Millaisia kohdennuksia pk-yritys voi tehdä Suomessa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mil­lai­sia koh­den­nuk­sia pk-yri­tys voi teh­dä Suomessa?

Koh­den­ta­mal­la mai­nok­set juu­ri oikeal­le ylei­söl­le mai­nos­ta­ja vähen­tää huk­ka­näyt­tö­jä sääs­täen media­bud­jet­tia ja saa nopeam­min tulok­sia. Teho­kas koh­den­ta­mi­nen rat­kai­see yli 50% mai­non­nan onnis­tu­mi­ses­ta, loput on mai­nos­si­säl­tö­jen kehit­tä­mis­tä. Mil­lai­sia koh­den­nuk­sia pk-yri­tys voi siis teh­dä Suomessa?

Koh­dey­lei­sö­jen raken­ta­mi­nen on yhdis­tel­mä luo­via rat­kai­su­ja, tes­taa­mis­ta ja tuu­ria. Käy­dään läpi muu­ta­mia koh­den­ta­mi­sen kei­no­ja, joil­la mai­nos­ta­ja voi läh­teä haa­ru­koi­maan itsel­leen sopi­vaa ylei­söä. Toi­vot­ta­vas­ti nämä esi­mer­kit avaa­vat kei­no­va­li­koi­maa ja roh­kai­see tes­tai­le­maan eri­lai­sia koh­den­ta­mi­sen välineitä.

 Facebook on kohdentamisen ykkönen

Face­boo­kin koh­den­ta­mi­nen tääl­tä voit lukea lisää Face­book-koh­den­ta­mi­ses­ta. on sukel­ta­mis­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den arkeen. Valit­tu kana­va tar­jo­aa sekä väy­län mitä kaut­ta tavoit­taa asiak­kaat että koh­den­nus­mää­rit­te­lyt, joil­la paran­taa mai­non­nan osuvuutta.

Face­book on koh­den­ta­mi­ses­sa toden­nä­köi­ses­ti tai­ta­vin kai­kis­ta kana­vis­ta. Yri­tyk­sen itsen­sä omis­ta­man datan hyö­dyn­tä­mi­nen on useim­min se var­min kei­no luo­da laa­duk­kai­ta ylei­sö­jä. Luo­mal­la näis­tä ylei­söis­tä ns. kal­tai­set, eli loo­ka­li­ke-ylei­sö­jä, yri­tys saa käyt­töön­sä tehok­kaan algo­rit­min mää­rit­tä­män ylei­sön, joka sisäl­tää kaik­ki Face­book-/Ins­ta­gram-käyt­tä­jät, jot­ka ovat saman­kal­tai­sim­pia yri­tyk­sen oman asia­kas­lis­tan jäsen­ten kanssa.

Rajaa näppäriä yhdistelmäyleisöjä

Mut­ta on digi­ka­na­vis­sa mui­ta­kin koh­den­nus­kei­no­ja. Eri­tyi­ses­ti uusien tuot­tei­den lan­see­rauk­ses­sa voi olla jär­ke­vää kokeil­la näi­tä kei­no­ja, sen sijaan että käy­te­tään van­haan asia­kas­kun­taan poh­jau­tu­vaa kohdennusmäärittelyä.

Pois­sul­ku­me­ne­tel­mä tar­jo­aa run­saas­ti nok­ke­lia kei­no­ja tar­ken­taa koh­dey­lei­söä. Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä, joil­la koh­den­nuk­set muut­tu­vat basic-tasol­ta uut­ta avaaviksi.

  • Face­book: Tulos­sa ole­va syn­ty­mä­päi­vä JA ket­kä ovat las­ten van­hem­pia -> voit mai­nos­taa esi­mer­kik­si per­he­lo­mia hotel­lis­sa­si, joka tar­jo­aa las­ten­hoi­to­pal­ve­lui­ta het­ken hui­lah­ta­mis­ta kai­paa­vil­le vanhemmille
  • Face­book: Koi­ran­ruo­as­ta kiin­nos­tu­neet (huom: ei siis koi­ris­ta kiin­nos­tu­neet, joi­ta Face­boo­kin mukaan on joka kol­man­nes suo­ma­lai­sis­ta, eli ei kovin tark­ka koh­den­nus) JA ket­kä mat­kus­ta­vat usein -> heil­le voit mai­nos­taa vaik­ka­pa koirahotellia
  • Lin­ke­dIn: Halua­ma­si toi­mia­la JA ket­kä ovat hil­jat­tain vaih­ta­neet työ­paik­kaa -> täl­lai­set hen­ki­löt ovat kes­ki­mää­räis­tä val­miim­pia kokei­le­maan uusia tuot­tei­ta ja palveluita
Pyy­dä apua Kublalta!

Sivustollasi käyneet kohdeyleisönä

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on myös koh­den­ta­mi­sen väli­ne, vaik­kei sitä aina sel­lai­sek­si miel­le­tä­kään. Omal­la verk­ko­si­vus­tol­la­si käy­neet ovat kui­ten­kin eri­tyi­sen tark­ka koh­dey­lei­sö: val­miik­si seu­loi­tu­nut osa­nen kaik­kia netin käyt­tä­jiä, jot­ka ovat pää­ty­neet sivus­tol­le­si eri reit­te­jä pitkin.

Tätä ylei­söä ei kan­na­ta jät­tää hyö­dyn­tä­mät­tä vaan roh­keas­ti tavoi­tel­la hei­dän huo­mio­taan. Har­va verk­ko­si­vus­tol­la kävi­jä kui­ten­kaan on heti osta­mas­sa tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, joi­ta siel­lä tar­jo­taan, vaan on toden­nä­köi­sem­min vas­ta kar­toit­ta­mas­sa tar­jol­la ole­vaa valikoimaa.

Tämä on juu­ri sinul­le avau­tu­va paik­ka pääs­tä puhut­te­le­maan hei­tä omal­la rää­tä­löi­dyl­lä vies­til­lä­si – kil­pai­li­joil­la­si tätä koh­den­nus­mah­dol­li­suut­ta ei ole.

LinkedIn Company Match -yleisö

Lin­ke­dI­nis­sä koh­den­ta­mi­nen yri­tyk­sil­le ilman CRM-dataa. Lin­ke­dIn mah­dol­lis­taa myös koh­den­ta­mi­sen ilman kat­ta­vaa asia­kas­re­kis­te­riä – voit olla esi­mer­kik­si start-upin mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö tai yri­tyk­se­si ei ole vie­lä huo­man­nut asia­kas­re­kis­te­rin arvoa mark­ki­noin­nin välineenä.

Lin­ke­dI­nin “com­pa­ny match” koh­den­ta­mi­nen on erin­omai­nen kei­no raken­taa koh­dey­lei­sö perin­tei­sel­lä “Menen net­tiin ja lis­taan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den verk­ko­sai­tit exce­liin” -mei­nin­gil­lä. Tämä lis­ta on sit­ten ladat­ta­vis­sa Lin­ke­dI­niin ylei­sök­si ja voit koh­den­taa mai­non­taa vaik­ka­pa kai­kil­le näis­sä yri­tyk­sis­sä työs­ken­te­le­vil­le, ket­kä sat­tu­vat ole­maan tie­ten­kin LinkedIn-käyttäjiä.

Voit myös halu­tes­sa­si kaven­taa mai­non­ta­si näky­vyyt­tä rajaa­mal­la koh­dey­lei­söä tiet­tyyn tasoon joh­to­por­taas­sa tai vaik­ka tie­tyt tit­te­lit omaa­vil­le. Lähin­nä täs­sä on raja­na mai­nos­tet­ta­va tuo­te ja lii­an pie­nek­si kaven­tu­va ylei­sö. Onnek­si Lin­ke­dI­nin mai­nos­työ­ka­lu ker­too ylei­sön koon ja pys­tyt arvioi­maan onko koko rajau­tu­nut lii­an pieneksi.

Yksi huo­mio­nar­voi­nen seik­ka on se, että lii­an tiu­kas­ti mai­non­taa ei kan­na­ta koh­den­taa pel­käs­tää ylim­pään joh­toon: yri­tyk­ses­sä on usein mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jia, kenel­lä on myös sanan­sa sanot­ta­va uuden palvelun/tuotteen käyt­töö­no­tos­sa. Ja fir­man pik­ku­po­mos­ta voi tul­la seu­raa­val­la ylen­nys­kier­rok­sel­la isom­pi pomo – ja jos mai­non­ta­si ei ole kos­kaan näky­nyt kysei­sel­le hen­ki­löl­le tätä ennen, on ris­ki­nä jou­tua “never heard” -kategoriaan.

Onnistuneen mainonnan resepti

Näil­lä koh­den­ta­mi­sen kei­noil­la pää­set jo hie­nos­ti eteen­päin ja ero­tut eduk­se­si kil­pai­li­jois­ta – vähin­tään­kin sääs­tät rajal­lis­ta media­bud­jet­tia­si ja voit käyt­tää sitä useam­pien mai­nos­näyt­tö­jen saa­mi­seen juu­ri oikeal­le ylei­söl­le koh­den­net­tu­na. Muis­ta siis seu­raa­va vink­ki: Oikeal­la taval­la rajat­tu ylei­sö, useis­ta eri vink­ke­leis­tä lähes­ty­vät mai­nos­vies­tit riit­tä­väl­lä volyy­mil­la ja nok­ke­la vies­ti (eli luo­va rat­kai­su) ovat onnis­tu­neen mai­non­nan resepti.

Ota yhteyt­tä!
Millaisia kohdennuksia pk-yritys voi tehdä Suomessa?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy