Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Miten luo­da tehok­kai­ta asiakassegmenttejä

Asia­kas­seg­ment­tien luo­mi­nen on tär­keä osa mitä tahan­sa mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa. Jaka­mal­la asiak­kaat ryh­miin voit koh­den­taa mark­ki­noin­ti­toi­me­si hel­pom­min ja luo­da kul­le­kin ryh­mäl­le yksi­löl­li­sem­män koke­muk­sen. Mut­ta miten voit luo­da tehok­kai­ta asia­kas­seg­ment­te­jä? Täs­sä on muu­ta­mia vinkkejä:

1. Tunne asiakkaasi

Ensim­mäi­nen askel tehok­kai­den asia­kas­seg­ment­tien luo­mi­ses­sa on, että ymmär­rät hyvin, kei­tä asiak­kaa­si ovat. Mit­kä ovat hei­dän demo­gra­fi­set omi­nai­suu­ten­sa? Mit­kä ovat hei­dän kiin­nos­tuk­sen koh­teen­sa? Mikä hei­tä moti­voi? Mitä enem­män tie­dät asiak­kais­ta­si, sitä hel­pom­paa on luo­da seg­ment­te­jä, joi­hin asiak­kaat reagoivat.

2. Pidä se yksinkertaisena

Älä yri­tä seg­men­toi­da asiak­kai­ta­si lii­an moneen eri ryh­mään. Muu­ta­ma hyvin mää­ri­tel­ty seg­ment­ti on tehok­kaam­pi kuin suu­ri mää­rä huo­nos­ti mää­ri­tel­ty­jä segmenttejä.

Esimerkkikuva asiakassegmenteistä

3. Varmista, että segmentit sulkevat toisensa pois.

Jokai­sen seg­men­tin tuli­si erot­tua muis­ta, jot­ta voit koh­dis­taa mark­ki­noin­ti­toi­me­si kuhun­kin seg­ment­tiin erikseen.

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

4. Varmista, että segmentit ovat tyhjentäviä.

Kaik­kien asiak­kai­de­si pitäi­si sopia johon­kin luo­mas­ta­si seg­men­tis­tä. Muu­ten vaa­ra­na on, että jätät tär­keän poten­ti­aa­li­sen asia­kas­ryh­män pois.

5. Käytä segmenttien määrittelyssä objektiivisia kriteerejä.

Väl­tä seg­ment­tien mää­rit­te­lys­sä sub­jek­tii­vi­sia kri­tee­re­jä, kuten “asiak­kaat, jot­ka vai­kut­ta­vat sil­tä, että he oli­si­vat kiin­nos­tu­nei­ta tuot­tees­tam­me” tai “asiak­kaat, jot­ka mie­les­täm­me oli­si­vat hyviä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta”. Käy­tä tehok­kai­ta asia­kas­seg­ment­te­jä mää­ri­tel­les­sä objek­tii­vi­sia kri­tee­re­jä, kuten demo­gra­fi­sia tie­to­ja, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta tai aiem­paa käyttäytymistä.

Ikä voi olla tärkeä kriteeri kun luodaan tehokkaita asiakassegmenttejä

6. Testaa ja tarkenna segmenttejäsi ajan mittaan.

Älä ole­ta, että seg­men­toin­ti­stra­te­gia­si on täy­del­li­nen alus­ta alkaen - on toden­nä­köis­tä, että sinun on teh­tä­vä joi­ta­kin muu­tok­sia, kun opit lisää asiak­kais­ta­si ja hei­dän tar­peis­taan . Ole val­mis tes­taa­maan seg­men­toin­ti­stra­te­gian eri ver­sioi­ta ja paran­ta­maan sitä asiak­kail­ta saa­dun palaut­teen perusteella.

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn verkosto
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi