Kansainvälistyvä yritys

Haluat­ko koit­taa pal­ve­lusi kysyn­tää valit­se­mas­sa­si mark­ki­nas­sa ja saa­da sii­tä tar­kat tulok­set SEL­KEÄN JA HEL­POS­TI LUET­TA­VAN rapor­tin muo­dos­sa? Mikä­li kyl­lä, niin jat­ka luke­mis­ta.

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin työ­ka­lut kuten Lin­ke­dIn, Google ja Face­book anta­vat meil­le kai­kil­le lois­ta­vat työ­ka­lut koit­taa digi­mark­ki­noin­nin toi­mi­vuut­ta VALIT­SE­MAS­SA­SI mark­ki­nas­sa HYVIN HEL­POS­TI ja TEHOK­KAAS­TI. Voin käy­dä tätä asi­aa enem­män­kin läpi, kos­ka Suo­mi tar­vit­see lisää Fra­me­ryn ja Smart­lyn kal­tai­sia suun­nan näyt­tä­jiä, joi­ta ihail­laan kan­sain­vä­li­ses­ti­kin. Esi­mer­kik­si 2000€/kk koko­nais­pa­nos­tuk­sel­la tavoi­tat 100 000 tar­kas­ti vali­koi­tua hen­ki­löä valit­se­mal­la­si alu­eel­la.

Teem­me jat­ku­vas­ti mark­ki­na-ana­lyy­se­ja asiak­kail­lem­me ja myös TODEL­LA hyviä tulok­sia.

Kysy lisää, mikä­li asia kiin­nos­taa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje