Parhaat vinkit sosiaalisen median mainonnan asiantuntijoilta 

Some mark­ki­noin­ti \ Par­haat vin­kit sosi­aa­li­sen median mai­non­nan asiantuntijoilta

Sosi­aa­li­nen media on vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa, ja sen tuli­si olla osa jokai­sen digi­mark­ki­noin­nin paris­sa työs­ken­te­le­vän työ­ka­lu­pak­kia. Sosi­aa­li­sen median hyö­dyn­tä­mi­nen mark­ki­noin­nis­sa saat­taa olla jos­kus mel­ko han­ka­laa, ja sik­si haluam­me antaa sinul­le mie­les­täm­me par­haat vin­kit sosi­aa­li­sen median mai­non­nan asian­tun­ti­joil­ta. Some­mark­ki­noin­nin hyvis­tä vin­keis­tä voi­si kir­joit­taa koko­nai­sen kir­jan, mut­ta pitäy­dym­me täs­sä blo­gis­sa muu­ta­mas­sa mie­les­täm­me tär­keim­mäs­sä. Tus­kin haluat kui­ten­kaan viet­tää lop­pu­viik­koa­si luke­mal­la tätä.

Ymmärrä yleisöäsi

Aloi­te­taan itses­tään­sel­väs­tä vaa­ti­muk­ses­ta. Tämä kos­kee kaik­kia mark­ki­noin­ti­muo­to­ja, mut­ta se on sil­ti mai­nit­se­mi­sen arvoi­nen sosi­aa­li­sen median mai­non­nan yhtey­des­sä. Ehkä tär­kein asia, joka sinun on ymmär­ret­tä­vä ylei­sös­tä­si, on se, mis­tä hei­dät löy­tää. Mitä alus­to­ja he käyt­tä­vät ja mil­loin. Tämä mää­rit­te­lee kana­vat, jot­ka valit­set sosi­aa­li­sen median mai­non­taan. Var­sin­kin pien­ten yri­tys­ten on valit­ta­va kana­van­sa huo­lel­la, kos­ka oli­si bud­je­tin tuh­laus­ta yrit­tää näkyä koko ajan kaik­kial­la. Ymmär­ryk­sel­lä, mihin kana­viin kan­nat­taa kes­kit­tyä, on myös suu­ri vai­ku­tus sisäl­lön suun­nit­te­luun. Eri kana­vien käyt­tä­jät halua­vat näh­dä hyvin eri­lais­ta sisäl­töä, etkä voi vain käyt­tää samo­ja jul­kai­su­ja uudel­leen eri alustoilla.

Aloita vuoropuhelu yleisösi kanssa

Yksi sosi­aa­li­sen median mai­non­nan suu­rim­mis­ta myyn­ti­val­teis­ta on kyky olla yhtey­des­sä ylei­söö­si. Vaik­ka sosi­aa­li­nen media voi olla hyvä työ­ka­lu myyn­nin ja brän­di­tie­toi­suu­den lisää­mi­seen, se voi olla lois­ta­va kei­no inhi­mil­lis­tää brän­diä­si ja tuo­da se hie­man lähem­mäs ylei­söä­si. Älä vain mai­nos­ta. Mono­lo­gi ei luo yhteyt­tä. Jaa ylei­söä­si kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä ja kut­su hei­dät osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun. Luo heil­le arvoa vies­teil­lä­si, jaa vink­ke­jä ja ohjei­ta jne. Sisäl­tö voi todel­la olla ihan mitä vain, kun­han se on jotain, jota ylei­sö­si halu­aa näh­dä ja halu­aa olla teke­mi­sis­sä sen kans­sa. Vuo­ro­pu­he­lu ylei­sö­si kans­sa aut­taa sinua myös ymmär­tä­mään ylei­söä­si ja suun­nit­te­le­maan sisäl­töä­si sen mukaisesti.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Määrittele tavoitteesi

Sosi­aa­li­nen media voi tar­jo­ta sinul­le menes­tys­tä monin eri tavoin, mut­ta menes­tyäk­se­si sinun on ymmär­ret­tä­vä, mitä tavoit­te­let. Jos tavoit­tee­na­si on kas­vat­taa myyn­tiä, onnis­tu­mi­sen mit­taa­mi­seen käy­tet­tä­vät mit­ta­rit ovat täy­sin eri­lai­sia ​​kuin esi­mer­kik­si jos haluat kas­vat­taa brän­di­tie­toi­suut­ta­si. Vaik­ka sinul­la on eri­tyi­siä tavoit­tei­ta, sinun on myös ymmär­ret­tä­vä, mitä mita­ta. Esi­mer­kik­si: Ovat­ko Face­book-tyk­käyk­set hyvä mit­ta­ri menes­ty­mi­sen mit­taa­mi­seen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa? Vaik­ka ei ole kos­kaan mitään hait­taa saa­da pal­jon tyk­käyk­siä, jos vies­tis­tä­si pitä­vät ihmi­set eivät ole teke­mi­sis­sä sisäl­tö­si kans­sa tyk­käyk­siä lukuun otta­mat­ta, et todel­la­kaan saa­vu­ta pal­jon. Tyk­kää­mi­set voi­vat aut­taa kas­vat­ta­maan brän­diä­si, mut­ta nii­den ei kos­kaan pitäi­si olla perim­mäi­nen tavoi­te. Onnis­tu­mi­sen mit­ta­rei­ta sen sijaan voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si klik­ki­pro­sent­te­ja ja näyttökertoja.

Ole aktiivinen

Oli­pa kysees­sä mak­set­tu mai­non­ta tai orgaa­ni­nen sisäl­tö, avain on pysyä aktii­vi­se­na. Ihmi­set seu­raa­vat sosi­aa­li­sen median sivu­ja, kos­ka he pitä­vät siel­lä ole­vas­ta sisäl­lös­tä, joten saa­dak­se­si näky­vyyt­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa sinun on jul­kais­ta­va jat­ku­vas­ti uut­ta sisäl­töä sivul­le­si. Hyvä tapa pysyä aktii­vi­se­na on käyt­tää työ­ka­lu­ja sisäl­lön ajoit­ta­mi­seen tule­vai­suut­ta var­ten. Jos ajoi­tat pos­tauk­set kuu­kau­den etu­kä­teen, saat enem­män jous­ta­vuut­ta ja aikaa rea­goi­da, jos sinun on muu­tet­ta­va jotain tai jos et kek­si uut­ta sisäl­töä. Mak­sul­li­ses­sa mai­non­nas­sa aktii­vi­suus on myös avai­na­se­mas­sa. Sinun tulee jat­ku­vas­ti olla tie­toi­nen, kuin­ka mai­nok­se­si toi­mi­vat ja miten voit paran­taa nii­tä. Tämä vaa­tii jat­ku­vaa seu­ran­taa ja tes­taus­ta, jot­ta saa­daan sel­vil­le, mikä toi­mii ja miksi.

Aloita markkinointi sosiaalisessa mediassa

Vii­mei­se­nä mut­ta ei vähäi­sim­pä­nä, aloi­ta mark­ki­noin­ti sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Voit lukea kaik­ki par­haat vin­kit sosi­aa­li­sen median mai­non­nan asian­tun­ti­joil­ta, mut­ta jos et ole aktii­vi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, mitä jär­keä on? Kos­kaan ei ole lii­an aikais­ta aloit­taa läs­nä­olon raken­ta­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, ja yleen­sä mitä aikai­sem­min aloi­tat, sen parem­pi. Kuten alus­sa tote­sim­me, on tie­tys­ti monia hyviä vink­ke­jä, joi­ta ei mai­nit­tu täs­sä blo­gis­sa, mut­ta näi­den pitäi­si sil­ti aut­taa sinua pää­se­mään alkuun sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa. Jos haluat kes­kus­tel­la sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­ta tai har­kit­set sen ulkois­ta­mis­ta, ota yhteyt­tä niin keskustellaan!

Ota yhteyt­tä!
Parhaat vinkit sosiaalisen median mainonnan asiantuntijoilta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi