Ilmainen Google Ads tilin auditointi 

Google Ads mai­non­ta on var­sin teho­kas­ta oikein teh­ty­nä. Huo­les­tut­ta­van monet mai­nos­ta­jat kui­ten­kin käyt­tä­vät tie­tä­mät­tään rahan­sa mai­nok­siin, jot­ka eivät tuo myyn­tiä, sisäl­tä­vät huo­nos­ti kon­ver­toi­via avain­sa­no­ja tai ovat koh­den­net­tu koh­de­ryh­mäl­le, joka ei osta.

Olet saat­ta­nut huo­ma­ta, kuin­ka mai­nos­toi­mis­tot kau­pit­te­le­vat ilmai­sia Google Ads tilin audi­toin­te­ja yllä mai­ni­tun ongel­man rat­kai­se­mi­sek­si. On ole­mas­sa kah­den­lai­sia toi­mi­joi­ta – sel­lai­sia, jot­ka ovat aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta sinun menes­tyk­ses­tä­si ja nii­tä, joil­le tär­kein­tä on kau­pi­tel­la pal­ve­lua pal­ve­lun perään. Jäl­kim­mäi­set vei­ja­rit saat­ta­vat teh­dä Ads-tilil­tä­si vaik­ka mitä “löy­dök­siä”, mikä­li et itse ymmär­rä Ads-tilin audi­toin­nis­ta höl­kä­sen pöläys­tä. Jot­ta saat aika­si arvois­ta pal­ve­lua, käym­me seu­raa­vak­si yhdes­sä läpi audi­toin­ti­pal­ve­lun perusvaiheet.

Mitä hyö­tyä näis­tä audi­toin­neis­ta lop­pu­jen lopuk­si on ja kenelle?

Huo­mioi tämä: Useim­mi­ten Ads-tilin audi­toin­ti on ilmai­nen vas­ta sit­ten, kun olet kes­ki­suu­ri tai suu­ri toi­mi­ja, ja käy­tät Google-mai­non­taan kuu­kau­des­sa esi­mer­kik­si vähin­tään 1 000 €. Mikä­li et lai­ta mai­non­taan mon­taa satas­ta, voi Ads-tilin audi­toin­ti mak­saa vii­des­tä kym­pis­tä muu­ta­maan tonniin.

Mitä ilmainen Google Ads tilin auditointi tarkoittaa?

Kun teet Google Ads -mai­non­taa, saa­tat tie­tä­mät­tä­si tuh­la­ta rahaa mitä kum­mal­li­sim­piin asioi­hin. Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti voi pal­jas­taa esi­mer­kik­si sen, että kuk­ka­kaup­pias Mart­ti­nen käyt­tää kuu­kausit­tain mai­nos­bud­jet­tian­sa kodin­ko­nei­den mark­ki­noin­tiin. Kyl­lä, luit aivan oikein.

Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti ker­too sinul­le esimerkiksi:

 • Näkyy­kö mai­nok­se­si epä­re­le­van­teil­la hakusa­noil­la, jot­ka eivät tuo myyntiä?
 • Onko mai­nok­se­si oikeas­sa pai­kas­sa, oike­aan aikaan ja oikein kohdennettuna?
 • Kuin­ka pal­jon lisää myyn­tiä voi­sit saa­da paran­ta­mal­la budjettiallokaatiota?
 • Herät­tä­vät­kö mai­nok­sen teks­tit asiak­kaas­sa halun ostaa?
 • Toi­mii­ko Google Ads ja Google Ana­ly­tics yhdes­sä oikein?
 • Kuin­ka pär­jäät kil­pai­li­joi­ta­si vastaan?

Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti tuo usein esiin puut­tei­ta muun muas­sa mai­nos­ti­lin raken­tees­sa, bud­je­tin koos­sa ja allo­koin­nis­sa sekä las­keu­tu­mis­si­vu­jen laa­tu­pis­teis­sä. Näi­tä löy­dök­siä ei kui­ten­kaan tar­vit­se säi­käh­tää, sil­lä tar­peek­si ajois­sa ongel­ma­koh­tiin puut­tu­mal­la suu­rem­mil­ta ja kal­liim­mil­ta hai­toil­ta on mah­dol­lis­ta vie­lä säästyä.

Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti koos­tuu eri­lai­sis­ta vai­heis­ta. Jokai­nen vai­he puo­les­taan pitää sisäl­lään tär­kei­tä tar­kas­tus­pis­tei­tä, jot­ka anta­vat sinul­le kul­la­nar­vois­ta tie­toa mai­non­nan tehosta.

Tilirakenteen tarkastus

Aloi­tus­pa­la­ve­rin jäl­keen on aika ryh­tyä tuu­mas­ta toi­meen. Ensim­mäi­nen vai­he useim­mi­ten on tili­ra­ken­teen tar­kas­tus, jos­sa käy­dään läpi Google Ads -mai­nos­ti­lin raken­ne. Huo­nos­ti orga­ni­soi­tu mai­nos­ti­li saat­taa olla osa­syyl­li­nen mai­non­nan heik­koi­hin tulok­siin, jon­ka vuok­si tili­ra­ken­tees­sa pii­le­vät vir­heet on fik­sua kor­ja­ta mah­dol­li­sim­man nopeasti.

Mainokset ja kohdennukset

Toi­ses­sa vai­hees­sa tar­kas­te­taan muun muas­sa mai­non­nan kiin­nos­ta­vuus ja avain­sa­na­koh­dis­tuk­set eli mai­non­nan koh­dis­tuk­sen tehok­kuus. Saat tär­ke­ää tie­toa käyt­tä­mis­tä­si avain­sa­nois­ta sekä sii­tä, mis­sä mai­nok­se­si todel­li­suu­des­sa näkyy. Ammat­ti­lai­nen käy läpi myös mai­nos­teks­tien hou­kut­te­le­vuu­den ja mai­nos­ten vas­taa­vuu­den kävi­jöi­den teke­miin hakui­hin. Mai­nos­ten toi­mi­vuut­ta tar­kas­tel­laan lisäk­si ver­taa­mal­la mai­nok­sia kil­pai­li­joi­den teke­miin mai­nok­siin – saat tie­tää muun muas­sa sen, jos kil­pai­li­jat mai­nos­ta­vat sinun yri­tyk­se­si nimel­lä Googlessa.

Laskeutumissivut ja laatupisteet

Tämä vai­he pitää sisäl­lään las­keu­tu­mis­si­vu­jen sekä laa­tu­pis­tei­den perus­teel­li­sen tar­kas­tuk­sen. Saat toden­nä­köi­ses­ti vas­tauk­sen esi­mer­kik­si kysy­myk­siin, “tukee­ko mai­nok­sen las­keu­tu­mis­si­vu mai­non­nal­le aset­ta­maa­ni tavoi­tet­ta?” ja “kuin­ka tili­ni laa­tu­pis­teet jakau­tu­vat?” sekä ymmär­rät, kuin­ka tär­keä mer­ki­tys las­keu­tu­mis­si­vul­la ja Googlen anta­mil­la laa­tu­pis­teil­lä on.

Analytiikka ja tulosten mittaus

Vii­mei­ses­sä vai­hees­sa tar­kis­te­taan se, että ana­ly­tiik­ka toi­mii ja tulok­sia mita­taan oikein. Voi olla, ettei esi­mer­kik­si Google Ads ja Google Ana­ly­tics peli­tä yhdes­sä vaik­ka­pa asen­nus­vir­hees­tä joh­tuen, jol­loin teet tie­tä­mät­tä­si pää­tök­siä vää­rien tulos­ten perus­teel­la. Vii­mei­nen vai­he päät­tyy pur­ku­pa­la­ve­riin, jos­sa käy­dään läpi löy­dök­set sekä jatkotoimenpide-ehdotukset.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä hyötyä ilmaisesta Ads-tilin auditoinnista on?

Oikein teh­ty­nä ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti alen­taa mai­non­nan kus­tan­nuk­sia sekä lisää mai­non­nan tuo­maa myyn­tiä. Näin ollen ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti on hyö­dyl­li­nen lähes kai­kil­le mai­nos­ta­jil­le, jot­ka halua­vat alen­taa kus­tan­nuk­sia ja lisä­tä myyn­tiä. Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti on kan­nat­ta­vaa eten­kin sil­loin, kun hakusa­na­mai­non­taan uppo­aa reip­paas­ti rahaa. Toki myös pie­nem­mil­lä sum­mil­la mai­nos­ta­vat hyö­ty­vät tili­ra­ken­teen tar­kas­tuk­ses­ta sekä muis­ta audi­toin­nin vaiheista.

Ilmai­sen Ads-tilin audi­toin­nin kol­me tär­kein­tä hyötyä:

1. Ads-tilin audi­toin­ti nos­taa suu­rim­mat vir­heet esil­le, jot­ta voit teh­dä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta hakusa­na­mai­non­taa ilman huol­ta sii­tä, että käyt­täi­sit rahaa vää­rin kuu­kau­des­ta toiseen.

2. Ads-tilin audi­toin­ti aut­taa sinua oppi­maan teke­mään parem­paa mai­non­taa, mikä­li teet sitä itse – audi­toin­nin ammat­ti­lai­sel­ta saat vink­ke­jä mai­non­nan kehittämiseen.

3. Ads-tilin audi­toin­ti riip­pu­mat­to­man ammat­ti­lai­sen toi­mes­ta antaa sinul­le var­muu­den sii­tä, että mai­non­nas­ta vas­taa­va mai­nos­toi­mis­to tekee mai­non­taa oikein.

Pähkinänkuoressa ilmainen Google Ads-tilin auditointi kannattaa hyödyntää

Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti antaa sinul­le niin sano­tus­ti hyviä eväi­tä elä­mään. Saat hur­jas­ti tär­ke­ää tie­toa mai­non­nan tehos­ta sekä sii­tä, mihin rahaa kan­nat­taa lait­taa ja mihin taas ei. Mie­les­täm­me Ads-tilin audi­toin­ti kan­nat­taa hyö­dyn­tää, mut­ta audi­toi­jak­si on fik­sua vali­ta teki­jä tarkasti.

Ulko­puo­li­sen, riip­pu­mat­to­man asian­tun­ti­jan näke­myk­ses­tä on taa­tus­ti hyö­tyä, vas­ta­si yri­tyk­sen mai­non­nas­ta sit­ten kuka tahan­sa. Mikä­li sinua huo­les­tut­taa antaa jon­kun muun tahon kat­sel­la yri­tyk­se­si Google Ads -tilin tie­to­ja, voit laa­tia Ads-tilin audi­toi­jan kans­sa salassapitosopimuksen.

Ota yhteyt­tä!
Ilmainen Google Ads -tilin auditointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy