Neljä peruskiveä kestävään markkinointistrategiaan 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Nel­jä perus­ki­veä kes­tä­vään markkinointistrategiaan

Amazo­nin perus­ta­ja Jeff Bezos ker­toi kuu­len­to­pu­hees­saan, kuin­ka hänel­tä kysy­tään usein seu­raa­vaa: mikä tulee muut­tu­maan seu­raa­van 10 vuo­den aika­na? Hän kui­ten­kin toi­voi, että hänel­tä kysyt­täi­siin poh­jim­mal­taan hyvin eri­lai­nen kysy­mys: Mikä ei tule muuttumaan?

Edel­li­nen on illal­lis­kes­kus­te­lun aihe, jäl­kim­mäi­sen pääl­le raken­ne­taan yrityksiä.

Digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa kes­ki­ty­tään usein koh­kaa­maan asiois­ta, jot­ka ovat mur­rok­ses­sa. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten asiak­kaat siir­tyi­vät käyt­tä­mään mobii­lia pöy­tä­ko­nei­den sijas­ta, pari­sen vuot­ta sit­ten video kor­va­si kuvan tär­keim­pä­nä media­na ja nyt Ins­ta­gram sto­ries on syr­jäyt­tä­nyt Snapc­ha­tin mobii­li­vi­deon jakelukanavana.

Nämä ovat tär­kei­tä huo­mioi­ta suun­ni­tel­taes­sa kam­pan­joi­ta. Mut­ta muren­tu­van perus­tan pääl­le ei voi raken­taa yri­tyk­sen liiketoimintaa.

Mitkä asiat siis pysyvät samoina seuraavien 10 vuoden aikana?

 1. Mark­ki­noin­ti on vält­tä­mä­tön kei­no ker­toa asiak­kail­le yri­tyk­sen tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta. Se, onko se perin­teis­tä mark­ki­noin­tia vai digi-etu­liit­teel­lä höys­tet­tyä, on yksi­tyis­koh­ta, jon­ka mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­va sivuut­taa kes­kit­ty­mäl­lä asiak­kaan osto­pol­kuun. Asiak­kaat eivät väli­tä, koh­taa­vat­ko he yri­tyk­sen digin kaut­ta vai perin­teis­tä reit­tiä. Tär­kein­tä on, että brän­di koh­taa asiak­kaan ja saa aikaan toimintaa.
 2. Menes­ty­vim­mät yri­tyk­set osaa­vat ker­toa tuot­teis­taan asiak­kai­siin vetoa­vil­la kei­noil­la. Se, tapah­tuu­ko se tari­nal­lis­te­tun some­vi­deon kei­noin vai perin­tei­sel­lä leh­den etusi­vu­mai­nok­sel­la, on mark­ki­noin­ti­päät­tä­jän valin­ta. Kun­han mark­ki­noin­ti­päät­tä­jä muis­taa seu­raa­van karun totuu­den: Se, veto­aa­ko yri­tyk­sen vies­ti osta­jaan, on lom­pa­kon hal­ti­jan valinta.
 3. Yri­tys, joka tekee juu­ri heil­tä osta­mi­sen hel­poim­mak­si, voit­taa. Välil­lä se toteu­te­taan teke­mäl­lä help­po­käyt­töi­nen verk­ko­sait­ti, välil­lä muok­kaa­mal­la lii­ke­ti­la muut­tu­nei­ta tar­pei­ta vas­taa­vak­si. Tie­dät­kö sinä, mit­kä sei­kat vai­keut­ta­vat asiak­kai­de­si ostamista?
 4. Asiak­kai­taan par­hai­ten ymmär­tä­vät yri­tyk­set pär­jää­vät kil­pai­li­joi­taan parem­min. Ymmär­rys­tä voi hakea verk­koa­na­ly­tii­kas­ta mut­ta tämä on vain yksi reit­ti. Glo­baa­lin yri­tyk­sen val­ta­vat data­va­ran­not ja AI-poh­jai­set busi­ness intel­li­gence -rat­kai­sut eivät vie­lä tar­koi­ta, että kort­te­li­kau­pan pitä­jä jäi­si ala­kyn­teen. Häviöl­le jää­dään sii­nä vai­hees­sa, kun unoh­de­taan yksin­ker­tai­nen lii­ke­toi­min­ta­tie­don keruun ja pro­ses­soin­nin meto­di: asiak­kaan kans­sa keskustelu.

Haluat­ko jutel­la kans­sam­me lisää, kuin­ka voi­sim­me aut­taa sinua joko some­mark­ki­noin­nis­sa tai Google-mark­ki­noin­nis­sa? Menem­me toki digi­kär­ki edel­lä mut­ta mark­ki­noin­nin perus­pi­la­rei­ta unohtamatta.

Ota yhteyt­tä!
Four heavy duty rollers
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi