Some mark­ki­noin­ti \ Pitäi­si­kö yri­tyk­sen olla TikTokissa?

Pitäi­si­kö yri­tyk­sen olla Tik­To­kis­sa? Mik­si yri­tyk­sen muka pitäi­si olla Tik­To­kis­sa? Eikö Tik­Tok ole las­ten sovel­lus? Nämä ovat kaik­ki sel­lai­sia kysy­myk­siä, joi­hin olem­me tör­män­neet, eikä se ole mikään ihme. Uudet alus­tat herät­tä­vät aina kysy­myk­siä, oli sit­ten kyse radio­mai­nok­sis­ta, haku­ko­ne­mai­nok­sis­ta, Face­book-mai­nok­sis­ta, tai Tik­To­kis­ta. Täs­sä blo­gis­sa tulem­me käsit­te­le­mään näi­tä kysy­myk­siä, ja annam­me oman näke­myk­sem­me, jot­ta sinun oli­si hel­pom­pi muo­dos­taa oma mie­li­pi­tee­si asiasta. 

TikTok alustana

Tik­Tok on sosi­aa­li­sen median alus­ta, jon­ka sisäl­tö koos­tuu lyhyis­tä videois­ta. Videoi­den kir­jo on äärim­mäi­sen laa­ja ja vah­vas­ti yleis­täen voi­daan sanoa, että videoi­ta löy­tyy lähes kai­kes­ta min­kä voit kuvi­tel­la, pal­ve­lun sään­tö­jen puit­teis­sa tie­ten­kin. Tans­si- ja lau­lusi­säl­tö on suo­sit­tua Tik­To­kis­sa, mut­ta sisäl­töä löy­tyy myös poli­tii­kas­ta, talou­des­ta ja ihan vaik­ka­pa digi­mark­ki­noin­nis­ta. Pal­ve­lun algo­rit­mi näyt­tää käyt­tä­jil­le sisäl­töä, jon­ka se uskoo hei­tä kiin­nos­ta­van aikai­sem­man käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la. Tämän ansios­ta Tik­To­kis­sa muo­dos­tuu omia yhtei­sö­jä hyvin­kin eri­tyi­sil­le ja eri­koi­sil­le aiheille. 

TikTok ads manager

Onko TikTok lasten sovellus?

Lyhyt vas­taus on ei, mut­ta käsi­tel­lään asia sil­ti hie­man pidem­min. Tik­Tok on eri­tyi­ses­ti nuor­ten suo­sios­sa ja se pitää täy­sin paik­kan­sa. Tik­To­kin käyt­tä­jä­kun­ta on kui­ten­kin erit­täin laa­ja, ja vaik­ka enem­mis­tö käyt­tä­jis­tä on nuo­ria oli­si naii­via aja­tel­la sen ole­van vain las­ten sovel­lus. Jou­lu­kuus­sa 2021 Tik­To­kis­sa oli maa­il­man­laa­jui­ses­ti yli 1,2 mil­jar­dia käyt­tä­jää. Näis­tä käyt­tä­jis­tä noin 43% oli iäl­tään 18-24 ja noin 32% 25-34-vuo­tiai­ta. Vaik­ka kysees­sä on nuor­ten suo­si­ma sovel­lus, on alus­tal­la todel­la mer­kit­tä­vä mää­rä mak­su­ky­kyis­tä käyt­tä­jä­kun­taa, ja mer­kit­tä­vä mää­rä lähes jokai­sen yri­tyk­sen koh­dey­lei­sös­tä. On myös syy­tä huo­mioi­da, että vuo­den 2018 lopus­sa  Tik­To­kis­sa oli käyt­tä­jiä 271 mil­joo­naa. Sovel­luk­sen kas­vu on ollut suo­ras­taan räjäh­dys­mäis­tä, ja jos tah­ti on tule­vai­suu­des­sa mitään edes lähel­le vas­taa­van­lais­ta, on Tik­To­kis­sa pian mah­dol­lis­ta tavoit­taa lähes kuka tahansa. 

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Miksi yrityksen pitäisi olla TikTokissa?

Syi­tä sii­hen on usei­ta ja ne kos­ke­vat niin mak­set­tua mai­non­taa kuin orgaa­nis­ta sisäl­töä­kin. Suu­rin syy molem­piin on kui­ten­kin ylei­sön mää­rä. Kuten aikai­sem­min tote­sim­me, Tik­To­kia käyt­tää jo todel­la mer­kit­tä­vä osa väes­tös­tä, ja käyt­tä­jä­mää­rät kas­va­vat jat­ku­vas­ti. Yri­tyk­sen on siis help­po tavoit­taa koh­dey­lei­sön­sä Tik­To­kis­sa. Mai­nit­sin aikai­sem­min myös Tik­To­kin algo­rit­min ja sen luo­mat yhtei­söt. Tämä ede­saut­taa yri­tyk­sen kykyä saa­da oma orgaa­ni­nen sisäl­tön­sä omien asiak­kai­den ja poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den puhe­lin­ten näy­töil­le. Luo­mal­la rele­vant­tia sisäl­töä, joka tuot­taa arvoa käyt­tä­jil­le, on Tik­Tok hyvä työ­ka­lu oman brän­din vah­vis­ta­mi­seen ja näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen. Sovel­luk­sen tar­joa­ma mah­dol­li­suus due­toi­da mui­den videoi­ta ja hypä­tä tren­dei­hin mukaan tuo alus­tal­le eri­lais­ta yhtei­söl­li­syyt­tä kuin monet muut somekanavat. 


Mak­se­tun mai­non­nan saral­la pätee vah­vas­ti samat aiheet kuin orgaa­ni­sel­la puo­lel­la. Käyt­tä­jä­mää­rän takia koh­dey­lei­söä on riit­tä­miin. Tämän lisäk­si, kos­ka kysees­sä on var­sin uusi kana­va mai­non­nan näkö­kul­mas­ta, ei se ole lähes­kään yhtä satu­roi­tu­nut alus­ta kuin esi­mer­kik­si Face­book. Tämän myö­tä Tik­To­kis­sa saa­vu­te­tut klik­ki­hin­nat ovat mones­ti parem­pia kuin muis­sa suu­ris­sa some­ka­na­vis­sa. Tik­Tok tar­jo­aa myös hyvät koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det ja antaa mai­nos­ta­jan käyt­töön esi­mer­kik­si hash­ta­git. Voit perin­teis­ten kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den lisäk­si koh­den­taa mai­non­taa käyt­tä­jil­le, jot­ka ovat kat­so­neet videoi­ta, jois­sa on käy­tet­ty tiet­ty­jä hash­ta­ge­ja. Voi­daan kui­ten­kin ylei­ses­ti sanoa, että yri­tys­ten kuu­lui­si olla Tik­To­kis­sa, kos­ka muut eivät siel­lä vie­lä ole.

Yrityksesi pitäisi olla TikTokissa

On syy­tä muis­taa, että alkuai­koi­na Face­book ei edes sisäl­tä­nyt mai­nok­sia. Nyky­ään se on kriit­ti­nen osa digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­pak­kia. Vaik­ka Tik­Tok alus­ta­na on var­sin tuo­re, ja ihmi­set ovat epä­var­mo­ja sen suh­teen, tulee se ole­maan mer­kit­tä­vä some­ka­na­va tule­vai­suu­des­sa. Sen lisäk­si, että se on sitä jo nyt. Sisäl­lön jota Tik­To­kiin jul­kais­taan ei tar­vit­se olla ihmeel­lis­tä. Se voi olla lyhyi­tä videoi­ta toi­mis­ton arjes­ta, vink­ke­jä mitä asiak­kaat voi­vat käyt­tää omas­sa elä­mäs­sään, tai vain haus­ko­ja tans­si­vi­deoi­ta, jos se on se sopi­vin vaih­toeh­to yri­tyk­sel­le. Tär­kein asia sisäl­lön osal­ta onkin se, että sitä on. Jos Tik­To­kis­sa mai­nos­ta­mi­nen kiin­nos­taa, ota mei­hin yhteyt­tä ja suun­ni­tel­laan miten se voi­si olla osa sinun digimarkkinointiasi.

Ota yhteyt­tä!
TikTok marketing
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi