Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Tuplasti tilauksia digimarkkinoinnilla 

Refe­rens­sit \ Tuplas­ti tilauk­sia digimarkkinoinnilla

Kublan johtama systemaattinen ja monikanavainen markkinointi rikkoi Lasitehtaan ennätyksiä

Kublan ja Lasi­teh­taan tii­vis ja jat­ku­va yhteis­työ var­mis­taa, että tulok­sia tulee.

Lasi­teh­das tekee nyt 52% enem­män kaup­paa digi­mark­ki­noin­nin ansiosta.

Lasi­teh­das on pie­ni, mut­ta nopeas­ti kas­va­va yri­tys Emä­sa­los­ta. Lasi­teh­das tekee kaik­kea lasis­ta, vali­koi­maan kuu­lu­vat niin lasi­kai­teet, sau­na­no­vet, pöy­tä­le­vyt kuin liu­kuo­vet­kin ja pal­jon muu­ta. Yri­tys on vii­me vuo­det kas­va­nut tasai­ses­ti ja kas­vua on koko ajan tuet­tu luo­tet­ta­van mark­ki­noin­ti­kump­pa­nin eli tie­ten­kin Kublan kans­sa. Menes­tyk­sek­kään teke­mi­sen taka­na on jat­ku­van yhteis­työn malli.

Kuukausipalaverissa tarkistetaan tulokset

Jo yhteis­työn aluk­si todet­tiin, että Lasi­teh­taan kas­vu­ta­voit­tei­ta tukee par­hai­ten pit­kä­jän­tei­nen yhteis­työ. Näin muu­ta­man yksit­täi­sen mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan sijaan teh­dään jat­ku­vas­ti hyvää perus­te­ke­mis­tä, joka takaa Lasi­teh­taal­le jat­ku­vas­ti kaup­paa. Samal­la kam­pan­joi­ta voi­daan koko ajan opti­moi­da yhä paremmiksi. 

Yhteis­työ­hön kuu­lu­vat tapaa­mi­set ja puhe­lut eivät kui­ten­kaan saa vie­dä lii­kaa Lasi­teh­taan aikaa, sik­si Kublan kans­sa pala­vee­ra­taan ker­ran kuus­sa. Sil­loin Kubla ker­too, mitä tulok­sia on saa­nut aikaan, ja sovi­taan seu­raa­vis­ta askeleista.

Somesta kolme kertaa enemmän liikennettä sivustolle

Vuo­sien yhteis­työn tulok­se­na Lasi­teh­das mark­ki­noi nyt Googles­sa (SEM) ja sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Mark­ki­noin­nin ana­ly­tiik­ka on lai­tet­tu kun­toon ja Lasi­teh­taan Ins­ta­gram-tilin ins­pi­roi­via sisus­tus­ku­via seu­raa yli 4 300 ihmis­tä. Suu­rim­pia onnis­tu­mi­sia on ollut Face­boo­kis­ta saa­tu­jen kävi­jöi­den mää­rä verk­ko­si­vuil­le. Yhteis­työn aika­na se on liki kolminkertaistunut! 

Yhteis­työn aika­na Lasi­teh­taan lii­ke­vaih­to on koko ajan kas­va­nut ja sitä myö­tä myös mark­ki­noin­tiin on voi­tu lait­taa lisää rahaa. Täl­lä het­kel­lä Kubla tekee some-mai­non­taa, haku­ko­ne­mai­non­taa sekä uudel­leen­mark­ki­noin­tia (remar­ke­ting) Lasi­teh­taal­le Suo­men lisäk­si Ruot­siin, Alan­ko­mai­hin sekä Ranskaan.

Digimarkkinoinnin kautta 52% enemmän kauppaa

Digi­mark­ki­noin­nin tuot­ta­maa kaup­paa pys­ty­tään mit­taa­maan aukot­to­mas­ti. Ana­ly­tii­kas­ta näh­dään, mis­tä mark­ki­noin­ti­ka­na­vas­ta ja mis­tä kam­pan­jas­ta kävi­jät tuli­vat sivus­tol­le ja mitä he sivus­tol­la teki­vät. Näin Kubla on pys­ty­nyt toden­ta­maan yhteis­työn tuot­ta­vuut­ta. Kublan kam­pan­joi­den ansios­ta Lasi­teh­das tekee nyt 52% enem­män kauppaa.

Kubla on tuke­nut omal­la osaa­mi­sel­laan lois­ta­vas­ti Lasi­teh­taan kas­vua. Avoi­men kom­mu­ni­kaa­tion ansios­ta yhteis­työ on ollut help­poa ja teho­kas­ta”, sanoo Mik­ko Hosio­kos­ki, Lasi­teh­taan toimitusjohtaja.

Digimarkkinointi kilpailijakartoitus

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi