Mitä on vaikuttajamarkkinointi? 

Some mark­ki­noin­ti \ Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Mitä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on? Tren­di­käs sana mark­ki­noin­nin paris­sa, mut­ta mitä se todel­li­suu­des­sa pitää sisäl­lään? Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on yksi tämän het­ken tehok­kai­ta mai­nos­muo­to­ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa eikä ihme. Lähes jokai­nen meis­tä luot­taa suo­sit­te­li­ja­na johon­kin itsel­le tut­tuun hen­ki­löön tai per­soo­naan enem­män, kuin tuo­tet­ta tai pal­ve­lua myy­vään yri­tyk­seen. Miten vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti sit­ten toi­mii ja miten yri­tys­ten tuli­si lähes­tyä tätä aihet­ta omas­sa mark­ki­noin­nis­saan. Näi­tä asioi­ta tulem­me käy­mään läpi täs­sä blogissa.

Vaikuttajamarkkinointi yksinkertaisuudessaan

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on nyky­ai­kai­sem­pi ver­sio sii­tä, että jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä, elo­ku­va­täh­tiä ja urhei­li­joi­ta, pal­ka­taan mai­nos­ta­maan yri­tyk­sen tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Ero­na perin­tei­siin jul­ki­suu­den hen­ki­löi­hin, vai­kut­ta­ja voi olla peri­aat­tees­sa kuka tahan­sa, jol­la on riit­tä­vä seu­raa­ja­mää­rä. Mikä sit­ten on riit­tä­vä seu­raa­ja­mää­rä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin? 5 000 ihmis­tä? 50 000 ihmis­tä? 5 000 000 ihmis­tä? Vas­taus on oikeas­taan kaik­ki edel­lä mai­ni­tuis­ta. Seu­raa­ja­mää­rä itses­sään ei rii­tä teke­mään vai­kut­ta­jas­ta sopi­vaa jokai­sel­le yri­tyk­sel­le, vaan seu­raa­ja­kun­nan pitää olla pro­fii­lil­taan oikean­lais­ta. Yri­tyk­sen löy­det­tyä itsel­leen sopi­van vai­kut­ta­jan, joka halu­aa teh­dä hei­dän kans­saan yhteis­työ­tä, kysei­nen vai­kut­ta­ja tar­jo­aa yri­tyk­sel­le näky­vyyt­tä omis­sa kana­vis­saan. Tar­koi­tuk­se­na on har­voin tavoi­tel­la nopei­ta lyhyen aika­jän­teen tulok­sia, sen sijaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on erin­omai­nen tapa kas­vat­taa yri­tyk­sen näky­vyyt­tä, uskot­ta­vuut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta kulut­ta­jien silmissä. 

Miten yritys valitsee oikean vaikuttajan?

Ensim­mäi­sek­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia suun­nit­te­le­van yri­tyk­sen tulee mää­ri­tel­lä mitä kysei­sel­lä mai­nos­kam­pan­jal­la halu­taan saa­vut­taa. Kun kam­pan­ja­ta­voi­te on sel­vil­lä, tulee yri­tyk­sen etsiä vai­kut­ta­ja, joka sopii mark­ki­noi­ta­val­le tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le. Pel­käs­tään suu­ri seu­raa­ja­mää­rä ei rii­tä kri­tee­rik­si, jos yri­tys halu­aa mai­nos­kam­pan­jas­taan uskot­ta­van. Ote­taan esi­mer­kik­si yri­tys, joka mark­ki­noi uusia nyrk­kei­ly­val­men­nuk­sia ja varus­tei­ta. Vai­kut­ta­ja A jul­kai­see sisäl­töä lenk­kei­lys­tä ja ter­veel­li­ses­tä ruo­ka­va­lios­ta ins­ta­gra­miin ja hänel­lä on 100 000 seu­raa­jaa. Vai­kut­ta­ja B on enti­nen ammat­ti­nyrk­kei­li­jä, jol­la on 15 000 seu­raa­jaa ja jul­kai­see ins­ta­gra­miin sisäl­töä nyrk­kei­lys­tä mm. Tek­niik­ka- ja tree­ni­vink­ke­jä. Kaik­ki meis­tä var­mas­ti kuun­te­li­si­vat täs­sä tilan­tees­sa vai­kut­ta­ja B:tä mie­luum­min, kuin vai­kut­ta­ja A:ta. Mitä eri­tyi­sem­pi yri­tyk­sen tar­joa­ma pal­ve­lu tai tuo­te on, sitä tar­kem­min hei­dän on valit­ta­va hei­tä edus­ta­va vai­kut­ta­ja. Sopi­van vai­kut­ta­jan löy­tä­mi­nen ei aina ole help­poa, ja yri­tys voi­kin käyt­tää hyväk­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin toi­mis­to­ja, jot­ka aut­ta­vat yri­tyk­siä ja vai­kut­ta­jia löy­tä­mään toisensa.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä yrityksen tulee huomioida vaikuttajamarkkinointia tehdessään?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat todel­la mer­kit­tä­väs­ti. Pie­nem­mät vai­kut­ta­jat voi­vat läh­teä mukaan yhteis­työ­hön oman näky­vyy­ten­sä vuok­si tai pie­nil­lä tuo­te­lah­joil­la. Maa­il­man suo­si­tuim­mat vai­kut­ta­jat voi­vat tina­ta jopa mil­joo­nan yhdes­tä jul­kai­sus­ta. Yri­tyk­sen onkin suun­ni­tel­ta­va kam­pan­jan­sa tark­kaan, ja löy­det­tä­vä sopi­va yhteis­työ­kump­pa­ni hei­dän tarpeisiinsa.


Työs­ken­te­let ihmi­sen kans­sa. Hyvin ilmei­sel­tä kuu­los­ta­va asia, joka tun­tuu kui­ten­kin ajoit­tain unoh­tu­van. Vai­kut­ta­jat ovat ihmi­siä, jot­ka raken­ta­vat sosi­aa­li­ses­sa medias­sa omaa brän­di­ään ja monet teke­vät sil­lä elan­ton­sa. Yhteis­työ­tä etsies­sä on muis­tet­ta­va kun­nioit­taa myös vai­kut­ta­jaa ja hänen tar­pei­taan. Vai­kut­ta­ja ei ole yri­tyk­sel­le samal­la taval­la työ­ka­lu, kuin Face­book ads ja Google ads

Missä kanavassa vaikuttajamarkkinointia kannattaa tehdä?

Kuten perin­tei­ses­sä­kin mark­ki­noin­nis­sa, kana­van valin­ta riip­puu sii­tä, mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ovat. Tämä luon­nol­li­ses­ti on huo­mioi­ta­va vai­kut­ta­jaa etsies­sä, jot­ta yhteis­työ­kump­pa­nin seu­raa­jat ovat oikeis­sa kana­vis­sa. Ins­ta­gram on eri­tyi­sen suo­sit­tu alus­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin, mut­ta Tik­To­kin kas­va­va menes­tys on asia, joka jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si huo­mioi­da niin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin, kuin perin­tei­sem­män digi­mark­ki­noin­nin­kin osalta. 

Kannattaako yritykseni kokeilla vaikuttajamarkkinointia?

Olem­me käy­neet läpi mitä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on, mut­ta kan­nat­taa­ko kenen tahan­sa kokeil­la sitä? Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ei ole sidon­nai­nen mihin­kään toi­mia­laan. Jos koet vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin sopi­van tavoit­tei­sii­si ja bud­jet­tii­si, voi se olla hyvin­kin teho­kas osa mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa­si. Suo­sit­te­li­sin jokais­ta yri­tys­tä vähin­tään­kin har­kit­se­maan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ja pereh­ty­mään syvem­min sen tar­joa­miin mah­dol­li­suuk­siin. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin roo­li digi­mark­ki­noin­nis­sa ei tule aina­kaan pie­nen­ty­mään lähi­tu­le­vai­suu­des­sa, jos asia kui­ten­kin mie­ti­tyt­tää niin kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­vaan yri­tyk­seen, jol­ta yri­tys voi saa­da neu­vo­ja aihee­seen liittyen.

Ota yhteyt­tä!
Mitä on vaikuttajamarkkinointi?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi