Some mark­ki­noin­ti \ Tik­Tok mark­ki­noin­nin työkaluna

Tik­Tok on sosi­aa­li­sen median alus­ta, jon­ka avul­la käyt­tä­jät voi­vat jakaa lyhyi­tä videoi­ta itses­tään. Se on suh­teel­li­sen uusi alus­ta, mut­ta se on jo saa­vut­ta­nut suu­ren suo­sion eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa. Tik­Tok omaa mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­na val­ta­van poten­ti­aa­lin, kos­ka sen avul­la voit tavoit­taa suu­ren ylei­sön ja välit­tää vies­ti­si luo­val­la ja mukaan­sa­tem­paa­val­la taval­la. Tik­Tok tar­jo­aa usei­ta vaih­toeh­to­ja tulok­sel­li­seen mai­non­taan niin orgaa­ni­sel­la kuin mak­se­tul­la­kin puo­lel­la. Tulem­me täs­sä blo­gis­sa käsit­te­le­mään Tik­To­kin mah­dol­li­suu­ksia mark­ki­noin­nin työkaluna

Vaikuttajamarkkinointi

Tik­Tok on erin­omai­nen työ­ka­lu brän­din näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­sek­si ja vai­kut­ta­jayh­teis­työt ovat yksi äärim­mäi­sen teho­kas tapa saa­vut­taa näky­vyyt­tä. Tik­To­kis­sa suo­sit­tu­jen vai­kut­ta­jien videoi­den saa­mat näyt­tö­mää­rät ovat val­ta­via ja Suo­mes­sa­kin osa käyt­tä­jis­tä saa sään­nöl­li­ses­ti 100 000+ näyt­tö­ker­taa videoil­leen. Löy­tä­mäl­lä omal­le brän­dil­le sopi­va yhteis­työ­kump­pa­ni, on mah­dol­lis­ta saa­da val­ta­vas­ti näky­vyyt­tä hyvin­kin spe­si­fil­tä ylei­söl­tä. Huo­mion arvois­ta on tie­ten­kin, että yhteis­työ­kump­pa­nia valit­taes­sa tulee olla tark­ka­na, jot­ta vies­ti todel­la­kin näy­te­tään oikeil­le ihmisille.

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

Orgaanisen sisällön potentiaali

Tik­Tok on var­sin eri­lai­nen alus­ta ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­min ja Face­boo­kiin, orgaa­ni­sen sisäl­lön näky­vyy­den osal­ta. Sela­tes­sa­si Tik­To­kia, sinul­le näy­te­tään pal­jon sisäl­töä käyt­tä­jil­tä, joi­ta sinä et seu­raa. Tämä tapah­tuu seu­raa­ja­mää­ris­tä riip­pu­mat­ta, mikä mah­dol­lis­taa tuo­reel­la­kin käyt­tä­jäl­lä, huo­mat­ta­vien näyt­tö­ker­to­jen saa­mi­sen. Hyvin teh­ty ja oikeal­la het­kel­lä jul­kais­tu video on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi saa­da tren­daa­maan Tik­To­kis­sa, kuin muil­la alus­toil­la. Jat­ku­vas­ti syn­ty­viä uusia tren­de­jä on hyvä seu­ra­ta, sil­lä monet niis­tä ovat sel­lai­sia, joi­ta yri­tys voi käyt­tää omas­sa sisäl­lön­tuo­tos­saan. Suo­sit­tuun tren­diin osal­lis­tu­mi­nen voi olla erin­omai­nen tapa lisä­tä brän­din näky­vyyt­tä, vaik­kei video sisäl­täi­si­kään suo­raa mainostamista.

Näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­nen Tik­To­kis­sa vaa­tii luon­nol­li­ses­ti suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja sitou­tu­nei­suut­ta. Yri­tyk­sel­lä tuli­si olla sel­keä suun­ni­tel­ma sii­tä, mitä alus­tal­le jul­kais­taan ja mil­lai­sel­la aika­tau­lul­la. Tämä suun­ni­tel­ma voi kui­ten­kin elää tren­dien ja muu­tos­ten muka­na. Aktii­vi­suus on kui­ten­kin valt­tia täl­lä­kin alustalla.

TikTok markkinoinnin työkaluna

Maksettu mainonta

Kuten Face­book ja Ins­ta­gram, Tik­Tok tar­jo­aa luon­nol­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den myös mak­se­tul­le mai­non­nal­le. Tik­To­kin tar­joa­mat mai­nos­tyy­pit ovat syöt­teen sisäi­set mai­nok­set, merk­ki­tuot­tei­den hash­tag-mai­nok­set, brän­din hal­ti­ja­mai­nok­set, ylhääl­tä kat­sot­ta­vat mai­nok­set ja tuo­te­merk­ki­vai­ku­tus­ten mai­nok­set. Ne ovat kaik­ki enem­män tai vähem­män eri­lai­sia, ja sovel­tu­vat eri tar­koi­tuk­siin, ja tulem­me syven­ty­mään nii­hin parem­min myö­hem­mis­sä blo­geis­sa. Mai­nos­kam­pan­jat raken­ne­taan Tik­Tok ads mana­ge­ris­sa, joka on raken­teel­taan hyvin saman tyy­li­nen kuin Face­book ads mana­ger.

Ads mana­ge­ris­sa vali­taan ensin kam­pan­ja­ta­voi­te, kuten esi­mer­kik­si kon­ver­siot, tai sivuv­to­kä­vi­jät. Tämän jäl­keen raken­ne­taan mai­nos­ryh­mä ja bud­jet­ti, sekä koh­den­nus. Täs­sä voi käyt­tää eri­lai­sia cus­tom-ylei­sö­jä, kuten loo­ka­li­ke-ylei­söä sivus­tol­la vie­rail­lei­den kal­tai­sis­ta ihmi­sis­tä. Koh­den­nuk­sis­sa voi myös käyt­tää hyväk­si käyt­tä­jien kiin­nos­tus­ten koh­tei­ta, ikää tai jopa hei­dän kat­so­mien­sa videoi­den hash­ta­ge­ja. Mai­nok­sia suun­ni­tel­les­sa on hyvä huo­mioi­da, että osa mai­nos­tyy­peis­tä tukee myös kuvia, eli mai­nos­vi­deo ei aina ole pakollinen.

TikTok markkinoinnin työkaluna

Business Center

Tik­Tok Busi­ness Cen­ter mah­dol­lis­taa usei­den mai­nos­ti­lien hal­lin­noin­nin samal­la alus­tal­la. Se näyt­tää myös hyvän yleis­nä­ky­män mai­nos­kam­pan­jan tilan­tees­ta. Busi­ness Cen­ter on eri­tyi­sen hyö­dyl­li­nen tilan­tees­sa, jos­sa hal­lin­noit jon­kun toi­sen mai­nos­ti­liä, mut­ta on hyö­dyl­li­nen jos yri­tys halu­aa useam­man mai­nos­ti­lin eri tavoit­tei­den eril­lä pitämiseksi. 

TikTok markkinoinnin työkaluna, yhteenveto

Tik­Tok on alus­ta­na edel­leen var­sin kos­ke­ma­ton­ta ympä­ris­töä yri­tyk­sil­le. Vaik­ka monet siel­lä ovat­kin jo ja osa yri­tyk­sis­tä on menes­ty­nyt siel­lä upeas­ti, ovat monet vie­lä varau­tu­nei­ta sen suh­teen. Onhan suu­rin osa käyt­tä­jis­tä kui­ten­kin var­sin nuo­ria. Tik­To­kis­sa on kui­ten­kin nyky­päi­vä­nä jo yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta käyt­tä­jää, joten laa­du­kas­ta ylei­söä on ehdot­to­mas­ti löy­det­tä­vis­sä. Kuten muis­sa some­ka­na­vis­sa, on kui­ten­kin hyvä pereh­tyä alus­taan riit­tä­väs­ti, ja oppia ymmär­tä­mään mikä sisäl­tö toi­mii ja mikä ei. Jos halu­aa kes­kit­tyä vain Tik­To­kin orgaa­ni­seen puo­leen, voi myös har­ki­ta mai­non­nan ulkois­ta­mis­ta mai­nos­toi­mis­tol­le. Jos sinul­le jäi aihees­ta kysyt­tä­vää, ota mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan aiheesta.

Ota yhteyt­tä!
TikTok markkinoinnin työkaluna
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi