Somen malliraportti ja raportin lukeminen 

Sosi­aa­li­sen median pos­taus­ten teke­mi­nen ja sosi­aa­li­ses­ta medias­ta saa­ta­va MITAT­TA­VA tulos ovat kak­si täy­sin eri asi­aa. Sik­si pää­tin teh­dä lyhyen kir­joi­tuk­sen sosi­aa­li­sen median rapor­tin tar­koi­tuk­ses­ta ja sosi­aa­li­sen median tulos­ten mitat­ta­vuu­des­ta. Artik­ke­lis­ta löy­tyy myös somen mal­li­ra­port­ti sekä Face­boo­kiin että LinkedIniin.

Miten somesta saatuja tuloksia voi mitata?

Somes­ta saa­tu­ja tulok­sia voit mita­ta kah­del­la tavalla:

 • kana­van omil­la ana­ly­tiik­ka-työ­ka­luil­la ja 
 • lisäk­si Googlen tar­joa­mal­la Google Ana­ly­tics -työkalulla. 

Näi­tä kah­ta kei­noa käyt­tä­mäl­lä pää­set uppou­tu­maan suo­raan somen tuo­miin tuloksiin! 

Tämän vai­keam­paa se ei ole.

Mitä lukuja somen raportista on hyvä seurata?

Tär­keim­piä luku­ja sosi­aa­li­sen median rapor­tis­ta ovat muun muas­sa alla olevat:

 • Näyt­tö­ker­rat
 • Yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le siir­ty­neet asiakkaat
 • Yhteyt­tä otta­neet asiakkaat

Lisäk­si voi­daan toki mita­ta hyvin tar­kas­ti samo­ja asioi­ta kuin esi­mer­kik­si Google Ads-hakusa­na­mai­non­nas­sa, mut­ta tär­keim­piä mitat­ta­via asioi­ta ovat yllä ole­vat. Näin tavoi­te pysyy sel­keä­nä. Alla kui­ten­kin tar­kem­mas­ta rapor­tis­ta mal­li joka on mai­non­nan opti­moin­tia var­ten vält­tä­mä­tön mut­ta lopul­ta yri­tys­päät­tä­jäl­le tär­keim­mät tie­dot ja seu­rat­ta­vat mit­ta­rit mah­tu­vat kol­meen tär­keim­pään yllä mai­nit­tuun tekijään.

Somen malliraportti: Facebook

Alla on mal­li mai­non­nan rapor­tis­ta Face­book-mai­non­nas­sa mar­ras­kuul­ta 2020. Mai­non­nan seu­raa­mi­seen ja joh­dol­le rapor­toin­tiin hyvä­nä työ­ka­lu­na voi­daan pitää esi­mer­kik­si Swy­do-ohjel­mis­toa jol­la pys­tyt raken­ta­maan halua­ma­si rapor­tit hyvin hel­pos­ti ilman sen suu­rem­paa koke­mus­ta. Vali­tet­ta­vas­ti Googlen omaa ilmais­ta Data Stu­dio ohjel­mis­toa et voi käyt­tää Face­book-raport­tien tai mui­den­kaan some-raport­tien laa­ti­mi­seen ilman kal­lis­ta Super­met­rix-ohjel­mis­toa. Suo­sit­te­lem­me siis käyt­tä­mään Swy­doa raport­tien laa­ti­mi­seen somesta.

Somen malliraportti Facebook

Mitattavia asioita mainonnan tekijälle mainonnan optimointia varten

 • Amount spent → mai­non­taan käy­tet­ty summa
 • Reach → tavoi­tet­tu­jen hen­ki­löi­den määrä
 • Impres­sions → mai­nos­näyt­tö­jen määrä
 • Frequency → kuin­ka mon­ta ker­taa sama hen­ki­lö on kes­ki­mää­rin näh­nyt mainoksesi
 • Link clicks → kuin­ka moni on siir­ty­nyt mai­nok­sen lin­kis­tä yri­tyk­se­si kotisivuille
 • Link CTR → lin­kin Click Through Rate eli kuin­ka moni ihmi­nen pro­sen­tu­aa­li­ses­ti on kli­kan­nut mai­nok­se­si link­kiä (eri­tyi­ses­ti tätä mit­ta­ria käy­te­tään mai­non­nan opti­moin­tiin kana­vas­ta riip­pu­mat­ta esi­mer­kik­si Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa, some-mai­non­nas­sa ja bannerimainonnassa)
 • Mikä­li CTR on pie­ni niin täs­sä tapauk­ses­sa mai­nok­se­si ei kiin­nos­ta koh­dey­lei­söä. Some-mai­non­nas­sa CTR-luvun tuli­si olla puo­les­ta pro­sen­tis­ta ylös­päin kun taas Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa vas­taa­van luvun tulee olla muu­ta­mis­sa pro­sen­teis­sa kos­ka asia­kas jo val­miik­si etsii tie­toa “googlaa­mal­la”.
 • All clicks → tähän lue­taan kaik­ki mai­nok­sen klik­kaa­mi­set kuten esimerkiksi
 • Yri­tyk­se­si Face­book-sivuil­le siirtyminen
 • Yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le siirtyminen
 • Mai­nok­sen tykkääminen
 • Mai­nok­sen kommentointi
 • Mai­nok­sen jakaminen
 • CTR → Click Through Rate eli kuin­ka moni mai­nok­sen näh­neis­tä on kli­kan­nut mainosta
 • Post enga­ge­ment → Kuin­ka moni mai­nok­sen näh­neis­tä asiak­kais­ta on sitou­tu­nut mainokseen

Jut­tu jat­kuu alempana…

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Somen malliraportti: LinkedIn

Yri­tys­päät­tä­jäl­le tär­keim­mät mitat­ta­vat asiat myös Lin­ke­dIn-rapor­tis­sa ovat käy­tän­nös­sä tavoi­te­tut poten­ti­aa­li­set asiak­kaat (impres­siot), mai­nok­ses­ta koti­si­vuil­le siir­ty­neet asiak­kaat ja esi­mer­kik­si kes­ki­mää­räi­nen klik­kaus­hin­ta (CPC eli cost per click).

Kuten alla ole­vas­ta Lin­ke­dIn-rapor­tis­ta huo­ma­taan niin seu­rat­ta­vat asiat ovat some-kana­vas­ta riip­pu­mat­ta samo­ja. Lin­ke­dI­nis­sä voi­daan kui­ten­kin odot­taa huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­paa klik­ki­hin­taa kuin esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta tai Ins­ta­gra­mis­ta. Jokai­nen Lin­ke­dI­nis­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le siir­ty­nyt asia­kas taas on kui­ten­kin yri­tyk­sel­le­si poten­ti­aa­li­sem­pi kuin muis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta. Et siis mak­sa tur­has­ta vaik­ka mai­non­ta Lin­ke­dI­nis­sa on kalliimpaa.

Somen malliraportti LinkedIn

Somen malliraportti tarkasta kohdennuksesta somessa

Mikä­li halu­taan astua syvään pää­tyyn mai­non­nan mit­taa­mi­ses­sa somes­sa niin tar­vi­taan tark­kaa mit­taa­mis­ta koh­de­ryh­mis­tä ja nii­den toi­mi­vuu­des­ta. Edel­li­set mal­lit oli­vat yri­tys­joh­dol­le kuu­kausit­tai­ses­ta rapor­tis­ta kun taas mai­non­nan toi­mi­vuu­den mit­taa­mi­sek­si ja opti­moi­mi­sek­si on vält­tä­mä­tön­tä tar­kas­tel­la myös mai­nos-koh­de­ryh­mä-yhdis­tel­mien toimivuutta.

Alla on nos­tet­tu esil­le eri­lai­sia koh­de­ryh­miä kuten täs­sä tapauksessa

 • Pros­pek­toi­va - koh­de­ryh­mä­nä täy­sin uudet pros­pek­toi­dut asiakkaat
 • Yri­tys­mai­non­ta - ylei­ses­ti yri­tys­päät­tä­jät kuten yri­tys­ten johtoryhmät
 • Opis­ke­li­jat
 • Isän­päi­vä - mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa myös las­ten luku­mää­rän mukaan vanhemmille
 • Kulut­ta­jat

Mai­non­nan opti­moin­nis­sa tär­keim­piä luku­ja ovat jo yllä mai­ni­tut tavoi­te­tut hen­ki­löt, sivuil­le siir­ty­neet hen­ki­löt ja yhteyt­tä otta­neet asiak­kaat. Alla ole­vas­ta rapor­tis­ta seu­ra­taan eri­tyi­ses­ti sivuil­le siir­ty­nei­den luku­mää­rää “Link Clicks” ja mai­nok­ses­ta kiin­nos­tu­nei­den ja kli­kan­nei­den mää­rää “Clicks” ja CTR “Click through rate” lukua mai­non­nan optimoimiseksi.

Somen malliraportti tarkka kohdennus

Kuinka useasti somen raporttia tulisi seurata?

Somes­ta saa­ta­via tulok­sia tulee mita­ta kuu­kausit­tain ja panos­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti toi­mi­vim­piin koh­de­ryh­miin ja mai­nok­siin. Lii­an har­voin tapah­tu­val­la mit­taa­mi­sel­la tulet huk­kaa­maan aikaa ja rahaa. Mit­taa siis jat­ku­vas­ti tuloksia.

Miten pääsen eteenpäin?

Kublan tii­mi aut­taa mie­luus­ti yri­tys­tä­si lait­ta­maan rapor­tit kun­toon! Mikä­li et vie­lä mit­taa tulok­sia somes­ta niin kysy nyt lisää.

Ota yhteyt­tä!
somen malliraportti ja sen lukeminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy