TikTok-markkinoinnin TOP 3 – näistä kampanjoista kannattaa ottaa mallia 

Nämä Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat teki­vät sen, min­kä jokai­nen brän­di haluai­si kokea! Täs­sä artik­ke­lis­sa mai­ni­tuis­ta, hui­keis­ta kam­pan­jois­ta kan­nat­taa ottaa opik­si, mikä­li Tik­Tok-mark­ki­noin­ti kut­kut­te­lee. Pereh­dy­tään nyt hie­man par­haim­piin mai­nos­kam­pan­joi­hin ja nii­den tuloksiin.

TikTok-markkinointi on kova sana maailmalla

Hoot­sui­ten mukaan hakusa­nat “Tik­Tok” ja “Tik Tok” oli­vat yhdes­sä kol­man­nek­si käy­te­tyim­piä haku­ter­me­jä You­Tu­bes­sa vuon­na 2020. Tik­To­kiin lada­taan nuor­ten tans­si­vi­deoi­den lisäk­si mai­nos­vi­deoi­ta sekä asian­tun­ti­ja­si­säl­töä, mikä tekee kysei­ses­tä kana­vas­ta var­sin sopi­van monel­le toi­mi­jal­le. Tik­Tok-mark­ki­noin­ti on läh­te­nyt nousuun eten­kin maa­il­mal­la, mut­ta myös suo­ma­lai­set yri­tyk­set tie­dos­ta­vat tänä päi­vä­nä sen jat­ku­vas­ti kehit­ty­vät mainosmahdollisuudet.

TikTok-markkinointikampanjat, jotka räjäyttivät potin

Mikä­li mie­tit mark­ki­noin­tia Tik­To­kis­sa, kan­nat­taa sinun ehdot­to­mas­ti tut­kia hyvin menes­ty­nei­tä Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta. Pys­tyt sovel­ta­maan ideoi­ta, vaik­ka sinul­la ei oli­si­kaan esi­mer­kik­si suu­ren kos­me­tiik­kabrän­din kal­tais­ta bud­jet­tia yhdel­le mai­nos­kam­pan­jal­le – myös pie­nem­mäl­lä bud­je­til­la on mah­dol­lis­ta kek­siä luo­via rat­kai­su­ja, jot­ka oikein mark­ki­noi­tu­na menestyvät.

1. e.l.f. Cosmetics ‘Eyes Lips Face’ challenge 

Näyt­tö­ker­rat: 4 miljardia

Hash­tag: #Eyes­Lips­Face

Link­ki

Kos­me­tiik­kabrän­di e.l.f. Cos­me­tic­sin “Eyes Lips Face” -haas­te on Adwee­kin mukaan ollut his­to­rian vai­kut­ta­vin Tik­Tok-kam­pan­ja. Kysei­nen mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja koos­tui haas­tees­ta sekä sitä var­ten luo­dus­ta kap­pa­lees­ta, jos­ta tuli niin suo­sit­tu, että se jul­kais­tiin myös Spo­ti­fy- ja iTu­nes -pal­ve­lus­sa. Kap­pa­le sai myös musiik­ki­vi­deon jos­sa esiin­ty­vät artis­tit iLL Way­no sekä Hol­la FyeSixWun.

Tämän mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan idea­na oli vah­vis­taa e.l.f. Cos­me­tic­sin brän­din tär­kein­tä sano­maa: “e.l.f. is for eve­ry eye, lip and face”, mis­tä syn­tyi hash­tag #Eyes­Lips­Face.

Tik­To­kin käyt­tä­jät sai­vat osal­lis­tua haas­tee­seen hash­ta­gil­la #Eyes­Lips­Face – mukaan kam­pan­jaan läh­ti vai­kut­ta­jia ja jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä kuten näyt­te­li­jä Ellen DeGe­ne­res, lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Lizzo sekä näyt­te­li­jä Ree­se Wit­hers­poon. Näky­vyys näi­den suur­ten sta­ro­jen kana­vis­sa oli e.l.f. Cos­me­tic­sil­le täy­sin ilmais­ta. Haas­te jat­koi leviä­mis­tään Tik­To­kis­ta myös muu­al­le sosi­aa­li­seen medi­aan, kuten Ins­ta­gra­miin, You­Tu­been ja Twitteriin.

Eyes Lips Face” -haas­te on ensim­mäi­nen Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja, joka on onnis­tu­nut otta­maan itsel­leen ykkös­pai­kan tren­dik­käim­pien Tik­To­kien listalta.

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

2. ASOS #AySauceChallenge  

Näyt­tö­ker­rat: 1.2 miljardia

Hash­tag: #AySauceC­hal­len­ge 

Link­ki

Muo­tia myy­vä verk­ko­kaup­pa­jät­ti ASOS kehit­ti nerok­kaan mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan, jon­ka hash­tag #AySauceC­hal­len­ge sai alkun­sa suo­raan ASOS-nimes­tä (lausu­taan ay-sos) – he tajusi­vat, että ay-sos kuu­los­taa haus­kas­ti myös “ay sauce”:lta. 

Mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan kon­sep­ti­na oli saa­da Tik­To­kin käyt­tä­jät tuo­maan esiin “ASOS-fii­lis­tä” sekä esit­te­le­mään tyy­li­ään kol­mel­la asul­la käyt­täen hash­ta­gia #AySauceC­hal­len­ge. 

ASOS pyy­si mark­ki­noin­ti­kam­pan­jaan mukaan vai­kut­ta­jia, joi­ta oli­vat muun muas­sa Loren Gray, 

Mic­hael Le ja Jor­dan Fisher. 

Kysei­nen Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja saa­vut­ti yli bil­joo­na näyt­tö­ker­taa alle vii­kos­sa, +15.79 % kas­vun sitou­tu­mi­ses­sa ja +25 % kas­vun bränditunnettuudessa.

3. Chipotle #GuacDance challenge 

Näyt­tö­ker­rat: 1.1 miljardia

Hash­tag: #Guac­Dance

Link­ki

Tex-mex -ruo­kaan eri­kois­tu­neen pika­ruo­ka­ket­ju Chi­pot­len #Guac­Dance-haas­te syn­tyi kun­nia­no­soi­tuk­se­na kan­sain­vä­li­sel­le avo­ka­do­päi­väl­le (Natio­nal Avoca­do Day), ja kan­nus­ti Tik­To­kin käyt­tä­jiä tans­si­maan kap­pa­leen tah­tiin käyt­täen hash­ta­gia #Guac­Dance. 

Chi­pot­le teki yhteis­työ­tä tun­net­tu­jen vai­kut­ta­jien Brent Rive­ran sekä Loren Grayn kans­sa, jot­ka mai­nos­ti­vat haas­tet­ta omis­sa TikTok-profiileissaan.

Kysei­sen mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan tulok­set oli­vat var­sin mer­kit­tä­vät. Chi­pot­le sai 1.7 mil­joo­naa uut­ta seu­raa­jaa, bil­joo­na näyt­tö­ker­taa hash­ta­gil­le sekä +65 % kas­vun guaca­mo­le-tilauk­sis­sa – mikä tar­koit­taa +657,84 mil­joo­nan euron kas­vua myynnissä.

Mitkä olivat näiden menestyneiden mainoskampanjoiden yhdistävät tekijät?

Kuten mikä tahan­sa mark­ki­noin­ti, myös Tik­Tok-mark­ki­noin­ti vaa­tii kana­van tun­te­mis­ta. Tik­To­kis­sa menes­ty­vät simp­pe­lit, hel­pos­ti omak­sut­ta­vat ja haus­kat, lyhyet video­pät­kät, jot­ka haas­ta­vat kat­so­jan osal­lis­tu­maan – Tik­To­kis­sa mai­nos­ta­mi­nen ja menes­ty­mi­nen tar­vit­see yhtei­söl­lis­tä­mis­tä. Kuten huo­ma­sit, esiin­tyi jokai­ses­sa Tik­Tok-mai­nos­kam­pan­jas­sa samat vai­kut­ta­vat teki­jät, joi­ta oli­vat influence­rit eli vai­kut­ta­jat, mukaan­sa tem­paa­va kap­pa­le ja/tai tans­si sekä viraalihashtag. 

Lopuksi

Onnis­tu­nei­ta Tik­Tok-mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta on maa­il­mal­la vaik­ka kuin­ka, ja myös suo­ma­lai­set ovat lois­ta­neet. Mai­nos­mah­dol­li­suuk­sien jat­ku­vas­ti kehit­tyes­sä tulee Tik­Tok taa­tus­ti tar­joa­maan tule­vai­suu­des­sa entis­tä­kin enem­män hyö­dyl­li­siä omi­nai­suuk­sia mai­nos­ta­jil­le, jon­ka vuok­si Tik­To­kin käyt­töä kan­nat­taa alkaa jo opet­te­le­maan, mikä­li yri­tyk­sen koh­de­ryh­mä viet­tää siel­lä aikaa.

Ota yhteyt­tä!
TikTok markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi