Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Miten luo­da tehok­kai­ta asiakassegmenttejä

Asia­kas­seg­ment­tien luo­mi­nen on tär­keä osa mitä tahan­sa mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa. Jaka­mal­la asiak­kaat ryh­miin voit koh­den­taa mark­ki­noin­ti­toi­me­si hel­pom­min ja luo­da kul­le­kin ryh­mäl­le yksi­löl­li­sem­män koke­muk­sen. Mut­ta miten voit luo­da tehok­kai­ta asia­kas­seg­ment­te­jä? Täs­sä on muu­ta­mia vinkkejä:

1. Tunne asiakkaasi

Ensim­mäi­nen askel tehok­kai­den asia­kas­seg­ment­tien luo­mi­ses­sa on, että ymmär­rät hyvin, kei­tä asiak­kaa­si ovat. Mit­kä ovat hei­dän demo­gra­fi­set omi­nai­suu­ten­sa? Mit­kä ovat hei­dän kiin­nos­tuk­sen koh­teen­sa? Mikä hei­tä moti­voi? Mitä enem­män tie­dät asiak­kais­ta­si, sitä hel­pom­paa on luo­da seg­ment­te­jä, joi­hin asiak­kaat reagoivat.

2. Pidä se yksinkertaisena

Älä yri­tä seg­men­toi­da asiak­kai­ta­si lii­an moneen eri ryh­mään. Muu­ta­ma hyvin mää­ri­tel­ty seg­ment­ti on tehok­kaam­pi kuin suu­ri mää­rä huo­nos­ti mää­ri­tel­ty­jä segmenttejä.

Esimerkkikuva asiakassegmenteistä

3. Varmista, että segmentit sulkevat toisensa pois.

Jokai­sen seg­men­tin tuli­si erot­tua muis­ta, jot­ta voit koh­dis­taa mark­ki­noin­ti­toi­me­si kuhun­kin seg­ment­tiin erikseen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Varmista, että segmentit ovat tyhjentäviä.

Kaik­kien asiak­kai­de­si pitäi­si sopia johon­kin luo­mas­ta­si seg­men­tis­tä. Muu­ten vaa­ra­na on, että jätät tär­keän poten­ti­aa­li­sen asia­kas­ryh­män pois.

5. Käytä segmenttien määrittelyssä objektiivisia kriteerejä.

Väl­tä seg­ment­tien mää­rit­te­lys­sä sub­jek­tii­vi­sia kri­tee­re­jä, kuten “asiak­kaat, jot­ka vai­kut­ta­vat sil­tä, että he oli­si­vat kiin­nos­tu­nei­ta tuot­tees­tam­me” tai “asiak­kaat, jot­ka mie­les­täm­me oli­si­vat hyviä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta”. Käy­tä tehok­kai­ta asia­kas­seg­ment­te­jä mää­ri­tel­les­sä objek­tii­vi­sia kri­tee­re­jä, kuten demo­gra­fi­sia tie­to­ja, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta tai aiem­paa käyttäytymistä.

Ikä voi olla tärkeä kriteeri kun luodaan tehokkaita asiakassegmenttejä

6. Testaa ja tarkenna segmenttejäsi ajan mittaan.

Älä ole­ta, että seg­men­toin­ti­stra­te­gia­si on täy­del­li­nen alus­ta alkaen - on toden­nä­köis­tä, että sinun on teh­tä­vä joi­ta­kin muu­tok­sia, kun opit lisää asiak­kais­ta­si ja hei­dän tar­peis­taan . Ole val­mis tes­taa­maan seg­men­toin­ti­stra­te­gian eri ver­sioi­ta ja paran­ta­maan sitä asiak­kail­ta saa­dun palaut­teen perusteella.

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn verkosto
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy