Some mark­ki­noin­ti \ Pitäi­si­kö yri­tyk­sen olla TikTokissa?

Pitäi­si­kö yri­tyk­sen olla Tik­To­kis­sa? Mik­si yri­tyk­sen muka pitäi­si olla Tik­To­kis­sa? Eikö Tik­Tok ole las­ten sovel­lus? Nämä ovat kaik­ki sel­lai­sia kysy­myk­siä, joi­hin olem­me tör­män­neet, eikä se ole mikään ihme. Uudet alus­tat herät­tä­vät aina kysy­myk­siä, oli sit­ten kyse radio­mai­nok­sis­ta, haku­ko­ne­mai­nok­sis­ta, Face­book-mai­nok­sis­ta, tai Tik­To­kis­ta. Täs­sä blo­gis­sa tulem­me käsit­te­le­mään näi­tä kysy­myk­siä, ja annam­me oman näke­myk­sem­me, jot­ta sinun oli­si hel­pom­pi muo­dos­taa oma mie­li­pi­tee­si asiasta. 

TikTok alustana

Tik­Tok on sosi­aa­li­sen median alus­ta, jon­ka sisäl­tö koos­tuu lyhyis­tä videois­ta. Videoi­den kir­jo on äärim­mäi­sen laa­ja ja vah­vas­ti yleis­täen voi­daan sanoa, että videoi­ta löy­tyy lähes kai­kes­ta min­kä voit kuvi­tel­la, pal­ve­lun sään­tö­jen puit­teis­sa tie­ten­kin. Tans­si- ja lau­lusi­säl­tö on suo­sit­tua Tik­To­kis­sa, mut­ta sisäl­töä löy­tyy myös poli­tii­kas­ta, talou­des­ta ja ihan vaik­ka­pa digi­mark­ki­noin­nis­ta. Pal­ve­lun algo­rit­mi näyt­tää käyt­tä­jil­le sisäl­töä, jon­ka se uskoo hei­tä kiin­nos­ta­van aikai­sem­man käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la. Tämän ansios­ta Tik­To­kis­sa muo­dos­tuu omia yhtei­sö­jä hyvin­kin eri­tyi­sil­le ja eri­koi­sil­le aiheille. 

TikTok ads manager

Onko TikTok lasten sovellus?

Lyhyt vas­taus on ei, mut­ta käsi­tel­lään asia sil­ti hie­man pidem­min. Tik­Tok on eri­tyi­ses­ti nuor­ten suo­sios­sa ja se pitää täy­sin paik­kan­sa. Tik­To­kin käyt­tä­jä­kun­ta on kui­ten­kin erit­täin laa­ja, ja vaik­ka enem­mis­tö käyt­tä­jis­tä on nuo­ria oli­si naii­via aja­tel­la sen ole­van vain las­ten sovel­lus. Jou­lu­kuus­sa 2021 Tik­To­kis­sa oli maa­il­man­laa­jui­ses­ti yli 1,2 mil­jar­dia käyt­tä­jää. Näis­tä käyt­tä­jis­tä noin 43% oli iäl­tään 18-24 ja noin 32% 25-34-vuo­tiai­ta. Vaik­ka kysees­sä on nuor­ten suo­si­ma sovel­lus, on alus­tal­la todel­la mer­kit­tä­vä mää­rä mak­su­ky­kyis­tä käyt­tä­jä­kun­taa, ja mer­kit­tä­vä mää­rä lähes jokai­sen yri­tyk­sen koh­dey­lei­sös­tä. On myös syy­tä huo­mioi­da, että vuo­den 2018 lopus­sa  Tik­To­kis­sa oli käyt­tä­jiä 271 mil­joo­naa. Sovel­luk­sen kas­vu on ollut suo­ras­taan räjäh­dys­mäis­tä, ja jos tah­ti on tule­vai­suu­des­sa mitään edes lähel­le vas­taa­van­lais­ta, on Tik­To­kis­sa pian mah­dol­lis­ta tavoit­taa lähes kuka tahansa. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miksi yrityksen pitäisi olla TikTokissa?

Syi­tä sii­hen on usei­ta ja ne kos­ke­vat niin mak­set­tua mai­non­taa kuin orgaa­nis­ta sisäl­töä­kin. Suu­rin syy molem­piin on kui­ten­kin ylei­sön mää­rä. Kuten aikai­sem­min tote­sim­me, Tik­To­kia käyt­tää jo todel­la mer­kit­tä­vä osa väes­tös­tä, ja käyt­tä­jä­mää­rät kas­va­vat jat­ku­vas­ti. Yri­tyk­sen on siis help­po tavoit­taa koh­dey­lei­sön­sä Tik­To­kis­sa. Mai­nit­sin aikai­sem­min myös Tik­To­kin algo­rit­min ja sen luo­mat yhtei­söt. Tämä ede­saut­taa yri­tyk­sen kykyä saa­da oma orgaa­ni­nen sisäl­tön­sä omien asiak­kai­den ja poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den puhe­lin­ten näy­töil­le. Luo­mal­la rele­vant­tia sisäl­töä, joka tuot­taa arvoa käyt­tä­jil­le, on Tik­Tok hyvä työ­ka­lu oman brän­din vah­vis­ta­mi­seen ja näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen. Sovel­luk­sen tar­joa­ma mah­dol­li­suus due­toi­da mui­den videoi­ta ja hypä­tä tren­dei­hin mukaan tuo alus­tal­le eri­lais­ta yhtei­söl­li­syyt­tä kuin monet muut somekanavat. 


Mak­se­tun mai­non­nan saral­la pätee vah­vas­ti samat aiheet kuin orgaa­ni­sel­la puo­lel­la. Käyt­tä­jä­mää­rän takia koh­dey­lei­söä on riit­tä­miin. Tämän lisäk­si, kos­ka kysees­sä on var­sin uusi kana­va mai­non­nan näkö­kul­mas­ta, ei se ole lähes­kään yhtä satu­roi­tu­nut alus­ta kuin esi­mer­kik­si Face­book. Tämän myö­tä Tik­To­kis­sa saa­vu­te­tut klik­ki­hin­nat ovat mones­ti parem­pia kuin muis­sa suu­ris­sa some­ka­na­vis­sa. Tik­Tok tar­jo­aa myös hyvät koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det ja antaa mai­nos­ta­jan käyt­töön esi­mer­kik­si hash­ta­git. Voit perin­teis­ten kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den lisäk­si koh­den­taa mai­non­taa käyt­tä­jil­le, jot­ka ovat kat­so­neet videoi­ta, jois­sa on käy­tet­ty tiet­ty­jä hash­ta­ge­ja. Voi­daan kui­ten­kin ylei­ses­ti sanoa, että yri­tys­ten kuu­lui­si olla Tik­To­kis­sa, kos­ka muut eivät siel­lä vie­lä ole.

Yrityksesi pitäisi olla TikTokissa

On syy­tä muis­taa, että alkuai­koi­na Face­book ei edes sisäl­tä­nyt mai­nok­sia. Nyky­ään se on kriit­ti­nen osa digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­pak­kia. Vaik­ka Tik­Tok alus­ta­na on var­sin tuo­re, ja ihmi­set ovat epä­var­mo­ja sen suh­teen, tulee se ole­maan mer­kit­tä­vä some­ka­na­va tule­vai­suu­des­sa. Sen lisäk­si, että se on sitä jo nyt. Sisäl­lön jota Tik­To­kiin jul­kais­taan ei tar­vit­se olla ihmeel­lis­tä. Se voi olla lyhyi­tä videoi­ta toi­mis­ton arjes­ta, vink­ke­jä mitä asiak­kaat voi­vat käyt­tää omas­sa elä­mäs­sään, tai vain haus­ko­ja tans­si­vi­deoi­ta, jos se on se sopi­vin vaih­toeh­to yri­tyk­sel­le. Tär­kein asia sisäl­lön osal­ta onkin se, että sitä on. Jos Tik­To­kis­sa mai­nos­ta­mi­nen kiin­nos­taa, ota mei­hin yhteyt­tä ja suun­ni­tel­laan miten se voi­si olla osa sinun digimarkkinointiasi.

Ota yhteyt­tä!
TikTok marketing
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy