Vinkit Google Display-banneri - ja responsiivisiin display-mainoksiin 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Vin­kit Google Display-ban­ne­ri – ja res­pon­sii­vi­siin display-mainoksiin

Ban­ne­rin ulko­nä­kö ja sisäl­tö ovat hyvin tär­kei­tä ele­ment­te­jä ban­ne­rin toi­mi­vuu­del­le.  Hyvä ja oikein ase­tel­tu ban­ne­ri voi vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti mai­no­nan tehok­kuut­teen ja hel­pos­ti aut­taa kas­vat­ta­maan klik­kaus­pro­sen­tia. Kool­la ja sijain­nil­la on luon­nol­li­ses­ti pal­jon mer­ki­tys­tä, kun tavoit­tee­na on saa­da asia­kas klik­kaa­maan ban­ne­ria. Sivun ylä­osas­sa ole­vat ban­ne­rit toi­mi­vat parem­min kuin alao­sas­sa, ja samoin suu­ret ban­ne­rit toi­mi­vat parem­min kuin pie­net. Koko­jen täy­tyy myös toi­mia oikein oikeis­sa koh­dis­sa. Tämän takia on hyvin tär­ke­ää, että tie­dät mitä koko­ja käy­tät, että saat mai­nok­se­si mah­dol­li­sim­man hyvin näky­viin. Me Kublal­la olem­me kerän­neet tähän nopeat vin­kit Google Display-ban­ne­ri - ja res­pon­sii­vi­siin display-mai­nok­siin, joil­la pää­set hyvin alkuun!

Display-bannerikoot

Google Display Networ­kis­sa pys­tyy käyt­tä­mään eri koko­ja mut­ta mit­kä toi­mi­vat par­hai­ten sivuil­la ja mil­lä saa­daan annet­tua yri­tyk­ses­tä kiin­nos­ta­va ja ammat­ti­mai­nen kuva. Me Kublal­la olem­me kerän­neet tähän par­haim­mat koko vaih­toeh­dot. Suo­sit­te­le­mam­me mai­nos­koot ovat aina pik­se­li muo­dos­sa ja täs­sä niis­tä esimerkit:

 • 980x120
 • 336x280
 • 300x250
 • 160x600
 • 300x600

Huo­mioit­han, että Googlen ban­ne­reis­sa täy­tyy sel­keäs­ti ker­toa mai­nos­ta­jan nimi tai logo. Display-mai­nos­ten sijas­ta, voit luo­da myös res­pon­sii­vi­sia Display-mai­nok­sia, jot­ka sopi­vat lähes mihin tahan­sa mai­nos paik­kaan Display-verkostossa. 

Responsiiviset display-mainokset 

Kublal­la suo­sit­te­lem­me ensi­si­jai­ses­ti enem­män res­pon­sii­vis­ten display-mai­nos­ten käyt­töä, sil­lä nämä sopi­vat mihin vain mai­nos­pai­koil­le ja ovat help­po­käyt­töi­siä. Res­pon­sii­vis­ten Display-mai­nos­ten avul­la voit lada­ta eri­lais­ta sisäl­töä esimerkiksi: 

 • kuvia 
 • otsi­koi­ta 
 • logo­ja
 • videoi­ta
 • kuvauk­sia

Google luo niis­tä mai­no­syh­dis­tel­miä auto­maat­ti­ses­ti verk­ko­si­vus­to­ja, sovel­luk­sia, You­Tu­bea ja Gmai­lia var­ten. Res­pon­sii­vi­sia Display-mai­nok­sia voi käyt­tää Display-kam­pan­jois­sa. Täs­sä esi­merk­ke­jä miten Kublan res­pon­sii­vi­set display-mai­nok­set näkyvät. 

.

Responsiiviset display-mainosten hyödyt 

Mik­si siis suo­sit­te­lem­me näi­tä res­pon­sii­vi­sia display-mai­nok­sia? Näis­tä löy­tyy monia hyötyjä 

esi­mer­kik­si se, että mai­nok­sia ei tar­vit­se erik­seen raken­taa jokai­seen pik­se­li­ko­koon. Googlen algo­rit­mit osaa­vat auto­maat­ti­ses­ti opti­moi­da pik­se­li­koot res­pon­sii­vi­sis­sa mai­nok­sis­sa. Pys­tyt siis sääs­tään aikaa, kun käy­tät res­pon­sii­vi­siä mai­nok­sia. Näi­tä mai­nok­sia pys­tyy myös käyt­tä­mään syöt­tei­den ja videoi­den kans­sa. Saat myös laa­jem­man tavoit­ta­vuu­den ja opti­moi­dut mainokset.

Responsiiviset display-mainosten koot

Res­pon­sii­vi­sia mai­nok­sia var­ten voi lada­ta 15 mai­nos­ku­vaa ja 5 logoa. Teh­des­sä­si mai­nok­sia näin on hyvä ottaa huo­mioon, että kuvis­ta tulee olla sekä vaa­ka- että neliö­ver­siot. Täs­sä hyvät esi­mer­kit mitä käy­te­tään Kublan omas­sa mainonnassa.

Jois­sa­kin mai­nos­ti­lois­sa kuvaa saa­te­taan cro­pa­ta hori­son­taa­li­ses­ti yhteen­sä 5 % molem­mis­ta reu­nois­ta. On myös hyvä vält­tää teks­tiä kuvis­sa­si, ja jos kuviin kuu­luu teks­ti niin tämä ei saa peit­tää enem­pää kuin 20 % kuvasta.

Voit lisä­tä myös videon, sen täy­tyy olla ladat­tu­na ensin You­Tu­been ja sil­loin tar­vi­taan videon URL. Tai jos lada­taan video­tie­dos­to, niin sen tulee olla pituu­del­taan 30 s tai alle. Videoi­hin hyvät kuva­suh­teet ovat: 

 • 16:9
 • 1:1 
 • 4:3
 • 9:16

Landsca­pe-kuvas­sa on tar­kat mit­ta­suh­teet. Kuvan olta­va kuvasuhteessa:

 •  1.91:1 

ja pik­se­li­ko­ko­na: 

 •  600x 314 px tai suurempi.

Squa­re-kuvas­sa on myös hyvin tar­kat koot. Neliö­ku­van oltava:

 •  (1:1) 

ja pik­se­lei­nä: 

 • 300 x 300 px tai suurempi. 

Tie­dos­to­ko­ko on näis­sä molem­mis­sa Landsca­pe ja Squa­re-kuvas­sa on max 5MB.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Responsiiviset display-mainosten tekstit

Res­pon­sii­vi­sen mai­nok­sen teks­teis­sä on tie­tyt sään­nöt pal­jon merk­ke­jä saa olla ja kuin­ka pit­kiä otsi­kot voi­vat olla. Voit esi­mer­kik­si lait­taa mai­nos­teks­tei­hin pit­kät otsi­kot, johon tulee enin­tään 90 merk­kiä. Teh­des­sä näin pit­kän otsi­kon tulee täs­tä vain yksi otsik­ko ver­sio. Lyhyes­sä otsi­kos­sa voit käyt­tää max 30 merk­kiä mut­ta voit teh­dä täs­tä voi­daan 1-5 variaatiota.

Teh­des­sä­si kuvaus­ta voit käyt­tää enin­tään 90 merk­kiä ja täs­tä voit myös teh­dä 1-5 vari­aa­tio­ta. Voit lait­taa yri­tyk­sen nimen näky­viin teks­tiin mut­ta tähän voi käyt­tää enin­tään 25 merk­kiä. Voit lisä­tä teks­tiin myös lopul­li­sen URL, joka ker­too verk­ko­si­vus­ton tai tie­dos­ton sijain­nin inter­ne­tis­sä. URL:ia klik­kaa­mal­la pää­set täl­lä tie­tyl­le sivul­le. Pys­tyt lisää­mään teks­tiin myös Call to action -teks­ti, joka antaa asiak­kail­le keho­tuk­sia osal­lis­tu­maan. Näil­lä ohjeil­la saat teks­tin sopi­maan res­pon­sii­vi­siin display-mainoksiin. 

Rohkeasti koittamaan bannerimainonnan tehoa!

Näil­lä vin­keil­lä saat var­mas­ti omat Google Display-ban­ne­ri - ja res­pon­sii­vi­set display mai­nos­te­si koot kun­toon ja pää­set hyö­dyn­tä­mään näi­tä oikein mai­non­nas­sa­si. Me kui­ten­kin Kublas­sa olem­me val­miit aut­ta­maan jos sinus­ta tun­tuu vie­lä epä­var­mal­ta tämän kans­sa. Autam­me sinua suun­nit­te­le­maan ja tuot­ta­maan laa­duk­kai­ta Google Display-ban­ne­ri - ja res­pon­sii­vi­sia display-mai­nok­sia, sekä autam­me toteut­ta­maan display-mai­non­ta­si koh­den­ta­mi­sen, seu­ran­nan, kehit­tä­mi­sen ja tulos­ten ana­lyy­sin. Kan­nat­taa siis läh­teä roh­keas­ti koit­ta­maan ban­ne­ri­mai­non­nan tehoa omas­sa markkinoinnissa!

Ota yhteyt­tä!

Vinkit Google Display-banneri - ja responsiivisiin display-mainoksiin
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy