Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Perkko Oy ulkoisti markkinointinsa ja kasvatti liiketoimintaansa 

Refe­rens­sit \ Perk­ko Oy ulkois­ti mark­ki­noin­tin­sa ja kas­vat­ti liiketoimintaansa

On alo­ja, joil­la kil­pai­lu on kovaa – ja ken­ties taval­lis­ta­kin kovem­paa. Täl­löin orgaa­ni­nen näky­vyys ver­kos­sa ei enää rii­tä, vaan tar­vi­taan koh­den­net­tua digi­mark­ki­noin­tia. Kun yri­tyk­sil­lä ei ole omaa mark­ki­noin­nin osas­toa tai digi­mark­ki­noin­nin osaa­mis­ta, tar­vi­taan apukäsiä.

Kubla pitää meis­tä huol­ta samal­la taval­la kuin me tääl­lä Per­kol­la pide­tään mei­dän asiak­kais­ta huol­ta”, sum­maa Perk­ko ICT:n myyn­ti­joh­ta­ja Marco Lind­qvist.

Perk­ko Oy tar­jo­aa asiak­kail­leen ammat­ti­mai­sia ICT-pal­ve­lu­rat­kai­su­ja var­sin leveäs­ti pyr­kien samal­la toi­mi­maan ajan­mu­kai­ses­ti. Kublan osal­ta hei­dän pää­ta­voit­teen­sa oli sel­keä: saa­da huo­mat­ta­va mää­rä näkyvyyttä.

Aiem­pi kol­le­ga­ni meni aikoi­naan Kublal­le töi­hin. Sitä kaut­ta sit­ten kuu­lin Kublas­ta, ja sovit­tiin tärs­kyt. Meil­lä alkoi kui­ten­kin olla tar­ve Kublan tar­joa­mil­le pal­ve­luil­le. Sii­tä se tari­na sit­ten lähti.”

Kil­pai­lu mei­dän alal­la on kovaa, ja Perk­ko ICT halu­aa tie­tys­ti oman sii­vun­sa sii­tä ole­mas­sa ole­vas­ta mark­ki­nas­ta”, poh­tii Lindqvist.

Tulok­sia on saa­tu, vaik­ka sitä­kin voi­daan mita­ta tie­tys­ti monel­la taval­la. Lii­de­jä on tul­lut, ja sen­kin näen tulok­se­na – oli se sit­ten hyvä tai huo­no – että mei­dät on notee­rat­tu mark­ki­noil­la ja kil­pai­li­jat­kin ovat huo­man­neet Perk­ko ICT:n ole­mas­sao­lon”, hymäh­tää myyntijohtaja.

Yri­tys on sel­väs­ti löy­tä­nyt tien­sä kil­pai­li­joi­den ton­til­le. Tavoit­teet tun­tu­vat täyt­ty­neen aina­kin näil­tä osin.

Asiakkaan on ymmärrettävä, mitä hänelle ollaan tarjoamassa

Kubla pitää asiak­kais­taan huol­ta. Se oli itse asias­sa sel­lai­nen asia, joka oli erään­lai­nen vaa­ti­mus yhteis­työ­kump­pa­nia etsit­täes­sä”, ker­too Lindqvist.

Halusim­me kump­pa­nin, joka aut­taa ja on tuke­na ja oikeas­ti hoi­taa mei­tä. Me kes­ki­tym­me omaan lii­ke­toi­min­taam­me ja he ovat sii­nä rin­nal­la aut­ta­mas­sa mei­tä omal­la ken­täl­lään. Mei­tä on kyl­lä pidet­ty­kin kuin kuk­kaa käm­me­nel­lä”, sanoo Lind­qvist sel­väs­ti tyytyväisenä.

Myyn­ti­joh­ta­ja tote­aa, että yhteis­työ Kublan kans­sa on ääret­tö­män hyvin toi­mi­va. Aina on sel­vää, mil­loin seu­raa­van ker­ran tava­taan ja kat­so­taan uudet kam­pan­jat. Kat­so­taan yhdes­sä kam­pan­joi­den toi­mi­vuus ja nii­den mah­dol­li­nen kehittäminen.

Vas­taan pal­jon mones­ta muus­ta­kin Perk­ko ICT:n puo­lel­la, joten tämä on ollut help­po tapa toi­mia – ja se help­pous on täs­sä juu­ri­kin paras asia meil­le”, Lind­qvist iloitsee.

On pal­jon tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, joi­ta ei esi­mer­kik­si kak­si vuot­ta sit­ten juu­ri myy­ty. Nyt nii­tä myy­dään lähes päi­vit­täin, mikä ker­too sel­väs­ti Kublan onnis­tu­mi­ses­ta. Olem­me saa­neet kehi­tet­tyä ja kas­va­tet­tua liiketoimintaa.” 

Kas­vun lisäk­si Lind­qvist mai­nit­see Kublan tavan puhua mark­ki­noin­nis­ta ja eri tee­mois­ta yleensä.

Suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti Kublaa! Tär­kein­tä oli se, että he osa­si­vat puhua asiak­kaan kie­lel­lä mark­ki­noin­nis­ta. En ollut tuol­loin yhtä ammat­ti­lai­nen kuin nyt. Kubla osa­si esit­tää asiat ymmär­ret­tä­väs­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

Marko Lindqvist Perkko Oy

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy