Tik­Tok on yksi vii­me vuo­sien suu­rim­mis­ta someil­miöis­tä ja sen suo­sio tun­tuu vain jat­ka­van kas­vua. Kuten lähes kaik­ki vii­me aiko­jen someil­miöt myös Tik­Tok levi­si ensin nuo­ri­son kes­kuu­des­sa ja siel­tä se on hil­jal­leen levin­nyt myös aikuis­ten käyt­töön. Ja onhan se myön­net­tä­vä, että itsel­lä­ni­kin on Tik­Tok-tili vaik­ka olen kes­ki-ikäi­nen mies. Muu­ta­man pos­tauk­sen­kin olen sin­ne teh­nyt, mut­ta pää­asias­sa satun­nai­ses­ti seu­rai­len sitä ihan viih­teen vuok­si, vaik­ka työn puo­les­ta kiin­nos­taa myös Tik­Tok mark­ki­noin­ti ja miten se toimii. 

Tik­To­kin nerous perus­tuu äänen ja videon sau­mat­to­maan yhteis­käyt­töön. Nopea­tem­poi­nen video ja tutut musii­kit tai haus­kat äänet yhdes­sä luo­vat mukaan­sa tem­paa­van sovel­luk­sen, jos­sa hel­pos­ti vie­räh­tää het­ki jos toinenkin.

Niin ja hyvä tode­ta täs­sä koh­taa, että Tik­To­kil­la on muu­ten Suo­mes­sa­kin jo yli mil­joo­na lataus­ta. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti n. 700 mil­joo­naa aktii­vis­ta käyt­tä­jää kuu­kausit­tain. Kysees­sä ei siis todel­la­kaan ole mikään huo­maa­ma­ton pie­nen pii­rin some­tus sovellus.

TikTok markkinointi - yleiskatsaus

Kuten mui­den­kin some­so­vel­lus­ten osal­ta myös Tik­Tok mark­ki­noin­ti voi­daan jakaa kah­teen osa-alu­ee­seen eli mak­set­tuun mai­non­taan ja orgaa­ni­seen näky­vyy­teen. Näi­den kah­den ero on se, että mak­se­taan mai­non­nan teke­mi­ses­tä ja näky­mi­ses­tä jol­le­kin vai käy­te­tään­kö sii­hen omia resurs­se­ja. Rajan­ve­to ei tie­ten­kään kai­kis­sa tapauk­sis­sa ole ihan näin sel­keä, mut­ta täl­lä jaot­te­lul­la pääs­tään var­mas­ti alkuun.

Se onko Tik­Tok mark­ki­noin­ti var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to juu­ri tei­dän yri­tyk­sel­le riip­puu tie­ten­kin pal­jon sii­tä mil­lai­sia tuot­tei­ta ja/tai pal­ve­lui­ta te tar­joat­te. Seu­raa­vis­sa kap­pa­leis­sa käym­me läpi hie­man tar­kem­min Tik­To­kin käyt­tä­jiä sekä siel­lä toi­mi­via mark­ki­noin­ti­vaih­toeh­toi­ja, näi­den poh­jal­ta voit­te hyvin miet­tiä oli­si­ko Tik­Tok mark­ki­noin­ti tei­tä varten. 

TikTok markkinointi - ketä sillä tavoitetaan

Heti alkuun on tie­ten­kin oleel­lis­ta poh­tia, kuka Tik­To­kia käyt­tää. Alus­sa tuli annet­tua pie­ni yleis­kat­saus sii­tä mil­lai­sia ihmi­siä Tik­To­kis­ta löy­tyy, mut­ta täs­sä kap­pa­lees­sa men­nään hie­man pin­taa syvem­mäl­le vielä.

Perus­a­ja­tus ja mie­li­pi­de tun­tuu tosi­aan ole­van, että Tik­Tok on suo­sit­tu ainoas­taan nuo­ri­son kes­kuu­des­sa. Kui­ten­kin pel­käs­tään Suo­mes­sa teh­dyt mil­joo­na lataus­ker­taa ker­to­vat jo sii­tä, että siel­lä on pak­ko olla mui­ta­kin käyt­tä­jä­ryh­miä. Nopeal­la kyse­ly­kier­rok­sel­la omas­ta lähi­pii­ris­tä pal­jas­tui jo, että aika monel­la muul­la­kin kes­ki-ikäi­sel­lä on myös tili Tik­To­kis­sa tai vähin­tään sovel­lus ladat­tu­na ja sitä tulee selail­tua vähin­tään­kin satunnaisesti.

Oman koke­muk­se­ni mukaan käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa on jon­kin ver­ran enem­män nai­sia kuin mie­hiä. Yhteis­tä näil­le käyt­tä­jil­le on kui­ten­kin aktii­vi­nen mobii­li­so­vel­lus­ten käyt­tä­mi­nen ja niin sanot­tu pio­nee­ri­luon­ne eli innok­kaas­ti kokeil­laan uut­ta ja läh­de­tään sii­hen mukaan.

TikTok markkinointi - millainen sisältö tehoaa

Täs­sä koh­taa pala­taan taas somen perus­tei­den äärel­le eli menes­ty­vän sisäl­lön pitää tar­jo­ta jotain käyt­tä­jäl­le. Se voi hyvin olla huu­mo­ria tai vaik­ka tie­toa, mut­ta joku syy käyt­tä­jäl­lä pitää olla, että hän halu­aa kat­soa sisäl­lön kokonaan. 

Tik Tok sisäl­löt ovat siis videoi­ta, joten nii­den alku eten­kin pitää olla todel­la mukaan­sa tem­paa­vaa. Videon skip­paa­mi­nen on teh­ty niin hel­pok­si, että se tulee teh­tyä mel­kein auto­maat­ti­ses­ti ja sit­ten pala­taan aikai­sem­paan videoon, jos se sat­tui­kin vai­kut­ta­maan mie­len­kiin­toi­sel­ta. Esi­merk­ki­nä voi­si miet­tiä omien tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den esit­te­lyä pie­ni pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Täl­lai­sia tile­jä on aina­kin muu­ta­mil­la kaup­piail­la, jot­ka esit­te­le­vät omaa kaup­paan­sa ja toi­min­taan­sa avoi­mes­ti TikTokissa.

Nopeat vin­kit ovat siis alkuun panos­ta­mi­nen ja mie­ti täky mitä käyt­tä­jä saa vas­ti­neek­si anta­mas­taan ajas­ta. Niin ja muis­ta toki tes­tail­la eri­lais­ta sisäl­töä, jot­ta tie­dät mil­lai­nen toi­mii par­hai­ten toi­vo­maa­si käyttäjäkuntaan.

Jut­tu jat­kuu alempana…

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Maksettu TikTok mainonta

Tik­To­kis­sa on luon­nol­li­ses­ti mah­dol­lis­ta teh­dä myös mak­set­tua mai­non­taa, jos­kin mai­non­ta on siel­lä vie­lä sel­väs­ti huo­maa­mat­to­mam­paa ja vähäi­sem­pää kuin monis­sa muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Fee­di mai­non­taa on siis Tik­To­kis­sa huo­mat­ta­vas­ti vähem­män kuin muis­sa some­ka­na­vis­sa. Suu­rin brän­deis­tä tekee­kin yllä kuvat­tua niin sanot­tua orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Mut­ta eten­kin Tik­To­kis­sa koros­tuu vai­kut­ta­jayh­teis­työt ja niis­tä ker­ro­taan lisää täs­sä alla.

TikTok markkinointi - vaikuttajayhteistyö

Vai­kut­ta­jayh­teis­työ on siis suo­sit­tu tapa mark­ki­noi­da tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, se toi­mii hyvin yksin­ker­tai­ses­ti. Käyt­tä­jät esit­te­le­vät seu­raa­jil­leen yhteis­työ­kump­pa­nei­den­sa tuot­tei­ta ja saa­vat sii­tä kor­vauk­sen. Kor­vaus voi olla joko tuot­tei­na tai pal­ve­lui­na ja isom­mis­sa yhteis­töis­sä mak­se­taan rahal­lis­ta korvausta.

Oikein teh­ty­nä vai­kut­ta­jayh­teis­työ voi tuo­da muka­van lisä­buus­tin Tik­Tok mark­ki­noin­tiin. Kun tätä vaih­toeh­toa mie­ti­tään on hyvä huo­mioi­da kumnp­pa­nei­den seu­raa­ja­mää­rä ja eten­kin nii­den laa­tu eli ovat­ko ne tei­dän tar­koi­tus­pe­riin sopi­vaa käyt­tä­jä­kun­taa. Oleel­lis­ta on myös kump­pa­nin ima­go ja muu toi­min­ta somes­sa, istuu­ko se tei­dän arvoi­hin ja tar­koi­tus­pe­riin. Mikä­li sopi­va kump­pa­ni löy­tyy ja kor­vauk­ses­ta pääs­tään sopi­muk­seen kan­nat­taa tätä­kin vaih­toeh­toa poh­tia. Sopi­mus­ta teh­des­sä on hyvä miet­tiä miten mon­ta ja mil­lai­sia sisäl­tö­jä kump­pa­ni tekee ja onko nii­tä mah­dol­lis­ta käyt­tää vie­lä myö­hem­min osa­na omaa mark­ki­noin­tia ja mah­dol­li­ses­ti myös muis­sa kanavissa.

TikTok markkinoinnin yhteenveto

Tik­Tok mark­ki­noin­ti on some­mairk­ki­noin­tia ja kuten yllä on todet­tu niin sii­hen pätee pit­käl­ti samat vin­kit kuin mui­hin­kin some­ka­na­viin. Oli kysees­sä mikä some­mai­non­ta tahan­sa alus­taan kan­nat­taa tutus­tua hie­man ennen kuin siel­lä aloit­taa markkinoinin.

Mark­ki­noin­tia voi teh­dä hyvin itse tai sii­hen voi pal­ka­ta kump­pa­nin teke­mään. Mikä­li kai­paat stra­te­gia vink­ke­jä tai muu­ten apua some­mai­non­nan suun­nit­te­lus­sa ylei­ses­ti tai vaik­ka eri­tyi­ses­ti Tik­Tok mark­ki­noin­tiin olet­han roh­keas­ti yhtey­des­sä mei­hin. Autam­me mielellän 😉

Ota yhteyt­tä!
TikTok markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi