Tik­Tok on yksi vii­me vuo­sien suu­rim­mis­ta someil­miöis­tä ja sen suo­sio tun­tuu vain jat­ka­van kas­vua. Kuten lähes kaik­ki vii­me aiko­jen someil­miöt myös Tik­Tok levi­si ensin nuo­ri­son kes­kuu­des­sa ja siel­tä se on hil­jal­leen levin­nyt myös aikuis­ten käyt­töön. Ja onhan se myön­net­tä­vä, että itsel­lä­ni­kin on Tik­Tok-tili vaik­ka olen kes­ki-ikäi­nen mies. Muu­ta­man pos­tauk­sen­kin olen sin­ne teh­nyt, mut­ta pää­asias­sa satun­nai­ses­ti seu­rai­len sitä ihan viih­teen vuok­si, vaik­ka työn puo­les­ta kiin­nos­taa myös Tik­Tok mark­ki­noin­ti ja miten se toimii. 

Tik­To­kin nerous perus­tuu äänen ja videon sau­mat­to­maan yhteis­käyt­töön. Nopea­tem­poi­nen video ja tutut musii­kit tai haus­kat äänet yhdes­sä luo­vat mukaan­sa tem­paa­van sovel­luk­sen, jos­sa hel­pos­ti vie­räh­tää het­ki jos toinenkin.

Niin ja hyvä tode­ta täs­sä koh­taa, että Tik­To­kil­la on muu­ten Suo­mes­sa­kin jo yli mil­joo­na lataus­ta. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti n. 700 mil­joo­naa aktii­vis­ta käyt­tä­jää kuu­kausit­tain. Kysees­sä ei siis todel­la­kaan ole mikään huo­maa­ma­ton pie­nen pii­rin some­tus sovellus.

TikTok markkinointi - yleiskatsaus

Kuten mui­den­kin some­so­vel­lus­ten osal­ta myös Tik­Tok mark­ki­noin­ti voi­daan jakaa kah­teen osa-alu­ee­seen eli mak­set­tuun mai­non­taan ja orgaa­ni­seen näky­vyy­teen. Näi­den kah­den ero on se, että mak­se­taan mai­non­nan teke­mi­ses­tä ja näky­mi­ses­tä jol­le­kin vai käy­te­tään­kö sii­hen omia resurs­se­ja. Rajan­ve­to ei tie­ten­kään kai­kis­sa tapauk­sis­sa ole ihan näin sel­keä, mut­ta täl­lä jaot­te­lul­la pääs­tään var­mas­ti alkuun.

Se onko Tik­Tok mark­ki­noin­ti var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to juu­ri tei­dän yri­tyk­sel­le riip­puu tie­ten­kin pal­jon sii­tä mil­lai­sia tuot­tei­ta ja/tai pal­ve­lui­ta te tar­joat­te. Seu­raa­vis­sa kap­pa­leis­sa käym­me läpi hie­man tar­kem­min Tik­To­kin käyt­tä­jiä sekä siel­lä toi­mi­via mark­ki­noin­ti­vaih­toeh­toi­ja, näi­den poh­jal­ta voit­te hyvin miet­tiä oli­si­ko Tik­Tok mark­ki­noin­ti tei­tä varten. 

TikTok markkinointi - ketä sillä tavoitetaan

Heti alkuun on tie­ten­kin oleel­lis­ta poh­tia, kuka Tik­To­kia käyt­tää. Alus­sa tuli annet­tua pie­ni yleis­kat­saus sii­tä mil­lai­sia ihmi­siä Tik­To­kis­ta löy­tyy, mut­ta täs­sä kap­pa­lees­sa men­nään hie­man pin­taa syvem­mäl­le vielä.

Perus­a­ja­tus ja mie­li­pi­de tun­tuu tosi­aan ole­van, että Tik­Tok on suo­sit­tu ainoas­taan nuo­ri­son kes­kuu­des­sa. Kui­ten­kin pel­käs­tään Suo­mes­sa teh­dyt mil­joo­na lataus­ker­taa ker­to­vat jo sii­tä, että siel­lä on pak­ko olla mui­ta­kin käyt­tä­jä­ryh­miä. Nopeal­la kyse­ly­kier­rok­sel­la omas­ta lähi­pii­ris­tä pal­jas­tui jo, että aika monel­la muul­la­kin kes­ki-ikäi­sel­lä on myös tili Tik­To­kis­sa tai vähin­tään sovel­lus ladat­tu­na ja sitä tulee selail­tua vähin­tään­kin satunnaisesti.

Oman koke­muk­se­ni mukaan käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa on jon­kin ver­ran enem­män nai­sia kuin mie­hiä. Yhteis­tä näil­le käyt­tä­jil­le on kui­ten­kin aktii­vi­nen mobii­li­so­vel­lus­ten käyt­tä­mi­nen ja niin sanot­tu pio­nee­ri­luon­ne eli innok­kaas­ti kokeil­laan uut­ta ja läh­de­tään sii­hen mukaan.

TikTok markkinointi - millainen sisältö tehoaa

Täs­sä koh­taa pala­taan taas somen perus­tei­den äärel­le eli menes­ty­vän sisäl­lön pitää tar­jo­ta jotain käyt­tä­jäl­le. Se voi hyvin olla huu­mo­ria tai vaik­ka tie­toa, mut­ta joku syy käyt­tä­jäl­lä pitää olla, että hän halu­aa kat­soa sisäl­lön kokonaan. 

Tik Tok sisäl­löt ovat siis videoi­ta, joten nii­den alku eten­kin pitää olla todel­la mukaan­sa tem­paa­vaa. Videon skip­paa­mi­nen on teh­ty niin hel­pok­si, että se tulee teh­tyä mel­kein auto­maat­ti­ses­ti ja sit­ten pala­taan aikai­sem­paan videoon, jos se sat­tui­kin vai­kut­ta­maan mie­len­kiin­toi­sel­ta. Esi­merk­ki­nä voi­si miet­tiä omien tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den esit­te­lyä pie­ni pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Täl­lai­sia tile­jä on aina­kin muu­ta­mil­la kaup­piail­la, jot­ka esit­te­le­vät omaa kaup­paan­sa ja toi­min­taan­sa avoi­mes­ti TikTokissa.

Nopeat vin­kit ovat siis alkuun panos­ta­mi­nen ja mie­ti täky mitä käyt­tä­jä saa vas­ti­neek­si anta­mas­taan ajas­ta. Niin ja muis­ta toki tes­tail­la eri­lais­ta sisäl­töä, jot­ta tie­dät mil­lai­nen toi­mii par­hai­ten toi­vo­maa­si käyttäjäkuntaan.

Jut­tu jat­kuu alempana…

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Maksettu TikTok mainonta

Tik­To­kis­sa on luon­nol­li­ses­ti mah­dol­lis­ta teh­dä myös mak­set­tua mai­non­taa, jos­kin mai­non­ta on siel­lä vie­lä sel­väs­ti huo­maa­mat­to­mam­paa ja vähäi­sem­pää kuin monis­sa muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Fee­di mai­non­taa on siis Tik­To­kis­sa huo­mat­ta­vas­ti vähem­män kuin muis­sa some­ka­na­vis­sa. Suu­rin brän­deis­tä tekee­kin yllä kuvat­tua niin sanot­tua orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Mut­ta eten­kin Tik­To­kis­sa koros­tuu vai­kut­ta­jayh­teis­työt ja niis­tä ker­ro­taan lisää täs­sä alla.

TikTok markkinointi - vaikuttajayhteistyö

Vai­kut­ta­jayh­teis­työ on siis suo­sit­tu tapa mark­ki­noi­da tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, se toi­mii hyvin yksin­ker­tai­ses­ti. Käyt­tä­jät esit­te­le­vät seu­raa­jil­leen yhteis­työ­kump­pa­nei­den­sa tuot­tei­ta ja saa­vat sii­tä kor­vauk­sen. Kor­vaus voi olla joko tuot­tei­na tai pal­ve­lui­na ja isom­mis­sa yhteis­töis­sä mak­se­taan rahal­lis­ta korvausta.

Oikein teh­ty­nä vai­kut­ta­jayh­teis­työ voi tuo­da muka­van lisä­buus­tin Tik­Tok mark­ki­noin­tiin. Kun tätä vaih­toeh­toa mie­ti­tään on hyvä huo­mioi­da kumnp­pa­nei­den seu­raa­ja­mää­rä ja eten­kin nii­den laa­tu eli ovat­ko ne tei­dän tar­koi­tus­pe­riin sopi­vaa käyt­tä­jä­kun­taa. Oleel­lis­ta on myös kump­pa­nin ima­go ja muu toi­min­ta somes­sa, istuu­ko se tei­dän arvoi­hin ja tar­koi­tus­pe­riin. Mikä­li sopi­va kump­pa­ni löy­tyy ja kor­vauk­ses­ta pääs­tään sopi­muk­seen kan­nat­taa tätä­kin vaih­toeh­toa poh­tia. Sopi­mus­ta teh­des­sä on hyvä miet­tiä miten mon­ta ja mil­lai­sia sisäl­tö­jä kump­pa­ni tekee ja onko nii­tä mah­dol­lis­ta käyt­tää vie­lä myö­hem­min osa­na omaa mark­ki­noin­tia ja mah­dol­li­ses­ti myös muis­sa kanavissa.

TikTok markkinoinnin yhteenveto

Tik­Tok mark­ki­noin­ti on some­mairk­ki­noin­tia ja kuten yllä on todet­tu niin sii­hen pätee pit­käl­ti samat vin­kit kuin mui­hin­kin some­ka­na­viin. Oli kysees­sä mikä some­mai­non­ta tahan­sa alus­taan kan­nat­taa tutus­tua hie­man ennen kuin siel­lä aloit­taa markkinoinin.

Mark­ki­noin­tia voi teh­dä hyvin itse tai sii­hen voi pal­ka­ta kump­pa­nin teke­mään. Mikä­li kai­paat stra­te­gia vink­ke­jä tai muu­ten apua some­mai­non­nan suun­nit­te­lus­sa ylei­ses­ti tai vaik­ka eri­tyi­ses­ti Tik­Tok mark­ki­noin­tiin olet­han roh­keas­ti yhtey­des­sä mei­hin. Autam­me mielellän 😉

Ota yhteyt­tä!
TikTok markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy