Mitä on vaikuttajamarkkinointi? 

Some mark­ki­noin­ti \ Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Mitä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on? Tren­di­käs sana mark­ki­noin­nin paris­sa, mut­ta mitä se todel­li­suu­des­sa pitää sisäl­lään? Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on yksi tämän het­ken tehok­kai­ta mai­nos­muo­to­ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa eikä ihme. Lähes jokai­nen meis­tä luot­taa suo­sit­te­li­ja­na johon­kin itsel­le tut­tuun hen­ki­löön tai per­soo­naan enem­män, kuin tuo­tet­ta tai pal­ve­lua myy­vään yri­tyk­seen. Miten vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti sit­ten toi­mii ja miten yri­tys­ten tuli­si lähes­tyä tätä aihet­ta omas­sa mark­ki­noin­nis­saan. Näi­tä asioi­ta tulem­me käy­mään läpi täs­sä blogissa.

Vaikuttajamarkkinointi yksinkertaisuudessaan

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on nyky­ai­kai­sem­pi ver­sio sii­tä, että jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä, elo­ku­va­täh­tiä ja urhei­li­joi­ta, pal­ka­taan mai­nos­ta­maan yri­tyk­sen tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Ero­na perin­tei­siin jul­ki­suu­den hen­ki­löi­hin, vai­kut­ta­ja voi olla peri­aat­tees­sa kuka tahan­sa, jol­la on riit­tä­vä seu­raa­ja­mää­rä. Mikä sit­ten on riit­tä­vä seu­raa­ja­mää­rä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin? 5 000 ihmis­tä? 50 000 ihmis­tä? 5 000 000 ihmis­tä? Vas­taus on oikeas­taan kaik­ki edel­lä mai­ni­tuis­ta. Seu­raa­ja­mää­rä itses­sään ei rii­tä teke­mään vai­kut­ta­jas­ta sopi­vaa jokai­sel­le yri­tyk­sel­le, vaan seu­raa­ja­kun­nan pitää olla pro­fii­lil­taan oikean­lais­ta. Yri­tyk­sen löy­det­tyä itsel­leen sopi­van vai­kut­ta­jan, joka halu­aa teh­dä hei­dän kans­saan yhteis­työ­tä, kysei­nen vai­kut­ta­ja tar­jo­aa yri­tyk­sel­le näky­vyyt­tä omis­sa kana­vis­saan. Tar­koi­tuk­se­na on har­voin tavoi­tel­la nopei­ta lyhyen aika­jän­teen tulok­sia, sen sijaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on erin­omai­nen tapa kas­vat­taa yri­tyk­sen näky­vyyt­tä, uskot­ta­vuut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta kulut­ta­jien silmissä. 

Miten yritys valitsee oikean vaikuttajan?

Ensim­mäi­sek­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia suun­nit­te­le­van yri­tyk­sen tulee mää­ri­tel­lä mitä kysei­sel­lä mai­nos­kam­pan­jal­la halu­taan saa­vut­taa. Kun kam­pan­ja­ta­voi­te on sel­vil­lä, tulee yri­tyk­sen etsiä vai­kut­ta­ja, joka sopii mark­ki­noi­ta­val­le tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le. Pel­käs­tään suu­ri seu­raa­ja­mää­rä ei rii­tä kri­tee­rik­si, jos yri­tys halu­aa mai­nos­kam­pan­jas­taan uskot­ta­van. Ote­taan esi­mer­kik­si yri­tys, joka mark­ki­noi uusia nyrk­kei­ly­val­men­nuk­sia ja varus­tei­ta. Vai­kut­ta­ja A jul­kai­see sisäl­töä lenk­kei­lys­tä ja ter­veel­li­ses­tä ruo­ka­va­lios­ta ins­ta­gra­miin ja hänel­lä on 100 000 seu­raa­jaa. Vai­kut­ta­ja B on enti­nen ammat­ti­nyrk­kei­li­jä, jol­la on 15 000 seu­raa­jaa ja jul­kai­see ins­ta­gra­miin sisäl­töä nyrk­kei­lys­tä mm. Tek­niik­ka- ja tree­ni­vink­ke­jä. Kaik­ki meis­tä var­mas­ti kuun­te­li­si­vat täs­sä tilan­tees­sa vai­kut­ta­ja B:tä mie­luum­min, kuin vai­kut­ta­ja A:ta. Mitä eri­tyi­sem­pi yri­tyk­sen tar­joa­ma pal­ve­lu tai tuo­te on, sitä tar­kem­min hei­dän on valit­ta­va hei­tä edus­ta­va vai­kut­ta­ja. Sopi­van vai­kut­ta­jan löy­tä­mi­nen ei aina ole help­poa, ja yri­tys voi­kin käyt­tää hyväk­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin toi­mis­to­ja, jot­ka aut­ta­vat yri­tyk­siä ja vai­kut­ta­jia löy­tä­mään toisensa.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä yrityksen tulee huomioida vaikuttajamarkkinointia tehdessään?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat todel­la mer­kit­tä­väs­ti. Pie­nem­mät vai­kut­ta­jat voi­vat läh­teä mukaan yhteis­työ­hön oman näky­vyy­ten­sä vuok­si tai pie­nil­lä tuo­te­lah­joil­la. Maa­il­man suo­si­tuim­mat vai­kut­ta­jat voi­vat tina­ta jopa mil­joo­nan yhdes­tä jul­kai­sus­ta. Yri­tyk­sen onkin suun­ni­tel­ta­va kam­pan­jan­sa tark­kaan, ja löy­det­tä­vä sopi­va yhteis­työ­kump­pa­ni hei­dän tarpeisiinsa.


Työs­ken­te­let ihmi­sen kans­sa. Hyvin ilmei­sel­tä kuu­los­ta­va asia, joka tun­tuu kui­ten­kin ajoit­tain unoh­tu­van. Vai­kut­ta­jat ovat ihmi­siä, jot­ka raken­ta­vat sosi­aa­li­ses­sa medias­sa omaa brän­di­ään ja monet teke­vät sil­lä elan­ton­sa. Yhteis­työ­tä etsies­sä on muis­tet­ta­va kun­nioit­taa myös vai­kut­ta­jaa ja hänen tar­pei­taan. Vai­kut­ta­ja ei ole yri­tyk­sel­le samal­la taval­la työ­ka­lu, kuin Face­book ads ja Google ads

Missä kanavassa vaikuttajamarkkinointia kannattaa tehdä?

Kuten perin­tei­ses­sä­kin mark­ki­noin­nis­sa, kana­van valin­ta riip­puu sii­tä, mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ovat. Tämä luon­nol­li­ses­ti on huo­mioi­ta­va vai­kut­ta­jaa etsies­sä, jot­ta yhteis­työ­kump­pa­nin seu­raa­jat ovat oikeis­sa kana­vis­sa. Ins­ta­gram on eri­tyi­sen suo­sit­tu alus­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin, mut­ta Tik­To­kin kas­va­va menes­tys on asia, joka jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si huo­mioi­da niin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin, kuin perin­tei­sem­män digi­mark­ki­noin­nin­kin osalta. 

Kannattaako yritykseni kokeilla vaikuttajamarkkinointia?

Olem­me käy­neet läpi mitä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on, mut­ta kan­nat­taa­ko kenen tahan­sa kokeil­la sitä? Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ei ole sidon­nai­nen mihin­kään toi­mia­laan. Jos koet vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin sopi­van tavoit­tei­sii­si ja bud­jet­tii­si, voi se olla hyvin­kin teho­kas osa mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa­si. Suo­sit­te­li­sin jokais­ta yri­tys­tä vähin­tään­kin har­kit­se­maan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ja pereh­ty­mään syvem­min sen tar­joa­miin mah­dol­li­suuk­siin. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin roo­li digi­mark­ki­noin­nis­sa ei tule aina­kaan pie­nen­ty­mään lähi­tu­le­vai­suu­des­sa, jos asia kui­ten­kin mie­ti­tyt­tää niin kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­vaan yri­tyk­seen, jol­ta yri­tys voi saa­da neu­vo­ja aihee­seen liittyen.

Ota yhteyt­tä!
Mitä on vaikuttajamarkkinointi?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy