Onko some meidän brändille vai meidän faneille? 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Onko some mei­dän brän­dil­le vai mei­dän faneille?

Somea voi teh­dä monel­la eri taval­la yksi täyt­tää kana­van­sa brän­di­si­säl­löl­lä, toi­nen tuo somes­sa esiin fanin­sa ja kol­mas yrit­tää yhdis­tää molem­mat. Monil­ta kui­ten­kin uupuu stra­te­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa, mikä näkyy vies­ti­nä, joka ei löy­dä peril­le. Pysäh­dy het­kek­si miet­ti­mään, kenel­le yri­tyk­se­si some on? Onko se ken­ties brän­dil­le tai faneil­le, vai etkö ole sii­tä edes aivan var­ma? Onko teil­lä jo somestrategia?

Lähes jokai­nen yri­tys halu­aa saa­da äänen­sä kuu­lu­viin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, mikä tekee siel­lä menes­ty­mi­sen päi­vä päi­väl­tä han­ka­lam­mak­si. Täs­tä joh­tuen kan­nat­taa todel­la miet­tiä stra­te­gis­ta näkö­kul­maa eli some­stra­te­gi­aa, jot­ta teke­mi­nen saa sel­vät raa­mit. Pereh­dym­me seu­raa­vak­si lyhyes­ti kysy­myk­seen, joka kuu­luu some­stra­te­gian luo­mi­sen ensim­mäi­siin vaiheisiin. 

Somestrategian ensimmäiset vaiheet

Sosi­aa­li­sen median stra­te­gia eli some­stra­te­gia on suun­ni­tel­ma, jos­sa mää­ri­tel­lään muun muas­sa miten, mis­sä, mil­loin ja kenel­le some­te­taan, sekä mit­kä ovat somet­ta­mi­sen tavoit­teet ja mit­ta­rit. Some­stra­te­gian täy­tyy kul­kea käsi kädes­sä koko­nais­val­tai­sen vies­tin­tä­suun­ni­tel­man kans­sa. Stra­te­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa mah­dol­lis­taa tavoit­teel­li­sen somet­ta­mi­sen sekä tavoit­tei­siin pää­se­mi­sen, mikä puo­les­taan näkyy toi­vot­tu­na tuloksena.

Some­stra­te­gia kan­nat­taa suun­ni­tel­la huo­lel­li­ses­ti, jot­ta somet­ta­mi­nen sujuu hel­pom­min ja täs­mäl­li­sem­min sel­keän suun­ni­tel­man tur­vin. Yksi some­stra­te­gian luo­mi­sen ensim­mäi­sis­tä vai­heis­ta on poh­tia, ovat­ko yri­tyk­se­si some­ka­na­vat osa brän­din jul­ki­si­vua, vai haluat­ko tuo­da fanie­si äänen esiin fir­ma­si somes­sa? Ehkä ajat­te­lit, että tie­tys­ti tah­dot teh­dä somea brän­dil­le, sil­lä rakas­tat brän­diä­si ja haluat teh­dä sii­tä vah­van. Somen teke­mi­nen brän­dil­le ei kui­ten­kaan aina ole kai­kis­ta jär­ke­vin stra­te­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa, vaan myös mui­ta vaih­toeh­to­ja kan­nat­taa punnita. 

Miten brändille ja faneille somettaminen eroavat toisistaan?

Erot ovat sel­vät. Brän­din jul­ki­si­vu­na some­ka­na­vat nou­dat­ta­vat tar­kas­ti tiet­tyä tapaa vies­tiä, jot­ta brän­din visu­aa­li­nen ilme ja äänen­sä­vy (Tone of Voice) pysy­vät kasas­sa. Fanien kana­va­na yri­tyk­sen some on fanien­sa näköi­nen – se ei vält­tä­mät­tä nou­da­ta jokai­ses­sa jul­kai­sus­sa tiuk­kaa väri­koo­dia tai kir­joi­tus­tyy­liä, vaan antaa yri­tyk­sen fanien tuo­da kana­viin ripauk­sen omaa persoonaansa.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Some meidän brändille

Yri­tyk­sen some­ka­na­vat brän­din jul­ki­si­vu­na toi­mi­vat, jos some on yri­tyk­sen brän­di­mie­li­ku­vaa ehdoit­ta tuke­va kana­va, ja se on kana­vien mer­kit­tä­vin teh­tä­vä. Some­ka­na­vien yllä­pi­to ei täl­löin vaa­di niin pal­jon aikaa ja vai­vaa, kun­han some­stra­te­gia on ker­ral­la lai­tet­tu kun­toon. On kui­ten­kin odo­tet­ta­vis­sa, ettei some brän­dil­le tuo­ta yhtä hyvin orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä kuin some faneil­le, sil­lä fanit sitou­tu­vat useim­mi­ten itsen­sä näköi­seen ja näin hel­pom­min omak­sut­ta­vaan sisältöön. 

Some meidän faneille

Yri­tyk­sen some­ka­na­vat fanien kana­vi­na toi­mi­vat tuot­taen arvo­kas­ta orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Some­ka­na­vien yllä­pi­to vaa­tii kui­ten­kin enem­män aikaa ja vai­vaa, sil­lä fanien toi­min­taa somes­sa on ohjail­ta­va ja mode­roi­ta­va. Par­haim­mil­laan äänen anta­mi­nen faneil­le tuot­taa viraa­li­hit­te­jä toi­nen toi­sen­sa perään, mikä näky­vyy­den lisäk­si tuo hel­po­tus­ta myös yri­tyk­sen omaan sometyötaakkaan. 

Mikä on sinun yrityksesi strategian kannalta oikea valinta?

Somen teke­mi­nen brän­dil­le voi­si olla kan­nat­ta­vaa esi­mer­kik­si luk­sus­tuo­tet­ta X myy­väl­le yri­tyk­sel­le, joka tavoit­te­lee vah­vaa brän­diä, kun taas somen teke­mi­nen faneil­le sopi­si parem­min vaik­ka­pa nuor­ta koh­de­ryh­mää tavoit­te­le­val­le yri­tyk­sel­le, jon­ka tuot­teet sopi­vat viraa­lit­ren­dei­hin. Tie­tys­ti tämä oli vain esi­merk­ki, eikä tar­koi­ta sitä, ettei­kö yhtä lail­la luk­sus­tuot­tei­ta myy­vä yri­tys voi­si hyö­tyä some­stra­te­gias­ta, jon­ka punai­se­na lan­ka­na on teh­dä somea faneil­le. Vää­rä valin­ta saat­taa tul­la yri­tyk­sen some­me­nes­tyk­sen tiel­le, mikä tekee oikeas­ta pää­tök­ses­tä kriit­ti­sen tärkeän.

Voi olla mah­dot­to­man han­ka­laa tie­tää, onko jär­ke­vää teh­dä somea brän­dil­le vai faneil­le, sil­lä menes­tys­ta­ri­noi­ta löy­tyy molem­mis­ta stra­te­giois­ta eri­lai­sil­ta toi­mi­joil­ta. Jos tar­vit­set apua oikean stra­te­gian valin­taan tai sen sel­keyt­tä­mi­seen, voit kään­tyä Kublan someam­mat­ti­lais­ten puo­leen tie­tys­ti täs­sä­kin asias­sa. Me autam­me sinua valit­se­maan stra­te­gian, jol­la somet­ta­mi­nen sujuu!

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy