Google Display Networkin sanasto tietoosi! 

Google Display -mai­nos­ver­kos­to avul­la tavoi­tat käyt­tä­jiä, kun he selai­le­vat suo­sik­ki­si­vu­jaan ja -mobii­li­so­vel­luk­si­aan, kat­so­vat You­Tu­be-videoi­ta ja tar­kis­ta­vat Gmail-tilin­sä. Google Ads -työ­ka­lus­sa teh­tä­vää Display-mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa halu­tul­le koh­de­ryh­mäl­le iän ja sijain­nin perus­teel­la halut­tu­jen sisäl­tö­jen, sivus­to­jen tai avain­sa­no­jen yhtey­teen sekä uudel­leen­mark­ki­noin­ti­na sivus­tol­la vie­rail­leil­le. Google Display Network on siis tär­keä osa sinun Google-mai­non­taa­si. Tämä blo­gin avul­la saat Google Display Networ­kin sanas­ton tietoosi!

Google Display Networ­kis­ta kun puhu­taan voi­daan käyt­tää oudon kuu­lui­sia ja tun­te­mat­to­mia lyhen­tei­tä. Näi­tä oppii ainoas­taan puhu­mal­la aihees­ta ja Kubla on sinua aja­tel­len kään­tä­nyt tär­keim­piä ter­me­jä jot­ta sinä pää­si­sit parem­min sisäl­le Google Display Networ­kin. Omi­tui­set lyhen­teet voi­vat tun­tua has­suil­ta ja saat­ta­vat men­nä aivan ohi, kun mie­tit miten teh­dä mai­non­taa tai sit­ten digi­kump­pa­nin sanat ovat täyt­tä hepre­aa kun tämä ker­too sinul­le Google Display Networ­kis­ta. Tämän artik­ke­lin jäl­keen sinul­la on jäl­leen aiem­paa parem­pi ymmär­rys mark­ki­noin­nin maa­il­mas­ta. Älä siis enää mureh­di ja päh­käi­le, mitä muut oikein puhu­vat GDN:sta, vaan lue täs­tä ja saat Google Display Networ­kin sanas­to tietoosi! 

Display-mainonta

Googlen Display -mai­nos­ver­kos­to on käy­tet­tä­vä mai­non­nan muo­to. Google Display -mai­non­taa voi­daan toteut­taa hakusa­na­mai­nos­ten tapaan teks­ti­nä, ban­ne­rei­na tai Googlen Display-mai­non­nan­hal­lin­nan kaut­ta teh­tyi­nä mai­nok­si­na, joi­den sisäl­tö­nä on kuva/video ja teks­ti. Mai­nos­työ­ka­lu luo res­pon­sii­vi­sia mai­nok­sia, eli siis mai­nok­sia, jot­ka mukau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti käyt­tä­jän pää­te­lait­teen mukaan, jot­ka näky­vät oikeas­sa koos­sa sijoit­te­lui­den kaut­ta vali­tuil­la sivustoilla.

Dynaaminen uudelleenmarkkinointi

Dynaa­mi­nen uudel­leen­mark­ki­noin­ti  (Dyna­mic Remar­ke­ting) on mai­non­nan muo­to, jos­sa mai­nok­sen sisäl­tö luo­daan dynaa­mi­ses­ti verk­ko­si­vun vie­rai­li­jan kat­se­le­maan sisäl­lön perus­teel­la. Esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pan dynaa­mi­ses­sa uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa mai­nok­sen sisäl­tö perus­tuu kävi­jän selat­tui­hin tuot­tei­siin. Dynaa­mi­nen uudel­leen­mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta  Face­book- ja Google Display-mainonnassa.

Google Ads 

Google Ads on Googlen tar­joa­ma mai­non­nan työ­ka­lu, jon­ka kaut­ta voi­daan luo­da teks­ti­muo­toi­sia mai­nok­sia Googlen haku­ko­nee­seen. Google Ads -mai­non­nan hal­lin­nas­sa voi­daan luo­da lisäk­si Googlen Display-mai­nos­ver­kos­tos­sa näky­vää mai­non­taa sekä You­Tu­bes­sa näky­vää video­mai­non­taa myös Display-mai­non­ta, hakukonemainonta.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Display lost IS (budget)

Display lost IS (bud­get) ker­too sinul­le pro­sent­tio­suu­den sii­tä, kuin­ka kau­an mai­nok­sia­si ei näy­tet­ty Display -ver­kos­tos­sa riit­tä­mät­tö­män bud­je­tin vuok­si. Nämä tie­dot ovat saa­ta­vil­la vain kam­pan­ja­ta­sol­la ja näil­lä saat käsi­tyk­sen, kuin­ka pal­jon sinun kan­nat­tai­si lisä­tä bud­jet­tiin. Tämä tulee puheek­si enem­män kun teh­dään isom­pia kam­pan­joi­ta ja olet voi­nut kuul­lut oman digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­si puhu­van tästä.

Display lost IS (rank) 

Display lost IS (rank) on pro­sent­tio­suus sii­tä, kuin­ka kau­an mai­nok­sia­si ei näy­tet­ty Display -ver­kos­tos­sa mai­nok­sen huo­non sijoi­tuk­sen vuok­si. Tämä antaa sinul­le ymmär­rys­tä miten läh­teä kehit­tä­mään mai­non­nan sijoit­te­lua ja saat tavoi­tet­tua mah­dol­li­sim­man mon­ta uut­ta asia­kas­ta. Tämä myös tulee puheek­si enem­män kun teh­dään isom­pia kam­pan­joi­ta ja saat­taa tul­la esiin kun digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­si puhuu tästä.

Display impression share 

Display impres­sion sha­re on Display -ver­kos­tos­sa saa­ma­si näyt­tö­ker­rat jaet­tu­na arvioi­duil­la näyt­tö­ker­roil­la, jot­ka oli­sit voi­nut saa­da. Tämän osuus on hyvä tapa ymmär­tää, voi­si­vat­ko mai­nok­se­si tavoit­taa enem­män ihmi­siä, jos koro­tat hin­ta­tar­jous­ta­si tai bud­jet­tia­si. Pys­tyt tämän työ­ka­lun avul­la suun­nit­te­le­maan jat­ku­moa kam­pan­jal­le. Täl­lä pys­tyt myös perus­te­le­maan hyvin bud­jet­ti pää­tök­siä esi­mer­kik­si muil­le yrityksessäsi. 

Ei tarvetta stressiin!

Mai­nos­ten luo­mi­nen ja eri­lais­ten lyhen­tei­den ymmär­tä­mi­nen saat­taa tuo­da haas­tei­ta ja  ahdis­tuk­sia, jos näi­tä ei ymmär­rä. Mut­ta näis­tä sel­vi­ää mel­kein aina vain pie­nel­lä sel­vi­tyk­sel­lä, ja jos tämä­kään ei auta niin aina voi ottaa yhteyt­tä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­siin. Kublas­sa olem­me aina val­mii­ta aut­ta­maan sinua jos jokin tun­tuu vai­keal­ta ymmär­tää. Me viem­me stres­sin pois sinul­ta ja ker­rom­me, kuin­ka kus­tan­nus­te­ho­kas­ta Google display -mai­non­taa teh­dään ja mitä ihmi­set oikein puhu­vat kes­kus­tel­les­saan GDN ter­mein. Ota siis mei­hin yhteyt­tä jos haluat saa­da apu­ja mainontaasi!

Ota yhteyt­tä!
Google Display Networkin sanasto tietoosi!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy