Google Search Console Insights pähkinänkuoressa 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Google Search Con­so­le Insights pähkinänkuoressa

Sekä haku­ko­neet että ihmi­set rakas­ta­vat hyvää sisäl­töä. Se, mikä on omas­ta mie­les­tä­si kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä, ei vält­tä­mät­tä saa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si kou­kut­tu­maan. Ehkä mie­tit, miten ihmi­set löy­tä­vät sisäl­tö­si ver­kos­ta, tai mit­kä sisäl­löis­tä­si ovat suo­si­tuim­pia? Google Search Con­so­le Insights tar­jo­aa vas­tauk­sen näi­den kysy­mys­ten lisäk­si moniin mui­hin sisäl­töä­si kos­ke­viin pohdintoihin!

Koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­van sisäl­lön tuot­ta­mi­nen voi tun­tua haas­ta­val­ta, sil­lä eihän kenen­kään pään sisään voi pääs­tä. Google Search Con­so­le Insights on kui­ten­kin ikään kuin mat­ka asiak­kaan aja­tuk­siin, sil­lä se ker­too sinul­le sii­tä, mil­lai­sen sisäl­lön paris­sa hän viih­tyy – ja tie­tys­ti haluat tie­tää tämän, jot­ta saat asiak­kaan vie­rai­le­maan sivus­tol­la­si uudelleen. 

Google Search Con­so­le Insights kerää dataa, jon­ka poh­jal­ta pys­tyt teke­mään kan­nat­ta­via pää­tök­siä sekä paran­ta­maan sisäl­töä­si entis­tä­kin kiin­nos­ta­vam­mak­si. Täs­sä pie­nes­sä oppaas­sa pereh­dym­me nyt kysei­sen, uuden omi­nai­suu­den hyö­tyi­hin sekä käyttöönottoon. 

Mikä on Google Search Console Insights?

Google Search Con­so­le Insights on var­ta vas­ten sisäl­lön­tuot­ta­jia var­ten luo­tu omi­nai­suus, jota kaik­kien sisäl­töä sisäl­tä­vien verk­ko­si­vu­jen ja -kaup­po­jen yllä­pi­tä­jien kan­nat­taa tut­kail­la. Kysei­nen omi­nai­suus saa datan­sa kah­des­ta työ­ka­lus­ta, joi­ta ovat Google Search Con­so­le sekä Google Ana­ly­tics. Pys­tyt seu­raa­maan tar­kas­ti esi­mer­kik­si sitä, mikä sisäl­tö sivus­tol­la­si kiin­nos­taa eni­ten, mil­lä hakusa­nal­la ihmi­set hake­vat ennen sisäl­lös­sä­si vie­rai­lua, ja mit­kä mui­den verk­ko­si­vus­to­jen artik­ke­lit ohjaa­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat sinun verk­ko­si­vus­tol­le­si. Var­sin kiin­nos­ta­vaa, eikö? 

Google Search Console Insights

Google Search Con­so­le Insights, kuva: Google

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin Google Search Console Insights toimii

Uusi Google Search Con­so­le Insights -omi­nai­suus on osa Google Search Con­so­le -työ­ka­lua. Jot­ta voit hyö­dyn­tää tätä uut­ta omi­nai­suut­ta, tar­vit­set siis Google Search Con­so­len käyt­töö­si. Mikä­li kysei­nen työ­ka­lu on jo osa arkea­si, voit hypä­tä suo­raan uuden omi­nai­suu­den käyttöönottoon.

Ota Google Search Con­so­le käyttöön

Google Search Con­so­le Insights toi­mii siten, että siir­ryt Google Search Con­so­le -työ­ka­lun Yleis­kat­saus-sivul­le, ja klik­kaat Search Con­so­le Insights -pai­ni­ket­ta. Voit myös kli­ka­ta suo­raan alla ole­vaa link­kiä pääs­täk­se­si otta­maan uuden omi­nai­suu­den käyttöösi.

Ota Google Search Con­so­le Insights käyttöön

Suo­sit­te­lem­me lin­kit­tä­mään Google Search Con­so­len sekä Google Ana­ly­tic­sin, jot­ta Google Search Con­so­le Insights saa enem­män dataa. Datan mää­rä vai­kut­taa omi­nai­suu­den anta­miin sisäl­tö­vink­kei­hin, joten run­sas data tar­koit­taa entis­tä­kin parem­pia vink­ke­jä sinulle. 

Kenelle Google Search Console Insights on hyödyllinen?

Mikä­li jul­kai­set sisäl­töä verk­koon, mut­ta et lain­kaan seu­raa sen menes­tys­tä, on aika kor­ja­ta tämä tapa. Kenen etu on se, että luot vii­kos­ta toi­seen huo­noa sisäl­töä, joka ei anna asiak­kaan käyt­tä­mäl­le ajal­le arvoa eikä myy? Google Search Con­so­le Insights tar­jo­aa tark­kaa tie­toa sisäl­tö­jen suo­sios­ta, mikä tekee sii­tä lois­ta­van lisä­omi­nai­suu­den jokai­sel­le Google Search Con­so­len käyttäjälle.

Olit sit­ten verk­ko­si­vus­ton yllä­pi­tä­jä, verk­ko­kaup­pias tai blog­ga­ri, suo­sit­te­lem­me ehdot­to­mas­ti tutus­tu­maan tähän mie­len­kiin­tois­ta ja hyö­dyl­lis­tä infor­maa­tio­ta täyn­nä ole­vaan omi­nai­suu­teen. Google Search Con­so­le Insights on siis lois­ta­va apu jokai­sel­le verk­ko­si­säl­töä tuottavalle.

Yhteenvetona Google Search Console Insights on aikasi arvoinen ominaisuus

Google Search Con­so­le Insights on uusin­ta uut­ta, ja sii­hen on fik­sua pereh­tyä nyt jo ensi­met­reil­lä. Uskom­me kysei­sen omi­nai­suu­den tuo­van kor­vaa­ma­ton­ta apua monil­le yri­tyk­sil­le ja sisäl­lön­tuot­ta­jil­le, jot­ka halua­vat saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan rakas­tu­maan sisältöihinsä. 

Ana­ly­soi­mal­la Google Search Con­so­le Insight­sin anta­maa dataa tie­dät, mil­lais­ta sisäl­töä sinun kan­nat­taa luo­da, etkä näin ollen käy­tä vähäi­siä tun­te­ja­si sel­lai­sen sisäl­lön tuot­ta­mi­seen, joka ei lop­pu­jen lopuk­si kiin­nos­ta kohderyhmääsi. 

Mikä­li tar­vit­set jee­siä uuden omi­nai­suu­den käyt­töö­no­tos­sa tai haluat tie­tää lisää sen toi­min­nas­ta käy­tän­nös­sä, olem­me aina val­mii­ta auttamaan! 

Ota yhteyt­tä!
Google Search Console - Google Console
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy