10 Tehokasta strategiaa kesäkauden markkinointiin: Miten maksimoida kampanjasi menestys 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ 10 Teho­kas­ta stra­te­gi­aa kesä­kau­den mark­ki­noin­tiin: Miten mak­si­moi­da kam­pan­ja­si menestys

Kesä­kau­den lähes­tyes­sä mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet voi­vat tar­jo­ta lois­ta­via mah­dol­li­suu­ksia yri­tyk­sil­le. Täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa tar­joam­me mark­ki­noin­ti­pääl­li­köil­le arvok­kai­ta oival­luk­sia ja vink­ke­jä, joi­den avul­la he voi­vat hyö­dyn­tää kesä­kaut­ta mark­ki­noin­ti­kam­pan­jois­saan. Käsit­te­lem­me eri­lai­sia näkö­kul­mia, kuten hou­kut­te­le­van sisäl­lön luo­mis­ta, sosi­aa­li­sen median alus­to­jen hyö­dyn­tä­mis­tä, kesä­tee­mai­sia tar­jouk­sia, yhteis­työ­tä vai­kut­ta­jien kans­sa sekä SEO-stra­te­gioi­den opti­moin­tia näky­vyy­den paran­ta­mi­sek­si täl­lä kau­del­la. Tar­joa­mal­la käy­tän­nön neu­vo­ja ja toi­min­ta­suun­ni­tel­mia tämä kir­joi­tus aut­taa mark­ki­noin­ti­pääl­li­köi­tä hyö­dyn­tä­mään täy­si­mää­räi­ses­ti kesä­kau­den markkinointimahdollisuuksia.

1. Luo houkuttelevaa kesäsisältöä:

 • Ker­ro tari­noi­ta, jot­ka liit­ty­vät kesään ja herät­tä­vät tunteita. 
  • Vaik­ka moni meis­tä var­mas­ti haluai­si aja­tel­la teke­vän­sä osto­pää­tök­sen­sä loo­gi­ses­ti fak­toi­hin perus­tuen, vai­kut­ta­vat tun­teet lähes jokai­seen pää­tök­seem­me. Tun­teet, joi­ta jokin mai­nos tai tari­na herät­tä­vät jää­vät myös mie­leem­me her­kem­min ja toden­nä­köi­sem­min, kuin yksit­täi­set fak­tat tai tilas­tot tuot­teen tai pal­ve­lun suorituskyvystä.
 • Tar­joa vink­ke­jä kesä­ak­ti­vi­teet­tei­hin tai lomareitteihin 
  • Yli­mää­räi­sen arvon tuot­ta­mis­ta ei voi kos­kaan koros­taa lii­kaa, ja se nousee esil­le myös kesä­kau­den markkinoinnissa.
 • Jaa kesäi­siä resep­te­jä tai DIY-ideoita. 
  • Kuten ylem­pä­nä, lisä­ar­von tuot­ta­mis­ta ei voi koros­taa lii­kaa ja se ehdot­to­mas­ti hel­pot­taa posi­tiii­vis­ten tun­tei­den herät­tä­mi­ses­sä koh­de­ryh­mä­si keskuudessa.

2. Tehosta sosiaalisen median läsnäoloa:

 • Luo kesä­tee­mai­sia kam­pan­joi­ta ja kil­pai­lu­ja sosi­aa­li­sen median kanaviin. 
  • Ihmis­ten osal­lis­ta­mi­nen ja posi­tii­vi­sen pöhi­nän luo­mi­nen sosi­aa­li­seen medi­aan on aina hyvä tapa vah­vis­taa sosi­aa­li­sen median läsnäoloa 
 • Hyö­dyn­nä hash­tag-tren­de­jä ja haas­ta seu­raa­ja­si osallistumaan. 
  • Hash­tag-tren­dit ovat toi­nen hyvä tapa ylei­sön osal­lis­ta­mi­seen ja tätä voi hyö­dyn­tää tehok­kaas­ti eri­tyi­ses­ti TikTokissa

3. Tarjoa houkuttelevia kesäalennuksia ja tarjouksia:
   

 •  Luo rajoi­tet­tu­ja tar­jouk­sia kesä­kau­den suo­si­tuim­mis­ta tuot­teis­ta tai palveluista.
 • - Jär­jes­tä kesä­ale­kam­pan­joi­ta tai tar­joa ilmai­sia toimituksia.

4. Yhteistyö vaikuttajien kanssa:
   

 • Etsi alu­eel­li­sia vai­kut­ta­jia, joil­la on yhteys kesäkohderyhmääsi.
 • Tar­joa heil­le yhteis­työ­tä ja pyy­dä hei­tä esit­te­le­mään tuot­tei­ta­si kesä­ai­hei­sis­sa sisällöissä. 

5. Hyödynnä kesäiset tapahtumat ja festivaalit:

 •  Osal­lis­tu tai spon­so­roi kesä­ta­pah­tu­mia ja festivaaleja.
 •  Luo yhteis­työ­tä pai­kal­lis­ten jär­jes­tä­jien kans­sa ja tar­joa rää­tä­löi­ty­jä markkinointipaketteja.
Kesäkauden markkinointi

6. Luo houkutteleva visuaalinen ilme:

 • Käy­tä kesäi­siä väre­jä ja gra­fiik­kaa markkinointimateriaaleissasi.
 • Hyö­dyn­nä kesäi­siä mai­se­mia ja iloi­sia tun­nel­mia kuvis­sa ja videoissa. 
  • Tämä ei luon­nol­li­ses­ti tar­koi­ta koko visua­li­sen ilmeen uudel­leen jär­jes­tä­mis­tä, mut­ta kesäk­si oli­si aina hyvä olla aina­kin osit­tain omat materiaalinsa.

7. Järjestä kesäteemaisia tapahtumia tai kampanjoita:
 

 • Suun­nit­te­le eri­kois­ta­pah­tu­mia, kuten kesäi­siä pop-up-myy­mä­löi­tä tai ulkoilmakonsertteja.
 • Luo kesä­tee­mai­sia kam­pan­joi­ta, jot­ka hou­kut­te­le­vat asiak­kai­ta osal­lis­tu­maan ja jaka­maan koke­muk­sia sosi­aa­li­ses­sa mediassa. 
  • Tapah­tu­mien tai kam­pan­joi­den ei tar­vit­se olla iso­ja ja suu­rel­la bud­je­til­la jär­jes­tet­ty­jä, kun­han ne herät­tä­vät kes­kus­te­lua ja tuo­vat asiak­kaan lähem­mäk­si yritystä.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

8. Käytä kohdennettua mainontaa:

 • Käy­tä koh­den­net­tu­ja mai­nos­kam­pan­joi­ta, jot­ka tavoit­ta­vat kesäkohderyhmäsi.
 • Hyö­dyn­nä paik­ka­tie­toa ja käyt­tä­jien kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta mai­non­nan personoinnissa. 
  • Neu­voi­na nämä ovat itses­tään­sel­vem­mäs­tä pääs­tä, mut­ta ovat myös hyvä tes­ti oman asia­kas­per­soo­nan tun­te­mi­ses­ta. Tie­dät­kö todel­la miten koh­de­ryh­mä­si käy­tös ja liik­ku­mi­nen muut­tuu kesäkaudella?

9. Tee yhteistyötä muiden paikallisten yritysten kanssa:

 • Luo yhteis­työ­kam­pan­joi­ta mui­den pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kanssa.
 • Tar­joa yhtei­siä tar­jouk­sia tai ris­tiin­mark­ki­noin­tia, joka hyö­dyt­tää molem­pia osapuolia.

10. Seuraa ja analysoi tuloksia:

 • Mit­taa ja seu­raa kam­pan­joi­de­si tulok­sia ja ana­ly­soi nii­tä säännöllisesti.
 • Opit kam­pan­jois­ta­si ja voit opti­moi­da mark­ki­noin­ti­stra­te­gioi­ta­si jatkuvasti. 
  • Kuten aina digi­mark­ki­noin­nis­sa, seu­ran­ta on asia, jos­ta ei saa luis­taa. Kesä­kausi ei Suo­mes­sa ole pit­kä, joten opti­moin­nin tulee olla jat­ku­vaa ja reak­tio­ai­ko­jen lyhyi­tä. Seu­ran­nas­sa tulee kui­ten­kin luon­nol­li­ses­ti huo­mioi­da asiat, jot­ka voi­daan ottaa huo­mioon seu­raa­vaa kesää suunnitellessa.

Kesä­kau­den mark­ki­noin­ti voi tar­jo­ta yri­tyk­sel­le­si upei­ta mah­dol­li­suu­ksia tavoit­taa ja sitout­taa asiak­kaat. Hyö­dyn­nä näi­tä tehok­kai­ta stra­te­gioi­ta mak­si­moi­dak­se­si kesä­kam­pan­ja­si menes­tyk­sen ja saa­vut­taak­se­si posi­tii­vi­sia tuloksia.

Ota yhteyt­tä!
Tekoälyn vaikutus digimarkkinointiin
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi