Facebook termit haltuun! 

Tie­dä face­book ter­mi­si. Lyhen­tei­tä  oppii ainoas­taan puhu­mal­la aihees­ta ja Kubla on sinua aja­tel­len kään­tä­nyt Face­boo­kin tär­keim­piä ter­me­jä jot­ta sinä pää­si­sit parem­min sisäl­le Face­book-mai­non­taan. Face­book mah­dol­lis­taa tehok­kaan mai­non­nan – mut­ta ainoas­taan sil­loin, kun main­osa­lus­tan ter­mit eivät tuo­ta lii­kaa ongel­mia. Omi­tui­set lyhen­teet voi­vat tun­tua has­suil­ta ja saat­ta­vat men­nä aivan ohi, mut­ta nyt me voim­me aut­taa sinua otta­maan Face­book ter­mit hal­tuun! Tämän artik­ke­lin jäl­keen sinul­la on jäl­leen aiem­paa parem­pi ymmär­rys mark­ki­noin­nin maa­il­mas­ta. Älä siis enää mureh­di ja päh­käi­le, mitä muut oikein sano­vat Face­boo­kis­ta, vaan lue täs­tä ja ota Face­book ter­mit haltuun! 

Facebook mainosten hallinta 

Face­boo­kis­sa tar­jo­taan mai­nos­ti­liä mai­non­nan hal­lin­taan. Tämä on mai­non­nan työ­ka­lu,  jon­ka kaut­ta voi­daan luo­da mak­sul­lis­ta mai­non­taa Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa. Face­book-mai­nos­ti­lin voi luo­da yllä­pi­tä­mäl­leen sivul­le oman hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­fii­lin kaut­ta, tämä sopii parem­min yksi­ny­rit­tä­jil­le, tai Face­book Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta. Mai­nos­ten hal­lin­ta avau­tuu ensim­mäi­sen toteu­te­tun kam­pan­jan jäl­keen ja se sisäl­tää mai­non­nan toteut­ta­mi­sen lisäk­si mai­non­nan rapor­tit, koh­de­ryh­mien luo­mi­sen, mai­nos­ti­lin ase­tuk­set, las­ku­tus­a­se­tuk­set ja Face­book-pik­se­lin luomisen.

Facebook Business Manager (FBM)

Face­book Busi­ness Mana­ger on työ­ka­lu, joka sopii eri­tyi­ses­ti iso­jen orga­ni­saa­tioil­le, jot­ka hal­lin­noi useam­pia Face­book-sivu­ja. Tämän työ­ka­lun kaut­ta voi­daan hal­lin­noi­da kes­ki­te­tys­ti usei­ta Face­book-sivu­ja, mai­nos­ti­le­jä, kaik­kien sivu­jen käyt­tö­oi­keuk­sia ja mark­ki­noin­ti­kump­pa­nien oikeuk­sia. Tämä antaa myös Busi­ness Mana­ge­rin käyt­tä­jil­le eri­ta­soi­sia käyt­tö­oi­keuk­sia hei­dän roo­lin­sa mukaan. Lisäk­si Face­book Busi­ness Mana­ger tar­jo­aa työ­ka­lu­ja edis­ty­neem­pään markkinointiin. 

Facebook Pages Manager

Face­book Pages Mana­ger on puhe­li­men sovel­lus Face­book-sivu­jen hal­lin­taan. Tääl­lä pys­tyy päi­vit­tä­mään Face­book-sivu­ja ja tääl­lä lisäk­si voi­daan hal­lin­noi­da sivul­le saa­pu­nei­ta vies­te­jä tämän lisäk­si sovel­lus koko­aa FB-sivun tilas­tot sinun käyttöösi.

Facebook-pikseli

Face­book-pik­se­li on Face­boo­kin tar­joa­ma seu­ran­ta­koodi mai­non­nan tuek­si. Pik­se­lin avul­la on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta sivus­tol­la tapah­tu­via tapah­tu­mia. Pik­se­li­koo­di mah­dol­lis­taa myös koh­den­nus­da­tan kerää­mi­sen sivus­to­vie­rai­li­jois­ta. Näin saat kerät­tyä tie­toa mitä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si tekevät. 

Instant Experience (ent. Canvas, perussivu)

Ins­tant Expe­rience on mobii­lis­sa toi­mi­va Face­boo­kin mai­nos­muo­to, jon­ka voi myös jul­kais­ta Face­book-yri­tys­si­vul­le. Uutis­vir­ras­sa näky­väs­tä mai­nok­ses­ta avau­tuu oma ”las­keu­tu­mis­si­vu”, johon voi­daan lisä­tä sisäl­töä video­na, kuvi­na, teks­tei­nä ja ohja­ta käyt­tä­jä verk­ko­si­vus­tol­le tutus­tu­maan tuot­tei­siin tai suo­raan verk­ko­kaup­paan ostok­sil­le. Tämä mah­dol­lis­taa visu­aa­li­ses­ti näyt­tä­vät mainokset.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Reach

Reach eli kat­ta­vuus tar­koit­taa rapor­toin­neis­sa näky­vää kat­ta­vuut­ta. Tämä ker­too mai­nok­sen tai päi­vi­tyk­sen näh­nei­den yksit­täis­ten käyt­tä­jien mää­rän. Tämä luku ei ker­ro sitä, kuin­ka moni on kli­kan­nut mai­nos­ta, vaan ennem­min­kin sen kuin­ka monel­le käyt­tä­jäl­le mai­nos on näky­nyt esi­mer­kik­si Facebook-uutisvirrassa

Kampanja ja kampanjabudjetin optimointi

Kam­pan­ja on mai­non­nan koko­nai­suus, joka sisäl­tää mai­nos­ryh­miä ja mai­nok­sia. Kam­pan­jan luo­mi­nen aloi­te­taan tavoit­teen mää­rit­tä­mi­sel­lä ja kam­pan­jan tyy­pil­lä. Face­book-mai­non­nas­sa vali­taan kam­pan­jan tavoit­teek­si esim. lin­kin klik­kaus, päi­vi­tyk­seen sitou­mi­nen, kat­ta­vuus, kon­ver­sio tai tapah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen. Face­book-mai­nos­kam­pan­jan bud­je­tin mää­rit­tä­mi­nen koko kam­pan­jal­le, jol­loin Face­boo­kin mai­non­nan hal­lin­ta jakaa ja opti­moi koko­nais­bud­jet­tia auto­maat­ti­ses­ti tehok­kaim­min toi­mi­vil­le mainosjoukoille. 

Facebook Collection Ad

Face­book Col­lec­tion Ad on eri­tyi­ses­ti verk­ko­kau­poil­le sovel­tu­va Face­boo­kin mai­nos­muo­to on tämä Face­book Col­lec­tion Ad eli kokoel­ma­mai­nos. Tämä mai­nos­muo­to sisäl­tää tuo­te­ku­vis­ta ja/tai videois­ta koo­tun Ins­tant Expe­rience -las­keu­tu­mis­si­vun. Voit luo­da kokoel­ma­mai­nok­ses­sa tuot­teil­le­si vir­tu­aa­li­sen näyteikkunan.

Meiltä apuja Facebookin kanssa työskentelyyn

Mai­nos­ten luo­mi­nen ja eri­lais­ten lyhen­tei­den ymmär­tä­mi­nen saat­taa tuo­da haas­tei­ta ja  ahdis­tuk­sia, jos näi­tä ei ymmär­rä. Asioi­ta aina vai­keut­taa myös, jos englan­nin­kie­li­set sanat tuot­ta­vat vai­keuk­sia. Mark­ki­noin­nin ter­mien lyhen­teet saa­vat lähes poik­keuk­set­ta alkun­sa jos­tain englan­nin kie­len sanas­ta. Onnek­si me Kublas­sa, olem­me aina val­mii­ta aut­ta­maan sinua jos jokin tun­tuu vai­keal­ta ymmär­tää. Me viem­me stres­sin pois sinul­ta ja ker­rom­me, kuin­ka kus­tan­nus­te­ho­kas­ta Face­book -mai­non­taa teh­dään ja mitä ihmi­set oikein puhu­vat kes­kus­tel­les­saan Face­book ter­mein. Ota siis mei­hin yhteyt­tä jos haluat apu­ja Facebook-mainontaan!

Ota yhteyt­tä!
Facebook termit haltuun!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy