Kaiken mittaaminen ei kannata 

Asiak­kaat lähes­ty­vät mei­tä usein sanoen, että he halua­vat sivuil­taan tal­teen kai­ken mah­dol­li­sen mitat­ta­van tie­don. Se saat­taa kuu­los­taa aluk­si hou­kut­te­le­val­ta. Mik­si­pä kaik­kea saa­ta­vil­la ole­vaa tie­toa verk­ko­si­vus­tol­ta ei kerät­täi­si? Usein puhu­taan, kuin­ka arvok­kai­ta asia­kas­tie­dot ovat yri­tyk­sen kehit­tä­mi­ses­sä. Totuus on jäl­leen ker­ran moni­mut­kai­sem­pi. Kai­ken mit­taa­mi­nen ei kannata.

Tur­ha tie­to­jen kerää­mi­nen on kal­lis­ta ja tar­pee­ton­ta. Ei kan­na­ta kerä­tä dataa, joka ei mil­lään taval­la edis­tä yri­tyk­sen toi­min­taa. Yksi­kään yri­tys ei pys­tyi­si kos­kaan täy­sin hyö­dyn­tä­mään sitä mää­rää tie­toa, joka verk­ko­si­vus­tol­ta on mah­dol­lis­ta mita­ta. Täl­lai­seen tie­don­ke­ruun pro­jek­tiin sijoi­tet­tu raha­mää­rä ei var­mas­ti mak­sai­si itse­ään takai­sin. Tie­to pää­tyi­si toden­nä­köi­ses­ti ikui­ses­ti kas­va­vaan excel-tie­dos­toon ja unoh­tui­si sinne.

Eikö tiedonkeruu olekaan tärkeätä?

Tot­ta kai se on. On kui­ten­kin niin, että täs­sä­kin laa­tu kor­vaa mää­rän. Sokea tie­to­jen kerää­mi­nen on ennen kaik­kea kal­lis­ta, kuor­mit­ta­vaa ja se saat­taa sot­kea ajat­te­lua. Ennen kuin tie­to­ja läh­tee kerää­mään, kan­nat­taa miet­tiä, min­kä­lai­set tie­dot hyö­dyt­tä­vät yri­tys­tä eni­ten. Tätä var­ten yri­tyk­sen kan­nat­taa mää­rit­tää itsel­leen KPI:t. KPI (key per­for­mance indica­tor) tar­koit­taa yri­tyk­sen valit­se­maa tär­ke­ää mit­ta­ria eli jotain mitat­ta­vaa arvoa, jon­ka muu­tok­sia seu­raa­mal­la sel­vi­ää kehit­tyy­kö lii­ke­toi­min­ta halut­tuun suun­taan. Jokai­sen yri­tyk­sen kan­nat­tai­si mää­ri­tel­lä kol­me KPI:tä, joka perus­tu­vat lii­ke­toi­min­nan tavoitteisiin.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

On ensiar­voi­sen tär­ke­ää poh­tia mil­lä perus­teil­la KPI:t vali­taan. Seu­raa­vak­si esi­merk­ke­jä kysy­myk­sis­tä, jot­ka hel­pot­ta­vat KPI:n valintaa. 

 • Mikä on toi­vot­tu lopputulos?
 • Mik­si tämä tavoi­te on tärkeä?
 • Miten tavoit­teen edis­ty­mis­tä mitataan?
 • Kuin­ka tähän edis­ty­mi­seen voi vaikuttaa?
 • Kuka on vas­tuus­sa täs­tä tavoitteesta?
 • Mis­tä tie­tää, onko tämä tavoi­te saavutettu?
 • Kuin­ka usein edis­ty­mis­tä pitää arvioi­da tämän tavoit­teen saavuttamiseksi?

Esimerkkivastauksia

Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä vas­tauk­sis­ta kysy­myk­siin, jos yri­tys pää­tyy valit­se­maan yhdek­si KPI-mit­ta­rik­seen asiakashankinnan.

 • Hank­kia 20 % enem­män asiak­kai­ta tänä vuonna.
 • Laa­jem­pi asia­kas­kun­ta tekee yri­tyk­ses­tä kannattavamman. 
 • Edis­ty­mis­tä mita­taan uusien asiak­kai­den mää­räl­lä Esi­mer­kik­si he, jot­ka osta­vat tuot­teen yhden kalen­te­ri­vuo­den aikana. 
 • Kas­vat­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia ja sijoit­taa Face­book- ja Google-mainoksiin. 
 • Mark­ki­noin­tio­sas­ton johtaja. 
 • Kun 20 % enem­män asiak­kai­ta ostaa tuot­teen tänä vuon­na vii­me vuo­teen verrattuna.
 • Tätä edis­ty­mis­tä tar­kis­te­taan kuukausittain. 

Kun kol­me KPI:tä on valit­tu, on ana­ly­tii­kan seu­ran­nas­sa hel­pom­pi kes­kit­tyä oleel­li­seen. Mit­taa­mal­la saa­tu­jen tie­to­jen perus­teel­la voi­daan teh­dä nopei­ta­kin pää­tök­siä ja muu­tok­sia, mikä­li tilan­ne sitä vaatii. 

Kerättävää tietoa tulee tarkastaa ja seurata

Kun tie­don kerää­mi­nen ja mit­taa­mi­nen on jär­keis­tet­ty, on seu­raa­vak­si valit­ta­va hen­ki­lö joka vas­taa tie­to­jen tar­kas­ta­mi­ses­ta. Kos­ka KPI on mitat­ta­va arvo, se ker­too heti edis­tyy­kö yri­tys tavoit­tees­saan vai kul­je­taan­ko mah­dol­li­ses­ti vää­rään suun­taan. Kun asi­aa seu­ra­taan aktii­vi­ses­ti, sii­hen on hel­pom­pi vai­kut­taa ja teh­dä muutoksia.

Tär­kein­tä KPI:ssä on oleel­li­suus ja help­po mitat­ta­vuus. Kun KPI:tä tar­kas­te­lee tois­tu­vas­ti sen tär­keys hah­mot­tuu. KPI:n tar­kas­te­lus­ta kan­nat­taa ottaa sään­nöl­li­nen tapa, sil­lä se ohjaa yri­tys­tä koh­ti toi­vot­tua tavoi­tet­ta ja sil­loin voi myös näh­dä edis­ty­mi­sen. Jos vai­kut­taa sil­tä, että tavoi­te ei toteu­du, kan­nat­taa laa­tia uusi suun­ni­tel­ma ja teh­dä sen mukai­sia muu­tok­sia. Näin verk­ko­si­vus­tol­ta kerät­ty tie­to tuot­taa tehok­kaas­ti tuloksia. 

Tie­to­jen­ke­ruu on kal­lis­ta ja sik­si kan­nat­taa­kin tar­kas­tel­la tilan­net­ta huo­lel­la ennen kuin sijoit­taa pal­jon rahaa. Tavoit­tee­na on kui­ten­kin saa­da tuot­toa sivus­tol­le käy­te­tyis­tä rahois­ta. Kublan asian­tun­ti­jat aut­ta­vat mie­lel­lään oikei­den mit­ta­ris­to­jen löy­tä­mi­ses­sä, tavoit­tei­den ase­tan­nas­sa ja toi­mi­van ana­ly­tii­kan raken­ta­mi­ses­sa! Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin kes­kus­tel­laan yri­tyk­sen­ne tavoitteista! 

Ota yhteyt­tä!
Kaiken mittaaminen ei kannata
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy