Segmentointi auttaa saamaan markkinoinnissa parempia tuloksia 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Seg­men­toin­ti aut­taa saa­maan mark­ki­noin­nis­sa parem­pia tuloksia

Seg­men­toin­ti on tär­keä työ­vai­he digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Ilman tar­kas­ti mää­ri­tel­tyä asia­kas­seg­ment­tiä on vai­kea panos­taa tulok­sel­li­sim­piin koh­de­ryh­miin ja lisäk­si puhu­tel­la oike­aa koh­de­ryh­mää oikeal­la vies­til­lä. Esi­mer­kik­si per­hee­näi­tiä on hyvä puhu­tel­la kuval­la jos­sa on muka­na myös lap­sia mut­ta vas­taa­vas­ti sink­kuo­pis­ke­li­jaa on hyvä puhu­tel­la kuvil­la jois­sa on nuo­ria iloi­sia hen­ki­löi­tä. On siis eri­tyi­sen tark­kaa miet­tiä erik­seen miten seg­men­toin­ti aut­taa sinua teke­mään tulok­sel­li­sem­paa markkinointia.

Segmentointi on digimarkkinoinnin ystävä

Eri­tyi­ses­ti digi­mark­ki­noin­nis­sa seg­men­toin­ti on eri­tyi­sen tär­keäs­sä roo­lis­sa. Mik­si? Sik­si että digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa voit vali­ta erit­täin tar­kas­ti esi­mer­kik­si hen­ki­lön iän ja jopa las­ten luku­mää­rän. Tätä valin­taa et voi teh­dä esi­mer­kik­si perin­tei­sis­sä print­ti­mai­nok­sis­sa vaan mak­sat print­ti mai­non­nas­ta riip­pu­mat­ta sii­tä kuka mai­nok­se­si tulee näke­mään. Mie­ti siis seg­men­toin­ti kana­vit­tain ja käy­tä kana­van tar­joa­mia mah­dol­li­suu­ksia vies­tin rajaa­mi­seen oikeal­le kohderyhmälle.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Segmentointi eri kanavissa

Jokai­ses­sa digi­mark­ki­noin­nin kana­vas­sa voit koh­dis­taa mai­non­taa hie­man eri taval­la. Alla tär­keim­piä koh­dis­ta­mi­sen tapo­ja suu­rim­mis­sa digi­taa­li­sis­sa kanavissa.

 • Face­book
  • Ikä, suku­puo­li, sijain­ti, kiin­nos­tuk­sen alu­eet, ryh­mät ja yri­tyk­set jois­ta halua­ma­si asiak­kaat “tyk­kää­vät” tai seu­raa­vat (voit esi­mer­kik­si koh­dis­taa mai­non­taa kil­pai­li­ja­si some-kana­vis­ta tyk­kää­vil­le henkilöille)
  • B2B: lii­ke­vaih­to, toi­mia­la, tulos, hen­ki­lö­mää­rä, mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro, s-posti
  • (samat koh­dis­tuk­set toi­mi­vat myös Instagramissa)
  • Voit koh­dis­taa siis mai­non­taa esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si asia­kas­tie­to­jen perus­teel­la joko asiak­kail­le­si tai hei­dän kal­tai­sil­leen poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaille
 • Lin­ke­dIn
  • B2B: lii­ke­vaih­to, toi­mia­la, tulos, hen­ki­lö­mää­rä, mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro, s-pos­ti, ryhmät
  • Voit koh­dis­taa siis mai­non­taa esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si asia­kas­tie­to­jen perus­teel­la joko asiak­kail­le­si tai hei­dän kal­tai­sil­leen poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaille
 • Google
  • Ikä, suku­puo­li, alue
  • Kos­ka sosi­aa­li­sen median kana­vat tie­tä­vät laa­jem­min kiin­nos­tuk­sem­me osa-alueis­ta ja ystä­vä­pii­ris­täm­me niin mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa somes­sa huo­mat­ta­vas­ti tar­kem­min ja näin myös seg­men­toin­ti toi­mii parem­min some-kanavissa

Kuinka monta segmenttiä on hyvä laatia?

Ylei­sim­min 3-5 seg­ment­tiä on sopi­va mää­rä mark­ki­noin­nin suun­nit­te­luun ja koh­dis­ta­mi­seen. Mikä­li laa­dit pal­jon enem­män seg­ment­te­jä niin jou­dut myös ylei­sim­min teke­mään mai­nok­sis­ta huo­mat­ta­vas­ti enem­män ver­sioi­ta ja mai­non­nan teke­mi­nen tulee vie­mään huo­mat­ta­vas­ti enem­män aikaa. On siis hyvä laa­tia seg­men­toin­ti sopi­van kevyek­si jot­ta voit myös laa­tia näil­le sopi­vim­mat mai­nok­set ilman että suu­rin osa ajas­ta­si kuluu vain mai­nos­ten laatimiseen.

Voiko segmentoinnin tehdä itse?

Seg­men­toin­ti voi­daan teh­dä myös inhouse­na yri­tyk­sen sisäl­lä. Mikä­li kui­ten­kin käy­tät mai­non­taan myös kump­pa­nia niin on hyvä käyt­tää myös kump­pa­ni­si osaa­mis­ta mai­non­nan suun­nit­te­luun ja seg­men­toin­nis­sa on hyvä käyt­tää myös ana­ly­tiik­kaa apu­na. Ana­ly­tii­kan avul­la pää­set näke­mään miten seg­men­toin­ti on tuot­ta­nut tulos­ta mai­non­nas­sa ja kan­nat­taa­ko teh­dä uusia mää­ri­tyk­siä seg­men­toin­tiin. Koke­mus­tem­me mukaan mää­rit­te­lys­sä toi­mii yri­tyk­sen oman osaa­mi­sen lisäk­si Google Ana­ly­tics ja Face­book Ana­ly­tics. Toki näi­den työ­ka­lu­jen lisäk­si on hyvä käyt­tää myös mui­den mark­ki­noin­ti­ka­na­vie­si ana­ly­tiik­kaa kuten esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­min ja Lin­ke­dI­nin ana­ly­tiik­kaa. Näin näet jokai­sen kana­van omil­la työ­ka­luil­la miten yri­tyk­se­si mai­nok­sen näh­neet asiak­kaat rea­goi­vat mai­non­taa­si ja mikä seg­men­toin­ti on jat­kos­sa tuot­ta­vin­ta mai­non­nan kohdistamiselle.

Miten markkinointibudjetti jaetaan segmenttien välillä?

Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti on tär­ke­ää koh­dis­taa suu­rim­mak­si osak­si toi­mi­vim­piin seg­ment­tei­hin ja tämän saat sel­vil­le vain ana­ly­tii­kan avul­la kun olet teh­nyt mai­non­taa ole­te­tus­ti par­hail­le seg­men­teil­le. Muis­ta siis tes­ta­ta oli­ko olet­ta­muk­se­si oikeat ja anna ana­ly­tii­kan tulos­ten mää­ri­tel­lä mikä on yri­tyk­sel­le­si paras koh­de­ryh­mä. Suo­mes­sa asu­kas­mää­rä on hyvin rajal­li­nen ja mones­ti par­haa­seen koh­de­ryh­mään voi riit­tää esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa muu­ta­man sadan euron panos­tuk­set jol­la tavoi­tat jo koh­de­ryh­mä­si jopa usei­ta ker­to­ja. Lopun mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si voit koh­dis­taa seu­raa­vak­si toi­mi­vim­mil­le seg­men­teil­le mut­ta läh­de aina liik­keel­le par­haas­ta koh­de­ryh­mäs­tä­si ja mää­rit­te­le mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si tulos­ten perus­teel­la. Läh­de mal­til­li­sel­la panos­tuk­sel­la ja nos­ta bud­jet­tia vas­ta kun olet tyy­ty­väi­nen saa­mii­si tuloksiin.

Mitä segmentointi maksaa ostettuna palveluna?

Seg­men­toin­ti mak­saa ylei­sim­min toi­mis­tos­ta riip­puen 500 - 1000 euroa. Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut aihees­ta niin kysy meil­tä lisää ja käy­dään asi­aa veloi­tuk­set­to­mas­sa etä­pa­la­ve­ris­sa läpi ja tut­ki­taan yhdes­sä sinun yri­tyk­sel­le­si par­hai­ta segmenttejä!

Ota yhteyt­tä!
segmentointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy