Mainostavatko kilpailijasi Googlessa? Lue laajan tutkimuksemme tulokset 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Mai­nos­ta­vat­ko kil­pai­li­ja­si Googlessa?

Kysy­mys, johon kaik­ki halua­vat vas­tauk­sen – Pek­ka halu­aa tie­tää, mai­nos­taa­ko naa­pu­rin lei­po­mo Googles­sa, ja Kai­sa tah­too saa­da sel­vil­le kil­pai­le­van kon­sul­toin­ti­pal­ve­lun tilan­teen. Me Kublal­la olem­me teh­neet val­ta­van sel­vi­tys­työn puo­les­ta­si tut­ki­mal­la 1500 suo­ma­lais­ta PK-yri­tys­tä. Avaam­me täs­sä miten saat sel­vil­le mai­nos­ta­vat­ko kil­pai­li­ja­si Googles­sa. Laa­ja tut­ki­muk­sem­me pitää sisäl­lään kiin­nos­ta­via havain­to­ja sekä tie­toa, jol­lais­ta mikään muu aiem­min Suo­mes­sa teh­ty tut­ki­mus ei kyke­ne tarjoamaan. 

Selvitimme, kuinka PK-yritykset hyödyntävät Google-mainontaa yrityksensä kasvattamisessa

Toteu­tim­me laa­jan tut­ki­muk­sen sii­tä, kuin­ka suo­ma­lai­set PK-yri­tyk­set eli pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set hyö­dyn­tä­vät Google-mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia. Tut­ki­muk­ses­ta sel­vi­si, että yli kah­den mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don omaa­vis­ta, suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä hie­man yli puo­let teke­vät mai­non­taa Googlessa.

Yli 2 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don omaa­vis­ta yri­tyk­sis­tä 50,3 % tekee Google-mainontaa. 

Mik­si loput tämän koko­luo­kan yri­tyk­sis­tä eivät käy­tä Google-mai­non­taa kas­vaak­seen? Ajan, osaa­mi­sen, rahan tai tie­don puu­te ovat ylei­siä syi­tä, jot­ka hidas­ta­vat yri­tys­ten menes­ty­mis­tä. Kui­ten­kin ne yri­tyk­set, jot­ka eivät tee Google-mai­non­taa, anta­vat täl­le 50,3 %:lle pit­kän etu­mat­kan tiel­lä, jon­ka mää­rän­pää on asiak­kaan rahapussukka.

Näin 1500 suomalaista PK-yritystä kattava tutkimus toteutettiin

Suo­da­tim­me kaup­pa­re­kis­te­ri­tie­dois­ta kaik­ki yli 2 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don omaa­vat yri­tyk­set, joi­den mark­ki­noin­tia joh­taa nimet­ty mark­ki­noin­ti­vas­taa­va – muka­na tut­ki­muk­ses­sa oli siis yri­tyk­siä aivan kai­kil­ta eri toi­mia­loil­ta. Tut­kim­me jokai­sen näis­tä yri­tyk­sis­tä useil­la eri työ­ka­luil­la, jois­ta saa­mam­me datan poh­jal­ta pys­tyim­me seu­lo­maan Google-mai­non­taa teke­vät yritykset.

Ana­ly­soim­me tar­kas­ti usei­ta eri työ­ka­lu­ja hyö­dyn­täen suo­ma­lais­ten PK-yri­tys­ten Google-mai­non­taa, ja havait­sim­me seuraavan:

Yri­tyk­set, joi­den lii­ke­vaih­to oli 2-10 mil­joo­naa euroa, inves­toi­vat Google-mai­non­taan huo­mat­ta­vas­ti har­vem­min ver­rat­tu­na nii­hin yri­tyk­siin, joi­den lii­ke­vaih­to liik­kui 10 mil­joo­nan euron ylä­puo­lel­la. Huo­ma­sim­me, että eri­tyi­sen hyvin menes­ty­nei­den kas­vu­yri­tys­ten yhdis­tä­vä teki­jä oli panos­tus mark­ki­noin­tiin – myös siis Google-mai­non­taan. Yli 10 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­toon kas­va­neet yri­tyk­set ovat teh­neet sel­keäs­ti pie­nem­piä kil­pai­li­joi­taan enem­män mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä. Ker­too­ko tämä kyseis­ten kas­vu­yri­tys­ten syvem­mäs­tä mark­ki­noin­tiym­mär­ryk­ses­tä, joka on joh­ta­nut ei-mai­nos­ta­jia suu­rem­paan kasvuun?

Kolme tapaa, joiden avulla selvität kilpailijasi Google-mainonnan tilan

On huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi tut­kia yhden yri­tyk­sen Google-mai­non­nan tila ver­rat­tu­na yli tuhan­teen yri­tyk­seen. Hui­mat 1500 suo­ma­lais­ta yri­tys­tä käsit­tä­nyt tut­ki­muk­sem­me antaa sinul­le käsi­tyk­sen sii­tä, kuin­ka PK-yri­tyk­set hyö­dyn­tä­vät Google-mai­non­taa lii­ke­toi­min­tan­sa kas­vat­ta­mi­ses­sa. Seu­raa­vak­si ker­rom­me sinul­le kol­me tapaa, joi­den avul­la pys­tyt sel­vit­tä­mään hel­pos­ti vie­rei­sen putii­kin Google-mai­non­nan tilan.

1. Googleta kilpailevan yrityksen nimellä

Kun kir­joi­tat kil­pai­li­ja­si nimen Googlen haku­kent­tään ja näet hänen mai­nok­sen­sa, tie­dät kil­pai­li­ja­si teke­vän brän­di­mai­non­taa Googles­sa. Ota kui­ten­kin huo­mioon, että vaik­ka et näki­si­kään kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta, voi hän sil­ti pyö­rit­tää brän­di­mai­nos­kamp­pis­ta Googlessa.

2. Katso, mitä hakusanat kertovat sinulle

Pys­tyt löy­tä­mään samoil­la hakusa­noil­la mai­nos­ta­vat muut mai­nos­ta­jat, jol­loin saat tie­tää, tekee­kö kil­pai­li­ja­si Google-mai­non­taa. Google toi­mii salai­se­na pik­ku käty­ri­nä­si, sil­lä se antaa sinul­le tie­don pahim­mis­ta kilpailijoistasi.

3. Kokeile, näetkö kilpailijan uudelleenmarkkinointimainoksen

Käy vie­rai­le­mas­sa kil­pai­li­ja­si verk­ko­si­vul­la tai -kau­pas­sa, ja mene sen jäl­keen Googlen ban­ne­ri­ver­kos­ton sivus­tol­le kuten foreca.fi – tulee­ko uudel­leen­mark­ki­noin­ti­mai­nos näky­viin? Jos näet mai­nok­sen, tie­dät kil­pai­li­ja­si taa­tus­ti teke­vän Google-mainontaa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tästä syystä sinun kannattaa mainostaa Googlessa, vaikka kilpailijasi tekevät Google-mainontaa

Mikä­li kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat Googles­sa, kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti sinun­kin olla siel­lä esil­lä. Pidä huo­li vähin­tään­kin brän­di­ha­kusa­nan mai­nos­ta­mi­ses­ta – esi­mer­kik­si meil­lä on hakusa­na­kam­pan­ja brän­di­ha­kusa­nal­le “Kubla”, jol­loin mai­nos näkyy Kublaa googlet­ta­neel­le asiak­kaal­le. Ilman brän­di­ha­kusa­nan mai­nos­ta­mis­ta kil­pai­li­jal­la­si on mah­dol­li­suus mai­nos­taa sil­lä edul­li­sem­min, kos­ka et ole nos­ta­mas­sa hakusa­nan hin­taa kilpailulla.

Vink­ki: Voit ohjeis­taa omia työn­te­ki­jöi­tä­si otta­maan kuva­kaap­pauk­sia kil­pai­li­joi­den Google-mai­nok­sis­ta, jol­loin pys­tyt hel­pos­ti koos­ta­maan kaik­ki yhteen ja havait­se­maan, mit­kä ovat kil­pai­li­ja­si käyt­tä­mät pää­vies­tit ja kulmatuotteet. 

Tästä syystä sinun kannattaa mainostaa Googlessa, vaikka kilpailijasi eivät tee Google-mainontaa 

Mikä­li kil­pai­li­ja­si eivät mai­nos­ta Googles­sa, on fik­sua käyt­tää tilan­ne hyö­dyk­si. Tie­ten­kin mitä vähem­män kil­pai­lua on, sitä parem­mat ja edul­li­sem­mat mah­dol­li­suu­det sinul­la on itse menes­tyä. Jos toi­mia­la­si yri­tyk­set eivät hyö­dyn­nä Google-mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia, kan­nat­taa sinun ehdot­to­mas­ti ottaa peli­kent­tä hal­tuun, sil­lä täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa jou­kos­ta erot­tu­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti helpompaa. 

Yhteenveto tutkimuksesta: suomalaiset PK-yritykset tekevät Google-mainontaa

Var­sin mie­len­kiin­toi­nen tut­ki­muk­sem­me osoit­taa, että suo­ma­lai­sis­ta PK-yri­tyk­sis­tä hie­man yli puo­let teke­vät mai­non­taa Googles­sa. Suo­ma­lai­set yri­tyk­set kui­ten­kin bud­je­toi­vat huo­mat­ta­vas­ti vähem­män rahaa mark­ki­noin­tiin kuin esi­mer­kik­si sak­sa­lai­set tai ame­rik­ka­lai­set, mikä tie­ten­kin vai­kut­taa yri­tys­ten kasvutahtiin.

Kos­ka suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tekee Google-mai­non­taa, on sano­mat­ta­kin sel­vää, ettei sinun kan­na­ta jät­täy­tyä pois apa­jil­ta – muu­toin luo­vu­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat suo­raan kil­pai­li­ja­si kassalle.

Haluat­ko saa­da kat­ta­vam­paa dataa kuin­ka sinun kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat Googles­sa? Meil­lä on käy­tös­sä tut­ki­mus­työ­ka­lu­ja, joil­la voim­me teh­dä tar­kas­tus­kier­rok­sen vah­vim­piin kil­pai­li­joi­hi­si. Ole yhteyt­tä ja sovi­taan lyhyt kon­sul­taa­tio – veloituksetta!

Ota yhteyt­tä!
Yrityksien Google mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy