Growth Hacking, mitä se on? Viisi käytännön esimerkkiä 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Growth Hac­king, mitä se on? Vii­si käy­tän­nön esimerkkiä

Growth Hac­ker tar­koit­taa mark­ki­noi­jaa, joka pyr­kii tavoit­ta­maan suu­ren ylei­sön pie­nel­lä inves­toin­nil­la. Tätä tapaa teh­dä mark­ki­noin­tia käsi­tel­lään nimel­lä Growth Hac­king. Inter­ne­tin käyt­tö on ohit­ta­nut tele­vi­sion kat­se­lun – tämä ilmiö on myös mul­lis­ta­nut tavan, jol­la mark­ki­noin­tia kan­nat­taa teh­dä. Enää jär­ke­vin tapa suu­ren ylei­sön tavoit­ta­mi­seen ei ole kym­me­nien tuhan­sien euro­jen sat­saa­mi­nen TV-mai­nok­seen, vaan tulok­sia huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mäl­lä inves­toin­nil­la tuo suun­ni­tel­mal­li­nen Growth Hacking.

Growth Hac­king on siis mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­de, jos­sa pyri­tään mah­dol­li­sim­man vähin kus­tan­nuk­sin mai­nos­ta­maan yri­tyk­sen tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Tavoit­tee­na on saa­vut­taa edul­li­ses­ti lii­ke­toi­min­nan mer­kit­tä­vää kas­vua. Kubla on koon­nut vii­si käy­tän­nön esimerkkiä:

1. Airbnb:n growth hacking

Star­ta­taan hom­ma käyn­tiin Airbnb:n Growth Hac­king -esi­mer­kil­lä, joka on yksi tun­ne­tuim­mis­ta. Airbnb on nyky­ään suo­sit­tu sovel­lus, jon­ka kaut­ta maa­il­mal­la mat­kus­ta­mi­nen on help­poa kuin hei­nän teko: kat­to pään pääl­le hoi­tuu hel­pos­ti sovelluksesta.

Airbnb päät­ti hyö­dyn­tää Craigs­lis­tiä, jos­sa ihmi­set muun muas­sa myy­vät ja vuo­kraa­vat asun­to­ja sekä tava­roi­ta. Airbnb mah­dol­lis­ti käyt­tä­jil­leen sen, että hei­dän ilmoi­tuk­sen­sa Airbnb:ssä näkyi myös Craiglis­tis­sä. Suo­ras­taan nero­kas­ta! Airbnb pää­si suo­raan koh­de­ryh­män­sä mark­ki­noil­le Craiglis­tin avulla.

2. Facebookin kaveri-ilmoitukset

Face­book on maa­il­man­laa­jui­ses­ti osa yli kah­den bil­joo­nan käyt­tä­jän elä­mää. Growth Hac­king on tut­tu käsi­te myös Face­boo­kin mark­ki­noin­ti­tii­mil­le, sil­lä he ovat aina pyr­ki­neet roh­kai­se­maan käyt­tä­ji­ään kas­vat­ta­maan kave­ri­lis­taan­sa – kun käyt­tä­jä sit­ten tägää ystä­vän­sä esi­mer­kik­si jul­kai­sun kom­ment­ti­kent­tään, lähet­tää Face­book oitis täs­tä säh­kö­pos­tia ystä­väl­le. Ilmoi­tus mai­nin­nas­ta saa ystä­vän kiin­nos­tu­maan ja avaa­maan sovelluksen.

3. Gmail ja FOMO

Gmail on yksi suo­si­tuim­mis­ta säh­kö­pos­ti­so­vel­luk­sis­ta ja taa­tus­ti myös sinul­ta löy­tyy siel­tä käyt­tä­jä­ti­li. Kuin­ka Gmail on saa­vut­ta­nut suo­sion­sa? Growth Hac­king on vai­kut­ta­nut asi­aan vah­vas­ti. Gmail ryn­nis­ti kas­vuun kut­su­toi­min­nol­la: vain kut­su­tut sai­vat käyt­tää pal­ve­lua. Se toi­mi! Kyse on FOMO:sta (Fear of Mis­sing Out) – kun pal­ve­lu on tar­peel­li­nen, kiin­nos­ta­va ja eksklusii­vi­nen, on sii­hen suo­ras­taan pakot­ta­va tar­ve pääs­tä käsik­si. Tämän tyyp­pi­nen Growth Hac­king ei toi­mi kai­kil­le, ja myös Google on yrit­tä­nyt tek­niik­kaan­sa uudes­taan sii­nä epä­on­nis­tuen. Täs­tä esi­merk­ki­nä lähes tun­nis­ta­ma­ton Google+.

4. Netflix growth hacking

Haus­kan täs­tä esi­mer­kis­tä tekee se, että Netflix oli vuon­na 1997 DVD-elo­ku­via vuo­kraa­va yri­tys. Täs­tä huo­li­mat­ta Netflixin tavoi­te oli alus­ta alkaen siir­tyä verk­koon, kuten yri­tyk­sen nimes­tä voi arvel­la­kin. Growth Hac­king on Netflixil­le var­sin tut­tu jut­tu – Netflix käyt­ti usei­ta eri tekniikoita:

Netflix jakoi yri­tyk­sen kah­teen: DVD-vuo­kraa­moon ja suo­ra­tois­to­pal­ve­luun. Toi­ses­ta puo­lis­kos­ta tul­leet varat pys­tyt­tiin sijoit­ta­maan toi­sen toi­min­taan.
Netflix hank­ki suo­ra­tois­to­pal­ve­luun­sa suo­sit­tu­ja sar­jo­ja ja elo­ku­via, jot­ka sai­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat liit­ty­mään Netflixin asiak­kaik­si.
Netflix lait­toi pau­kut sii­hen, mil­lai­se­na näyt­täy­tyy sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja pyr­kii edel­leen sitä kaut­ta raken­ta­maan itsel­leen sitou­tu­nut­ta asiakaskuntaa.

5. PayPal ja ilmainen raha

Rahan pois anta­mi­nen voi myös tuo­da sitä – kuten Pay­Pa­lin tapauk­ses­sa. Pay­Pal päät­ti antaa jokai­sel­le uudel­le rekis­te­röi­ty­neel­le käyt­tä­jäl­le ihka oike­aa kahi­se­vaa. Käyt­tä­jän tuli ainoas­taan luo­da tili, var­mis­taa säh­kö­pos­tio­soit­teen toi­mi­vuus ja liit­tää tiliin pank­ki­kort­ti, johon raha siir­ret­tiin. Täl­lä tem­pauk­sel­la Pay­Pal onnis­tui lisää­mään päi­vit­täis­tä kas­vu­aan seit­se­mäs­tä pro­sen­tis­ta kymmeneen.

Tämä tem­paus teh­tiin vuo­sia sit­ten, jol­loin sosi­aa­li­nen media ei ollut yhtä kova sana kuin tänä päi­vä­nä. Täs­sä tapauk­ses­sa Growth Hac­king toi­mi sanan kier­täes­sä. Kuka­pa ei mai­nit­si­si ystä­väl­leen sii­tä, että Pay­Pal jakaa rahaa?

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Growth Hacking toimii, jos huomioi nämä neljä periaatetta

Jot­ta Growth Hac­king toi­mii, on Growth Hac­ke­rin raken­net­ta­va tuot­teen tai pal­ve­lun mark­ki­noin­ti perus­tuen nel­jään peri­aat­tee­seen. Jos teet uuden suku­pol­ven mark­ki­noin­tia, huo­mioi siis seu­raa­vat asiat:

 • Pro­duct Mar­ket Fit – var­mis­ta, että tuot­teel­la tai pal­ve­lul­la on kysyntää
 • Hac­king Growth – tun­nis­ta se tapa, jol­la yri­tyk­se­si voi kasvaa
 • Vira­li­ty – raken­na viraa­lius, jon­ka avul­la käyt­tä­jä on tuot­teen mainos
 • Rete­na­tion – kehi­tä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, säi­ly­tä asiakkaat

Growth Hacking on uuden sukupolven tapa tehdä markkinointia

Growth Hac­king on tääl­lä jää­däk­seen! Perin­tei­ses­ti mark­ki­noin­nis­sa läh­de­tään tavoit­te­le­maan suur­ta jouk­koa, jon­ka tavoit­ta­mi­seen on varat­tu suu­ri loh­ko mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta. Growth Hac­king on uuden suku­pol­ven tapa teh­dä mark­ki­noin­tia, jos­sa asiat teh­dään juu­ri päin­vas­toin. Kiin­nos­taa­ko edul­li­nen tapa teh­dä mark­ki­noin­tia? Taa­tus­ti! Niin mei­tä­kin, ja sik­si Kubla tie­tää­kin kai­ken uuden suku­pol­ven mark­ki­noin­ti­ki­kois­ta – ota yhteyt­tä jo tänään, jaam­me nik­sit sinullekin!

Growth hacking
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy