Ohjelmallinen ostaminen PK yrityksen mainosratkaisuna 

Ohjelmallinen ostaminen - oikea viesti, oikeaan aikaan, oikealle kohderyhmälle

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen (pro­gram­ma­tic buying) on digi­taa­li­sen mai­non­nan, pää­asias­sa display-mai­non­nan, osta­mis­ta jär­jes­tel­mien ja auto­maa­tion avul­la. Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen aut­taa saa­maan koh­dey­lei­sö­si kiin­ni tehok­kaas­ti etkä kulu­ta arvo­kas­ta media­bud­jet­tia­si tur­hiin näyt­töi­hin. Mai­non­taa opti­moi­daan reaa­lia­jas­sa perus­tuen yhden­mu­kai­seen dataan.

Ohjelmallinen ostaminen eli mediaostamisen automatisointi

Kyl­läs­tyt­tää­kö olla yhtey­des­sä eri media­myy­jiin aina kun haluat ban­ne­ri­mai­nok­se­si tie­tyil­le verk­ko­si­vus­toil­le? Onko medioi­den raport­te­ja vai­kea lukea ja ver­tail­la tulok­sia keskenään?

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen mah­dol­lis­taa mediaos­ta­mi­sen suo­raan auto­ma­ti­soi­dun jär­jes­tel­män kaut­ta. Auto­maa­tion joh­dos­ta mai­non­ta saa­daan hyvin­kin nopeas­ti pääl­le ja pys­tym­me rea­goi­maan tulok­siin reaaliajassa.

Mai­non­nan tehon mitat­ta­vuus para­nee, sil­lä kaik­ki tie­to tulee yhteen jär­jes­tel­mään ja yhteen raport­tiin, joka läh­tee mai­nos­ta­jal­le eli sinul­le auto­maat­ti­ses­ti mei­dän kaut­tam­me. Autam­me sinua tulos­ten ana­ly­soi­mi­ses­sa ja kehi­täm­me mai­non­taa yhdes­sä, mikä­li auto­ma­ti­soi­tu mediaos­ta­mi­nen on entuu­des­taan vie­ras­ta sinulle.

Kohdenna relevantille yleisölle tai näy valitsemasi sisällön yhteydessä

Tämän tyyp­pi­nen digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti koh­dey­lei­söön. Koh­dey­lei­sö voi olla mai­nos­ta­jan omaa dataa (esim. verk­ko­si­vus­tol­la käy­neet) tai kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta ostet­tua koh­de­ryh­mä­da­taa. Poi­mim­me mukaan ne ihmi­set, jot­ka ovat kyp­siä otta­maan vies­tin vas­taan juu­ri nyt.

Ajat­te­lem­me asi­aa media­riip­pu­mat­to­mas­ti: saam­me rele­van­tin ylei­sön kiin­ni otta­mat­ta kan­taa sii­hen mil­lä verk­ko­si­vuil­la hän vie­rai­lee ja näin auto­ma­ti­soi­tu osta­mi­nen mah­dol­lis­taa sinun yri­tyk­se­si ole­maan vapaa eri­lai­sis­ta mediaos­toi­hin sitou­tu­neis­ta sopimuksista.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Ohjelmallinen ostaminen ja näyttömäärät

Kont­rol­loim­me mai­non­nan koko­nais­tois­toa eli fre­kvens­siä hyvin tark­kaan vält­tääk­sem­me media­bud­je­tin tur­han käyt­tä­mi­sen ja ylei­sön ärsyt­tä­mi­sen. Voim­me kui­ten­kin aja­tel­la asi­aa myös toi­sel­ta kan­til­ta. Jos jokin tiet­ty verk­ko­si­vus­to käsit­te­lee juu­ri sinun bis­nek­se­si kan­nal­ta oleel­lis­ta sisäl­töä, voim­me näyt­tää mai­nok­sia tämän sisäl­lön yhtey­des­sä. Käy­tös­sä on koko Suo­men media­kent­tä:  Sano­ma Media, Alma Media, Aller Media, Ota­va­me­dia jne. Auto­ma­ti­soi­tu osta­mi­nen aut­taa siis tavoit­ta­maan yri­tyk­se­si asiak­kaat kana­vas­ta kuin kanavasta.

Ohjelmallisen ostamisen hinnoittelu

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen on yksi moni­puo­li­sim­mis­ta tavois­ta löy­tää yri­tyk­se­si asiak­kaat useis­ta eri kana­vis­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Kus­tan­nus­te­hok­kuus näkyy löy­det­ty­jen asiak­kai­den suu­res­sa mää­räs­sä ja tulok­sis­sa, kun­han uskal­lat panos­taa tähän mai­non­nan tapaan rei­lus­ti. Ylei­ses­ti panos­tus­ten kan­nat­taa liik­kua tuhan­sis­sa eurois­sa kuu­kau­des­sa, eli muu­ta­mil­la sadoil­la euroil­la et vali­tet­ta­vas­ti saa ohjel­mal­lis­ta osta­mis­ta toi­mi­maan tavoit­tei­de­si mukaisesti.

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen ei ole vält­tä­mät­tä yri­tyk­sel­le­si ensim­mäi­se­nä ja ainoa­na digi­mark­ki­noin­nin kana­va­na paras vaih­toeh­to. Mikä­li olet saa­nut jo hyviä tulok­sia digi­mark­ki­noin­nil­la ja olet mää­ri­tel­lyt ana­ly­tii­kan tar­kas­ti yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le, niin voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la myös ohjel­mal­lis­ta osta­mis­ta asiak­kai­den tavoitteluun.

Ohjelmallinen ostaminen tarjoaa kolme erilaista hinnoitteluvaitoehtoa:

1. CPC, eli cost per click

Tämä tar­koit­taa yri­tyk­se­si mak­sa­van jokai­ses­ta mai­nok­sen klik­kaa­mi­ses­ta, eli yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le saa­dus­ta asiakkaasta

2. CPM, eli cost per mille

Tämä tar­koit­taa tuhan­nen tavoi­te­tun asiak­kaan hin­taa. CPM voi olla esi­mer­kik­si ver­tai­lu­lu­ku­na kym­me­nen euroa, jol­loin tavoi­tat täl­lä kym­me­nel­lä eurol­la tuhat poten­ti­aa­lis­ta asiakastasi

3. CPA, eli cost per action

Tämä tar­koit­taa halu­tun toi­men­pi­teen halu­tun toi­men­pi­teen teke­mis­tä mai­nok­se­si kaut­ta, kuten esi­mer­kik­si ostos­ta verkkokaupassa

Miten ohjelmallinen ostaminen mitataan?

Ohjel­mal­lis­ta osta­mis­ta voi­daan mita­ta samal­la taval­la, kuin mitä vain digi­mark­ki­noin­nin kana­vaa. On kui­ten­kin hyvä huo­mioi­da, että tämän tyyp­pi­nen digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tär­keä kana­va nos­ta­maan brän­di­si tun­net­tuut­ta, joka ei näy aina suo­raan teh­dyis­sä ostois­sa. Ylei­sim­min tulet näke­mään yri­tyk­se­si brän­di­tun­net­tuu­den kas­va­mi­sen Google Ana­ly­tics-työ­ka­lus­ta yri­tyk­se­si koti­si­vun kas­va­va­na lii­ken­ne­mää­rä­nä. Tulet huo­maa­maan yri­tyk­se­si orgaa­ni­sen lii­ken­ne­mää­rän kas­va­mi­sen kuu­kausit­tain aloit­ta­ma­si ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen jälkeen.

Miten pääset alkuun?

Kos­ka kyse on auto­ma­ti­soi­dus­ta mediaos­ta­mi­ses­ta, tulee käy­tös­sä olla työ­ka­lu jol­la osto­ja teh­dään. Osta­ja­puo­len eli mai­nos­ta­jan työ­ka­lua kut­su­taan lyhen­teel­lä DSP (demand-side plat­form). Toi­sin kuin esim. Google Ads, osto­jär­jes­tel­män käyt­tä­mi­nen ei ole ilmais­ta vaan ostois­ta menee aina sii­vu jär­jes­tel­män yllä­pi­toon. Yllä­pi­to­mak­su on pro­sen­tu­aa­li­nen osuus ja sisäl­tyy käy­tet­tä­vään mediabudjettiin. 

Suo­sit­te­lem­me kään­ty­mään asian­tun­ti­jan puo­leen, jos ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen kiin­nos­taa. Ota mei­hin yhteys niin kes­kus­tel­laan aihees­ta lisää!

Ota yhteyt­tä!
Ohjelmallinen ostaminen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy