Prospektoiva GDN - tehokas sanahirviö 

Pros­pek­toi­va GDN, todel­la­kin on aika­moi­nen sana­hir­viö vaik­ka itse sanon­kin. Sen ver­ran oleel­li­nen käsi­te se kui­ten­kin on digi­mai­non­nas­sa, joten ava­taan sitä täs­sä blo­gis­sa. Pros­pek­toi­va tar­koit­taa uusia käyt­tä­jiä, sel­lai­sia jot­ka eivät ole vie­lä käy­neet tei­dän verk­ko­si­vuil­la tai eivät aina­kaan vii­me aikoi­na. Sitä voi­si ver­ra­ta siis hie­man vaik­ka­pa kyl­mä­soit­toi­hin, se voi siis mones­ti olla ensim­mäi­nen ker­ta kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näkee tei­dän mai­non­taa tai yli­pää­tään kuu­lee teistä.

GDN puo­les­taan on lyhen­ne Google Display Networ­kis­ta ja sil­lä vii­ta­taan mai­nos­verk­koon, jos­sa tämä pros­pek­toi­va mai­non­ta pyö­rii. Googlen DIsplay Network tavoit­taa yli 90% inter­net­käyt­tä­jis­tä, joten se on todel­la kat­ta­va kanava.

Pros­pek­toi­va GDN sekoi­te­taan Googlen toi­seen mai­nos­muo­toon Disco­ve­ry Adsiin. Vaik­ka näis­sä onkin pal­jon samaa ovat ne kui­ten­kin täy­sin eri mai­non­nan muo­to­ja. Halu­tes­sa­si voit lukea lisää Disco­ve­ry Adsista lin­kin takaa.

Kos­ka pros­pek­toi­va GDN on useim­mi­ten ban­ne­ri­mai­non­taa sot­ke­taan se hel­pos­ti myös uudel­leen­mai­non­nan ban­ne­ri­mai­non­taan. Tämä­kin on täy­sin ymmär­ret­tä­vä sekaan­nus, onhan nämä aika han­ka­lia nimiä muistettavaksi.

Prospektoiva GDN - yleiskatsaus

Ylei­sim­min Pros­pek­toi­va GDN on ban­ne­ri­mai­non­taa, mut­ta sii­nä voi­daan hyö­dyn­tää myös videoi­ta. Näis­tä eri­lai­sis­ten ban­ne­rei­den erois­ta ja hyö­dyis­tä sekä videon toi­mi­vuu­des­ta voit lukea lisää pari kap­pa­let­ta alempaa.

Kuten yllä todet­tiin niin Google Display Network tavoit­taa yli 90% inter­net käyt­tä­jis­tä Suo­mes­sa, joten ver­kos­toon kuu­luu todel­la laa­ja otan­ta verk­ko­si­vu­ja. Siel­tä löy­tyy niin uutis­si­vu­ja kuin sää­pal­ve­lui­ta ja toki pal­jon kaik­kea muu­ta­kin lai­das­ta lai­taan. Kat­ta­vuus onkin yksi GDN ehdot­to­mis­ta valttikorteista.

Mai­non­ta voi tul­la vas­taan mel­kein­pä sivul­la kuin sivul­la koh­de­ryh­mään kuu­lu­vien käyt­tä­jien surf­fail­les­sa netis­sä. Mai­non­ta voi­daan toki raja­ta esi­mer­kik­si vain tie­tyl­lä aluella 

Prospektoiva GDN banneriesimerkit

Prospektoiva GDN - mitä sillä tavoitellaan

Pros­pek­toi­val­la GDN mai­non­nal­la, kuten ban­ne­ri­mai­non­nal­la yleen­sä­kin, tavoi­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti näky­vyyt­tä. Tar­koi­tus on siis näkyä mah­dol­li­sim­man laa­jal­le ylei­söl­le ja herät­tää heis­sä kiin­nos­tus­ta sekä teh­dä brän­diä tun­ne­tuk­si hei­dän silmissään.

Har­voin asiak­kaat osta­vat heti ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la kun koh­taa­vat uuden tuot­teen tai pal­ve­lun sik­si on tär­ke­ää näkyä ja teh­dä brän­diä tun­ne­tuk­si eri kana­vis­sa ja Googlen Display network on sii­hen yksi lois­ta­va vaih­toeh­to. Usein on myös niin, että vaik­ka tuo­te tai pal­ve­lu kiin­nos­taa niin se ei ole juu­ri sil­lä het­kel­lä sik­si kan­nat­taa näkyä usein ja mones­sa pai­kas­sa, kos­ka kun se osto­het­ki koit­taa olet sil­loin asiak­kaan tuo­rees­sa muistissa. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Prospektoiva GDN - kenelle se näkyy

Näi­tä pros­pek­toi­via ban­ne­rei­ta voi­daan koh­dis­taa muka­vas­ti juu­ri otol­li­sel­le koh­de­ryh­mäl­le. Koh­de­ryh­mää voi­daan mää­ri­tel­lä vaik­ka­pa sijain­nin mukaan tai esi­mer­kik­si haku­his­to­rian perus­teel­la. Myös käy­dyt verk­ko­si­vut voi­vat olla koh­den­nuk­sen perus­tee­na eli pys­ty­tään koh­dis­ta­maan vaik­ka­pa kil­pai­li­joi­den sivuil­la käyneille.

Näil­lä koh­den­nuk­sil­la saa­daan rajat­tua  ylei­sö erit­täin poten­ti­aa­li­sek­si ja se kas­vat­taa mai­non­nan tehoa. Myös ylei­söl­le on mie­lek­kääm­pää vas­taan ottaa hei­tä kiin­nos­ta­via mainoksia.

Still vai responsiivinen banneri vai video

Mai­nos­muo­dois­ta voi vali­ta ban­ne­rei­na joko still- tai res­pon­sii­vi­sen ban­ne­rin. Ero­na näil­lä on se, että still-ban­ne­ri on aina juu­ri sel­lai­nen kuin se on teh­ty eli jos haluat pitää tark­kaa huol­ta sii­tä, että mai­non­ta seu­raa sinun graa­fis­ta lin­jaus­ta aina on still-ban­ne­ri sinun jut­tusi. Vas­taa­vas­ti res­pon­sii­vi­nen ban­ne­ri on kokoel­ma useam­mas­ta eri osas­ta ja sii­tä on usei­ta eri ver­sioi­ta. Res­pon­sii­vi­sen ban­ne­rin vah­vuus on, että se näkyy mel­kein pai­kas­sa kuin pai­kas­sa, kos­ka se mukau­tuu. Samoin Google tes­taa res­pon­sii­vis­ta ban­ne­ria ja alkaa suo­si­maan nii­tä ver­sioi­ta, jot­ka toi­mi­vat parhaiten.

Ban­ne­rei­den lisäk­si voi myös käyt­tää videoi­ta. Videot ovat oiva tapa van­gi­ta net­ti­surf­fai­li­jan huo­mio. Jos sinul­la on You­Tu­bes­sa videoi­ta niin nii­tä voi­daan nos­taa siel­tä hel­pos­ti mai­non­taan. Tie­ten­kin videoi­ta voi­daan käyt­tää vaik­ka ne eivät oli­si­kaan You­Tu­been ladattuna.

Näi­den eri muo­to­jen välil­lä voi sit­ten miet­tiä mikä vas­taa par­hai­ten omia tar­pei­ta ja kan­nat­taa toki tes­tail­la vähän eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja niin var­mem­min löy­tyy se par­hai­ten toimiva.

Prospektoiva GDN mobiilibanneri

Paljonko prospektoiva GDN maksaa

Sit­ten tiuk­ka kysy­mys, mika aina kiin­nos­taa kaik­kia pal­ve­lun osta­jia eli pal­jon­ko tämä mak­saa. Meil­lä Kublal­la Pros­pek­toi­va GDN mak­saa täl­lä het­kel­lä 300€/kk, mut­ta jos sinul­la on mui­ta Googlen pal­ve­lui­ta jo meil­tä tip­puu pros­pek­toi­van hin­ta 200€/kk. Täl­lä rahal­la saat ammat­ti­lai­sen luo­maan kam­pan­jat, opti­moi­maan ne sekä raken­ta­maan mai­non­nal­le bud­je­tin. Tie­tys­ti myös pal­jon muu­ta yksi­tyis­koh­tais­ta, mut­ta nämä suu­rim­mat edut.

Kan­nat­taa­ko sit­ten ottaa ammat­ti­lais­ta avuk­si, no sehän aina riip­puu. Itse käyn par­tu­ris­sa, kos­ka mie­luum­min annan ammat­ti­lai­sen lei­ka­ta hiuk­se­ni kuin, että jou­tui­sin käve­le­mään kadul­la itse lei­ka­tul­la kam­pauk­sel­la eli mil­li­sii­lil­lä. Auto­ni käy­tän ammat­ti­lai­sel­la huol­los­sa, kos­ka en haa­vei­le aja­tuk­ses­ta jää­dä tien­var­teen per­heen kanssa. 

Media­bud­jet­tia voi vara­ta alkuun noin 200€/kk ja sit­ten muo­ka­ta sitä joko ylös- tai alas­päin tulos­ten mukaan. Yleen­sä n. 200€/kk media­bud­jet­tiin on riit­tä­nyt ja hyvin ja sil­lä on saa­tu muka­va buus­ti net­ti­si­vuil­le­kin, kaik­ki on toki suh­teel­lis­ta, niin myös media­bud­jet­ti. Riip­puu siis pal­jon mil­lai­nen koh­de­ryh­mä ja mitä tavoitellaan.

Prospektoiva GDN - yhteenveto

Yhteen­ve­to­na voi­si tode­ta, että Pros­pek­toi­va GDN toi­mii erin­omai­ses­ti sil­loin kun halu­taan kas­vat­taa tun­net­tuut­ta sekä saa­da lisää lii­ken­net­tä net­tis­vuil­le. Kuten yllä­kin todet­tu niin me Kublal­la suo­sit­te­lem­me sii­hen amma­ti­lais­ta, mut­ta myös itse voi hyvin aloi­tel­la teke­mis­tä ja tutus­tua työ­ka­lui­hin sekä kat­soa miten hom­ma edistyy.

Meil­tä­hän voi aina kysel­lä vink­kiä, jos sel­lai­nen kuti­na tulee. Me autam­me mielellämme 🙂

Ota yhteyt­tä!
Prospektoiva GDN
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy