Growth hacking - löydä kasvun paikat yrityksesi markkinoinnissa 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Growth hac­king – löy­dä kas­vun pai­kat yri­tyk­se­si markkinoinnissa

Growth hac­king eli kas­vu­mark­ki­noin­ti on mark­ki­noin­nin sii­lo­jen mur­ta­mis­ta ja lyhim­män rei­tin löy­tä­mis­tä asiak­kaan ja yri­tyk­sen välil­le. PK-yri­tyk­sis­sä täl­le on eri­tyi­sen otol­li­nen maa­pe­rä, kos­ka niil­lä on mata­la orga­ni­saa­tio ja sen myö­tä vähem­män estei­tä uusien mark­ki­noin­nin kei­no­jen kokeilemiseen.

Growth hac­king on koko­nais­val­tai­nen tapa lähes­tyä yri­tyk­sen kas­vua ja mark­ki­noin­tia. Sii­lou­tu­nut teke­mi­nen yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa voi pahim­mil­laan luo­da estei­tä yri­tyk­sen kasvulle.

Tun­nis­tat var­maan seu­raa­van tilan­teen: Verk­ko­sai­tin käyt­tö­liit­ty­män kehit­tä­mi­nen on mark­ki­noin­ti­pääl­li­kön ja verk­ko­sait­ti­fir­man vas­tuul­la, sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta vas­taa kol­le­ga­si mut­ta mai­nok­sia tuot­taa ulko­puo­li­nen taho, mai­nos­ta­mis­ta hoi­taa toi­nen kol­le­ga­si mut­ta verk­ko­sait­tia­na­ly­tiik­kaa ja yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­neen koo­da­ri­fir­ma ja siel­lä jat­ku­vas­ti vaih­tu­vat koodarit.

Ei mikään ihme, että mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­nen voi jumiu­tua tähän vii­dak­koon! Tut­ki­taan yhdes­sä mitä growth hac­king voi par­haim­mil­laan tar­jo­ta yri­tyk­sen kasvumarkkinointiin.

 Mitä growth hacker tekee?

Growth hac­ker, eli yri­tyk­ses­sä toi­mi­va growth hac­kin­gin pro­jek­ti­no­mis­ta­ja, vas­taa yksin­ker­tais­te­tus­ti sii­tä, että yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti toi­mii ja asiak­kai­ta vir­taa sisään. Hän ei kat­so yksit­täi­siä sii­lo­ja ja osaop­ti­moi nii­den toi­min­taa vaan pyr­kii löy­tä­mään tehok­kaim­pia kei­no­ja asia­kas­han­kin­taan ja lisämyyntiin.

Tämä edel­lyt­tää oival­lus­ky­kyä ja riit­tä­viä nat­so­ja hyp­piä sii­lo­jen välil­lä – ja nii­den ohi. Usein paras reit­ti teh­dä tulos­ta on lyhyin reit­ti ja growth hac­ke­rin on saa­ta­va tes­ta­ta ideoi­ta not­keas­ti ilman aikai­sem­min luk­koon lyö­ty­jä prosesseja.

Lupa tes­ta­ta ja käyt­tää mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia oman har­kin­nan mukaan hel­pot­taa growth hac­ke­rin työ­tä ja tekee kokei­luis­ta nopei­ta. Nopeat tes­tit tuo­vat muka­naan nopean oppi­mi­sen ja nopea oppi­mis­tah­ti puo­les­taan kil­pai­li­joi­ta nopeam­man innovointitahdin.

Aloitteleva growth hacker keskity näihin

Mitä nopeam­min kas­vu­mark­ki­noi­ja saa tulok­sia, sitä onnis­tu­neem­pa­na hän­tä pide­tään – ja sitä enem­män hän saa val­tuuk­sia teh­dä uusia kokei­lu­ja. Aloit­te­le­van growth hac­ke­rin kan­nat­taa­kin kes­kit­tyä alku­vai­hees­sa johon­kin seu­raa­vis­ta alueista:

  • Suo­sit­te­lu­jen lisääminen
  • Lii­di­mää­rän kasvattaminen
  • Lisä­myyn­nin kehittäminen

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Nopeita tuloksia growth hackingilla

Suo­sit­te­lu­ja kas­vu­mark­ki­noi­ja saa kek­si­mäl­lä kei­no­ja, joil­la nykyi­set asiak­kaat saa­daan suo­sit­te­le­maan yri­tys­tä kol­le­goil­leen ja ystä­vil­leen. Täs­tä hie­no esi­merk­ki on aikoi­naan lan­see­rat­tu Drop­box, joka antoi lisää säi­ly­tys­ti­laa jokai­ses­ta uudes­ta asiak­kaas­ta. Lan­see­rauk­sen aikaan moni innos­tui­kin lähet­tä­mään kut­su­mei­le­jä ystä­vil­leen ja hou­kut­te­le­maan hei­dät pal­ve­lun käyttäjiksi.

Lii­di­mää­rien kas­vat­ta­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa täl­lä het­kel­lä lii­de­jä tuo­vis­ta väy­lis­tä. Voit esi­mer­kik­si tut­kia ana­ly­tiik­kaa ja jäl­jit­tää sen avul­la koh­tia, jois­sa verk­ko­si­vus­tol­le tuli­jat tipah­ta­vat pois ennen yhtey­den­ot­toa. Kan­nat­taa myös huo­mioi­da, että kaik­ki lii­dit eivät suin­kaan ole verk­ko­si­vus­ton kaut­ta tule­via yhtey­den­ot­to­ja, vaan usein enem­mis­tö lii­deis­tä tulee puhe­lu­jen kautta.

Tut­ki siis, onko verk­ko­si­vus­tol­la ker­rot­tu riit­tä­vän sel­keäs­ti kehen poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä kul­loi­sen­kin tar­peen tii­moil­ta. Asiak­kaat eivät halua soit­taa yri­tyk­sen vaih­tee­seen ja sel­vit­tää kuka ken­ties osai­si antaa tar­jouk­sen, vaan he halua­vat tavoit­taa juu­ri oikean hen­ki­lön, kenel­tä kysyä lisää. Tuo siis sel­väs­ti esiin eri yhteys­hen­ki­löi­den tuo­tea­lu­eet ja mil­lai­sis­sa caseis­sa he ovat aut­ta­neet asiak­kai­ta. Täs­sä refe­rens­sit ovat­kin mai­nio sisäl­tö, jol­la kon­kre­ti­soi­da tar­joa­mian­ne tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Voit myös lukea artik­ke­lim­me liidmarkkinoinnista.

Lisämyynnin kehittäminen

Lisä­myyn­nin kehit­tä­mi­nen voi olla monel­le yri­tyk­sel­le nopein tie kas­vuun. Saa­tat yllät­tyä sii­tä, kuin­ka vähän asiak­kaa­si tie­tä­vät yri­tyk­se­si tar­joa­mis­ta muis­ta tuotteista/palveluista täl­lä het­kel­lä osta­mien­sa lisäk­si. Täy­den­tä­vät pal­ve­lut nykyi­sel­le osta­jal­le on yksi reit­ti lisä­myyn­tiin, mut­ta kan­nat­taa huo­mioi­da myös asia­kas­or­ga­ni­saa­tion sisäl­lä muut ostajat.

Var­sin­kin isois­sa orga­ni­saa­tiois­sa on usei­ta eri yksi­köi­tä eril­li­si­ne bud­jet­tei­neen ja siel­tä voi löy­tyä suu­ria­kin kasvunpaikkoja.

Growth hacking markkinointia uudistamassa

Tes­taa­mi­nen ja uuden kokei­le­mi­nen on growth hac­kin­gin yti­mes­sä. Jokai­nen yri­tys on uniik­ki yhdis­tel­mä tuo­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta, asiak­kai­ta sekä tie­ten­kin omaa hen­ki­lös­töä. Aidoim­mil­laan growth hac­ker on onnis­tu­nut työs­sään, kun hän on luo­nut yri­tyk­sen näköi­sen tavan teh­dä mark­ki­noin­tia, joka ei vält­tä­mät­tä toi­mi­si naa­pu­ri­fir­mas­sa. On luo­tu uniik­ki mark­ki­noin­nin mal­li, jota kil­pai­li­jat eivät voi kopioida.

Haluat­ko raken­taa omaa growth hac­king -osaa­mis­ta­si? Läh­de roh­keas­ti kokei­le­maan uusia kei­no­ja sekä kehit­tä­mään nykyi­siä mal­le­ja. Voit yllät­tyä positiivisesti!

Ota yhteyt­tä!
Ohjelmallinen ostaminen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy