sek­se­ni”, hymyi­lee Aho.

Mei­dän yhteis­työm­me läh­ti suju­maan heti. Sehän oli aivan kuin rak­kaus­ta­ri­na alus­ta asti!”

Maa­han­tuo­jal­la on tie­tys­ti myös jäl­leen­myy­jiä. Yhteis­työs­sä Kublan kans­sa tavoit­tee­na on toi­mia näy­teik­ku­na­na oman yri­tyk­sen lisäk­si jäl­leen­myy­jil­le sekä omal­le verk­ko­kau­pal­le. Jäl­kim­mäi­sen Aho näkee­kin yri­tyk­sen­sä ensi­si­jai­se­na näy­teik­ku­na­na verkossa. 

Verk­ko­kaup­pa on tosi­aan ollut ole­mas­sa jo vuo­sia, mut­ta ei sil­le ole oikein mitään teh­ty. Sit­ten Kal­le tuli elä­mää­ni ja kiin­nos­tuk­se­ni verk­ko­kaup­paa koh­taan herä­si uudel­la taval­la”, ker­too Camil­la Aho.

Olen vähän täl­lai­nen ute­lias ihmi­nen ja tar­tun uusiin tilai­suuk­siin. Olen koko ajan luot­ta­nut ammat­ti­lai­siin, jot­ka osaa­vat asioi­ta minua parem­min. Sen vuok­si yri­tys on koko ajan kas­va­nut – var­sin­kin nyt Kublan jäl­keen! Meil­lä on hui­mas­ti uusia seu­raa­jia ja näky­vyys on kas­va­nut. Sen näkee ihan rahas­sa­kin, että kaup­pa on noussut.”

Luotto nuoriin osaajiin on vahva

Aho on sil­min­näh­den tyy­ty­väi­nen, että Kubla on pitä­nyt hänes­tä ja hänen yri­tyk­ses­tään hyvää huol­ta. Ensi vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vä yrit­tä­jä kokee itsel­leen digi- ja some­maa­il­man ole­van täyt­tä hepre­aa. Onnek­si apu­na ovat kivi­jal­ka­myy­mä­län innos­tu­neet työn­te­ki­jät sekä kak­si tytärtä.

Minul­le on tär­ke­ää, että voin esit­tää Kublan nuo­ril­le, into­hi­moi­sil­le osaa­jil­le tyh­miä­kin kysy­myk­siä tun­te­mat­ta itseä­ni nolok­si. Minua kuun­nel­laan, kos­ka minul­la­han se tie­to yri­tyk­ses­tä­ni on.”

On todel­la tär­ke­ää, että yhteis­työ­kump­pa­ni kuun­te­lee asia­kas­ta, eikä toteu­ta omaa visio­taan. Brän­dim­me on näköi­sen­sä, ja tun­nen sen kuin omat tas­ku­ni. Haluan jat­kaa sitä ima­goa samal­la taval­la”, huo­maut­taa Aho.

Yrit­tä­jä itse ei juu­ri­kaan ole yhtey­des­sä Kublan suun­taan ystä­vään­sä San­ta­lah­tea lukuun otta­mat­ta, vaan hän on anta­nut teh­tä­vän työntekijälleen.

Kublan kans­sa ei ole tar­vin­nut pet­tyä - päin­vas­toin! Lisäk­si mei­dän jäl­leen­myy­jät­kin ovat olleet Kublaan yhtey­des­sä, ja Kubla on hei­tä­kin kou­lut­ta­nut. Jos joku minul­ta kysyi­si Kublas­ta, niin voin kyl­lä läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la. Se on niin inno­va­tii­vi­nen yritys!”

Camilla Aho Oy, Kubla referenssi

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy