Vaikuttajamarkkinointi - onko se oikea valinta yrityksesi markkinointistrategiaan? 

Some mark­ki­noin­ti \ Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti – onko se oikea valin­ta yri­tyk­se­si markkinointistrategiaan?

Mil­loin yri­tyk­sen kan­nat­taa käyt­tää vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ja mil­lä euro­sum­mal­la pää­see käyntiin?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin teke­mi­nen on entis­tä suo­si­tum­pi kei­no teh­dä yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia myös Suo­mes­sa. Ala kas­vaa nopeas­ti ja Suo­mes­sa­kin on jo lukui­sia vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin yri­tyk­siä, joil­ta voi tila­ta vai­kut­ta­ja­kam­pan­jan palveluna.

Sinun ei siis tar­vit­se ottaa yhteyt­tä erik­seen poten­ti­aa­li­siin vai­kut­ta­jiin ja neu­vo­tel­la hin­nois­ta hei­dän kans­saan, vaan tähän eri­kois­tu­nut yri­tys hoi­taa sen puo­les­ta­si. Done Digi­tal on vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin yri­tys, joka tekee yhteis­työ­tä Kublan kans­sa – suo­sit­te­lem­me hei­tä lämpimästi!

Vaikuttajamarkkinointi yrityksen markkinointistrategiassa

Olisiko vaikuttajamarkkinointi sopiva markkinointikeino yrityksellesi?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti voi olla eri­tyi­sen hyö­dyl­lis­tä yri­tyk­sil­le, jot­ka myy­vät tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta, joi­ta asiak­kaat eivät osaa hakea Googles­ta, kuten uudet lan­see­rat­ta­vat tuot­teet. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ei myös­kään rajoi­tu pel­käs­tään lifes­ty­le-tuot­tei­siin ja -pal­ve­lui­hin, vaik­ka tämä onkin yksi suu­rim­mis­ta genreistä.

Influencer-yhteis­työ­tä kan­nat­taa har­ki­ta myös sil­loin, kun toi­mia­la­si on eri­tyi­sen kil­pail­tu ja haet jotain, mil­lä erottua.

Kol­man­te­na tulee tie­ten­kin eri­tyi­sen sopi­van influence­rin löy­ty­mi­nen – yhä useam­mat yri­tyk­set raken­ta­vat­kin pit­kä­kes­toi­sia yhteis­työ­ku­vioi­ta yhden vai­kut­ta­jan kans­sa. Täs­sä­kin tapauk­ses­sa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­nut fir­ma voi olla paras taho läh­teä etsi­mään täl­lais­ta yhteis­työn mahdollisuutta.

Millä euromäärällä pääsen käyntiin vaikuttajamarkkinoinnin kanssa?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin bud­jet­ti riip­puu useis­ta teki­jöis­tä, kuten vai­kut­ta­jan seu­raa­ja­mää­räs­tä, vai­kut­ta­jan aihea­lu­ees­ta, kam­pan­jan kes­tos­ta ja vai­kut­ta­jan saa­ta­vuu­des­ta. Joil­le­kin yri­tyk­sil­le voi olla jär­ke­vää aloit­taa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti pie­nem­mäl­lä bud­je­til­la ja tes­ta­ta kam­pan­jan tehok­kuut­ta ennen suu­rem­pien sum­mien investoimista.

Läh­tö­koh­tai­ses­ti puhu­taan kui­ten­kin tuhan­sis­ta eurois­ta eikä muu­ta­mis­ta sata­sis­ta – eten­kin jos halu­taan teh­dä yhteis­työ­tä jo vakiin­tu­neen influence­rin kanssa.

Vaikuttajamarkkinointi

Kuinka lähden liikkeelle vaikuttajamarkkinoinnin kanssa?

Vai­kut­ta­jayh­teis­työn käyn­nis­tä­mi­nen on itse asias­sa var­sin suo­ra­vii­vai­nen pro­ses­si, eten­kin jos teet jo muu­ten­kin mark­ki­noin­tia ja olet tot­tu­nut osta­maan mark­ki­noin­ti­pal­ve­lui­ta. Kuten mis­sä tahan­sa muus­sa yhteis­työs­sä, se ete­nee not­keim­min kun sinul­la on tie­dos­sa mark­ki­noi­ta­va tuote/palvelu, tavoit­teet ja alus­ta­va budjetti.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Kuinka valita sopiva vaikuttaja?

Vai­kut­ta­jan valin­nas­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta seu­raa­viin asioihin:

Koh­dey­lei­sö: Vai­kut­ta­jan seu­raa­jien tulee olla sopi­vaa koh­dey­lei­söä tuot­teel­le­si tai palvelullesi.

Vai­kut­ta­jan tyy­li ja brän­di: Vai­kut­ta­jan tyy­li ja brän­di tulee sopia omaan brän­dii­si ja yritysilmeeseesi.

Aktii­vi­suus ja sitou­tu­nei­suus: Vai­kut­ta­jan tulee olla aktii­vi­nen ja sitou­tu­nut, jot­ta kam­pan­jas­ta saa­daan paras mah­dol­li­nen hyö­ty irti. Jos­kus suu­ren seu­raa­ja­kun­nan omaa­van vai­kut­ta­jan tulok­set jää­vät pie­nem­pää hei­kom­mak­si tämän vuok­si – eten­kin jos suu­ri osa ylei­sös­tä on ulko­mail­ta (tai botteja).

Vai­kut­ta­jan luo­tet­ta­vuus: Vai­kut­ta­jan tulee olla luo­tet­ta­va ja hänen sisäl­tön­sä tulee olla aitoa ja rehellistä. 

Vai­kut­ta­jan seu­raa­jien mää­rä: Vai­kut­ta­jan seu­raa­jien mää­rä ei ole aina rat­kai­se­va teki­jä, mut­ta se voi olla tär­keä jos halu­taan tavoit­taa suu­ri yleisö.

Jos olet har­kin­nut vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia, kan­nat­taa kokeil­la roh­keas­ti jat­ku­mo­na muul­le käyn­nis­sä ole­val­le kam­pan­join­nil­le. Kuten kai­kes­sa muus­sa­kin, käy­tän­nön kokei­lun kaut­ta opit kui­ten­kin par­hai­ten mikä toi­mii. Eli ota yhteyt­tä sopi­vaan vai­kut­ta­jaan tai vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiy­ri­tyk­seen ja käyn­nis­tä keskustelut!

Ota yhteyt­tä!
Tekoälyn vaikutus digimarkkinointiin
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi