Facebook termit haltuun! 

Tie­dä face­book ter­mi­si. Lyhen­tei­tä  oppii ainoas­taan puhu­mal­la aihees­ta ja Kubla on sinua aja­tel­len kään­tä­nyt Face­boo­kin tär­keim­piä ter­me­jä jot­ta sinä pää­si­sit parem­min sisäl­le Face­book-mai­non­taan. Face­book mah­dol­lis­taa tehok­kaan mai­non­nan – mut­ta ainoas­taan sil­loin, kun main­osa­lus­tan ter­mit eivät tuo­ta lii­kaa ongel­mia. Omi­tui­set lyhen­teet voi­vat tun­tua has­suil­ta ja saat­ta­vat men­nä aivan ohi, mut­ta nyt me voim­me aut­taa sinua otta­maan Face­book ter­mit hal­tuun! Tämän artik­ke­lin jäl­keen sinul­la on jäl­leen aiem­paa parem­pi ymmär­rys mark­ki­noin­nin maa­il­mas­ta. Älä siis enää mureh­di ja päh­käi­le, mitä muut oikein sano­vat Face­boo­kis­ta, vaan lue täs­tä ja ota Face­book ter­mit haltuun! 

Facebook mainosten hallinta 

Face­boo­kis­sa tar­jo­taan mai­nos­ti­liä mai­non­nan hal­lin­taan. Tämä on mai­non­nan työ­ka­lu,  jon­ka kaut­ta voi­daan luo­da mak­sul­lis­ta mai­non­taa Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa. Face­book-mai­nos­ti­lin voi luo­da yllä­pi­tä­mäl­leen sivul­le oman hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­fii­lin kaut­ta, tämä sopii parem­min yksi­ny­rit­tä­jil­le, tai Face­book Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta. Mai­nos­ten hal­lin­ta avau­tuu ensim­mäi­sen toteu­te­tun kam­pan­jan jäl­keen ja se sisäl­tää mai­non­nan toteut­ta­mi­sen lisäk­si mai­non­nan rapor­tit, koh­de­ryh­mien luo­mi­sen, mai­nos­ti­lin ase­tuk­set, las­ku­tus­a­se­tuk­set ja Face­book-pik­se­lin luomisen.

Facebook Business Manager (FBM)

Face­book Busi­ness Mana­ger on työ­ka­lu, joka sopii eri­tyi­ses­ti iso­jen orga­ni­saa­tioil­le, jot­ka hal­lin­noi useam­pia Face­book-sivu­ja. Tämän työ­ka­lun kaut­ta voi­daan hal­lin­noi­da kes­ki­te­tys­ti usei­ta Face­book-sivu­ja, mai­nos­ti­le­jä, kaik­kien sivu­jen käyt­tö­oi­keuk­sia ja mark­ki­noin­ti­kump­pa­nien oikeuk­sia. Tämä antaa myös Busi­ness Mana­ge­rin käyt­tä­jil­le eri­ta­soi­sia käyt­tö­oi­keuk­sia hei­dän roo­lin­sa mukaan. Lisäk­si Face­book Busi­ness Mana­ger tar­jo­aa työ­ka­lu­ja edis­ty­neem­pään markkinointiin. 

Facebook Pages Manager

Face­book Pages Mana­ger on puhe­li­men sovel­lus Face­book-sivu­jen hal­lin­taan. Tääl­lä pys­tyy päi­vit­tä­mään Face­book-sivu­ja ja tääl­lä lisäk­si voi­daan hal­lin­noi­da sivul­le saa­pu­nei­ta vies­te­jä tämän lisäk­si sovel­lus koko­aa FB-sivun tilas­tot sinun käyttöösi.

Facebook-pikseli

Face­book-pik­se­li on Face­boo­kin tar­joa­ma seu­ran­ta­koodi mai­non­nan tuek­si. Pik­se­lin avul­la on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta sivus­tol­la tapah­tu­via tapah­tu­mia. Pik­se­li­koo­di mah­dol­lis­taa myös koh­den­nus­da­tan kerää­mi­sen sivus­to­vie­rai­li­jois­ta. Näin saat kerät­tyä tie­toa mitä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si tekevät. 

Instant Experience (ent. Canvas, perussivu)

Ins­tant Expe­rience on mobii­lis­sa toi­mi­va Face­boo­kin mai­nos­muo­to, jon­ka voi myös jul­kais­ta Face­book-yri­tys­si­vul­le. Uutis­vir­ras­sa näky­väs­tä mai­nok­ses­ta avau­tuu oma ”las­keu­tu­mis­si­vu”, johon voi­daan lisä­tä sisäl­töä video­na, kuvi­na, teks­tei­nä ja ohja­ta käyt­tä­jä verk­ko­si­vus­tol­le tutus­tu­maan tuot­tei­siin tai suo­raan verk­ko­kaup­paan ostok­sil­le. Tämä mah­dol­lis­taa visu­aa­li­ses­ti näyt­tä­vät mainokset.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Reach

Reach eli kat­ta­vuus tar­koit­taa rapor­toin­neis­sa näky­vää kat­ta­vuut­ta. Tämä ker­too mai­nok­sen tai päi­vi­tyk­sen näh­nei­den yksit­täis­ten käyt­tä­jien mää­rän. Tämä luku ei ker­ro sitä, kuin­ka moni on kli­kan­nut mai­nos­ta, vaan ennem­min­kin sen kuin­ka monel­le käyt­tä­jäl­le mai­nos on näky­nyt esi­mer­kik­si Facebook-uutisvirrassa

Kampanja ja kampanjabudjetin optimointi

Kam­pan­ja on mai­non­nan koko­nai­suus, joka sisäl­tää mai­nos­ryh­miä ja mai­nok­sia. Kam­pan­jan luo­mi­nen aloi­te­taan tavoit­teen mää­rit­tä­mi­sel­lä ja kam­pan­jan tyy­pil­lä. Face­book-mai­non­nas­sa vali­taan kam­pan­jan tavoit­teek­si esim. lin­kin klik­kaus, päi­vi­tyk­seen sitou­mi­nen, kat­ta­vuus, kon­ver­sio tai tapah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen. Face­book-mai­nos­kam­pan­jan bud­je­tin mää­rit­tä­mi­nen koko kam­pan­jal­le, jol­loin Face­boo­kin mai­non­nan hal­lin­ta jakaa ja opti­moi koko­nais­bud­jet­tia auto­maat­ti­ses­ti tehok­kaim­min toi­mi­vil­le mainosjoukoille. 

Facebook Collection Ad

Face­book Col­lec­tion Ad on eri­tyi­ses­ti verk­ko­kau­poil­le sovel­tu­va Face­boo­kin mai­nos­muo­to on tämä Face­book Col­lec­tion Ad eli kokoel­ma­mai­nos. Tämä mai­nos­muo­to sisäl­tää tuo­te­ku­vis­ta ja/tai videois­ta koo­tun Ins­tant Expe­rience -las­keu­tu­mis­si­vun. Voit luo­da kokoel­ma­mai­nok­ses­sa tuot­teil­le­si vir­tu­aa­li­sen näyteikkunan.

Meiltä apuja Facebookin kanssa työskentelyyn

Mai­nos­ten luo­mi­nen ja eri­lais­ten lyhen­tei­den ymmär­tä­mi­nen saat­taa tuo­da haas­tei­ta ja  ahdis­tuk­sia, jos näi­tä ei ymmär­rä. Asioi­ta aina vai­keut­taa myös, jos englan­nin­kie­li­set sanat tuot­ta­vat vai­keuk­sia. Mark­ki­noin­nin ter­mien lyhen­teet saa­vat lähes poik­keuk­set­ta alkun­sa jos­tain englan­nin kie­len sanas­ta. Onnek­si me Kublas­sa, olem­me aina val­mii­ta aut­ta­maan sinua jos jokin tun­tuu vai­keal­ta ymmär­tää. Me viem­me stres­sin pois sinul­ta ja ker­rom­me, kuin­ka kus­tan­nus­te­ho­kas­ta Face­book -mai­non­taa teh­dään ja mitä ihmi­set oikein puhu­vat kes­kus­tel­les­saan Face­book ter­mein. Ota siis mei­hin yhteyt­tä jos haluat apu­ja Facebook-mainontaan!

Ota yhteyt­tä!
Facebook termit haltuun!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi