Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Perkko Oy ulkoisti markkinointinsa ja kasvatti liiketoimintaansa 

Refe­rens­sit \ Perk­ko Oy ulkois­ti mark­ki­noin­tin­sa ja kas­vat­ti liiketoimintaansa

On alo­ja, joil­la kil­pai­lu on kovaa – ja ken­ties taval­lis­ta­kin kovem­paa. Täl­löin orgaa­ni­nen näky­vyys ver­kos­sa ei enää rii­tä, vaan tar­vi­taan koh­den­net­tua digi­mark­ki­noin­tia. Kun yri­tyk­sil­lä ei ole omaa mark­ki­noin­nin osas­toa tai digi­mark­ki­noin­nin osaa­mis­ta, tar­vi­taan apukäsiä.

Kubla pitää meis­tä huol­ta samal­la taval­la kuin me tääl­lä Per­kol­la pide­tään mei­dän asiak­kais­ta huol­ta”, sum­maa Perk­ko ICT:n myyn­ti­joh­ta­ja Marco Lind­qvist.

Perk­ko Oy tar­jo­aa asiak­kail­leen ammat­ti­mai­sia ICT-pal­ve­lu­rat­kai­su­ja var­sin leveäs­ti pyr­kien samal­la toi­mi­maan ajan­mu­kai­ses­ti. Kublan osal­ta hei­dän pää­ta­voit­teen­sa oli sel­keä: saa­da huo­mat­ta­va mää­rä näkyvyyttä.

Aiem­pi kol­le­ga­ni meni aikoi­naan Kublal­le töi­hin. Sitä kaut­ta sit­ten kuu­lin Kublas­ta, ja sovit­tiin tärs­kyt. Meil­lä alkoi kui­ten­kin olla tar­ve Kublan tar­joa­mil­le pal­ve­luil­le. Sii­tä se tari­na sit­ten lähti.”

Kil­pai­lu mei­dän alal­la on kovaa, ja Perk­ko ICT halu­aa tie­tys­ti oman sii­vun­sa sii­tä ole­mas­sa ole­vas­ta mark­ki­nas­ta”, poh­tii Lindqvist.

Tulok­sia on saa­tu, vaik­ka sitä­kin voi­daan mita­ta tie­tys­ti monel­la taval­la. Lii­de­jä on tul­lut, ja sen­kin näen tulok­se­na – oli se sit­ten hyvä tai huo­no – että mei­dät on notee­rat­tu mark­ki­noil­la ja kil­pai­li­jat­kin ovat huo­man­neet Perk­ko ICT:n ole­mas­sao­lon”, hymäh­tää myyntijohtaja.

Yri­tys on sel­väs­ti löy­tä­nyt tien­sä kil­pai­li­joi­den ton­til­le. Tavoit­teet tun­tu­vat täyt­ty­neen aina­kin näil­tä osin.

Asiakkaan on ymmärrettävä, mitä hänelle ollaan tarjoamassa

Kubla pitää asiak­kais­taan huol­ta. Se oli itse asias­sa sel­lai­nen asia, joka oli erään­lai­nen vaa­ti­mus yhteis­työ­kump­pa­nia etsit­täes­sä”, ker­too Lindqvist.

Halusim­me kump­pa­nin, joka aut­taa ja on tuke­na ja oikeas­ti hoi­taa mei­tä. Me kes­ki­tym­me omaan lii­ke­toi­min­taam­me ja he ovat sii­nä rin­nal­la aut­ta­mas­sa mei­tä omal­la ken­täl­lään. Mei­tä on kyl­lä pidet­ty­kin kuin kuk­kaa käm­me­nel­lä”, sanoo Lind­qvist sel­väs­ti tyytyväisenä.

Myyn­ti­joh­ta­ja tote­aa, että yhteis­työ Kublan kans­sa on ääret­tö­män hyvin toi­mi­va. Aina on sel­vää, mil­loin seu­raa­van ker­ran tava­taan ja kat­so­taan uudet kam­pan­jat. Kat­so­taan yhdes­sä kam­pan­joi­den toi­mi­vuus ja nii­den mah­dol­li­nen kehittäminen.

Vas­taan pal­jon mones­ta muus­ta­kin Perk­ko ICT:n puo­lel­la, joten tämä on ollut help­po tapa toi­mia – ja se help­pous on täs­sä juu­ri­kin paras asia meil­le”, Lind­qvist iloitsee.

On pal­jon tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, joi­ta ei esi­mer­kik­si kak­si vuot­ta sit­ten juu­ri myy­ty. Nyt nii­tä myy­dään lähes päi­vit­täin, mikä ker­too sel­väs­ti Kublan onnis­tu­mi­ses­ta. Olem­me saa­neet kehi­tet­tyä ja kas­va­tet­tua liiketoimintaa.” 

Kas­vun lisäk­si Lind­qvist mai­nit­see Kublan tavan puhua mark­ki­noin­nis­ta ja eri tee­mois­ta yleensä.

Suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti Kublaa! Tär­kein­tä oli se, että he osa­si­vat puhua asiak­kaan kie­lel­lä mark­ki­noin­nis­ta. En ollut tuol­loin yhtä ammat­ti­lai­nen kuin nyt. Kubla osa­si esit­tää asiat ymmär­ret­tä­väs­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

Marko Lindqvist Perkko Oy

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi