Google Analytics 4 – Mikä se oikein on? 

Google on jul­kais­sut uuden ver­sion Ana­ly­tic­sis­ta – kuvai­le­mal­la sitä kuu­lui­san tie­don­ke­ruu- ja verk­ko­lii­ken­teen ana­ly­soin­tioh­jel­mis­ton­sa uudek­si ole­tus­ver­siok­si. Mikä on Google Ana­ly­tics 4? Mitä uusi ver­sio tar­koit­taa mark­ki­noi­jil­le ja miten se ero­aa perin­tei­ses­tä versiosta?

Mil­joo­nat yri­tyk­set ja verk­ko­si­vus­tot käyt­tä­vät Googlen Ana­ly­tics-rapor­toin­ti­työ­ka­lua laa­jas­ti käyt­tä­jien vuo­ro­vai­ku­tuk­sen seu­raa­mi­seen verk­ko­tun­nuk­sis­sa, mobii­li­so­vel­luk­sis­sa ja offli­ne-sovel­lus­liit­ty­mis­sä. Useim­mat yri­tyk­set tie­tä­vät tämän alus­tan työ­ka­lu­na, joka aut­taa hei­tä seu­raa­maan saa­man­sa verk­ko­lii­ken­teen mää­rää, seu­raa­maan tär­kei­tä mark­ki­noin­ti­ka­na­via ja mit­taa­maan tär­keim­piä KPI-arvo­jaan. Ja nyt tämän uuden päi­vi­tyk­sen avul­la Google tar­jo­aa uuden ver­sion, joka ero­aa suu­res­ti perin­tei­ses­tä “uni­ver­saa­lis­ta” Ana­ly­tic­sis­ta. Ker­rom­me täs­sä blo­gis­sa lisää tästä!

Google Analytics 4 – Uusia ominaisuuksia 

Uusi päi­vi­tys sisäl­tää jou­kon tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia, jot­ka teke­vät sii­tä hyvin eri­lai­sen kuin van­ha ver­sio. Yksi suu­rim­mis­ta erois­ta on uusi tie­to­jen mal­lin­nuso­mi­nai­suus, joka käyt­tää teko­ä­lyä täyt­tä­mään auk­ko­ja tie­dois­sa, jois­sa eväs­tei­den suos­tu­mus­sään­nöt, estet­ty JavaSc­ript ja yksi­tyi­syy­teen kes­kit­ty­mi­nen voi­vat estää perin­tei­sen Ana­ly­tic­sin. Täs­sä vie­lä koot­tu­na uusia ominaisuuksia: 

 • Tämän avul­la mark­ki­noi­jat voi­vat muo­ka­ta, kor­ja­ta ja hie­no­sää­tää tapaa, jol­la tapah­tu­mia seu­ra­taan ana­ly­tii­kas­sa ilman, että hei­dän tar­vit­see muo­ka­ta pai­kan pääl­lä ole­vaa koodia.
 • Tie­to­jen tuon­ti voi nyt sisäl­tää laa­jan vali­koi­man tie­to­ja muis­ta kuin verk­ko­si­vus­to­jen läh­teis­tä, kuten esi­mer­kik­si sovel­luk­sis­ta, yhdes­sä omaisuudessa.
 • Verk­ko­tun­nus­ten väli­nen seu­ran­ta, joka ei myös­kään vaa­di koo­din sää­tö­jä, voi­daan teh­dä käyttöliittymässä.
 • Elin­kaa­ri­ra­port­ti”, joka näyt­tää ole­van yksi suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta Ana­ly­tic­sis­sa ja kes­kit­tyy käyt­tä­jän matkaan.
 • Lisäk­si “verk­ko­kaup­pa­ka­na­vien mal­li­ra­por­tit” anta­vat mark­ki­noi­jil­le tavan näyt­tää ja visua­li­soi­da tie­to­ja – omi­nai­suus, joka oli aiem­min saa­ta­vil­la vain Ana­ly­tics 360 -tileillä.

Miten tämä  auttaa raportoinnissa? 

Google Ana­ly­tics 4 aut­taa sinua rapor­toin­nis­sa ja näin tämä näkyy käy­tän­nös­sä. Tie­don­ke­ruustra­te­gia on hyvin vah­va ja kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot toi­mi­vuu­den ana­ly­soin­tiin voi­daan poi­mia sii­tä. Käyt­tä­jien yksi­tyi­syy­den edis­tä­mi­sen myö­tä on yhä vai­keam­paa seu­ra­ta käyt­tä­jiä, kun he mat­kus­ta­vat useil­la alus­toil­la käyt­tä­mäl­lä usei­ta laitteita.

Tämä on eteen­päin kat­so­va rat­kai­su, joka käyt­tää paran­net­tu­ja koneop­pi­mis­tek­nii­koi­ta puut­tu­van data­va­jeen paik­kaa­mi­seen. Yhden käyt­tä­jän mat­kan luo­mi­nen kai­kil­le samaan iden­ti­teet­tiin lin­ki­te­tyil­le tie­doil­le. Nyt täs­sä on yksin­ker­tais­tet­tu rapor­toin­nin käyt­tö­liit­ty­mää, min­kä ansios­ta mark­ki­noi­jien on todel­la help­poa havai­ta tär­keim­mät tren­dit ja epä­sään­nöl­li­syy­det tiedoissa.

Tämä käyt­tää yhteen­ve­to­kor­teis­sa yleis­kat­saus­ra­port­te­ja pit­kän luet­te­lon sijaan ennal­ta mää­ri­tet­ty­jä raport­te­ja, jot­ka yrit­tä­vät kat­taa kaik­ki käyt­tö­ta­pauk­set. Jos haluat kai­vaa syvem­mäl­le, nap­sau­ta tuloskorttia.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitkä ovat täällä haasteet? 

Google Ana­ly­tics 4 tar­jo­aa upei­ta uusia omi­nai­suuk­sia, jot­ka epäi­le­mät­tä aut­ta­vat mark­ki­noin­nis­sa. Näi­tä muu­tok­sia teh­des­sään Google on kui­ten­kin jou­tu­nut muut­ta­maan radi­kaa­lis­ti alus­tan raken­net­ta ja aset­te­lua. Jopa koke­neet Google Ana­ly­tics-käyt­tä­jät pitä­vät uut­ta aset­te­lua vähän vie­raa­na, joten kaik­kien täy­tyy hie­man ope­tel­la käyt­tä­mään tätä. Täs­sä kuvaa vie­lä mil­tä uusi etusi­vus­ta näyt­tää. Näky­mä on sel­keäs­ti eri­lai­nen kuin perin­tei­ses­sä Google Analyticsissa.

Google Ana­ly­tics 4 kan­nat­taa aloit­taa opet­te­le­maan, että tähän voi rau­has­sa tutus­tua. Sinun ei tar­vit­se teh­dä täyt­tä hyp­pyä heti. Sen sijaan voit ver­ra­ta Google Ana­ly­tics 4-läh­tö­jä van­haan Google Ana­ly­tic­siin ja näh­dä, kuin­ka nämä kak­si vas­taa­vat toi­si­aan var­mis­taak­se­si, että keräät kai­ken oleel­li­sen datan striimeistäsi.

Google Analytics 4 – Mainontaan mukaan!

 Ana­ly­tiik­ka on yksi tehok­kaim­mis­ta digi­mark­ki­noin­nin omi­nai­suuk­sis­ta. Se aut­taa kehit­tä­mään ymmär­rys­tä verk­ko­si­vus­ton lii­ken­tees­tä ja sii­tä, kuin­ka käyt­tä­jät käyt­täy­ty­vät sivus­tol­la. Tämän takia ana­ly­tii­kan kehit­tä­mi­nen on todel­la hyvä uuti­nen ja Google ana­ly­tics 4:n tulo on mark­ki­noin­nil­le­si lois­ta­va mah­dol­li­suus. Voit aja­tel­la asi­aa näin parem­pi ana­ly­tiik­ka = parem­pia markkinointipäätöksiä.

Tämä päi­vi­tet­ty ver­sio tar­jo­aa mark­ki­noi­jil­le enem­män jous­ta­vuut­ta ja kei­no­ja ennus­taa käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mis­tä samal­la kun säi­ly­te­tään käyt­tä­jien yksi­tyi­syys. Kun tämän käy­tön oppii huo­maat, että jous­ta­vuus ja paran­ne­tut oival­luk­set ovat enem­män kuin sen arvoi­sia. Mut­ta jos tämä kaik­ki tun­tuu lii­an haas­teel­li­sel­ta ota mei­hin yhteyt­tä ja voim­me olla avuk­si Google-mai­non­nas­sa ja Google Ana­ly­tics 4:n käyttöönotossa.

Ota yhteyt­tä!
Google Webmaster Tools
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy