Ilmainen Google Ads tilin auditointi 

Google Ads mai­non­ta on var­sin teho­kas­ta oikein teh­ty­nä. Huo­les­tut­ta­van monet mai­nos­ta­jat kui­ten­kin käyt­tä­vät tie­tä­mät­tään rahan­sa mai­nok­siin, jot­ka eivät tuo myyn­tiä, sisäl­tä­vät huo­nos­ti kon­ver­toi­via avain­sa­no­ja tai ovat koh­den­net­tu koh­de­ryh­mäl­le, joka ei osta.

Olet saat­ta­nut huo­ma­ta, kuin­ka mai­nos­toi­mis­tot kau­pit­te­le­vat ilmai­sia Google Ads tilin audi­toin­te­ja yllä mai­ni­tun ongel­man rat­kai­se­mi­sek­si. On ole­mas­sa kah­den­lai­sia toi­mi­joi­ta – sel­lai­sia, jot­ka ovat aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta sinun menes­tyk­ses­tä­si ja nii­tä, joil­le tär­kein­tä on kau­pi­tel­la pal­ve­lua pal­ve­lun perään. Jäl­kim­mäi­set vei­ja­rit saat­ta­vat teh­dä Ads-tilil­tä­si vaik­ka mitä “löy­dök­siä”, mikä­li et itse ymmär­rä Ads-tilin audi­toin­nis­ta höl­kä­sen pöläys­tä. Jot­ta saat aika­si arvois­ta pal­ve­lua, käym­me seu­raa­vak­si yhdes­sä läpi audi­toin­ti­pal­ve­lun perusvaiheet.

Mitä hyö­tyä näis­tä audi­toin­neis­ta lop­pu­jen lopuk­si on ja kenelle?

Huo­mioi tämä: Useim­mi­ten Ads-tilin audi­toin­ti on ilmai­nen vas­ta sit­ten, kun olet kes­ki­suu­ri tai suu­ri toi­mi­ja, ja käy­tät Google-mai­non­taan kuu­kau­des­sa esi­mer­kik­si vähin­tään 1 000 €. Mikä­li et lai­ta mai­non­taan mon­taa satas­ta, voi Ads-tilin audi­toin­ti mak­saa vii­des­tä kym­pis­tä muu­ta­maan tonniin.

Mitä ilmainen Google Ads tilin auditointi tarkoittaa?

Kun teet Google Ads -mai­non­taa, saa­tat tie­tä­mät­tä­si tuh­la­ta rahaa mitä kum­mal­li­sim­piin asioi­hin. Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti voi pal­jas­taa esi­mer­kik­si sen, että kuk­ka­kaup­pias Mart­ti­nen käyt­tää kuu­kausit­tain mai­nos­bud­jet­tian­sa kodin­ko­nei­den mark­ki­noin­tiin. Kyl­lä, luit aivan oikein.

Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti ker­too sinul­le esimerkiksi:

 • Näkyy­kö mai­nok­se­si epä­re­le­van­teil­la hakusa­noil­la, jot­ka eivät tuo myyntiä?
 • Onko mai­nok­se­si oikeas­sa pai­kas­sa, oike­aan aikaan ja oikein kohdennettuna?
 • Kuin­ka pal­jon lisää myyn­tiä voi­sit saa­da paran­ta­mal­la budjettiallokaatiota?
 • Herät­tä­vät­kö mai­nok­sen teks­tit asiak­kaas­sa halun ostaa?
 • Toi­mii­ko Google Ads ja Google Ana­ly­tics yhdes­sä oikein?
 • Kuin­ka pär­jäät kil­pai­li­joi­ta­si vastaan?

Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti tuo usein esiin puut­tei­ta muun muas­sa mai­nos­ti­lin raken­tees­sa, bud­je­tin koos­sa ja allo­koin­nis­sa sekä las­keu­tu­mis­si­vu­jen laa­tu­pis­teis­sä. Näi­tä löy­dök­siä ei kui­ten­kaan tar­vit­se säi­käh­tää, sil­lä tar­peek­si ajois­sa ongel­ma­koh­tiin puut­tu­mal­la suu­rem­mil­ta ja kal­liim­mil­ta hai­toil­ta on mah­dol­lis­ta vie­lä säästyä.

Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti koos­tuu eri­lai­sis­ta vai­heis­ta. Jokai­nen vai­he puo­les­taan pitää sisäl­lään tär­kei­tä tar­kas­tus­pis­tei­tä, jot­ka anta­vat sinul­le kul­la­nar­vois­ta tie­toa mai­non­nan tehosta.

Tilirakenteen tarkastus

Aloi­tus­pa­la­ve­rin jäl­keen on aika ryh­tyä tuu­mas­ta toi­meen. Ensim­mäi­nen vai­he useim­mi­ten on tili­ra­ken­teen tar­kas­tus, jos­sa käy­dään läpi Google Ads -mai­nos­ti­lin raken­ne. Huo­nos­ti orga­ni­soi­tu mai­nos­ti­li saat­taa olla osa­syyl­li­nen mai­non­nan heik­koi­hin tulok­siin, jon­ka vuok­si tili­ra­ken­tees­sa pii­le­vät vir­heet on fik­sua kor­ja­ta mah­dol­li­sim­man nopeasti.

Mainokset ja kohdennukset

Toi­ses­sa vai­hees­sa tar­kas­te­taan muun muas­sa mai­non­nan kiin­nos­ta­vuus ja avain­sa­na­koh­dis­tuk­set eli mai­non­nan koh­dis­tuk­sen tehok­kuus. Saat tär­ke­ää tie­toa käyt­tä­mis­tä­si avain­sa­nois­ta sekä sii­tä, mis­sä mai­nok­se­si todel­li­suu­des­sa näkyy. Ammat­ti­lai­nen käy läpi myös mai­nos­teks­tien hou­kut­te­le­vuu­den ja mai­nos­ten vas­taa­vuu­den kävi­jöi­den teke­miin hakui­hin. Mai­nos­ten toi­mi­vuut­ta tar­kas­tel­laan lisäk­si ver­taa­mal­la mai­nok­sia kil­pai­li­joi­den teke­miin mai­nok­siin – saat tie­tää muun muas­sa sen, jos kil­pai­li­jat mai­nos­ta­vat sinun yri­tyk­se­si nimel­lä Googlessa.

Laskeutumissivut ja laatupisteet

Tämä vai­he pitää sisäl­lään las­keu­tu­mis­si­vu­jen sekä laa­tu­pis­tei­den perus­teel­li­sen tar­kas­tuk­sen. Saat toden­nä­köi­ses­ti vas­tauk­sen esi­mer­kik­si kysy­myk­siin, “tukee­ko mai­nok­sen las­keu­tu­mis­si­vu mai­non­nal­le aset­ta­maa­ni tavoi­tet­ta?” ja “kuin­ka tili­ni laa­tu­pis­teet jakau­tu­vat?” sekä ymmär­rät, kuin­ka tär­keä mer­ki­tys las­keu­tu­mis­si­vul­la ja Googlen anta­mil­la laa­tu­pis­teil­lä on.

Analytiikka ja tulosten mittaus

Vii­mei­ses­sä vai­hees­sa tar­kis­te­taan se, että ana­ly­tiik­ka toi­mii ja tulok­sia mita­taan oikein. Voi olla, ettei esi­mer­kik­si Google Ads ja Google Ana­ly­tics peli­tä yhdes­sä vaik­ka­pa asen­nus­vir­hees­tä joh­tuen, jol­loin teet tie­tä­mät­tä­si pää­tök­siä vää­rien tulos­ten perus­teel­la. Vii­mei­nen vai­he päät­tyy pur­ku­pa­la­ve­riin, jos­sa käy­dään läpi löy­dök­set sekä jatkotoimenpide-ehdotukset.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä hyötyä ilmaisesta Ads-tilin auditoinnista on?

Oikein teh­ty­nä ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti alen­taa mai­non­nan kus­tan­nuk­sia sekä lisää mai­non­nan tuo­maa myyn­tiä. Näin ollen ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti on hyö­dyl­li­nen lähes kai­kil­le mai­nos­ta­jil­le, jot­ka halua­vat alen­taa kus­tan­nuk­sia ja lisä­tä myyn­tiä. Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti on kan­nat­ta­vaa eten­kin sil­loin, kun hakusa­na­mai­non­taan uppo­aa reip­paas­ti rahaa. Toki myös pie­nem­mil­lä sum­mil­la mai­nos­ta­vat hyö­ty­vät tili­ra­ken­teen tar­kas­tuk­ses­ta sekä muis­ta audi­toin­nin vaiheista.

Ilmai­sen Ads-tilin audi­toin­nin kol­me tär­kein­tä hyötyä:

1. Ads-tilin audi­toin­ti nos­taa suu­rim­mat vir­heet esil­le, jot­ta voit teh­dä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta hakusa­na­mai­non­taa ilman huol­ta sii­tä, että käyt­täi­sit rahaa vää­rin kuu­kau­des­ta toiseen.

2. Ads-tilin audi­toin­ti aut­taa sinua oppi­maan teke­mään parem­paa mai­non­taa, mikä­li teet sitä itse – audi­toin­nin ammat­ti­lai­sel­ta saat vink­ke­jä mai­non­nan kehittämiseen.

3. Ads-tilin audi­toin­ti riip­pu­mat­to­man ammat­ti­lai­sen toi­mes­ta antaa sinul­le var­muu­den sii­tä, että mai­non­nas­ta vas­taa­va mai­nos­toi­mis­to tekee mai­non­taa oikein.

Pähkinänkuoressa ilmainen Google Ads-tilin auditointi kannattaa hyödyntää

Ilmai­nen Ads-tilin audi­toin­ti antaa sinul­le niin sano­tus­ti hyviä eväi­tä elä­mään. Saat hur­jas­ti tär­ke­ää tie­toa mai­non­nan tehos­ta sekä sii­tä, mihin rahaa kan­nat­taa lait­taa ja mihin taas ei. Mie­les­täm­me Ads-tilin audi­toin­ti kan­nat­taa hyö­dyn­tää, mut­ta audi­toi­jak­si on fik­sua vali­ta teki­jä tarkasti.

Ulko­puo­li­sen, riip­pu­mat­to­man asian­tun­ti­jan näke­myk­ses­tä on taa­tus­ti hyö­tyä, vas­ta­si yri­tyk­sen mai­non­nas­ta sit­ten kuka tahan­sa. Mikä­li sinua huo­les­tut­taa antaa jon­kun muun tahon kat­sel­la yri­tyk­se­si Google Ads -tilin tie­to­ja, voit laa­tia Ads-tilin audi­toi­jan kans­sa salassapitosopimuksen.

Ota yhteyt­tä!
Ilmainen Google Ads -tilin auditointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy