Google Analytics osa 2

Edel­li­ses­sä videos­sa käy­tiin läpi mis­tä kana­vas­ta tei­dän verk­ko­si­vuil­le tulee asiak­kaat. Nyt ope­tel­laan sel­vit­tä­mään mis­tä kana­vas­ta tule­vat asiak­kaat ottaa tei­hin yhteyt­tä! Tulee­ko yhteyt­tä otta­vat asiak­kaat Googles­ta tei­dän sivuil­le? Vai tulee­ko yhteyt­tä otta­vat asiak­kaat somes­ta tei­dän sivuil­le? Näin se sel­vi­ää:

Näin tar­kis­tat mita­taan­ko tei­dän sai­til­la yhtey­den­ot­to­jen mää­rää!
1. Kir­jau­du Google Ana­ly­tics
2. Con­ver­sions
3. Goals
4. Over­view
5. All Goals (näet ”maa­lit”)
6. Source / Medium

Sit­ten voit teh­dä pää­tök­siä mihin kana­vaan panos­taa euro­ja lisää! Vähin­tään pitää mita­ta näi­tä asioi­ta:
1. Puhe­lui­ta
2. Säh­kö­pos­te­ja
3. Yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­ta

Seu­raa jokai­se­na kuu­kau­te­na näi­tä mit­ta­rei­ta, niin alkaa rahaa tuleen ovis­ta ja ikku­nois­ta! Se on lupaus!

Ps. Onko lip­pis sopi­va näin vaka­van aiheen yhtey­des­sä, kun puhu­taan yri­tyk­sen myyn­nis­tä?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje