Paljonko Facebook-mainonta todella maksaa? – Syväsukellus budjetointiin ja kustannuksiin 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Pal­jon­ko Face­book-mai­non­ta todel­la maksaa?

Face­book-mai­non­ta on olen­nai­nen osa myös Kublan B2B-pai­not­teis­ten asia­kas­yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa, tar­jo­ten ainut­laa­tui­sen tavan tavoit­taa eri­lai­sia ylei­sö­jä. Kui­ten­kin, yksi ylei­sim­piä kysy­myk­siä, joi­ta yri­tyk­set esit­tä­vät aloit­taes­saan Face­book-mai­non­taa, on: “Pal­jon­ko se mak­saa?” Tämä artik­ke­li tar­jo­aa kat­ta­van oppaan Face­book-mai­non­nan kus­tan­nuk­siin, aut­taen sinua ymmär­tä­mään miten bud­je­toit tehok­kaas­ti ja mitä teki­jöi­tä sinun tulee ottaa huo­mioon koko­nais­kus­tan­nuk­sia arvioidessasi.

Facebook-mainonnan kustannustekijät:

Face­book-mai­non­nan kus­tan­nuk­siin vai­kut­ta­vat monet teki­jät. Tär­keim­piä ovat koh­de­ryh­män koko ja omi­nai­suu­det; mitä spe­si­fim­pi ja haas­ta­vam­pi koh­de­ryh­mä, sitä kor­keam­mat ovat kus­tan­nuk­set. Kam­pan­ja­ta­voi­te vai­kut­taa myös kus­tan­nuk­siin: jos haluat kam­pan­jois­ta kovia lii­de­jä, on kus­tan­nus­ta­so kovem­pi kuin tavoit­te­le­mal­la yleis­tä tie­toi­suut­ta kes­kit­ty­mäl­lä edul­li­sem­paan näyt­tö­pai­not­tei­seen kam­pan­join­tiin. Ymmär­tä­mäl­lä näi­tä teki­jöi­tä, yri­tyk­set voi­vat opti­moi­da mai­non­tan­sa tehokkaasti.

Budjetointi Facebook-mainontaan:

Bud­je­tin aset­ta­mi­nen Face­book-mai­non­taan riip­puu yri­tyk­sen tavoit­teis­ta ja resurs­seis­ta. Pie­nil­le yri­tyk­sil­le riit­tää usein aloi­tus­bud­jet­ti­na 500 euroa kuu­kau­des­sa, jot­ta mai­nos­nä­ky­vyyt­tä saa­daan riit­tä­väs­ti. Suu­rem­mat yri­tyk­set voi­vat inves­toi­da tuhan­sia euro­ja, saa­vut­taen laa­jem­man ylei­sön ja parem­man koh­den­ta­mi­sen. On tär­ke­ää seu­ra­ta mai­non­nan suo­ri­tus­ky­kyä ja sää­tää bud­jet­tia tulos­ten perus­teel­la. Teho­kas bud­je­toin­ti vaa­tii jat­ku­vaa tes­taa­mis­ta ja opti­moin­tia, jot­ta paras mah­dol­li­nen tuot­to saavutetaan.

On tär­ke­ää muis­taa, että Face­book-mai­non­nan bud­je­toin­ti ei ole yhden koon rat­kai­su. Jokai­sen yri­tyk­sen on arvioi­ta­va omaa tilan­net­taan ja tavoit­tei­taan. Aloit­te­li­joil­le on suo­si­tel­ta­vaa aloit­taa pie­nel­lä bud­je­til­la, oppia kam­pan­jan toi­mi­vuu­des­ta, ja sit­ten skaa­la­ta bud­jet­tia ylös­päin tulos­ten mukai­ses­ti. Tämä lähes­ty­mis­ta­pa mah­dol­lis­taa ris­kien mini­moin­nin ja antaa parem­man käsi­tyk­sen sii­tä, miten mai­nos­ra­haa kan­nat­taa käyttää.

Voit lukea lisää Face­book-mai­non­nan hin­taan vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä toi­ses­sa blogiartikkelissamme.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vertailu muihin mainoskanaviin:

Face­book-mai­non­nan kus­tan­nuk­sia ver­tail­taes­sa mui­hin digi­taa­li­sen mai­non­nan muo­toi­hin, kuten Google AdWord­siin tai Lin­ke­dIn-mai­non­taan, on huo­mat­ta­va, että jokai­sel­la alus­tal­la on omat vah­vuu­ten­sa ja koh­de­ryh­män­sä. Face­book tar­jo­aa erin­omai­sen koh­den­ta­mi­sen ja laa­jan ylei­sön, kun taas Lin­ke­dIn on teho­kas B2B-mark­ki­noin­nis­sa. Google Ads puo­les­taan on suo­sit­te­le­mam­me valin­ta, kun halu­taan tavoit­taa osto­val­mis­ta tai osto­ver­tai­lua teke­vää yleisöä. 

Yhteistyökumppaneiden palvelumaksujen merkitys:

Face­book-mai­non­nan koko­nais­kus­tan­nuk­sis­sa on otet­ta­va huo­mioon myös mah­dol­li­set yhteis­työ­kump­pa­nei­den pal­ve­lu­mak­sut. Ulko­puo­li­set asian­tun­ti­jat, kuten mai­nos­toi­mis­tot, voi­vat tar­jo­ta arvo­kas­ta asian­tun­te­mus­ta mai­nos­kam­pan­joi­den suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa, mut­ta tämä tuo muka­naan lisä­ku­lu­ja. On tär­ke­ää arvioi­da näi­den pal­ve­lui­den tuo­ma lisä­ar­vo suh­tees­sa nii­den hin­taan, eri­tyi­ses­ti pie­nem­pien bud­jet­tien tapauk­ses­sa. Lue tääl­tä Face­book-mai­non­nan pal­ve­lu­pa­ke­tis­tam­me

Kiireisen markkinointipäättäjän tiivistelmä:

Face­book-mai­non­nan kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat monien teki­jöi­den mukaan, mut­ta oikeal­la suun­nit­te­lul­la ja stra­te­gial­la voi saa­vut­taa kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta. Ymmär­tä­mäl­lä koh­de­ryh­män koon, mai­nos­muo­don ja sijoit­te­lun mer­ki­tyk­sen, sekä otta­mal­la huo­mioon mah­dol­li­set yhteis­työ­kump­pa­nei­den pal­ve­lu­mak­sut, yri­tyk­set voi­vat opti­moi­da mai­nos­bud­jet­tin­sa ja saa­vut­taa par­haat mah­dol­li­set tulok­set. On tär­ke­ää pysyä jous­ta­va­na ja val­mii­na mukaut­ta­maan stra­te­gi­aa saa­dak­seen par­haan tuo­ton sijoitukselleen.

Pyy­dä apua Kublalta!
Paljonko facebook mainonta maksaa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi