TikTok-markkinoinnin TOP 3 – näistä kampanjoista kannattaa ottaa mallia 

Nämä Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat teki­vät sen, min­kä jokai­nen brän­di haluai­si kokea! Täs­sä artik­ke­lis­sa mai­ni­tuis­ta, hui­keis­ta kam­pan­jois­ta kan­nat­taa ottaa opik­si, mikä­li Tik­Tok-mark­ki­noin­ti kut­kut­te­lee. Pereh­dy­tään nyt hie­man par­haim­piin mai­nos­kam­pan­joi­hin ja nii­den tuloksiin.

TikTok-markkinointi on kova sana maailmalla

Hoot­sui­ten mukaan hakusa­nat “Tik­Tok” ja “Tik Tok” oli­vat yhdes­sä kol­man­nek­si käy­te­tyim­piä haku­ter­me­jä You­Tu­bes­sa vuon­na 2020. Tik­To­kiin lada­taan nuor­ten tans­si­vi­deoi­den lisäk­si mai­nos­vi­deoi­ta sekä asian­tun­ti­ja­si­säl­töä, mikä tekee kysei­ses­tä kana­vas­ta var­sin sopi­van monel­le toi­mi­jal­le. Tik­Tok-mark­ki­noin­ti on läh­te­nyt nousuun eten­kin maa­il­mal­la, mut­ta myös suo­ma­lai­set yri­tyk­set tie­dos­ta­vat tänä päi­vä­nä sen jat­ku­vas­ti kehit­ty­vät mainosmahdollisuudet.

TikTok-markkinointikampanjat, jotka räjäyttivät potin

Mikä­li mie­tit mark­ki­noin­tia Tik­To­kis­sa, kan­nat­taa sinun ehdot­to­mas­ti tut­kia hyvin menes­ty­nei­tä Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta. Pys­tyt sovel­ta­maan ideoi­ta, vaik­ka sinul­la ei oli­si­kaan esi­mer­kik­si suu­ren kos­me­tiik­kabrän­din kal­tais­ta bud­jet­tia yhdel­le mai­nos­kam­pan­jal­le – myös pie­nem­mäl­lä bud­je­til­la on mah­dol­lis­ta kek­siä luo­via rat­kai­su­ja, jot­ka oikein mark­ki­noi­tu­na menestyvät.

1. e.l.f. Cosmetics ‘Eyes Lips Face’ challenge 

Näyt­tö­ker­rat: 4 miljardia

Hash­tag: #Eyes­Lips­Face

Link­ki

Kos­me­tiik­kabrän­di e.l.f. Cos­me­tic­sin “Eyes Lips Face” -haas­te on Adwee­kin mukaan ollut his­to­rian vai­kut­ta­vin Tik­Tok-kam­pan­ja. Kysei­nen mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja koos­tui haas­tees­ta sekä sitä var­ten luo­dus­ta kap­pa­lees­ta, jos­ta tuli niin suo­sit­tu, että se jul­kais­tiin myös Spo­ti­fy- ja iTu­nes -pal­ve­lus­sa. Kap­pa­le sai myös musiik­ki­vi­deon jos­sa esiin­ty­vät artis­tit iLL Way­no sekä Hol­la FyeSixWun.

Tämän mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan idea­na oli vah­vis­taa e.l.f. Cos­me­tic­sin brän­din tär­kein­tä sano­maa: “e.l.f. is for eve­ry eye, lip and face”, mis­tä syn­tyi hash­tag #Eyes­Lips­Face.

Tik­To­kin käyt­tä­jät sai­vat osal­lis­tua haas­tee­seen hash­ta­gil­la #Eyes­Lips­Face – mukaan kam­pan­jaan läh­ti vai­kut­ta­jia ja jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä kuten näyt­te­li­jä Ellen DeGe­ne­res, lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Lizzo sekä näyt­te­li­jä Ree­se Wit­hers­poon. Näky­vyys näi­den suur­ten sta­ro­jen kana­vis­sa oli e.l.f. Cos­me­tic­sil­le täy­sin ilmais­ta. Haas­te jat­koi leviä­mis­tään Tik­To­kis­ta myös muu­al­le sosi­aa­li­seen medi­aan, kuten Ins­ta­gra­miin, You­Tu­been ja Twitteriin.

Eyes Lips Face” -haas­te on ensim­mäi­nen Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja, joka on onnis­tu­nut otta­maan itsel­leen ykkös­pai­kan tren­dik­käim­pien Tik­To­kien listalta.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

2. ASOS #AySauceChallenge  

Näyt­tö­ker­rat: 1.2 miljardia

Hash­tag: #AySauceC­hal­len­ge 

Link­ki

Muo­tia myy­vä verk­ko­kaup­pa­jät­ti ASOS kehit­ti nerok­kaan mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan, jon­ka hash­tag #AySauceC­hal­len­ge sai alkun­sa suo­raan ASOS-nimes­tä (lausu­taan ay-sos) – he tajusi­vat, että ay-sos kuu­los­taa haus­kas­ti myös “ay sauce”:lta. 

Mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan kon­sep­ti­na oli saa­da Tik­To­kin käyt­tä­jät tuo­maan esiin “ASOS-fii­lis­tä” sekä esit­te­le­mään tyy­li­ään kol­mel­la asul­la käyt­täen hash­ta­gia #AySauceC­hal­len­ge. 

ASOS pyy­si mark­ki­noin­ti­kam­pan­jaan mukaan vai­kut­ta­jia, joi­ta oli­vat muun muas­sa Loren Gray, 

Mic­hael Le ja Jor­dan Fisher. 

Kysei­nen Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja saa­vut­ti yli bil­joo­na näyt­tö­ker­taa alle vii­kos­sa, +15.79 % kas­vun sitou­tu­mi­ses­sa ja +25 % kas­vun bränditunnettuudessa.

3. Chipotle #GuacDance challenge 

Näyt­tö­ker­rat: 1.1 miljardia

Hash­tag: #Guac­Dance

Link­ki

Tex-mex -ruo­kaan eri­kois­tu­neen pika­ruo­ka­ket­ju Chi­pot­len #Guac­Dance-haas­te syn­tyi kun­nia­no­soi­tuk­se­na kan­sain­vä­li­sel­le avo­ka­do­päi­väl­le (Natio­nal Avoca­do Day), ja kan­nus­ti Tik­To­kin käyt­tä­jiä tans­si­maan kap­pa­leen tah­tiin käyt­täen hash­ta­gia #Guac­Dance. 

Chi­pot­le teki yhteis­työ­tä tun­net­tu­jen vai­kut­ta­jien Brent Rive­ran sekä Loren Grayn kans­sa, jot­ka mai­nos­ti­vat haas­tet­ta omis­sa TikTok-profiileissaan.

Kysei­sen mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan tulok­set oli­vat var­sin mer­kit­tä­vät. Chi­pot­le sai 1.7 mil­joo­naa uut­ta seu­raa­jaa, bil­joo­na näyt­tö­ker­taa hash­ta­gil­le sekä +65 % kas­vun guaca­mo­le-tilauk­sis­sa – mikä tar­koit­taa +657,84 mil­joo­nan euron kas­vua myynnissä.

Mitkä olivat näiden menestyneiden mainoskampanjoiden yhdistävät tekijät?

Kuten mikä tahan­sa mark­ki­noin­ti, myös Tik­Tok-mark­ki­noin­ti vaa­tii kana­van tun­te­mis­ta. Tik­To­kis­sa menes­ty­vät simp­pe­lit, hel­pos­ti omak­sut­ta­vat ja haus­kat, lyhyet video­pät­kät, jot­ka haas­ta­vat kat­so­jan osal­lis­tu­maan – Tik­To­kis­sa mai­nos­ta­mi­nen ja menes­ty­mi­nen tar­vit­see yhtei­söl­lis­tä­mis­tä. Kuten huo­ma­sit, esiin­tyi jokai­ses­sa Tik­Tok-mai­nos­kam­pan­jas­sa samat vai­kut­ta­vat teki­jät, joi­ta oli­vat influence­rit eli vai­kut­ta­jat, mukaan­sa tem­paa­va kap­pa­le ja/tai tans­si sekä viraalihashtag. 

Lopuksi

Onnis­tu­nei­ta Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta on maa­il­mal­la vaik­ka kuin­ka, ja myös suo­ma­lai­set ovat lois­ta­neet. Mai­nos­mah­dol­li­suuk­sien jat­ku­vas­ti kehit­tyes­sä tulee Tik­Tok taa­tus­ti tar­joa­maan tule­vai­suu­des­sa entis­tä­kin enem­män hyö­dyl­li­siä omi­nai­suuk­sia mai­nos­ta­jil­le, jon­ka vuok­si Tik­To­kin käyt­töä kan­nat­taa alkaa jo opet­te­le­maan, mikä­li yri­tyk­sen koh­de­ryh­mä viet­tää siel­lä aikaa.

Ota yhteyt­tä!
TikTok markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy