Some mark­ki­noin­ti \ Tik­Tok mark­ki­noin­nin työkaluna

Tik­Tok on sosi­aa­li­sen median alus­ta, jon­ka avul­la käyt­tä­jät voi­vat jakaa lyhyi­tä videoi­ta itses­tään. Se on suh­teel­li­sen uusi alus­ta, mut­ta se on jo saa­vut­ta­nut suu­ren suo­sion eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa. Tik­Tok omaa mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­na val­ta­van poten­ti­aa­lin, kos­ka sen avul­la voit tavoit­taa suu­ren ylei­sön ja välit­tää vies­ti­si luo­val­la ja mukaan­sa­tem­paa­val­la taval­la. Tik­Tok tar­jo­aa usei­ta vaih­toeh­to­ja tulok­sel­li­seen mai­non­taan niin orgaa­ni­sel­la kuin mak­se­tul­la­kin puo­lel­la. Tulem­me täs­sä blo­gis­sa käsit­te­le­mään Tik­To­kin mah­dol­li­suu­ksia mark­ki­noin­nin työkaluna

Vaikuttajamarkkinointi

Tik­Tok on erin­omai­nen työ­ka­lu brän­din näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­sek­si ja vai­kut­ta­jayh­teis­työt ovat yksi äärim­mäi­sen teho­kas tapa saa­vut­taa näky­vyyt­tä. Tik­To­kis­sa suo­sit­tu­jen vai­kut­ta­jien videoi­den saa­mat näyt­tö­mää­rät ovat val­ta­via ja Suo­mes­sa­kin osa käyt­tä­jis­tä saa sään­nöl­li­ses­ti 100 000+ näyt­tö­ker­taa videoil­leen. Löy­tä­mäl­lä omal­le brän­dil­le sopi­va yhteis­työ­kump­pa­ni, on mah­dol­lis­ta saa­da val­ta­vas­ti näky­vyyt­tä hyvin­kin spe­si­fil­tä ylei­söl­tä. Huo­mion arvois­ta on tie­ten­kin, että yhteis­työ­kump­pa­nia valit­taes­sa tulee olla tark­ka­na, jot­ta vies­ti todel­la­kin näy­te­tään oikeil­le ihmisille.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Orgaanisen sisällön potentiaali

Tik­Tok on var­sin eri­lai­nen alus­ta ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­min ja Face­boo­kiin, orgaa­ni­sen sisäl­lön näky­vyy­den osal­ta. Sela­tes­sa­si Tik­To­kia, sinul­le näy­te­tään pal­jon sisäl­töä käyt­tä­jil­tä, joi­ta sinä et seu­raa. Tämä tapah­tuu seu­raa­ja­mää­ris­tä riip­pu­mat­ta, mikä mah­dol­lis­taa tuo­reel­la­kin käyt­tä­jäl­lä, huo­mat­ta­vien näyt­tö­ker­to­jen saa­mi­sen. Hyvin teh­ty ja oikeal­la het­kel­lä jul­kais­tu video on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi saa­da tren­daa­maan Tik­To­kis­sa, kuin muil­la alus­toil­la. Jat­ku­vas­ti syn­ty­viä uusia tren­de­jä on hyvä seu­ra­ta, sil­lä monet niis­tä ovat sel­lai­sia, joi­ta yri­tys voi käyt­tää omas­sa sisäl­lön­tuo­tos­saan. Suo­sit­tuun tren­diin osal­lis­tu­mi­nen voi olla erin­omai­nen tapa lisä­tä brän­din näky­vyyt­tä, vaik­kei video sisäl­täi­si­kään suo­raa mainostamista.

Näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­nen Tik­To­kis­sa vaa­tii luon­nol­li­ses­ti suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja sitou­tu­nei­suut­ta. Yri­tyk­sel­lä tuli­si olla sel­keä suun­ni­tel­ma sii­tä, mitä alus­tal­le jul­kais­taan ja mil­lai­sel­la aika­tau­lul­la. Tämä suun­ni­tel­ma voi kui­ten­kin elää tren­dien ja muu­tos­ten muka­na. Aktii­vi­suus on kui­ten­kin valt­tia täl­lä­kin alustalla.

TikTok markkinoinnin työkaluna

Maksettu mainonta

Kuten Face­book ja Ins­ta­gram, Tik­Tok tar­jo­aa luon­nol­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den myös mak­se­tul­le mai­non­nal­le. Tik­To­kin tar­joa­mat mai­nos­tyy­pit ovat syöt­teen sisäi­set mai­nok­set, merk­ki­tuot­tei­den hash­tag-mai­nok­set, brän­din hal­ti­ja­mai­nok­set, ylhääl­tä kat­sot­ta­vat mai­nok­set ja tuo­te­merk­ki­vai­ku­tus­ten mai­nok­set. Ne ovat kaik­ki enem­män tai vähem­män eri­lai­sia, ja sovel­tu­vat eri tar­koi­tuk­siin, ja tulem­me syven­ty­mään nii­hin parem­min myö­hem­mis­sä blo­geis­sa. Mai­nos­kam­pan­jat raken­ne­taan Tik­Tok ads mana­ge­ris­sa, joka on raken­teel­taan hyvin saman tyy­li­nen kuin Face­book ads mana­ger.

Ads mana­ge­ris­sa vali­taan ensin kam­pan­ja­ta­voi­te, kuten esi­mer­kik­si kon­ver­siot, tai sivuv­to­kä­vi­jät. Tämän jäl­keen raken­ne­taan mai­nos­ryh­mä ja bud­jet­ti, sekä koh­den­nus. Täs­sä voi käyt­tää eri­lai­sia cus­tom-ylei­sö­jä, kuten loo­ka­li­ke-ylei­söä sivus­tol­la vie­rail­lei­den kal­tai­sis­ta ihmi­sis­tä. Koh­den­nuk­sis­sa voi myös käyt­tää hyväk­si käyt­tä­jien kiin­nos­tus­ten koh­tei­ta, ikää tai jopa hei­dän kat­so­mien­sa videoi­den hash­ta­ge­ja. Mai­nok­sia suun­ni­tel­les­sa on hyvä huo­mioi­da, että osa mai­nos­tyy­peis­tä tukee myös kuvia, eli mai­nos­vi­deo ei aina ole pakollinen.

TikTok markkinoinnin työkaluna

Business Center

Tik­Tok Busi­ness Cen­ter mah­dol­lis­taa usei­den mai­nos­ti­lien hal­lin­noin­nin samal­la alus­tal­la. Se näyt­tää myös hyvän yleis­nä­ky­män mai­nos­kam­pan­jan tilan­tees­ta. Busi­ness Cen­ter on eri­tyi­sen hyö­dyl­li­nen tilan­tees­sa, jos­sa hal­lin­noit jon­kun toi­sen mai­nos­ti­liä, mut­ta on hyö­dyl­li­nen jos yri­tys halu­aa useam­man mai­nos­ti­lin eri tavoit­tei­den eril­lä pitämiseksi. 

TikTok markkinoinnin työkaluna, yhteenveto

Tik­Tok on alus­ta­na edel­leen var­sin kos­ke­ma­ton­ta ympä­ris­töä yri­tyk­sil­le. Vaik­ka monet siel­lä ovat­kin jo ja osa yri­tyk­sis­tä on menes­ty­nyt siel­lä upeas­ti, ovat monet vie­lä varau­tu­nei­ta sen suh­teen. Onhan suu­rin osa käyt­tä­jis­tä kui­ten­kin var­sin nuo­ria. Tik­To­kis­sa on kui­ten­kin nyky­päi­vä­nä jo yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta käyt­tä­jää, joten laa­du­kas­ta ylei­söä on ehdot­to­mas­ti löy­det­tä­vis­sä. Kuten muis­sa some­ka­na­vis­sa, on kui­ten­kin hyvä pereh­tyä alus­taan riit­tä­väs­ti, ja oppia ymmär­tä­mään mikä sisäl­tö toi­mii ja mikä ei. Jos halu­aa kes­kit­tyä vain Tik­To­kin orgaa­ni­seen puo­leen, voi myös har­ki­ta mai­non­nan ulkois­ta­mis­ta mai­nos­toi­mis­tol­le. Jos sinul­le jäi aihees­ta kysyt­tä­vää, ota mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan aiheesta.

Ota yhteyt­tä!
TikTok markkinoinnin työkaluna
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy