Scenic view in Split, Croatia

Kublalaiset etätöissä Kroatiassa

Tes­ta­sim­me etä­työs­ken­te­lyä läh­te­mäl­lä koko Kublan poru­kal­la Kroa­ti­aan vii­kok­si. Spli­tin mui­nais­kau­pun­ki Adrian­me­ren ran­nal­la tar­jo­si tähän hui­keat puit­teet. Kes­ki­tyim­me arki­sin kui­ten­kin nor­maa­lis­ti asia­kas­töi­hin ja fir­man kehit­tä­mi­seen, joten loma­mat­kas­ta ei ollut suin­kaan kyse.

Vie­lä nyky­ään monis­sa yri­tyk­sis­sä kui­ten­kin epä­röi­dään etä­työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suu­den tar­joa­mis­ta, saa­ti sit­ten jär­jes­te­tään koko fir­man yhtei­nen ret­ki ulko­mail­le. Haas­tat­te­lin­kin kubla­lai­sia tuo­reel­taan reis­sun jäl­keen ja kyse­lin kuin­ka töi­den teke­mi­nen sujui pai­kas­sa, joka oli täyn­nä turis­ti­hou­ku­tuk­sia.

Avain digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin työn­teon onnis­tu­mi­seen oli etu­kä­teen val­mis­tau­tu­mi­ses­sa. Kalen­te­riin ennal­ta mer­ki­tyt dead­li­net ja pala­ve­rit jäsen­si­vät työ­vii­kon saman­kal­tai­sek­si kuten muut­kin vii­kot Suo­men toi­mis­tol­la. Toi­nen haas­tat­te­luis­sa esil­le nous­sut tär­keä teki­jä oli yhtei­nen tila, mis­tä käsin teim­me töi­tä: saim­me mai­niot puit­teet ja poruk­ka pysyi kasas­sa.

Yhdes­sä­olon tär­keys tois­tui­kin jokai­sen haas­ta­tel­lun vas­tauk­sis­sa. Jär­jes­tim­me vapaa-ajal­la yhtei­siä ret­kiä, kävim­me tutus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen ruo­ka­tar­jon­taan sekä mais­te­lim­me pai­kal­li­sia vii­ne­jä. Ja olui­ta. Aurin­koi­sis­sa pos­ti­kort­ti­mai­se­mis­sa oli hyvä reis­sa­ta ja tutus­tua työ­ka­ve­riin myös vapaa-ajal­la.

Irrot­tau­tu­mi­nen koti­maas­ta toi myös tilaa spar­ra­ta yhdes­sä isom­pia koko­nai­suuk­sia. Monet yllät­ti posi­tii­vi­ses­ti se, kuin­ka pal­jon saim­me aikaan kun ulko­puo­li­set kes­key­tyk­set oli­vat mini­mis­sä. Kehi­tim­me­kin uut­ta niin asiak­kail­lem­me kuin omaan pal­ve­lu­tar­jon­taam­me; tulem­me ker­to­maan näis­tä lähi­kuu­kausien aika­na lisää!

Reis­su onnis­tui siis hyvin ja jokai­nen haas­ta­tel­tu oli­si­kin val­mis läh­te­mään uudes­taan – vaik­ka heti!

Risto Silvennoinen

Risto Silvennoinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje