Kohdennusmahdollisuudet GDN:ssa

Google Display -ver­kos­to eli GDN on yli kah­den mil­joo­nan verk­ko­si­vus­ton, videon ja sovel­luk­sen ryh­mä, jos­sa voit näyt­tää mai­nok­sia­si. GDN kat­taa yli 90 pro­sent­tia kai­kis­ta inter­ne­tiä käyt­tä­vis­tä maa­il­man ihmi­sis­tä. Entä­pä koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det GDN:ssa? Laa­ja tavoi­tet­ta­vuus ja erin­omai­set mah­dol­li­suu­det tark­kaan koh­den­ta­mi­seen ovat Google Displayn etu­ja, joil­la saat yri­tyk­se­si esiin. Mui­ta etu­ja täs­sä on, että voit lisä­tä kam­pan­jaa­si koh­dis­tuk­sia löy­tääk­se­si ylei­sö seg­ment­te­jä, jot­ka aut­ta­vat sinua saa­vut­ta­maan tavoitteesi.

Display-mai­non­ta aut­taa herät­tä­mään ihmis­ten huo­mion jo osto­syklin alus­sa. Voit näyt­tää mai­nok­se­si ihmi­sil­le jo ennen kuin he alka­vat etsiä tar­jon­taa­si kuu­lu­via tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta. Display-mai­non­ta on hyvä kei­no tuo­da pal­ve­lusi tai yri­tyk­se­si asiak­kaan  tie­toi­suu­teen. Display-mai­non­taa käyt­täes­sä­si kam­pan­jas­sa­si, luot mai­non­taa koh­dis­tus­tyy­pin mukaan.

GDN hyödyt 

Display-mai­non­nal­la pys­tyt kas­vat­ta­maan lii­ke­toi­min­taa­si ja tavoit­ta­maan laa­jem­man ylei­sön. Brän­din tun­net­tuu­den paran­ta­mi­sen lisäk­si voit teh­dä teho­kas­ta asia­kas­han­kin­taa sekä uudel­leen­mark­ki­noin­tia verk­ko­si­vus­tol­la käy­neil­le. Par­haat tulok­set saa­vu­tat hyväl­lä suun­nit­te­lul­la, tes­taa­mi­sel­la, mit­taa­mi­sel­la ja display-mai­non­nan opti­moi­mi­sel­la. Google tar­jo­aa todel­la moni­puo­li­sia vaih­toeh­to­ja koh­den­ta­mi­seen, mut­ta nämä voi­daan jakaa käy­tän­nös­sä kah­teen kate­go­ri­aan kävi­jän omi­nai­suuk­siin ja käyt­täy­ty­mi­seen perus­tu­vaan koh­den­nuk­seen tai sivus­ton sisäl­töön perus­tu­vaan kohdennukseen. 

Kävijän ominaisuudet ja käyttäytyminen kohdennus

Kun kes­ki­tät koh­dis­tuk­se­si kävi­jän omi­nai­suuk­siin, voit pyr­kiä saa­maan mai­nok­se­si näky­mään tie­tyl­le koh­dey­lei­söl­le esi­mer­kik­si heil­le, jot­ka ovat käy­neet sivus­tol­la­si. Voit myös ottaa koh­den­nuk­sen väes­tö­tie­dois­ta. Kes­kit­täes­sä­si käyt­täy­ty­mi­seen perus­tu­vaan koh­den­nuk­seen voit jakaa sen kol­meen eri osaan affi­ni­ty, In-mar­ket ja cus­tom intent.

Affi­ni­ty koh­den­nuk­sel­la etsi­tään pidem­piai­kais­ta mie­len­kiin­toa kyseis­tä aihea­luet­ta koh­taan. Nämä kävi­jät vie­rai­le­vat aktii­vi­ses­ti ala­si verk­ko­si­vuil­la ja ovat osoit­ta­neet jat­ku­vaa mie­len­kiin­toa yri­tyk­se­si pal­ve­lua tai tuo­tet­ta koh­taan. In-mar­ket ja cus­tom intent avul­la taas voi­daan koh­den­taa mai­non­taa sel­lai­sel­le ylei­söl­le, jot­ka etsi­vät aktii­vi­ses­ti juu­ri sil­lä het­kel­lä halut­tu­ja aihea­luei­ta. In-mar­ke­tis­sa tavoi­tat käyt­tä­jiä hei­dän vii­me­ai­kai­sen osto­tar­koi­tuk­sen­sa perus­teel­la. Cus­tom inten­til­la tavoi­tat avain­sa­no­ja hyö­dyn­täen ihmi­siä, joil­la on jokin näis­tä kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta tai ostotarkoituksista. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Sisältöön perustuva kohdennus

Koh­den­taes­sa­si tiet­tyyn sisäl­töön, voit mää­rit­tää avain­sa­no­ja tai aihei­ta, jot­ta mai­nok­se­si näkyy tie­tyn­tyyp­pi­sen sisäl­lön yhtey­des­sä tai tie­tyil­lä verk­ko­si­vus­toil­la. Sivus­ton sisäl­töön perus­tu­via koh­den­nuk­sia on pal­jon eri­lai­sia. Voit teh­dä ohjat­tu­ja sijoit­te­lu­ja ja pys­tyt valit­se­maan verk­ko­si­vut, joil­la mai­nos­ten halu­taan näkyvän. 

Pys­tyt myös koh­dis­ta­maan aiheen mukaan. Täl­löin valit­set aihea­lu­een, joi­hin liit­ty­vil­lä sivus­toil­la mai­nos­ten haluat näky­vän, jon­ka jäl­keen Google etsii sivus­tot sinun puo­les­ta­si. Avain­sa­noi­hin perus­tu­vas­sa sijoit­te­lus­sa, valit­set avain­sa­nat, joi­den perus­teel­la Google etsii näi­tä avain­sa­no­ja sisäl­tä­viä sivus­to­ja. Käy­tet­täes­sä­si sivus­ton sisäl­töön perus­tu­vaa koh­den­nus­ta­paa Google näyt­tää mai­nok­sia kai­kil­le kysei­sil­lä verk­ko­si­vuil­la käy­neil­le ihmi­sil­le. Pys­tyt siis itse nämä mää­rit­te­le­mään ja miet­ti­mään mikä toi­mii yri­tyk­sel­le­si parhaiten.

Missä Display-mainokset voivat näkyä? 

Display-mai­nok­sia voi näyt­tää eri pai­kois­sa riip­puen kenel­le olet aja­tel­lut mai­nok­set koh­den­taa ja mikä mai­nos­tyyp­pi on kysees­sä. Display-ban­ne­rit voi­vat esi­mer­kik­si näkyä seu­raa­vis­sa pai­kois­sa net­ti­si­vu­jen sivu­ban­ne­reis­sa, You­Tu­be-videoi­den pääl­lä, Android-sovel­lus­ten yhtey­des­sä. Display-mai­nok­sien uusim­mas­sa mai­nos­muo­dos­sa, Disco­ve­ry Adsis­sa, voit näyt­tää mai­nok­sia Disco­ver-syöt­tees­sä, Gmai­lin pro­moo­tio-koh­das­sa tai You­Tu­ben Home-syöt­tees­sä. Suun­ni­tel­les­sa­si mai­nos­ten paik­kaa pidä aina mie­les­sä, mis­tä tavoi­tat asiak­kaa­si parhaiten. 

Miten tavoittavuus hyödyntää kohdentamista? 

Tavoit­ta­vuus tar­koit­taa koh­dis­tus­a­se­tuk­sil­la­si saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­vien näyt­tö­ker­to­jen mää­rää. Saat tavoit­ta­vuus luku­jen perus­teel­la kuvan sii­tä, mon­ta­ko hen­ki­löä mai­nok­se­si voi­vat tavoit­taa tie­tyl­lä maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la. Tavoit­ta­vuu­den avul­la voit arvioi­da, kuin­ka moni asia­kas näkee mai­nok­se­si tie­tys­sä pai­kas­sa tai voit ver­ra­ta ihmis­mää­rää, joka on näh­nyt mai­nok­se­si eri pai­kois­sa. Näi­den arvioi­den ja datan perus­teel­la voit päät­tää, olet­ko koh­dis­ta­nut mai­nok­set oikeil­le alueil­la. Mai­non­nas­sa täy­tyy olla val­mis teke­mään muu­tok­sia ja kehit­tä­mään. Eli jos huo­maat että vali­tut alu­eet eivät toi­mi kan­nat­taa vali­ta mui­ta aluei­ta, jot­ta sai­sit sopi­van näky­vyy­den ja tavoit­tai­sit oikean koh­dey­lei­sön. Tavoit­ta­vuu­den tar­koi­tus on täy­den­tää koh­den­ta­mis­ta­si ja antaa tar­kem­paa tie­toa mis­sä mai­nok­se­si voi­si­vat toimivat. 

Google Display-mainonta toimimaan!

Google Display mai­nok­set on lois­ta­va rat­kai­su, halu­tes­sa­si kas­vat­taa lii­ke­toi­min­taa­si ja tavoit­taa laa­jem­man ylei­sön. Var­mis­ta, että näy­tät mai­nok­sia­si oikeal­le koh­dey­lei­söl­le käyt­tä­mäl­lä koh­dis­tus­ta, ja kaven­na ylei­söä­si kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den ja väes­tö­tie­to­jen perus­teel­la. Oikeal­la koh­dis­tuk­sel­la Google Display -ver­kos­tos­ta voi tul­la teho­kas kana­va digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nis­sa. Muis­ta var­mis­taa, että käy­tät koh­den­ta­mis­ta oikein tai pyy­dä meil­tä Kublas­ta apua tähän!

Ota yhteyt­tä!
Kohdennusmahdollisuudet GDN:ssa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy