Onko some meidän brändille vai meidän faneille? 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Onko some mei­dän brän­dil­le vai mei­dän faneille?

Somea voi teh­dä monel­la eri taval­la yksi täyt­tää kana­van­sa brän­di­si­säl­löl­lä, toi­nen tuo somes­sa esiin fanin­sa ja kol­mas yrit­tää yhdis­tää molem­mat. Monil­ta kui­ten­kin uupuu stra­te­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa, mikä näkyy vies­ti­nä, joka ei löy­dä peril­le. Pysäh­dy het­kek­si miet­ti­mään, kenel­le yri­tyk­se­si some on? Onko se ken­ties brän­dil­le tai faneil­le, vai etkö ole sii­tä edes aivan var­ma? Onko teil­lä jo somestrategia?

Lähes jokai­nen yri­tys halu­aa saa­da äänen­sä kuu­lu­viin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, mikä tekee siel­lä menes­ty­mi­sen päi­vä päi­väl­tä han­ka­lam­mak­si. Täs­tä joh­tuen kan­nat­taa todel­la miet­tiä stra­te­gis­ta näkö­kul­maa eli some­stra­te­gi­aa, jot­ta teke­mi­nen saa sel­vät raa­mit. Pereh­dym­me seu­raa­vak­si lyhyes­ti kysy­myk­seen, joka kuu­luu some­stra­te­gian luo­mi­sen ensim­mäi­siin vaiheisiin. 

Somestrategian ensimmäiset vaiheet

Sosi­aa­li­sen median stra­te­gia eli some­stra­te­gia on suun­ni­tel­ma, jos­sa mää­ri­tel­lään muun muas­sa miten, mis­sä, mil­loin ja kenel­le some­te­taan, sekä mit­kä ovat somet­ta­mi­sen tavoit­teet ja mit­ta­rit. Some­stra­te­gian täy­tyy kul­kea käsi kädes­sä koko­nais­val­tai­sen vies­tin­tä­suun­ni­tel­man kans­sa. Stra­te­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa mah­dol­lis­taa tavoit­teel­li­sen somet­ta­mi­sen sekä tavoit­tei­siin pää­se­mi­sen, mikä puo­les­taan näkyy toi­vot­tu­na tuloksena.

Some­stra­te­gia kan­nat­taa suun­ni­tel­la huo­lel­li­ses­ti, jot­ta somet­ta­mi­nen sujuu hel­pom­min ja täs­mäl­li­sem­min sel­keän suun­ni­tel­man tur­vin. Yksi some­stra­te­gian luo­mi­sen ensim­mäi­sis­tä vai­heis­ta on poh­tia, ovat­ko yri­tyk­se­si some­ka­na­vat osa brän­din jul­ki­si­vua, vai haluat­ko tuo­da fanie­si äänen esiin fir­ma­si somes­sa? Ehkä ajat­te­lit, että tie­tys­ti tah­dot teh­dä somea brän­dil­le, sil­lä rakas­tat brän­diä­si ja haluat teh­dä sii­tä vah­van. Somen teke­mi­nen brän­dil­le ei kui­ten­kaan aina ole kai­kis­ta jär­ke­vin stra­te­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa, vaan myös mui­ta vaih­toeh­to­ja kan­nat­taa punnita. 

Miten brändille ja faneille somettaminen eroavat toisistaan?

Erot ovat sel­vät. Brän­din jul­ki­si­vu­na some­ka­na­vat nou­dat­ta­vat tar­kas­ti tiet­tyä tapaa vies­tiä, jot­ta brän­din visu­aa­li­nen ilme ja äänen­sä­vy (Tone of Voice) pysy­vät kasas­sa. Fanien kana­va­na yri­tyk­sen some on fanien­sa näköi­nen – se ei vält­tä­mät­tä nou­da­ta jokai­ses­sa jul­kai­sus­sa tiuk­kaa väri­koo­dia tai kir­joi­tus­tyy­liä, vaan antaa yri­tyk­sen fanien tuo­da kana­viin ripauk­sen omaa persoonaansa.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Some meidän brändille

Yri­tyk­sen some­ka­na­vat brän­din jul­ki­si­vu­na toi­mi­vat, jos some on yri­tyk­sen brän­di­mie­li­ku­vaa ehdoit­ta tuke­va kana­va, ja se on kana­vien mer­kit­tä­vin teh­tä­vä. Some­ka­na­vien yllä­pi­to ei täl­löin vaa­di niin pal­jon aikaa ja vai­vaa, kun­han some­stra­te­gia on ker­ral­la lai­tet­tu kun­toon. On kui­ten­kin odo­tet­ta­vis­sa, ettei some brän­dil­le tuo­ta yhtä hyvin orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä kuin some faneil­le, sil­lä fanit sitou­tu­vat useim­mi­ten itsen­sä näköi­seen ja näin hel­pom­min omak­sut­ta­vaan sisältöön. 

Some meidän faneille

Yri­tyk­sen some­ka­na­vat fanien kana­vi­na toi­mi­vat tuot­taen arvo­kas­ta orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Some­ka­na­vien yllä­pi­to vaa­tii kui­ten­kin enem­män aikaa ja vai­vaa, sil­lä fanien toi­min­taa somes­sa on ohjail­ta­va ja mode­roi­ta­va. Par­haim­mil­laan äänen anta­mi­nen faneil­le tuot­taa viraa­li­hit­te­jä toi­nen toi­sen­sa perään, mikä näky­vyy­den lisäk­si tuo hel­po­tus­ta myös yri­tyk­sen omaan sometyötaakkaan. 

Mikä on sinun yrityksesi strategian kannalta oikea valinta?

Somen teke­mi­nen brän­dil­le voi­si olla kan­nat­ta­vaa esi­mer­kik­si luk­sus­tuo­tet­ta X myy­väl­le yri­tyk­sel­le, joka tavoit­te­lee vah­vaa brän­diä, kun taas somen teke­mi­nen faneil­le sopi­si parem­min vaik­ka­pa nuor­ta koh­de­ryh­mää tavoit­te­le­val­le yri­tyk­sel­le, jon­ka tuot­teet sopi­vat viraa­lit­ren­dei­hin. Tie­tys­ti tämä oli vain esi­merk­ki, eikä tar­koi­ta sitä, ettei­kö yhtä lail­la luk­sus­tuot­tei­ta myy­vä yri­tys voi­si hyö­tyä some­stra­te­gias­ta, jon­ka punai­se­na lan­ka­na on teh­dä somea faneil­le. Vää­rä valin­ta saat­taa tul­la yri­tyk­sen some­me­nes­tyk­sen tiel­le, mikä tekee oikeas­ta pää­tök­ses­tä kriit­ti­sen tärkeän.

Voi olla mah­dot­to­man han­ka­laa tie­tää, onko jär­ke­vää teh­dä somea brän­dil­le vai faneil­le, sil­lä menes­tys­ta­ri­noi­ta löy­tyy molem­mis­ta stra­te­giois­ta eri­lai­sil­ta toi­mi­joil­ta. Jos tar­vit­set apua oikean stra­te­gian valin­taan tai sen sel­keyt­tä­mi­seen, voit kään­tyä Kublan someam­mat­ti­lais­ten puo­leen tie­tys­ti täs­sä­kin asias­sa. Me autam­me sinua valit­se­maan stra­te­gian, jol­la somet­ta­mi­nen sujuu!

Ota yhteyt­tä!
Somestrategia
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy