Parhaat vinkit sosiaalisen median mainonnan asiantuntijoilta 

Some mark­ki­noin­ti \ Par­haat vin­kit sosi­aa­li­sen median mai­non­nan asiantuntijoilta

Sosi­aa­li­nen media on vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa, ja sen tuli­si olla osa jokai­sen digi­mark­ki­noin­nin paris­sa työs­ken­te­le­vän työ­ka­lu­pak­kia. Sosi­aa­li­sen median hyö­dyn­tä­mi­nen mark­ki­noin­nis­sa saat­taa olla jos­kus mel­ko han­ka­laa, ja sik­si haluam­me antaa sinul­le mie­les­täm­me par­haat vin­kit sosi­aa­li­sen median mai­non­nan asian­tun­ti­joil­ta. Some­mark­ki­noin­nin hyvis­tä vin­keis­tä voi­si kir­joit­taa koko­nai­sen kir­jan, mut­ta pitäy­dym­me täs­sä blo­gis­sa muu­ta­mas­sa mie­les­täm­me tär­keim­mäs­sä. Tus­kin haluat kui­ten­kaan viet­tää lop­pu­viik­koa­si luke­mal­la tätä.

Ymmärrä yleisöäsi

Aloi­te­taan itses­tään­sel­väs­tä vaa­ti­muk­ses­ta. Tämä kos­kee kaik­kia mark­ki­noin­ti­muo­to­ja, mut­ta se on sil­ti mai­nit­se­mi­sen arvoi­nen sosi­aa­li­sen median mai­non­nan yhtey­des­sä. Ehkä tär­kein asia, joka sinun on ymmär­ret­tä­vä ylei­sös­tä­si, on se, mis­tä hei­dät löy­tää. Mitä alus­to­ja he käyt­tä­vät ja mil­loin. Tämä mää­rit­te­lee kana­vat, jot­ka valit­set sosi­aa­li­sen median mai­non­taan. Var­sin­kin pien­ten yri­tys­ten on valit­ta­va kana­van­sa huo­lel­la, kos­ka oli­si bud­je­tin tuh­laus­ta yrit­tää näkyä koko ajan kaik­kial­la. Ymmär­ryk­sel­lä, mihin kana­viin kan­nat­taa kes­kit­tyä, on myös suu­ri vai­ku­tus sisäl­lön suun­nit­te­luun. Eri kana­vien käyt­tä­jät halua­vat näh­dä hyvin eri­lais­ta sisäl­töä, etkä voi vain käyt­tää samo­ja jul­kai­su­ja uudel­leen eri alustoilla.

Aloita vuoropuhelu yleisösi kanssa

Yksi sosi­aa­li­sen median mai­non­nan suu­rim­mis­ta myyn­ti­val­teis­ta on kyky olla yhtey­des­sä ylei­söö­si. Vaik­ka sosi­aa­li­nen media voi olla hyvä työ­ka­lu myyn­nin ja brän­di­tie­toi­suu­den lisää­mi­seen, se voi olla lois­ta­va kei­no inhi­mil­lis­tää brän­diä­si ja tuo­da se hie­man lähem­mäs ylei­söä­si. Älä vain mai­nos­ta. Mono­lo­gi ei luo yhteyt­tä. Jaa ylei­söä­si kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä ja kut­su hei­dät osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun. Luo heil­le arvoa vies­teil­lä­si, jaa vink­ke­jä ja ohjei­ta jne. Sisäl­tö voi todel­la olla ihan mitä vain, kun­han se on jotain, jota ylei­sö­si halu­aa näh­dä ja halu­aa olla teke­mi­sis­sä sen kans­sa. Vuo­ro­pu­he­lu ylei­sö­si kans­sa aut­taa sinua myös ymmär­tä­mään ylei­söä­si ja suun­nit­te­le­maan sisäl­töä­si sen mukaisesti.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Määrittele tavoitteesi

Sosi­aa­li­nen media voi tar­jo­ta sinul­le menes­tys­tä monin eri tavoin, mut­ta menes­tyäk­se­si sinun on ymmär­ret­tä­vä, mitä tavoit­te­let. Jos tavoit­tee­na­si on kas­vat­taa myyn­tiä, onnis­tu­mi­sen mit­taa­mi­seen käy­tet­tä­vät mit­ta­rit ovat täy­sin eri­lai­sia ​​kuin esi­mer­kik­si jos haluat kas­vat­taa brän­di­tie­toi­suut­ta­si. Vaik­ka sinul­la on eri­tyi­siä tavoit­tei­ta, sinun on myös ymmär­ret­tä­vä, mitä mita­ta. Esi­mer­kik­si: Ovat­ko Face­book-tyk­käyk­set hyvä mit­ta­ri menes­ty­mi­sen mit­taa­mi­seen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa? Vaik­ka ei ole kos­kaan mitään hait­taa saa­da pal­jon tyk­käyk­siä, jos vies­tis­tä­si pitä­vät ihmi­set eivät ole teke­mi­sis­sä sisäl­tö­si kans­sa tyk­käyk­siä lukuun otta­mat­ta, et todel­la­kaan saa­vu­ta pal­jon. Tyk­kää­mi­set voi­vat aut­taa kas­vat­ta­maan brän­diä­si, mut­ta nii­den ei kos­kaan pitäi­si olla perim­mäi­nen tavoi­te. Onnis­tu­mi­sen mit­ta­rei­ta sen sijaan voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si klik­ki­pro­sent­te­ja ja näyttökertoja.

Ole aktiivinen

Oli­pa kysees­sä mak­set­tu mai­non­ta tai orgaa­ni­nen sisäl­tö, avain on pysyä aktii­vi­se­na. Ihmi­set seu­raa­vat sosi­aa­li­sen median sivu­ja, kos­ka he pitä­vät siel­lä ole­vas­ta sisäl­lös­tä, joten saa­dak­se­si näky­vyyt­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa sinun on jul­kais­ta­va jat­ku­vas­ti uut­ta sisäl­töä sivul­le­si. Hyvä tapa pysyä aktii­vi­se­na on käyt­tää työ­ka­lu­ja sisäl­lön ajoit­ta­mi­seen tule­vai­suut­ta var­ten. Jos ajoi­tat pos­tauk­set kuu­kau­den etu­kä­teen, saat enem­män jous­ta­vuut­ta ja aikaa rea­goi­da, jos sinun on muu­tet­ta­va jotain tai jos et kek­si uut­ta sisäl­töä. Mak­sul­li­ses­sa mai­non­nas­sa aktii­vi­suus on myös avai­na­se­mas­sa. Sinun tulee jat­ku­vas­ti olla tie­toi­nen, kuin­ka mai­nok­se­si toi­mi­vat ja miten voit paran­taa nii­tä. Tämä vaa­tii jat­ku­vaa seu­ran­taa ja tes­taus­ta, jot­ta saa­daan sel­vil­le, mikä toi­mii ja miksi.

Aloita markkinointi sosiaalisessa mediassa

Vii­mei­se­nä mut­ta ei vähäi­sim­pä­nä, aloi­ta mark­ki­noin­ti sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Voit lukea kaik­ki par­haat vin­kit sosi­aa­li­sen median mai­non­nan asian­tun­ti­joil­ta, mut­ta jos et ole aktii­vi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, mitä jär­keä on? Kos­kaan ei ole lii­an aikais­ta aloit­taa läs­nä­olon raken­ta­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, ja yleen­sä mitä aikai­sem­min aloi­tat, sen parem­pi. Kuten alus­sa tote­sim­me, on tie­tys­ti monia hyviä vink­ke­jä, joi­ta ei mai­nit­tu täs­sä blo­gis­sa, mut­ta näi­den pitäi­si sil­ti aut­taa sinua pää­se­mään alkuun sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa. Jos haluat kes­kus­tel­la sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­ta tai har­kit­set sen ulkois­ta­mis­ta, ota yhteyt­tä niin keskustellaan!

Ota yhteyt­tä!
Parhaat vinkit sosiaalisen median mainonnan asiantuntijoilta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy