Growth Hacking, mitä se on? Viisi käytännön esimerkkiä 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Growth Hac­king, mitä se on? Vii­si käy­tän­nön esimerkkiä

Growth Hac­ker tar­koit­taa mark­ki­noi­jaa, joka pyr­kii tavoit­ta­maan suu­ren ylei­sön pie­nel­lä inves­toin­nil­la. Tätä tapaa teh­dä mark­ki­noin­tia käsi­tel­lään nimel­lä Growth Hac­king. Inter­ne­tin käyt­tö on ohit­ta­nut tele­vi­sion kat­se­lun – tämä ilmiö on myös mul­lis­ta­nut tavan, jol­la mark­ki­noin­tia kan­nat­taa teh­dä. Enää jär­ke­vin tapa suu­ren ylei­sön tavoit­ta­mi­seen ei ole kym­me­nien tuhan­sien euro­jen sat­saa­mi­nen TV-mai­nok­seen, vaan tulok­sia huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mäl­lä inves­toin­nil­la tuo suun­ni­tel­mal­li­nen Growth Hacking.

Growth Hac­king on siis mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­de, jos­sa pyri­tään mah­dol­li­sim­man vähin kus­tan­nuk­sin mai­nos­ta­maan yri­tyk­sen tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Tavoit­tee­na on saa­vut­taa edul­li­ses­ti lii­ke­toi­min­nan mer­kit­tä­vää kas­vua. Kubla on koon­nut vii­si käy­tän­nön esimerkkiä:

1. Airbnb:n growth hacking

Star­ta­taan hom­ma käyn­tiin Airbnb:n Growth Hac­king -esi­mer­kil­lä, joka on yksi tun­ne­tuim­mis­ta. Airbnb on nyky­ään suo­sit­tu sovel­lus, jon­ka kaut­ta maa­il­mal­la mat­kus­ta­mi­nen on help­poa kuin hei­nän teko: kat­to pään pääl­le hoi­tuu hel­pos­ti sovelluksesta.

Airbnb päät­ti hyö­dyn­tää Craigs­lis­tiä, jos­sa ihmi­set muun muas­sa myy­vät ja vuo­kraa­vat asun­to­ja sekä tava­roi­ta. Airbnb mah­dol­lis­ti käyt­tä­jil­leen sen, että hei­dän ilmoi­tuk­sen­sa Airbnb:ssä näkyi myös Craiglis­tis­sä. Suo­ras­taan nero­kas­ta! Airbnb pää­si suo­raan koh­de­ryh­män­sä mark­ki­noil­le Craiglis­tin avulla.

2. Facebookin kaveri-ilmoitukset

Face­book on maa­il­man­laa­jui­ses­ti osa yli kah­den bil­joo­nan käyt­tä­jän elä­mää. Growth Hac­king on tut­tu käsi­te myös Face­boo­kin mark­ki­noin­ti­tii­mil­le, sil­lä he ovat aina pyr­ki­neet roh­kai­se­maan käyt­tä­ji­ään kas­vat­ta­maan kave­ri­lis­taan­sa – kun käyt­tä­jä sit­ten tägää ystä­vän­sä esi­mer­kik­si jul­kai­sun kom­ment­ti­kent­tään, lähet­tää Face­book oitis täs­tä säh­kö­pos­tia ystä­väl­le. Ilmoi­tus mai­nin­nas­ta saa ystä­vän kiin­nos­tu­maan ja avaa­maan sovelluksen.

3. Gmail ja FOMO

Gmail on yksi suo­si­tuim­mis­ta säh­kö­pos­ti­so­vel­luk­sis­ta ja taa­tus­ti myös sinul­ta löy­tyy siel­tä käyt­tä­jä­ti­li. Kuin­ka Gmail on saa­vut­ta­nut suo­sion­sa? Growth Hac­king on vai­kut­ta­nut asi­aan vah­vas­ti. Gmail ryn­nis­ti kas­vuun kut­su­toi­min­nol­la: vain kut­su­tut sai­vat käyt­tää pal­ve­lua. Se toi­mi! Kyse on FOMO:sta (Fear of Mis­sing Out) – kun pal­ve­lu on tar­peel­li­nen, kiin­nos­ta­va ja eksklusii­vi­nen, on sii­hen suo­ras­taan pakot­ta­va tar­ve pääs­tä käsik­si. Tämän tyyp­pi­nen Growth Hac­king ei toi­mi kai­kil­le, ja myös Google on yrit­tä­nyt tek­niik­kaan­sa uudes­taan sii­nä epä­on­nis­tuen. Täs­tä esi­merk­ki­nä lähes tun­nis­ta­ma­ton Google+.

4. Netflix growth hacking

Haus­kan täs­tä esi­mer­kis­tä tekee se, että Netflix oli vuon­na 1997 DVD-elo­ku­via vuo­kraa­va yri­tys. Täs­tä huo­li­mat­ta Netflixin tavoi­te oli alus­ta alkaen siir­tyä verk­koon, kuten yri­tyk­sen nimes­tä voi arvel­la­kin. Growth Hac­king on Netflixil­le var­sin tut­tu jut­tu – Netflix käyt­ti usei­ta eri tekniikoita:

Netflix jakoi yri­tyk­sen kah­teen: DVD-vuo­kraa­moon ja suo­ra­tois­to­pal­ve­luun. Toi­ses­ta puo­lis­kos­ta tul­leet varat pys­tyt­tiin sijoit­ta­maan toi­sen toi­min­taan.
Netflix hank­ki suo­ra­tois­to­pal­ve­luun­sa suo­sit­tu­ja sar­jo­ja ja elo­ku­via, jot­ka sai­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat liit­ty­mään Netflixin asiak­kaik­si.
Netflix lait­toi pau­kut sii­hen, mil­lai­se­na näyt­täy­tyy sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja pyr­kii edel­leen sitä kaut­ta raken­ta­maan itsel­leen sitou­tu­nut­ta asiakaskuntaa.

5. PayPal ja ilmainen raha

Rahan pois anta­mi­nen voi myös tuo­da sitä – kuten Pay­Pa­lin tapauk­ses­sa. Pay­Pal päät­ti antaa jokai­sel­le uudel­le rekis­te­röi­ty­neel­le käyt­tä­jäl­le ihka oike­aa kahi­se­vaa. Käyt­tä­jän tuli ainoas­taan luo­da tili, var­mis­taa säh­kö­pos­tio­soit­teen toi­mi­vuus ja liit­tää tiliin pank­ki­kort­ti, johon raha siir­ret­tiin. Täl­lä tem­pauk­sel­la Pay­Pal onnis­tui lisää­mään päi­vit­täis­tä kas­vu­aan seit­se­mäs­tä pro­sen­tis­ta kymmeneen.

Tämä tem­paus teh­tiin vuo­sia sit­ten, jol­loin sosi­aa­li­nen media ei ollut yhtä kova sana kuin tänä päi­vä­nä. Täs­sä tapauk­ses­sa Growth Hac­king toi­mi sanan kier­täes­sä. Kuka­pa ei mai­nit­si­si ystä­väl­leen sii­tä, että Pay­Pal jakaa rahaa?

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Growth Hacking toimii, jos huomioi nämä neljä periaatetta

Jot­ta Growth Hac­king toi­mii, on Growth Hac­ke­rin raken­net­ta­va tuot­teen tai pal­ve­lun mark­ki­noin­ti perus­tuen nel­jään peri­aat­tee­seen. Jos teet uuden suku­pol­ven mark­ki­noin­tia, huo­mioi siis seu­raa­vat asiat:

 • Pro­duct Mar­ket Fit – var­mis­ta, että tuot­teel­la tai pal­ve­lul­la on kysyntää
 • Hac­king Growth – tun­nis­ta se tapa, jol­la yri­tyk­se­si voi kasvaa
 • Vira­li­ty – raken­na viraa­lius, jon­ka avul­la käyt­tä­jä on tuot­teen mainos
 • Rete­na­tion – kehi­tä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, säi­ly­tä asiakkaat

Growth Hacking on uuden sukupolven tapa tehdä markkinointia

Growth Hac­king on tääl­lä jää­däk­seen! Perin­tei­ses­ti mark­ki­noin­nis­sa läh­de­tään tavoit­te­le­maan suur­ta jouk­koa, jon­ka tavoit­ta­mi­seen on varat­tu suu­ri loh­ko mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta. Growth Hac­king on uuden suku­pol­ven tapa teh­dä mark­ki­noin­tia, jos­sa asiat teh­dään juu­ri päin­vas­toin. Kiin­nos­taa­ko edul­li­nen tapa teh­dä mark­ki­noin­tia? Taa­tus­ti! Niin mei­tä­kin, ja sik­si Kubla tie­tää­kin kai­ken uuden suku­pol­ven mark­ki­noin­ti­ki­kois­ta – ota yhteyt­tä jo tänään, jaam­me nik­sit sinullekin!

Growth hacking
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy