Mainostavatko kilpailijasi Googlessa? Lue laajan tutkimuksemme tulokset 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Mai­nos­ta­vat­ko kil­pai­li­ja­si Googlessa?

Kysy­mys, johon kaik­ki halua­vat vas­tauk­sen – Pek­ka halu­aa tie­tää, mai­nos­taa­ko naa­pu­rin lei­po­mo Googles­sa, ja Kai­sa tah­too saa­da sel­vil­le kil­pai­le­van kon­sul­toin­ti­pal­ve­lun tilan­teen. Me Kublal­la olem­me teh­neet val­ta­van sel­vi­tys­työn puo­les­ta­si tut­ki­mal­la 1500 suo­ma­lais­ta PK-yri­tys­tä. Laa­ja tut­ki­muk­sem­me pitää sisäl­lään kiin­nos­ta­via havain­to­ja sekä tie­toa, jol­lais­ta mikään muu aiem­min Suo­mes­sa teh­ty tut­ki­mus ei kyke­ne tarjoamaan. 

Selvitimme, kuinka PK-yritykset hyödyntävät Google-mainontaa yrityksensä kasvattamisessa

Toteu­tim­me laa­jan tut­ki­muk­sen sii­tä, kuin­ka suo­ma­lai­set PK-yri­tyk­set eli pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set hyö­dyn­tä­vät Google-mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia. Tut­ki­muk­ses­ta sel­vi­si, että yli kah­den mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don omaa­vis­ta, suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä hie­man yli puo­let teke­vät mai­non­taa Googlessa.

Yli 2 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don omaa­vis­ta yri­tyk­sis­tä 50,3 % tekee Google-mainontaa. 

Mik­si loput tämän koko­luo­kan yri­tyk­sis­tä eivät käy­tä Google-mai­non­taa kas­vaak­seen? Ajan, osaa­mi­sen, rahan tai tie­don puu­te ovat ylei­siä syi­tä, jot­ka hidas­ta­vat yri­tys­ten menes­ty­mis­tä. Kui­ten­kin ne yri­tyk­set, jot­ka eivät tee Google-mai­non­taa, anta­vat täl­le 50,3 %:lle pit­kän etu­mat­kan tiel­lä, jon­ka mää­rän­pää on asiak­kaan rahapussukka.

Näin 1500 suomalaista PK-yritystä kattava tutkimus toteutettiin

Suo­da­tim­me kaup­pa­re­kis­te­ri­tie­dois­ta kaik­ki yli 2 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don omaa­vat yri­tyk­set, joi­den mark­ki­noin­tia joh­taa nimet­ty mark­ki­noin­ti­vas­taa­va – muka­na tut­ki­muk­ses­sa oli siis yri­tyk­siä aivan kai­kil­ta eri toi­mia­loil­ta. Tut­kim­me jokai­sen näis­tä yri­tyk­sis­tä useil­la eri työ­ka­luil­la, jois­ta saa­mam­me datan poh­jal­ta pys­tyim­me seu­lo­maan Google-mai­non­taa teke­vät yritykset.

Ana­ly­soim­me tar­kas­ti usei­ta eri työ­ka­lu­ja hyö­dyn­täen suo­ma­lais­ten PK-yri­tys­ten Google-mai­non­taa, ja havait­sim­me seuraavan:

Yri­tyk­set, joi­den lii­ke­vaih­to oli 2-10 mil­joo­naa euroa, inves­toi­vat Google-mai­non­taan huo­mat­ta­vas­ti har­vem­min ver­rat­tu­na nii­hin yri­tyk­siin, joi­den lii­ke­vaih­to liik­kui 10 mil­joo­nan euron ylä­puo­lel­la. Huo­ma­sim­me, että eri­tyi­sen hyvin menes­ty­nei­den kas­vu­yri­tys­ten yhdis­tä­vä teki­jä oli panos­tus mark­ki­noin­tiin – myös siis Google-mai­non­taan. Yli 10 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­toon kas­va­neet yri­tyk­set ovat teh­neet sel­keäs­ti pie­nem­piä kil­pai­li­joi­taan enem­män mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä. Ker­too­ko tämä kyseis­ten kas­vu­yri­tys­ten syvem­mäs­tä mark­ki­noin­tiym­mär­ryk­ses­tä, joka on joh­ta­nut ei-mai­nos­ta­jia suu­rem­paan kasvuun?

Kolme tapaa, joiden avulla selvität kilpailijasi Google-mainonnan tilan

On huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi tut­kia yhden yri­tyk­sen Google-mai­non­nan tila ver­rat­tu­na yli tuhan­teen yri­tyk­seen. Hui­mat 1500 suo­ma­lais­ta yri­tys­tä käsit­tä­nyt tut­ki­muk­sem­me antaa sinul­le käsi­tyk­sen sii­tä, kuin­ka PK-yri­tyk­set hyö­dyn­tä­vät Google-mai­non­taa lii­ke­toi­min­tan­sa kas­vat­ta­mi­ses­sa. Seu­raa­vak­si ker­rom­me sinul­le kol­me tapaa, joi­den avul­la pys­tyt sel­vit­tä­mään hel­pos­ti vie­rei­sen putii­kin Google-mai­non­nan tilan.

1. Googleta kilpailevan yrityksen nimellä

Kun kir­joi­tat kil­pai­li­ja­si nimen Googlen haku­kent­tään ja näet hänen mai­nok­sen­sa, tie­dät kil­pai­li­ja­si teke­vän brän­di­mai­non­taa Googles­sa. Ota kui­ten­kin huo­mioon, että vaik­ka et näki­si­kään kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta, voi hän sil­ti pyö­rit­tää brän­di­mai­nos­kamp­pis­ta Googlessa.

2. Katso, mitä hakusanat kertovat sinulle

Pys­tyt löy­tä­mään samoil­la hakusa­noil­la mai­nos­ta­vat muut mai­nos­ta­jat, jol­loin saat tie­tää, tekee­kö kil­pai­li­ja­si Google-mai­non­taa. Google toi­mii salai­se­na pik­ku käty­ri­nä­si, sil­lä se antaa sinul­le tie­don pahim­mis­ta kilpailijoistasi.

3. Kokeile, näetkö kilpailijan uudelleenmarkkinointimainoksen

Käy vie­rai­le­mas­sa kil­pai­li­ja­si verk­ko­si­vul­la tai -kau­pas­sa, ja mene sen jäl­keen Googlen ban­ne­ri­ver­kos­ton sivus­tol­le kuten foreca.fi – tulee­ko uudel­leen­mark­ki­noin­ti­mai­nos näky­viin? Jos näet mai­nok­sen, tie­dät kil­pai­li­ja­si taa­tus­ti teke­vän Google-mainontaa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tästä syystä sinun kannattaa mainostaa Googlessa, vaikka kilpailijasi tekevät Google-mainontaa

Mikä­li kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat Googles­sa, kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti sinun­kin olla siel­lä esil­lä. Pidä huo­li vähin­tään­kin brän­di­ha­kusa­nan mai­nos­ta­mi­ses­ta – esi­mer­kik­si meil­lä on hakusa­na­kam­pan­ja brän­di­ha­kusa­nal­le “Kubla”, jol­loin mai­nos näkyy Kublaa googlet­ta­neel­le asiak­kaal­le. Ilman brän­di­ha­kusa­nan mai­nos­ta­mis­ta kil­pai­li­jal­la­si on mah­dol­li­suus mai­nos­taa sil­lä edul­li­sem­min, kos­ka et ole nos­ta­mas­sa hakusa­nan hin­taa kilpailulla.

Vink­ki: Voit ohjeis­taa omia työn­te­ki­jöi­tä­si otta­maan kuva­kaap­pauk­sia kil­pai­li­joi­den Google-mai­nok­sis­ta, jol­loin pys­tyt hel­pos­ti koos­ta­maan kaik­ki yhteen ja havait­se­maan, mit­kä ovat kil­pai­li­ja­si käyt­tä­mät pää­vies­tit ja kulmatuotteet. 

Tästä syystä sinun kannattaa mainostaa Googlessa, vaikka kilpailijasi eivät tee Google-mainontaa 

Mikä­li kil­pai­li­ja­si eivät mai­nos­ta Googles­sa, on fik­sua käyt­tää tilan­ne hyö­dyk­si. Tie­ten­kin mitä vähem­män kil­pai­lua on, sitä parem­mat ja edul­li­sem­mat mah­dol­li­suu­det sinul­la on itse menes­tyä. Jos toi­mia­la­si yri­tyk­set eivät hyö­dyn­nä Google-mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia, kan­nat­taa sinun ehdot­to­mas­ti ottaa peli­kent­tä hal­tuun, sil­lä täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa jou­kos­ta erot­tu­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti helpompaa. 

Yhteenveto tutkimuksesta: suomalaiset PK-yritykset tekevät Google-mainontaa

Var­sin mie­len­kiin­toi­nen tut­ki­muk­sem­me osoit­taa, että suo­ma­lai­sis­ta PK-yri­tyk­sis­tä hie­man yli puo­let teke­vät mai­non­taa Googles­sa. Suo­ma­lai­set yri­tyk­set kui­ten­kin bud­je­toi­vat huo­mat­ta­vas­ti vähem­män rahaa mark­ki­noin­tiin kuin esi­mer­kik­si sak­sa­lai­set tai ame­rik­ka­lai­set, mikä tie­ten­kin vai­kut­taa yri­tys­ten kasvutahtiin.

Kos­ka suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tekee Google-mai­non­taa, on sano­mat­ta­kin sel­vää, ettei sinun kan­na­ta jät­täy­tyä pois apa­jil­ta – muu­toin luo­vu­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat suo­raan kil­pai­li­ja­si kassalle.

Haluat­ko saa­da kat­ta­vam­paa dataa kuin­ka sinun kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat Googles­sa? Meil­lä on käy­tös­sä tut­ki­mus­työ­ka­lu­ja, joil­la voim­me teh­dä tar­kas­tus­kier­rok­sen vah­vim­piin kil­pai­li­joi­hi­si. Ole yhteyt­tä ja sovi­taan lyhyt kon­sul­taa­tio – veloituksetta!

Ota yhteyt­tä!
Yrityksien Google mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy