Linkedin yrityksen markkinoinnissa 

Lin­ke­dIn on erin­omai­nen työ­ka­lu yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa ja brän­din raken­ta­mi­ses­sa. Se tar­jo­aa ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den tavoit­taa ammat­ti­lai­sia ja yri­tyk­siä, jot­ka voi­vat olla poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta tai yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Täs­sä blo­gis­sa käsi­tel­lään, miten Lin­ke­dI­niä voi hyö­dyn­tää tehok­kaas­ti yri­tyk­sen markkinoinnissa.

1. Profiilin optimointi

Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin ensim­mäi­nen askel on yri­tyk­sen pro­fii­lin opti­moin­ti. Yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-pro­fii­li toi­mii digi­taa­li­se­na käyn­ti­kort­ti­na, joten sen tuli­si olla hou­kut­te­le­va ja infor­ma­tii­vi­nen. Tär­keät koh­dat pro­fii­lis­sa ovat yri­tyk­sen kuvaus, logo, yhteys­tie­dot ja lin­kit verk­ko­si­vuil­le. Pro­fii­lis­sa tuli­si myös koros­taa yri­tyk­sen arvo­ja, saa­vu­tuk­sia ja vahvuuksia.

2. Laadukas sisällöntuotanto

Yri­tyk­sen kan­nat­taa panos­taa laa­duk­kaa­seen sisäl­lön­tuo­tan­toon Lin­ke­dI­nis­sä. Tämä voi sisäl­tää artik­ke­lei­ta, jul­kai­su­ja, videoi­ta ja info­gra­fiik­kaa. Laa­du­kas sisäl­tö herät­tää huo­mio­ta ja antaa yri­tyk­ses­tä asian­tun­te­van kuvan. Sisäl­lön tuli­si olla koh­den­net­tua ja tar­jo­ta arvoa kohdeyleisölle.

3. Aktiivisuus ja vuorovaikutus

Aktii­vi­suus on Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin kul­ma­ki­vi. Yri­tyk­sen tuli­si olla aktii­vi­nen ver­kos­sa jaka­mal­la sään­nöl­li­ses­ti sisäl­töä ja osal­lis­tu­mal­la kes­kus­te­lui­hin. Kom­men­toi­mal­la mui­den jul­kai­su­ja ja rea­goi­mal­la nii­hin voi luo­da arvok­kai­ta ver­kos­to­ja ja saa­da lisää näkyvyyttä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

4. Kohdennetut mainoskampanjat

Lin­ke­dIn tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den koh­den­net­tui­hin mai­nos­kam­pan­joi­hin, joil­la voi tavoit­taa tar­kas­ti vali­tun koh­dey­lei­sön. Voit vali­ta mai­nos­ten näky­vyy­den perus­teel­la esi­mer­kik­si ammat­tia­la, yri­tys­ko­ko, sijain­ti ja demo­gra­fia. Tämä mah­dol­lis­taa mai­non­nan opti­moin­nin ja resurs­sien koh­den­ta­mi­sen oikein.

5. Verkostoituminen ja liikekumppanuudet

Lin­ke­dIn on erin­omai­nen paik­ka ver­kos­toi­tua mui­den yri­tys­ten ja ammat­ti­lais­ten kans­sa. Lii­ke­kump­pa­nuuk­sien luo­mi­nen voi joh­taa uusiin asiak­kuuk­siin tai yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­siin. Yri­tyk­sen tuli­si pyr­kiä raken­ta­maan laa­ja ja moni­puo­li­nen ver­kos­to, joka voi tukea liiketoimintaa.

6. Analytics ja seuranta

Lin­ke­dIn tar­jo­aa kat­ta­van ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun, joka mah­dol­lis­taa kam­pan­joi­den ja sisäl­lön suo­ri­tuk­sen seu­ran­nan. Tämä aut­taa yri­tys­tä ymmär­tä­mään, mikä toi­mii ja mikä ei. Ana­ly­tii­kan avul­la voi myös mita­ta lii­dien mää­rää ja kon­ver­sio­ta, mikä aut­taa mark­ki­noin­ti­bud­je­tin optimoinnissa.

7. Henkilöstön osallistaminen

Yri­tyk­sen hen­ki­lös­tö voi olla teho­kas resurs­si Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nis­sa. Kan­nus­ta­mal­la työn­te­ki­jöi­tä jaka­maan yri­tyk­sen sisäl­töä omil­la pro­fii­leil­laan voi laa­jen­taa yri­tyk­sen näky­vyyt­tä mer­kit­tä­väs­ti. Tämä vaa­tii sel­kei­tä ohjei­ta ja kou­lu­tus­ta, jot­ta työn­te­ki­jät ymmär­tä­vät yri­tyk­sen tavoit­teet ja brändiviestin.

Yhteenveto

Lin­ke­dIn tar­jo­aa monia mah­dol­li­suu­ksia yri­tyk­sen mark­ki­noin­nil­le. Laa­du­kas pro­fii­li, arvo­kas sisäl­tö, aktii­vi­suus, koh­den­ne­tut mai­nos­kam­pan­jat, ver­kos­toi­tu­mi­nen ja ana­ly­tiik­ka ovat avai­na­se­mas­sa menes­tyk­sek­kääs­sä Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nis­sa. Kun yri­tys käyt­tää näi­tä resurs­se­ja tehok­kaas­ti, se voi saa­vut­taa laa­jem­man ylei­sön, kas­vat­taa brän­di­tie­toi­suut­ta ja lisä­tä lii­ke­toi­min­nan menes­tys­tä verkossa.

Pyy­dä apua Kublalta!
LinkedIn
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi