Johtaja - Annathan markkinointipäättäjällesi mahdollisuuden loistaa! 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Joh­ta­ja – Annat­han mark­ki­noin­ti­päät­tä­jäl­le­si mah­dol­li­suu­den loistaa!

Käyn päi­vit­täin kes­kus­te­lu­ja PK-yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­päät­tä­jien kans­sa ja lii­an usein vas­taan tulee tilan­ne, jos­sa yri­tyk­sel­lä oli­si sel­keä tar­ve: digi­mai­non­nan­kump­pa­ni. Mut­ta jos­tain syys­tä ei mah­dol­li­suut­ta ostaa pal­ve­lua. Pal­jon on tul­lut vas­taan mm. seu­raa­van­lai­sia kommentteja:

Me kyl­lä tar­vit­tais tähän apu­ja mut­ta joh­to on kiel­tä­nyt pal­ve­lui­den osta­mi­sen. Yri­tän nyt itse sit­ten pär­jä­tä ja ope­tel­la teke­mään Google mai­non­taa parem­min” tai “en tie­dä mil­lä tasol­la tämä mei­dän some­mai­non­ta on kun ne algo­rit­mit muut­tuu koko ajan mut­ta ei ole saa­tu bud­jet­tia ottaa tähän apuja”.

Onko jär­keä että kova­palk­kai­nen mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­si käyt­tää työ­ai­kaan­sa vaik­ka­pa Google­mai­non­nan kie­mu­roi­den tut­ki­mi­seen kun osaa­va digi­mai­non­nan­kump­pa­ni voi­si hoi­taa ala­ti kehit­ty­viä ja muut­tu­via digi­mark­ki­noin­ti­ka­na­via pal­jon laa­duk­kaam­min ja aina­kin mei­dän tapauk­ses­sa hyvin­kin mal­til­li­seen ja enna­koi­ta­vaan hintaan?

Fokusoidaan yhteen asiaan

Sii­nä mis­sä yri­tyk­sen kii­rei­nen mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö yrit­tää kai­ken muun työn­sä ohes­sa pysyä jat­ku­vas­ti muut­tu­vien algo­rit­mien peräs­sä niin digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton asian­tun­ti­jat kir­maa­vat kau­ka­na edes­sä ja saa­vat usein lyhyes­sä­kin ajas­sa aikaan enem­män kun ihmi­nen jon­ka fokus hajau­tuu moneen eri kanavaan.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Esi­merk­kiä voi­daan hakea vaik­ka sha­kin ihmeel­li­ses­tä maa­il­mas­ta, ammat­ti­lai­set pelaa­vat pal­jon minuu­tin tai kah­den mit­tai­sia pele­jä kun taas peliä vähem­män tun­te­val­la menee hel­pos­ti minuut­ti jo yhden vuo­ron miet­ti­mi­seen! Kun tie­dät mitä teet on teke­mi­nen pal­jon helpompaa.

Digimainonnankumppani tietää miten kannattaa mainosbudjetti käyttää

Mones­ti käy myös niin että osaa­va kump­pa­ni voi mai­nos­bud­je­tin vas­tuul­li­sel­la käy­töl­lä saa­da isom­man vai­ku­tuk­sen mal­til­li­sem­mal­la summalla!

Mm mai­nos­bud­je­tin kulu­tus­ta ei vält­tä­mät­tä ehdi­tä seu­ra­ta riit­tä­väl­lä tark­kuu­del­la ja usei­den hakusa­no­jen koh­dal­la voi olla tilan­ne että koti­si­vuil­lan­ne pii­pah­de­taan mut­ta pois­tu­taan saman tien. -> Mai­nosklik­kauk­ses­ta läh­tee eurot Googlel­le mut­ta sivus­to ei ollut kävi­jän mie­les­tä rele­vant­ti kos­ka hän pois­tuu muu­al­le. Se on voi­nut olla esim lii­an genee­ri­nen eikä vas­tan­nut hänen hakuaan.

Digimainonnankumppani auttaa teitä kohdistamaan mainontaanne paremmin 

Vas­taa­van­lai­nen tilan­ne sosi­aa­li­sen median puo­lel­la voi­si olla mai­non­nan koh­dis­tuk­sis­sa, eli koh­dis­te­taan mai­non­taa vää­räl­le ylei­söl­le ja taas mak­se­taan mai­nos­näy­töis­tä esim. Lin­ke­dI­nil­le ilman mai­nit­ta­vaa tulos­ta. Osaa­va kump­pa­ni aut­taa tei­tä koh­dis­ta­maan mai­non­taan­ne parem­min ja käyt­tä­mään mai­nos­ra­ho­jan­ne tehokkaammin!

OLYM­PUS DIGI­TAL CAMERA

Ajatuksia digimarkkinointipalveluiden ostamisesta?

Min­kä­lai­sia aja­tuk­sia aihe sinus­sa herät­tää? Entä min­kä­lai­sia koke­muk­sia sul­la on digi­mark­ki­noin­ti­pal­ve­lui­den ostamisesta?

Ja jos tar­viit jee­siä Google- tai some­mark­ki­noin­nin kans­sa niin pis­tä vies­tiä! Mie­luus­ti kes­kus­te­li­sim­me sinun tilan­tees­ta­si ja voi­tais miet­tiä olis­ko meil­lä yhteistyönsaumaa!

Ota yhteyt­tä!
Johtaja - Annathan markkinointipäättäjällesi mahdollisuuden loistaa!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi