Kannattaako yrityksen nettisivuston päivitys? 

Unca­te­go­rized \ Kan­nat­taa­ko yri­tyk­sen net­ti­si­vus­ton päivitys?

Kan­nat­taa­ko yri­tyk­sen net­ti­si­vus­ton päi­vi­tys? Lyhyt vas­taus: Jos asi­aa jou­tuu miet­ti­mään, niin vas­taus on kyl­lä. Pidem­pi vas­taus: Moni­mut­kai­nen aihe, pereh­dy­tään­pä asi­aan hiu­kan tar­kem­min. Sivus­toa voi­daan päi­vit­tää monil­la eri tavoil­la, ja paran­net­ta­vaa löy­tyy aina. 

Onko suun­ni­tel­mis­sa sivus­ton koko­nais­val­tai­nen uudis­ta­mi­nen vai ainoas­taan yksin­ker­tai­sia haku­ko­neop­ti­moin­tiin liit­ty­viä paran­nuk­sia? Vii­mek­si mai­nit­tu voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si sivus­ton kuva­ma­te­ri­aa­lin ja teks­tin tar­kas­te­lua ja muok­kaa­mis­ta. Onko sivus­ton ulkoa­su alka­nut tun­tua hie­man van­hen­tu­neel­ta, tar­vit­si­si­ko sitä uudis­taa? Osa yri­tyk­sis­tä voi myös olla tilan­tees­sa, jos­sa lii­ke­toi­min­ta on suju­nut hyvin ja seu­raa­vak­si voi­si olla aika panos­taa verk­ko­kau­pan rakentamiseen. 

Oli tilan­ne mikä tahan­sa, verk­ko­si­vus­ton päi­vi­tyk­ses­tä voi olla pal­jon etu­ja jos se teh­dään oikein. Täs­sä artik­ke­lis­sa käym­me läpi eri­lai­sia syi­tä sijoit­taa net­ti­si­vus­ton päivittämiseen. 

Millaisia ​​päivityksiä sivustolle voi tehdä? 

Päi­vi­tyk­siä on eri­lai­sia, ​​osa simp­pe­lei­tä ja osa hyvin­kin laa­jo­ja. Yri­tyk­ses­tä ja päi­vi­tyk­sen tyy­pis­tä riip­puen tulok­set voi­vat olla huo­mat­ta­vas­ti eri­lai­sia. Kat­so­taan­pa muu­ta­mia esi­merk­ke­jä päi­vi­tyk­sis­tä, joi­ta on mah­dol­lis­ta teh­dä:

Visu­aa­li­set päi­vi­tyk­set: Tämä päi­vi­tys kuu­los­taa itses­tään­sel­väl­tä, mut­ta sil­lä voi olla val­ta­va vai­ku­tus asiak­kaan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa yri­tyk­sen kans­sa. Tähän päi­vi­tys­ka­te­go­ri­aan sisäl­ty­vät verk­ko­si­vus­ton ulkoa­suun teh­tä­vät muu­tok­set. Ensi­vai­ku­tel­ma jon­ka asia­kas saa asioi­des­saan sivus­tol­la on hyvin tär­keä. Opti­maa­li­ses­sa tilan­tees­sa asiak­kaan kuva yri­tyk­ses­tä para­nee huomattavasti. 

Taus­ta­jär­jes­tel­män päi­vi­tyk­set: Vaik­ka asia­kas ei vält­tä­mät­tä tie­dä mitä sivus­ton taus­tal­la tapah­tuu tai hän ei kos­kaan ole kiin­nit­tä­nyt asi­aan huo­mio­ta tie­toi­ses­ti, taus­tal­la tapah­tu­viin asioi­hin teh­tä­vät muu­tok­set voi­vat paran­taa huo­mat­ta­vas­ti sivus­ton toi­min­taa. Esi­merk­kei­nä taus­ta­jär­jes­tel­män (mm. WordPress tai Joom­la) muu­tok­sis­ta ovat hitaan sivus­ton nopeut­ta­mi­nen, parem­pi sisäl­lön­hal­lin­ta tai verk­ko­kau­pan osal­ta esi­mer­kik­si tehok­kaam­pi varas­to­sal­don hal­lin­ta. Täl­lai­set muu­tok­set sääs­tä­vät yleen­sä yrit­tä­jän aikaa ja rahaa, ja teke­vät verk­ko­si­vus­ton käy­tös­tä miellyttävämpää.

Digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin liit­ty­vät päi­vi­tyk­set: Tämän tyyp­pi­set päi­vi­tyk­set eivät ehkä näy verk­ko­si­vus­tol­la lain­kaan, mut­ta ne voi­vat lisä­tä myyn­tiä useil­la tavoil­la. Sosi­aa­li­sen median eri alus­to­jen käyt­tä­mis­tä kan­nat­taa poh­tia ja mah­dol­li­ses­ti inves­toi­da eri­lai­siin mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­hin. Sivus­tol­le integroi­ta­va säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­so­vel­lus voi olla todel­la hyö­dyl­li­nen lisä yri­tyk­sen markkinointiin. 

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti: Haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta puhu­taan run­saas­ti, vaik­ka se usein myös unoh­de­taan. Sitä ei tuli­si aliar­vioi­da. Tavoit­tee­na on saa­da mah­dol­li­sim­man kor­kea lis­taus eri haku­ko­neis­sa, jot­ta asia­kas löy­täi­si yri­tyk­sen mah­dol­li­sim­man vai­vat­to­mas­ti.  Tämä edel­lyt­tää usein paran­nuk­sia koko sivus­tol­la. On ole­mas­sa usei­ta mene­tel­miä, joi­ta voi­daan käyt­tää verk­ko­si­vus­ton saa­mi­seen Googlen ja Bin­gin ensim­mäi­sel­le sivul­le. Avain­sa­na­tut­ki­mus, sään­nöl­li­set blo­gi­teks­tit, tuo­te­ku­vaus­ten päi­vit­tä­mi­nen ja parem­mat valo­ku­vat ovat vain muu­ta­mia tapo­ja saa­da verk­ko­si­vus­tol­le enem­män näkyvyyttä. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Milloin on oikea aika päivittää verkkosivusto? Faktat vs. tunteet.

Verk­ko­si­vus­ton päi­vit­tä­mi­nen voi olla pelot­ta­va aja­tus, mut­ta kun pää­tök­sen on teh­nyt, on tär­keä­tä var­mis­taa, että se on teh­ty oikeis­ta syis­tä. Näi­tä pää­tök­siä miet­ties­sä ei kan­na­ta luot­taa tun­tei­siin. Jos­kus päi­vi­tyk­set eivät ole vält­tä­mät­tö­miä. Esi­mer­kik­si jos kil­pai­li­jan verk­ko­si­vus­to näyt­tää moder­nim­mal­ta, se ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta, että omal­le sivus­tol­le­si tar­vi­taan laa­jo­ja visu­aa­li­sia päivityksiä.

Jos yri­tyk­se­si on alka­nut tuot­taa äsket­täin voit­toa, se ei auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta, että oli­si syy­tä sijoit­taa sivus­ton paran­ta­mi­seen tai digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin. Molem­mis­ta saat­taa kui­ten­kin olla erit­täin pal­jon hyö­tyä tule­vien voit­to­jen maksimoimiseksi.

Verk­ko­si­vus­toa kan­nat­taa tar­kas­tel­la koko­nai­suu­te­na, mit­kä asiat toteu­tu­vat hyvin, ja mis­sä on paran­net­ta­vaa. Pal­vel­laan­ko asiak­kaan tar­pei­ta par­haan kyvyn mukaan? Hyö­dyn­ne­tään­kö asiak­kaan tie­to­ja oikein, jot­ta verk­ko­si­vus­tos­ta saa kai­ken irti? Ehkä kil­pai­li­jal­la on visu­aa­li­ses­ti uusi näyt­tä­vä sivus­to, mut­ta kum­man sivus­toa on hel­pom­pi käyt­tää? Nämä voi­vat olla erit­täin vai­kei­ta kysy­myk­siä, joi­hin on vai­kea vas­ta­ta objektiivisesti. 

Eli kan­nat­taa­ko yri­tyk­sen net­ti­si­vus­ton päi­vi­tys? Se riip­puu. Onnek­si käy­tet­tä­vis­sä on ammat­ti­tai­toi­sia asian­tun­ti­joi­ta vas­taa­mas­sa näi­hin vai­kei­siin kysy­myk­siin ja anta­mas­sa tar­kim­mat, todel­li­set ana­ly­tiik­kaan perus­tu­vat vas­tauk­set, joi­ta tar­vi­taan pää­tök­sen­teon tuek­si. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton ammat­ti­lai­set voi­vat tutus­tua verk­ko­si­vus­too­si ja ker­toa, mit­kä osa-alu­eet toi­mi­vat hyvin ja mis­sä on paran­net­ta­van varaa. Vie­lä tär­keäm­pää on, että sinul­le voi­daan ker­toa, mitä rat­kai­su­ja on ole­mas­sa kil­pai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­sek­si. Kubla aut­taa mie­lel­lään - ota yhteyt­tä niin vil­kais­taan yhdes­sä sivustoasi!

Ota yhteyt­tä!
yrityksen nettisivuston päivitys
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy