Google Analytics 4 – Mikä se oikein on? 

Google on jul­kais­sut uuden ver­sion Ana­ly­tic­sis­ta – kuvai­le­mal­la sitä kuu­lui­san tie­don­ke­ruu- ja verk­ko­lii­ken­teen ana­ly­soin­tioh­jel­mis­ton­sa uudek­si ole­tus­ver­siok­si. Mikä on Google Ana­ly­tics 4? Mitä uusi ver­sio tar­koit­taa mark­ki­noi­jil­le ja miten se ero­aa perin­tei­ses­tä versiosta?

Mil­joo­nat yri­tyk­set ja verk­ko­si­vus­tot käyt­tä­vät Googlen Ana­ly­tics-rapor­toin­ti­työ­ka­lua laa­jas­ti käyt­tä­jien vuo­ro­vai­ku­tuk­sen seu­raa­mi­seen verk­ko­tun­nuk­sis­sa, mobii­li­so­vel­luk­sis­sa ja offli­ne-sovel­lus­liit­ty­mis­sä. Useim­mat yri­tyk­set tie­tä­vät tämän alus­tan työ­ka­lu­na, joka aut­taa hei­tä seu­raa­maan saa­man­sa verk­ko­lii­ken­teen mää­rää, seu­raa­maan tär­kei­tä mark­ki­noin­ti­ka­na­via ja mit­taa­maan tär­keim­piä KPI-arvo­jaan. Ja nyt tämän uuden päi­vi­tyk­sen avul­la Google tar­jo­aa uuden ver­sion, joka ero­aa suu­res­ti perin­tei­ses­tä “uni­ver­saa­lis­ta” Ana­ly­tic­sis­ta. Ker­rom­me täs­sä blo­gis­sa lisää tästä!

Google Analytics 4 – Uusia ominaisuuksia 

Uusi päi­vi­tys sisäl­tää jou­kon tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia, jot­ka teke­vät sii­tä hyvin eri­lai­sen kuin van­ha ver­sio. Yksi suu­rim­mis­ta erois­ta on uusi tie­to­jen mal­lin­nuso­mi­nai­suus, joka käyt­tää teko­ä­lyä täyt­tä­mään auk­ko­ja tie­dois­sa, jois­sa eväs­tei­den suos­tu­mus­sään­nöt, estet­ty JavaSc­ript ja yksi­tyi­syy­teen kes­kit­ty­mi­nen voi­vat estää perin­tei­sen Ana­ly­tic­sin. Täs­sä vie­lä koot­tu­na uusia ominaisuuksia: 

 • Tämän avul­la mark­ki­noi­jat voi­vat muo­ka­ta, kor­ja­ta ja hie­no­sää­tää tapaa, jol­la tapah­tu­mia seu­ra­taan ana­ly­tii­kas­sa ilman, että hei­dän tar­vit­see muo­ka­ta pai­kan pääl­lä ole­vaa koodia.
 • Tie­to­jen tuon­ti voi nyt sisäl­tää laa­jan vali­koi­man tie­to­ja muis­ta kuin verk­ko­si­vus­to­jen läh­teis­tä, kuten esi­mer­kik­si sovel­luk­sis­ta, yhdes­sä omaisuudessa.
 • Verk­ko­tun­nus­ten väli­nen seu­ran­ta, joka ei myös­kään vaa­di koo­din sää­tö­jä, voi­daan teh­dä käyttöliittymässä.
 • Elin­kaa­ri­ra­port­ti”, joka näyt­tää ole­van yksi suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta Ana­ly­tic­sis­sa ja kes­kit­tyy käyt­tä­jän matkaan.
 • Lisäk­si “verk­ko­kaup­pa­ka­na­vien mal­li­ra­por­tit” anta­vat mark­ki­noi­jil­le tavan näyt­tää ja visua­li­soi­da tie­to­ja – omi­nai­suus, joka oli aiem­min saa­ta­vil­la vain Ana­ly­tics 360 -tileillä.

Miten tämä  auttaa raportoinnissa? 

Google Ana­ly­tics 4 aut­taa sinua rapor­toin­nis­sa ja näin tämä näkyy käy­tän­nös­sä. Tie­don­ke­ruustra­te­gia on hyvin vah­va ja kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot toi­mi­vuu­den ana­ly­soin­tiin voi­daan poi­mia sii­tä. Käyt­tä­jien yksi­tyi­syy­den edis­tä­mi­sen myö­tä on yhä vai­keam­paa seu­ra­ta käyt­tä­jiä, kun he mat­kus­ta­vat useil­la alus­toil­la käyt­tä­mäl­lä usei­ta laitteita.

Tämä on eteen­päin kat­so­va rat­kai­su, joka käyt­tää paran­net­tu­ja koneop­pi­mis­tek­nii­koi­ta puut­tu­van data­va­jeen paik­kaa­mi­seen. Yhden käyt­tä­jän mat­kan luo­mi­nen kai­kil­le samaan iden­ti­teet­tiin lin­ki­te­tyil­le tie­doil­le. Nyt täs­sä on yksin­ker­tais­tet­tu rapor­toin­nin käyt­tö­liit­ty­mää, min­kä ansios­ta mark­ki­noi­jien on todel­la help­poa havai­ta tär­keim­mät tren­dit ja epä­sään­nöl­li­syy­det tiedoissa.

Tämä käyt­tää yhteen­ve­to­kor­teis­sa yleis­kat­saus­ra­port­te­ja pit­kän luet­te­lon sijaan ennal­ta mää­ri­tet­ty­jä raport­te­ja, jot­ka yrit­tä­vät kat­taa kaik­ki käyt­tö­ta­pauk­set. Jos haluat kai­vaa syvem­mäl­le, nap­sau­ta tuloskorttia.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Mitkä ovat täällä haasteet? 

Google Ana­ly­tics 4 tar­jo­aa upei­ta uusia omi­nai­suuk­sia, jot­ka epäi­le­mät­tä aut­ta­vat mark­ki­noin­nis­sa. Näi­tä muu­tok­sia teh­des­sään Google on kui­ten­kin jou­tu­nut muut­ta­maan radi­kaa­lis­ti alus­tan raken­net­ta ja aset­te­lua. Jopa koke­neet Google Ana­ly­tics-käyt­tä­jät pitä­vät uut­ta aset­te­lua vähän vie­raa­na, joten kaik­kien täy­tyy hie­man ope­tel­la käyt­tä­mään tätä. Täs­sä kuvaa vie­lä mil­tä uusi etusi­vus­ta näyt­tää. Näky­mä on sel­keäs­ti eri­lai­nen kuin perin­tei­ses­sä Google Analyticsissa.

Google Ana­ly­tics 4 kan­nat­taa aloit­taa opet­te­le­maan, että tähän voi rau­has­sa tutus­tua. Sinun ei tar­vit­se teh­dä täyt­tä hyp­pyä heti. Sen sijaan voit ver­ra­ta Google Ana­ly­tics 4-läh­tö­jä van­haan Google Ana­ly­tic­siin ja näh­dä, kuin­ka nämä kak­si vas­taa­vat toi­si­aan var­mis­taak­se­si, että keräät kai­ken oleel­li­sen datan striimeistäsi.

Google Analytics 4 – Mainontaan mukaan!

 Ana­ly­tiik­ka on yksi tehok­kaim­mis­ta digi­mark­ki­noin­nin omi­nai­suuk­sis­ta. Se aut­taa kehit­tä­mään ymmär­rys­tä verk­ko­si­vus­ton lii­ken­tees­tä ja sii­tä, kuin­ka käyt­tä­jät käyt­täy­ty­vät sivus­tol­la. Tämän takia ana­ly­tii­kan kehit­tä­mi­nen on todel­la hyvä uuti­nen ja Google ana­ly­tics 4:n tulo on mark­ki­noin­nil­le­si lois­ta­va mah­dol­li­suus. Voit aja­tel­la asi­aa näin parem­pi ana­ly­tiik­ka = parem­pia markkinointipäätöksiä.

Tämä päi­vi­tet­ty ver­sio tar­jo­aa mark­ki­noi­jil­le enem­män jous­ta­vuut­ta ja kei­no­ja ennus­taa käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mis­tä samal­la kun säi­ly­te­tään käyt­tä­jien yksi­tyi­syys. Kun tämän käy­tön oppii huo­maat, että jous­ta­vuus ja paran­ne­tut oival­luk­set ovat enem­män kuin sen arvoi­sia. Mut­ta jos tämä kaik­ki tun­tuu lii­an haas­teel­li­sel­ta ota mei­hin yhteyt­tä ja voim­me olla avuk­si Google-mai­non­nas­sa ja Google Ana­ly­tics 4:n käyttöönotossa.

Ota yhteyt­tä!
Google Webmaster Tools
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi