Millaisia kohdennuksia pk-yritys voi tehdä Suomessa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mil­lai­sia koh­den­nuk­sia pk-yri­tys voi teh­dä Suomessa?

Koh­den­ta­mal­la mai­nok­set juu­ri oikeal­le ylei­söl­le mai­nos­ta­ja vähen­tää huk­ka­näyt­tö­jä sääs­täen media­bud­jet­tia ja saa nopeam­min tulok­sia. Teho­kas koh­den­ta­mi­nen rat­kai­see yli 50% mai­non­nan onnis­tu­mi­ses­ta, loput on mai­nos­si­säl­tö­jen kehit­tä­mis­tä. Mil­lai­sia koh­den­nuk­sia pk-yri­tys voi siis teh­dä Suomessa?

Koh­dey­lei­sö­jen raken­ta­mi­nen on yhdis­tel­mä luo­via rat­kai­su­ja, tes­taa­mis­ta ja tuu­ria. Käy­dään läpi muu­ta­mia koh­den­ta­mi­sen kei­no­ja, joil­la mai­nos­ta­ja voi läh­teä haa­ru­koi­maan itsel­leen sopi­vaa ylei­söä. Toi­vot­ta­vas­ti nämä esi­mer­kit avaa­vat kei­no­va­li­koi­maa ja roh­kai­see tes­tai­le­maan eri­lai­sia koh­den­ta­mi­sen välineitä.

 Facebook on kohdentamisen ykkönen

Face­boo­kin koh­den­ta­mi­nen tääl­tä voit lukea lisää Face­book-koh­den­ta­mi­ses­ta. on sukel­ta­mis­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den arkeen. Valit­tu kana­va tar­jo­aa sekä väy­län mitä kaut­ta tavoit­taa asiak­kaat että koh­den­nus­mää­rit­te­lyt, joil­la paran­taa mai­non­nan osuvuutta.

Face­book on koh­den­ta­mi­ses­sa toden­nä­köi­ses­ti tai­ta­vin kai­kis­ta kana­vis­ta. Yri­tyk­sen itsen­sä omis­ta­man datan hyö­dyn­tä­mi­nen on useim­min se var­min kei­no luo­da laa­duk­kai­ta ylei­sö­jä. Luo­mal­la näis­tä ylei­söis­tä ns. kal­tai­set, eli loo­ka­li­ke-ylei­sö­jä, yri­tys saa käyt­töön­sä tehok­kaan algo­rit­min mää­rit­tä­män ylei­sön, joka sisäl­tää kaik­ki Face­book-/Ins­ta­gram-käyt­tä­jät, jot­ka ovat saman­kal­tai­sim­pia yri­tyk­sen oman asia­kas­lis­tan jäsen­ten kanssa.

Facebook ads manager targeting options

Rajaa näppäriä yhdistelmäyleisöjä

Mut­ta on digi­ka­na­vis­sa mui­ta­kin koh­den­nus­kei­no­ja. Eri­tyi­ses­ti uusien tuot­tei­den lan­see­rauk­ses­sa voi olla jär­ke­vää kokeil­la näi­tä kei­no­ja, sen sijaan että käy­te­tään van­haan asia­kas­kun­taan poh­jau­tu­vaa kohdennusmäärittelyä.

Pois­sul­ku­me­ne­tel­mä tar­jo­aa run­saas­ti nok­ke­lia kei­no­ja tar­ken­taa koh­dey­lei­söä. Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä, joil­la koh­den­nuk­set muut­tu­vat basic-tasol­ta uut­ta avaaviksi.

  • Face­book: Tulos­sa ole­va syn­ty­mä­päi­vä JA ket­kä ovat las­ten van­hem­pia -> voit mai­nos­taa esi­mer­kik­si per­he­lo­mia hotel­lis­sa­si, joka tar­jo­aa las­ten­hoi­to­pal­ve­lui­ta het­ken hui­lah­ta­mis­ta kai­paa­vil­le vanhemmille
  • Face­book: Koi­ran­ruo­as­ta kiin­nos­tu­neet (huom: ei siis koi­ris­ta kiin­nos­tu­neet, joi­ta Face­boo­kin mukaan on joka kol­man­nes suo­ma­lai­sis­ta, eli ei kovin tark­ka koh­den­nus) JA ket­kä mat­kus­ta­vat usein -> heil­le voit mai­nos­taa vaik­ka­pa koirahotellia
  • Lin­ke­dIn: Halua­ma­si toi­mia­la JA ket­kä ovat hil­jat­tain vaih­ta­neet työ­paik­kaa -> täl­lai­set hen­ki­löt ovat kes­ki­mää­räis­tä val­miim­pia kokei­le­maan uusia tuot­tei­ta ja palveluita
Pyy­dä apua Kublalta!

Sivustollasi käyneet kohdeyleisönä

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on myös koh­den­ta­mi­sen väli­ne, vaik­kei sitä aina sel­lai­sek­si miel­le­tä­kään. Omal­la verk­ko­si­vus­tol­la­si käy­neet ovat kui­ten­kin eri­tyi­sen tark­ka koh­dey­lei­sö: val­miik­si seu­loi­tu­nut osa­nen kaik­kia netin käyt­tä­jiä, jot­ka ovat pää­ty­neet sivus­tol­le­si eri reit­te­jä pitkin.

Tätä ylei­söä ei kan­na­ta jät­tää hyö­dyn­tä­mät­tä vaan roh­keas­ti tavoi­tel­la hei­dän huo­mio­taan. Har­va verk­ko­si­vus­tol­la kävi­jä kui­ten­kaan on heti osta­mas­sa tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, joi­ta siel­lä tar­jo­taan, vaan on toden­nä­köi­sem­min vas­ta kar­toit­ta­mas­sa tar­jol­la ole­vaa valikoimaa.

Tämä on juu­ri sinul­le avau­tu­va paik­ka pääs­tä puhut­te­le­maan hei­tä omal­la rää­tä­löi­dyl­lä vies­til­lä­si – kil­pai­li­joil­la­si tätä koh­den­nus­mah­dol­li­suut­ta ei ole.

LinkedIn Company Match -yleisö

Lin­ke­dI­nis­sä koh­den­ta­mi­nen yri­tyk­sil­le ilman CRM-dataa. Lin­ke­dIn mah­dol­lis­taa myös koh­den­ta­mi­sen ilman kat­ta­vaa asia­kas­re­kis­te­riä – voit olla esi­mer­kik­si start-upin mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö tai yri­tyk­se­si ei ole vie­lä huo­man­nut asia­kas­re­kis­te­rin arvoa mark­ki­noin­nin välineenä.

Lin­ke­dI­nin “com­pa­ny match” koh­den­ta­mi­nen on erin­omai­nen kei­no raken­taa koh­dey­lei­sö perin­tei­sel­lä “Menen net­tiin ja lis­taan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den verk­ko­sai­tit exce­liin” -mei­nin­gil­lä. Tämä lis­ta on sit­ten ladat­ta­vis­sa Lin­ke­dI­niin ylei­sök­si ja voit koh­den­taa mai­non­taa vaik­ka­pa kai­kil­le näis­sä yri­tyk­sis­sä työs­ken­te­le­vil­le, ket­kä sat­tu­vat ole­maan tie­ten­kin LinkedIn-käyttäjiä.

Voit myös halu­tes­sa­si kaven­taa mai­non­ta­si näky­vyyt­tä rajaa­mal­la koh­dey­lei­söä tiet­tyyn tasoon joh­to­por­taas­sa tai vaik­ka tie­tyt tit­te­lit omaa­vil­le. Lähin­nä täs­sä on raja­na mai­nos­tet­ta­va tuo­te ja lii­an pie­nek­si kaven­tu­va ylei­sö. Onnek­si Lin­ke­dI­nin mai­nos­työ­ka­lu ker­too ylei­sön koon ja pys­tyt arvioi­maan onko koko rajau­tu­nut lii­an pieneksi.

Yksi huo­mio­nar­voi­nen seik­ka on se, että lii­an tiu­kas­ti mai­non­taa ei kan­na­ta koh­den­taa pel­käs­tää ylim­pään joh­toon: yri­tyk­ses­sä on usein mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jia, kenel­lä on myös sanan­sa sanot­ta­va uuden palvelun/tuotteen käyt­töö­no­tos­sa. Ja fir­man pik­ku­po­mos­ta voi tul­la seu­raa­val­la ylen­nys­kier­rok­sel­la isom­pi pomo – ja jos mai­non­ta­si ei ole kos­kaan näky­nyt kysei­sel­le hen­ki­löl­le tätä ennen, on ris­ki­nä jou­tua “never heard” -kategoriaan.

Onnistuneen mainonnan resepti

Näil­lä koh­den­ta­mi­sen kei­noil­la pää­set jo hie­nos­ti eteen­päin ja ero­tut eduk­se­si kil­pai­li­jois­ta – vähin­tään­kin sääs­tät rajal­lis­ta media­bud­jet­tia­si ja voit käyt­tää sitä useam­pien mai­nos­näyt­tö­jen saa­mi­seen juu­ri oikeal­le ylei­söl­le koh­den­net­tu­na. Muis­ta siis seu­raa­va vink­ki: Oikeal­la taval­la rajat­tu ylei­sö, useis­ta eri vink­ke­leis­tä lähes­ty­vät mai­nos­vies­tit riit­tä­väl­lä volyy­mil­la ja nok­ke­la vies­ti (eli luo­va rat­kai­su) ovat onnis­tu­neen mai­non­nan resepti.

Ota yhteyt­tä!
Millaisia kohdennuksia pk-yritys
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi