Google Ad Grants -mainonta

Google Ad Grants -mainonta

Hei jär­jes­tön tai yhdis­tyk­sen edus­ta­ja! Olet­ko jo kuul­lut Googlen Ad Grants -ohjel­mas­ta?

Mis­tä on kyse?

Googlen Ad Grants -ohjel­ma tar­jo­aa yhdis­tyk­sil­le ja jär­jes­töil­le mah­dol­li­suu­den näyt­tää mai­nok­sia Googlen haku­ko­nees­sa teh­dyis­sä hauis­sa jopa 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuu­kausi. Luit oikein - 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuu­kausi.

Kenel­le?

Ohjel­maan voi­vat hakea mukaan jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set, mm. hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt ja ammat­tiyh­dis­tyk­set. Jot­ta jär­jes­tö voi­daan hyväk­syä Google Ad Grants -ohjel­maan, sen on täy­tet­tä­vä tie­tyt Googlen vaa­ti­muk­set, mm.

- Orga­ni­saa­tion on olta­va kel­vol­li­nen hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö
- Jär­jes­tön on hyväk­syt­tä­vä ja täy­tet­tä­vä Googlen vaa­ti­muk­set syr­jin­nän vas­tus­ta­mi­ses­ta sekä lah­joi­tus­ten vas­taa­no­tos­ta ja käy­tös­tä
- Jär­jes­töl­lä on olta­va laa­du­kas verk­ko­si­vus­to, joka nou­dat­taa ohjel­man verk­ko­si­vus­to­käy­tän­töä
- Orga­ni­saa­tion on läpäis­tä­vä Google Ad Grant­sin esi­va­lin­ta

Myös itse Ad Grants -mai­nos­ti­lin tulee täyt­tää tie­tyt vaa­ti­muk­set. Kam­pan­joi­den on mm. tuet­ta­va jär­jes­tön teh­tä­vää ja tilin on tuo­ta­va mitat­ta­via tulok­sia. Tilil­lä ei voi­da käyt­tää lii­an ylei­siä avain­sa­no­ja ja sen vuok­si esi­mer­kik­si yhden sanan haku­ter­mit eivät ole sal­lit­tu­ja. Mai­non­ta tulee olla tar­kas­ti geo­koh­den­net­tua ja klik­ki­pro­sen­tin tulee olla hyväl­lä tasol­la.

Mikä­li sinua kiin­nos­taa osal­lis­tua ohjel­maan, autam­me sinua mie­lel­läm­me!

Ad Grants -ohjel­ma on hie­no tapa lisä­tä jär­jes­tö­si näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja sääs­tää mai­non­nan kus­tan­nuk­sia. Yllä­mai­nit­tu­jen seik­ko­jen vuok­si tilin perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to ei kui­ten­kaan ole yksin­ker­tais­ta vaan vaa­tii asi­aan pereh­ty­mis­tä ja tilin moni­to­roin­tia.

Meil­lä Kublal­la on koke­mus­ta usei­den Ad Grants -tilien avaa­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set­kin liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä mei­hin.

Kat­so Kal­len Ad Grants -video tääl­tä!

 
Sulje