Kannattaako yrityksen nettisivuston päivitys? 

Unca­te­go­rized \ Kan­nat­taa­ko yri­tyk­sen net­ti­si­vus­ton päivitys?

Kan­nat­taa­ko yri­tyk­sen net­ti­si­vus­ton päi­vi­tys? Lyhyt vas­taus: Jos asi­aa jou­tuu miet­ti­mään, niin vas­taus on kyl­lä. Pidem­pi vas­taus: Moni­mut­kai­nen aihe, pereh­dy­tään­pä asi­aan hiu­kan tar­kem­min. Sivus­toa voi­daan päi­vit­tää monil­la eri tavoil­la, ja paran­net­ta­vaa löy­tyy aina. 

Onko suun­ni­tel­mis­sa sivus­ton koko­nais­val­tai­nen uudis­ta­mi­nen vai ainoas­taan yksin­ker­tai­sia haku­ko­neop­ti­moin­tiin liit­ty­viä paran­nuk­sia? Vii­mek­si mai­nit­tu voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si sivus­ton kuva­ma­te­ri­aa­lin ja teks­tin tar­kas­te­lua ja muok­kaa­mis­ta. Onko sivus­ton ulkoa­su alka­nut tun­tua hie­man van­hen­tu­neel­ta, tar­vit­si­si­ko sitä uudis­taa? Osa yri­tyk­sis­tä voi myös olla tilan­tees­sa, jos­sa lii­ke­toi­min­ta on suju­nut hyvin ja seu­raa­vak­si voi­si olla aika panos­taa verk­ko­kau­pan rakentamiseen. 

Oli tilan­ne mikä tahan­sa, verk­ko­si­vus­ton päi­vi­tyk­ses­tä voi olla pal­jon etu­ja jos se teh­dään oikein. Täs­sä artik­ke­lis­sa käym­me läpi eri­lai­sia syi­tä sijoit­taa net­ti­si­vus­ton päivittämiseen. 

Millaisia ​​päivityksiä sivustolle voi tehdä? 

Päi­vi­tyk­siä on eri­lai­sia, ​​osa simp­pe­lei­tä ja osa hyvin­kin laa­jo­ja. Yri­tyk­ses­tä ja päi­vi­tyk­sen tyy­pis­tä riip­puen tulok­set voi­vat olla huo­mat­ta­vas­ti eri­lai­sia. Kat­so­taan­pa muu­ta­mia esi­merk­ke­jä päi­vi­tyk­sis­tä, joi­ta on mah­dol­lis­ta teh­dä:

Visu­aa­li­set päi­vi­tyk­set: Tämä päi­vi­tys kuu­los­taa itses­tään­sel­väl­tä, mut­ta sil­lä voi olla val­ta­va vai­ku­tus asiak­kaan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa yri­tyk­sen kans­sa. Tähän päi­vi­tys­ka­te­go­ri­aan sisäl­ty­vät verk­ko­si­vus­ton ulkoa­suun teh­tä­vät muu­tok­set. Ensi­vai­ku­tel­ma jon­ka asia­kas saa asioi­des­saan sivus­tol­la on hyvin tär­keä. Opti­maa­li­ses­sa tilan­tees­sa asiak­kaan kuva yri­tyk­ses­tä para­nee huomattavasti. 

Taus­ta­jär­jes­tel­män päi­vi­tyk­set: Vaik­ka asia­kas ei vält­tä­mät­tä tie­dä mitä sivus­ton taus­tal­la tapah­tuu tai hän ei kos­kaan ole kiin­nit­tä­nyt asi­aan huo­mio­ta tie­toi­ses­ti, taus­tal­la tapah­tu­viin asioi­hin teh­tä­vät muu­tok­set voi­vat paran­taa huo­mat­ta­vas­ti sivus­ton toi­min­taa. Esi­merk­kei­nä taus­ta­jär­jes­tel­män (mm. WordPress tai Joom­la) muu­tok­sis­ta ovat hitaan sivus­ton nopeut­ta­mi­nen, parem­pi sisäl­lön­hal­lin­ta tai verk­ko­kau­pan osal­ta esi­mer­kik­si tehok­kaam­pi varas­to­sal­don hal­lin­ta. Täl­lai­set muu­tok­set sääs­tä­vät yleen­sä yrit­tä­jän aikaa ja rahaa, ja teke­vät verk­ko­si­vus­ton käy­tös­tä miellyttävämpää.

Digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin liit­ty­vät päi­vi­tyk­set: Tämän tyyp­pi­set päi­vi­tyk­set eivät ehkä näy verk­ko­si­vus­tol­la lain­kaan, mut­ta ne voi­vat lisä­tä myyn­tiä useil­la tavoil­la. Sosi­aa­li­sen median eri alus­to­jen käyt­tä­mis­tä kan­nat­taa poh­tia ja mah­dol­li­ses­ti inves­toi­da eri­lai­siin mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­hin. Sivus­tol­le integroi­ta­va säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­so­vel­lus voi olla todel­la hyö­dyl­li­nen lisä yri­tyk­sen markkinointiin. 

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti: Haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta puhu­taan run­saas­ti, vaik­ka se usein myös unoh­de­taan. Sitä ei tuli­si aliar­vioi­da. Tavoit­tee­na on saa­da mah­dol­li­sim­man kor­kea lis­taus eri haku­ko­neis­sa, jot­ta asia­kas löy­täi­si yri­tyk­sen mah­dol­li­sim­man vai­vat­to­mas­ti.  Tämä edel­lyt­tää usein paran­nuk­sia koko sivus­tol­la. On ole­mas­sa usei­ta mene­tel­miä, joi­ta voi­daan käyt­tää verk­ko­si­vus­ton saa­mi­seen Googlen ja Bin­gin ensim­mäi­sel­le sivul­le. Avain­sa­na­tut­ki­mus, sään­nöl­li­set blo­gi­teks­tit, tuo­te­ku­vaus­ten päi­vit­tä­mi­nen ja parem­mat valo­ku­vat ovat vain muu­ta­mia tapo­ja saa­da verk­ko­si­vus­tol­le enem­män näkyvyyttä. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Milloin on oikea aika päivittää verkkosivusto? Faktat vs. tunteet.

Verk­ko­si­vus­ton päi­vit­tä­mi­nen voi olla pelot­ta­va aja­tus, mut­ta kun pää­tök­sen on teh­nyt, on tär­keä­tä var­mis­taa, että se on teh­ty oikeis­ta syis­tä. Näi­tä pää­tök­siä miet­ties­sä ei kan­na­ta luot­taa tun­tei­siin. Jos­kus päi­vi­tyk­set eivät ole vält­tä­mät­tö­miä. Esi­mer­kik­si jos kil­pai­li­jan verk­ko­si­vus­to näyt­tää moder­nim­mal­ta, se ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta, että omal­le sivus­tol­le­si tar­vi­taan laa­jo­ja visu­aa­li­sia päivityksiä.

Jos yri­tyk­se­si on alka­nut tuot­taa äsket­täin voit­toa, se ei auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta, että oli­si syy­tä sijoit­taa sivus­ton paran­ta­mi­seen tai digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin. Molem­mis­ta saat­taa kui­ten­kin olla erit­täin pal­jon hyö­tyä tule­vien voit­to­jen maksimoimiseksi.

Verk­ko­si­vus­toa kan­nat­taa tar­kas­tel­la koko­nai­suu­te­na, mit­kä asiat toteu­tu­vat hyvin, ja mis­sä on paran­net­ta­vaa. Pal­vel­laan­ko asiak­kaan tar­pei­ta par­haan kyvyn mukaan? Hyö­dyn­ne­tään­kö asiak­kaan tie­to­ja oikein, jot­ta verk­ko­si­vus­tos­ta saa kai­ken irti? Ehkä kil­pai­li­jal­la on visu­aa­li­ses­ti uusi näyt­tä­vä sivus­to, mut­ta kum­man sivus­toa on hel­pom­pi käyt­tää? Nämä voi­vat olla erit­täin vai­kei­ta kysy­myk­siä, joi­hin on vai­kea vas­ta­ta objektiivisesti. 

Eli kan­nat­taa­ko yri­tyk­sen net­ti­si­vus­ton päi­vi­tys? Se riip­puu. Onnek­si käy­tet­tä­vis­sä on ammat­ti­tai­toi­sia asian­tun­ti­joi­ta vas­taa­mas­sa näi­hin vai­kei­siin kysy­myk­siin ja anta­mas­sa tar­kim­mat, todel­li­set ana­ly­tiik­kaan perus­tu­vat vas­tauk­set, joi­ta tar­vi­taan pää­tök­sen­teon tuek­si. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton ammat­ti­lai­set voi­vat tutus­tua verk­ko­si­vus­too­si ja ker­toa, mit­kä osa-alu­eet toi­mi­vat hyvin ja mis­sä on paran­net­ta­van varaa. Vie­lä tär­keäm­pää on, että sinul­le voi­daan ker­toa, mitä rat­kai­su­ja on ole­mas­sa kil­pai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­sek­si. Kubla aut­taa mie­lel­lään - ota yhteyt­tä niin vil­kais­taan yhdes­sä sivustoasi!

Ota yhteyt­tä!
yrityksen nettisivuston päivitys
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy