Kublan asia­kas­re­fe­rens­si

Tuplasti tilauksia digimarkkinoinnilla 

Refe­rens­sit \ Tuplas­ti tilauk­sia digimarkkinoinnilla

Kublan johtama systemaattinen ja monikanavainen markkinointi rikkoi Lasitehtaan ennätyksiä

Kublan ja Lasi­teh­taan tii­vis ja jat­ku­va yhteis­työ var­mis­taa, että tulok­sia tulee.

Lasi­teh­das tekee nyt 52% enem­män kaup­paa digi­mark­ki­noin­nin ansiosta.

Lasi­teh­das on pie­ni, mut­ta nopeas­ti kas­va­va yri­tys Emä­sa­los­ta. Lasi­teh­das tekee kaik­kea lasis­ta, vali­koi­maan kuu­lu­vat niin lasi­kai­teet, sau­na­no­vet, pöy­tä­le­vyt kuin liu­kuo­vet­kin ja pal­jon muu­ta. Yri­tys on vii­me vuo­det kas­va­nut tasai­ses­ti ja kas­vua on koko ajan tuet­tu luo­tet­ta­van mark­ki­noin­ti­kump­pa­nin eli tie­ten­kin Kublan kans­sa. Menes­tyk­sek­kään teke­mi­sen taka­na on jat­ku­van yhteis­työn malli.

Kuukausipalaverissa tarkistetaan tulokset

Jo yhteis­työn aluk­si todet­tiin, että Lasi­teh­taan kas­vu­ta­voit­tei­ta tukee par­hai­ten pit­kä­jän­tei­nen yhteis­työ. Näin muu­ta­man yksit­täi­sen mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan sijaan teh­dään jat­ku­vas­ti hyvää perus­te­ke­mis­tä, joka takaa Lasi­teh­taal­le jat­ku­vas­ti kaup­paa. Samal­la kam­pan­joi­ta voi­daan koko ajan opti­moi­da yhä paremmiksi. 

Yhteis­työ­hön kuu­lu­vat tapaa­mi­set ja puhe­lut eivät kui­ten­kaan saa vie­dä lii­kaa Lasi­teh­taan aikaa, sik­si Kublan kans­sa pala­vee­ra­taan ker­ran kuus­sa. Sil­loin Kubla ker­too, mitä tulok­sia on saa­nut aikaan, ja sovi­taan seu­raa­vis­ta askeleista.

Somesta kolme kertaa enemmän liikennettä sivustolle

Vuo­sien yhteis­työn tulok­se­na Lasi­teh­das mark­ki­noi nyt Googles­sa (SEM) ja sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Mark­ki­noin­nin ana­ly­tiik­ka on lai­tet­tu kun­toon ja Lasi­teh­taan Ins­ta­gram-tilin ins­pi­roi­via sisus­tus­ku­via seu­raa yli 4 300 ihmis­tä. Suu­rim­pia onnis­tu­mi­sia on ollut Face­boo­kis­ta saa­tu­jen kävi­jöi­den mää­rä verk­ko­si­vuil­le. Yhteis­työn aika­na se on liki kolminkertaistunut! 

Yhteis­työn aika­na Lasi­teh­taan lii­ke­vaih­to on koko ajan kas­va­nut ja sitä myö­tä myös mark­ki­noin­tiin on voi­tu lait­taa lisää rahaa. Täl­lä het­kel­lä Kubla tekee some-mai­non­taa, haku­ko­ne­mai­non­taa sekä uudel­leen­mark­ki­noin­tia (remar­ke­ting) Lasi­teh­taal­le Suo­men lisäk­si Ruot­siin, Alan­ko­mai­hin sekä Ranskaan.

Digimarkkinoinnin kautta 52% enemmän kauppaa

Digi­mark­ki­noin­nin tuot­ta­maa kaup­paa pys­ty­tään mit­taa­maan aukot­to­mas­ti. Ana­ly­tii­kas­ta näh­dään, mis­tä mark­ki­noin­ti­ka­na­vas­ta ja mis­tä kam­pan­jas­ta kävi­jät tuli­vat sivus­tol­le ja mitä he sivus­tol­la teki­vät. Näin Kubla on pys­ty­nyt toden­ta­maan yhteis­työn tuot­ta­vuut­ta. Kublan kam­pan­joi­den ansios­ta Lasi­teh­das tekee nyt 52% enem­män kauppaa.

Kubla on tuke­nut omal­la osaa­mi­sel­laan lois­ta­vas­ti Lasi­teh­taan kas­vua. Avoi­men kom­mu­ni­kaa­tion ansios­ta yhteis­työ on ollut help­poa ja teho­kas­ta”, sanoo Mik­ko Hosio­kos­ki, Lasi­teh­taan toimitusjohtaja.

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy