Kaiken mittaaminen ei kannata 

Asiak­kaat lähes­ty­vät mei­tä usein sanoen, että he halua­vat sivuil­taan tal­teen kai­ken mah­dol­li­sen mitat­ta­van tie­don. Se saat­taa kuu­los­taa aluk­si hou­kut­te­le­val­ta. Mik­si­pä kaik­kea saa­ta­vil­la ole­vaa tie­toa verk­ko­si­vus­tol­ta ei kerät­täi­si? Usein puhu­taan, kuin­ka arvok­kai­ta asia­kas­tie­dot ovat yri­tyk­sen kehit­tä­mi­ses­sä. Totuus on jäl­leen ker­ran moni­mut­kai­sem­pi. Kai­ken mit­taa­mi­nen ei kannata.

Tur­ha tie­to­jen kerää­mi­nen on kal­lis­ta ja tar­pee­ton­ta. Ei kan­na­ta kerä­tä dataa, joka ei mil­lään taval­la edis­tä yri­tyk­sen toi­min­taa. Yksi­kään yri­tys ei pys­tyi­si kos­kaan täy­sin hyö­dyn­tä­mään sitä mää­rää tie­toa, joka verk­ko­si­vus­tol­ta on mah­dol­lis­ta mita­ta. Täl­lai­seen tie­don­ke­ruun pro­jek­tiin sijoi­tet­tu raha­mää­rä ei var­mas­ti mak­sai­si itse­ään takai­sin. Tie­to pää­tyi­si toden­nä­köi­ses­ti ikui­ses­ti kas­va­vaan excel-tie­dos­toon ja unoh­tui­si sinne.

Eikö tiedonkeruu olekaan tärkeätä?

Tot­ta kai se on. On kui­ten­kin niin, että täs­sä­kin laa­tu kor­vaa mää­rän. Sokea tie­to­jen kerää­mi­nen on ennen kaik­kea kal­lis­ta, kuor­mit­ta­vaa ja se saat­taa sot­kea ajat­te­lua. Ennen kuin tie­to­ja läh­tee kerää­mään, kan­nat­taa miet­tiä, min­kä­lai­set tie­dot hyö­dyt­tä­vät yri­tys­tä eni­ten. Tätä var­ten yri­tyk­sen kan­nat­taa mää­rit­tää itsel­leen KPI:t. KPI (key per­for­mance indica­tor) tar­koit­taa yri­tyk­sen valit­se­maa tär­ke­ää mit­ta­ria eli jotain mitat­ta­vaa arvoa, jon­ka muu­tok­sia seu­raa­mal­la sel­vi­ää kehit­tyy­kö lii­ke­toi­min­ta halut­tuun suun­taan. Jokai­sen yri­tyk­sen kan­nat­tai­si mää­ri­tel­lä kol­me KPI:tä, joka perus­tu­vat lii­ke­toi­min­nan tavoitteisiin.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

On ensiar­voi­sen tär­ke­ää poh­tia mil­lä perus­teil­la KPI:t vali­taan. Seu­raa­vak­si esi­merk­ke­jä kysy­myk­sis­tä, jot­ka hel­pot­ta­vat KPI:n valintaa. 

 • Mikä on toi­vot­tu lopputulos?
 • Mik­si tämä tavoi­te on tärkeä?
 • Miten tavoit­teen edis­ty­mis­tä mitataan?
 • Kuin­ka tähän edis­ty­mi­seen voi vaikuttaa?
 • Kuka on vas­tuus­sa täs­tä tavoitteesta?
 • Mis­tä tie­tää, onko tämä tavoi­te saavutettu?
 • Kuin­ka usein edis­ty­mis­tä pitää arvioi­da tämän tavoit­teen saavuttamiseksi?

Esimerkkivastauksia

Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä vas­tauk­sis­ta kysy­myk­siin, jos yri­tys pää­tyy valit­se­maan yhdek­si KPI-mit­ta­rik­seen asiakashankinnan.

 • Hank­kia 20 % enem­män asiak­kai­ta tänä vuonna.
 • Laa­jem­pi asia­kas­kun­ta tekee yri­tyk­ses­tä kannattavamman. 
 • Edis­ty­mis­tä mita­taan uusien asiak­kai­den mää­räl­lä Esi­mer­kik­si he, jot­ka osta­vat tuot­teen yhden kalen­te­ri­vuo­den aikana. 
 • Kas­vat­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia ja sijoit­taa Face­book- ja Google-mainoksiin. 
 • Mark­ki­noin­tio­sas­ton johtaja. 
 • Kun 20 % enem­män asiak­kai­ta ostaa tuot­teen tänä vuon­na vii­me vuo­teen verrattuna.
 • Tätä edis­ty­mis­tä tar­kis­te­taan kuukausittain. 

Kun kol­me KPI:tä on valit­tu, on ana­ly­tii­kan seu­ran­nas­sa hel­pom­pi kes­kit­tyä oleel­li­seen. Mit­taa­mal­la saa­tu­jen tie­to­jen perus­teel­la voi­daan teh­dä nopei­ta­kin pää­tök­siä ja muu­tok­sia, mikä­li tilan­ne sitä vaatii. 

Kerättävää tietoa tulee tarkastaa ja seurata

Kun tie­don kerää­mi­nen ja mit­taa­mi­nen on jär­keis­tet­ty, on seu­raa­vak­si valit­ta­va hen­ki­lö joka vas­taa tie­to­jen tar­kas­ta­mi­ses­ta. Kos­ka KPI on mitat­ta­va arvo, se ker­too heti edis­tyy­kö yri­tys tavoit­tees­saan vai kul­je­taan­ko mah­dol­li­ses­ti vää­rään suun­taan. Kun asi­aa seu­ra­taan aktii­vi­ses­ti, sii­hen on hel­pom­pi vai­kut­taa ja teh­dä muutoksia.

Tär­kein­tä KPI:ssä on oleel­li­suus ja help­po mitat­ta­vuus. Kun KPI:tä tar­kas­te­lee tois­tu­vas­ti sen tär­keys hah­mot­tuu. KPI:n tar­kas­te­lus­ta kan­nat­taa ottaa sään­nöl­li­nen tapa, sil­lä se ohjaa yri­tys­tä koh­ti toi­vot­tua tavoi­tet­ta ja sil­loin voi myös näh­dä edis­ty­mi­sen. Jos vai­kut­taa sil­tä, että tavoi­te ei toteu­du, kan­nat­taa laa­tia uusi suun­ni­tel­ma ja teh­dä sen mukai­sia muu­tok­sia. Näin verk­ko­si­vus­tol­ta kerät­ty tie­to tuot­taa tehok­kaas­ti tuloksia. 

Tie­to­jen­ke­ruu on kal­lis­ta ja sik­si kan­nat­taa­kin tar­kas­tel­la tilan­net­ta huo­lel­la ennen kuin sijoit­taa pal­jon rahaa. Tavoit­tee­na on kui­ten­kin saa­da tuot­toa sivus­tol­le käy­te­tyis­tä rahois­ta. Kublan asian­tun­ti­jat aut­ta­vat mie­lel­lään oikei­den mit­ta­ris­to­jen löy­tä­mi­ses­sä, tavoit­tei­den ase­tan­nas­sa ja toi­mi­van ana­ly­tii­kan raken­ta­mi­ses­sa! Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin kes­kus­tel­laan yri­tyk­sen­ne tavoitteista! 

Ota yhteyt­tä!
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy