Paljonko Google -mainontaan kannattaa sijoittaa? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Pal­jon­ko Google -mai­non­taan kan­nat­taa sijoittaa?

Aloit­taes­saan Google-mai­non­nan, moni miet­tii miten sen avul­la saa asiak­kai­ta, tulee­ko asiak­kai­den han­kin­ta kal­liik­si ja pal­jon­ko sii­tä kan­nat­tai­si mak­saa. Suo­raa vas­taus­ta tähän ei pys­ty anta­maan. Tämä joh­tuu sii­tä, että jot­kut yri­tyk­set käyt­tä­vät 100 euroa kuu­kau­des­sa, toi­sil­la on tar­ve käyt­tää 10 000 euroa. Voim­me vain antaa vink­ke­jä pal­jon­ko Google -mai­non­taan kan­nat­taa sijoit­taa. Läh­ties­sä­si miet­ti­mään bud­jet­tia mai­non­taan ja mitä tämä tulee lop­pu­pe­leis­sä mak­sa­maan, mie­ti kuin­ka pal­jon mai­non­nal­la voit teh­dä uut­ta lii­ke­vaih­toa niin että se tulee kan­nat­ta­vas­ti. Täs­sä blo­gis­sa avaam­me hie­man enem­män, miten kan­nat­taa läh­teä Google-mai­non­nan bud­je­toin­tia lähes­ty­mään ja mis­tä hin­nat oikein koostuvat.

Google-mainonnassa ei veloiteta turhasta

Moni yri­tys kuvit­te­lee että Google-mai­non­taan täy­tyy lait­taa tuhan­sia euro­ja joka kuu­kausi. Voit aloit­taa niin pie­nel­lä bud­je­til­la kuin itse haluat, vaik­ka juu­ri sil­lä 100 euroa kuu­kau­des­sa. Google-mai­non­nas­sa et mak­sa tur­has­ta, mak­sat ainoas­taan sii­tä kun joku klik­kaa mai­nos­ta­si. Et mak­sa Googlel­le yhtään mitään ellet saa kävi­jää verk­ko­si­vuil­le­si. Mai­non­nan olles­sa mitat­ta­vaa, näet tar­kas­ti mihin raha­si ovat men­neet ja mitä niil­lä on saa­vu­tet­tu. Käyt­täes­sä­si Google Ana­ly­tics-työ­ka­lua sivus­to­vie­rai­li­joi­den seu­raa­mi­seen, pys­tyt kat­so­maan kuin­ka moni näki mai­nok­se­si, kuin­ka moni vie­rai­li sivus­tol­la­si mai­nok­sis­ta, mon­ta­ko liidiä/myyntiä sait mai­nok­sis­ta, mikä oli tuot­to­pro­sent­ti suh­tees­sa kului­hin jne.

Ulkoistaako mainonta vai ei?

Kun olet tul­lut sii­hen tulok­seen että sinun­kin kan­nat­tai­si kokeil­la Google-mai­non­taa, täy­tyy sinun päät­tää teet­kö mai­non­taa itse vai ulkois­tat­ko sen toi­sel­le yri­tyk­sel­le? Google mai­nos­ten hin­ta koos­tuu 2 asias­ta: Google -mai­non­nan ammat­ti­lai­sen työs­tä, ja Googlen klikkaushintaveloituksista.

Ammat­ti­lais­ten työn hin­ta, hal­lin­noin­ti­palk­kio, on sum­ma jon­ka digi­toi­mis­to veloit­taa tili­si opti­moin­nis­ta kuu­kau­des­sa. Se voi olla mitä vaan 50 – 2000 euron välil­tä, sik­si onkin tär­ke­ää vali­ta digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni tar­kas­ti. Hyvin vali­tul­la kump­pa­nil­la saat yleen­sä myös lisät­tyä myyn­tiä vaik­ka kump­pa­nin hal­lin­noin­ti­palk­kioon jou­tui­si­kin sijoit­ta­maan enem­män. Jos teet mai­non­taa itse, ilman min­kään­lais­ta osaa­mis­ta, tulet luul­ta­vas­ti heit­tä­mään rahaa huk­kaan. Google-mai­non­nan aloit­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa siis sel­vit­tää, että osaat var­mas­ti teh­dä sitä, tai sit­ten kan­nat­taa miet­tiä sijoit­ta­mis­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kumppaniin. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Älä heitä rahaasi hukkaan 

Tär­ke­ää on tie­tää teh­des­sä­si Google-mai­non­taa hei­tät­kö rahaa huk­kaan vai tavoi­tat­ko oikeat asiak­kaat mai­non­nal­la­si? Haku­ko­ne­mai­non­taa käyn­nis­täes­sä tulee mää­ri­tel­lä, mil­lä sanoil­la Googles­sa halu­taan näkyä. Kyse on avain­sa­na-ana­lyy­sis­tä, jol­la etsi­tään sano­ja, joi­ta oikea koh­de­ryh­mä käyt­tää Googles­sa yri­tyk­sen tar­joa­mia pal­ve­lui­ta etsies­sään. Mikä­li avain­sa­no­ja ei mää­ri­te­tä aja­tuk­sel­la, voit saa­da haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä avain­sa­noil­le joil­la kukaan ei tee haku­ja Googles­sa tai joil­la Googlen käyt­tä­jät etsi­vät jotain aivan muuta. 

Haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta poi­ke­ten Google Ads -mai­non­taa voi­daan teh­dä rin­nak­kain useam­mal­la avain­sa­nal­la ja sik­si jois­sain tapauk­sis­sa mark­ki­noin­tia voi­daan hyö­dyn­tää myös haku­ko­neop­ti­moin­tiin sopi­vien avain­sa­no­jen etsimiseen.

Google Ads -mai­non­taa pide­tään todel­la kal­lii­na ja se joh­tuu usein sii­tä, että kam­pan­joi­ta ei suun­ni­tel­la kun­nol­la ja sitä ei osa­ta käyt­tää oikein. Google Ads -haku­ko­ne­mai­non­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja toi­mii par­hai­ten sil­loin kun:

 • mää­rit­te­let hyvin kohderyhmän
 • luot tehok­kai­ta mainoksia 
 • seu­raat ja ana­ly­soit kam­pan­jan tuloksia 
 • koh­den­nat kam­pan­jan bud­jet­tia tehok­kaam­piin kam­pan­jan osiin

Aloita aina kohtuullisesti

Mai­non­nan tehok­kuus ja klik­kien hin­nat nimit­täin sel­viä­vät oikeas­taan vain kokei­le­mal­la. Kun kam­pan­ja on käyn­nis­sä, alkaa syn­tyä tilas­toa, esi­mer­kik­si verk­koa­jan­va­raus­ten mää­rä per 100 mai­nosklik­kiä. Aloi­ta koh­tuul­li­sel­la bud­je­til­la var­mis­taak­se­si mai­non­nan posi­tii­vi­sen tuo­ton, ja kui­ten­kin niin suu­rel­la, että syn­tyy tilas­to­ja. Mää­rä­tie­toi­suu­del­la ja isom­mal­la sijoi­tuk­sel­la saat esi­mer­kik­si kuu­kau­den aika­jak­sol­la oike­aa dataa pää­tök­sen­teon perus­teek­si. Mie­ti aina, että onko Google-mai­non­ta kan­nat­ta­vaa toi­min­nas­sa­si? Kerä­tes­sä­si tie­toa pys­tyt teke­mään valis­tu­nei­ta pää­tök­siä, kuin­ka jat­kaa ja kehit­tää mai­non­taa­si. Kun olet var­mis­ta­nut, että mai­non­ta­si toi­mii ja tuot­taa Googles­sa, voit läh­teä sijoit­ta­maan enem­män rahaa sii­hen ja näin teet mai­non­nas­ta­si tuottoisaa.

Ole tarkkana aloittaessasi Google-mainonta

Aloi­ta aina Google-mai­non­ta muu­ta­man vii­kon tes­ti­jak­sol­la, jot­ka toi­mi­vat sel­lai­sel­la bud­je­til­la, jon­ka voit vaik­ka hävi­tä. Muis­ta yhdis­tää mai­non­ta Google Ana­ly­tic­siin ja kerä­tä dataa mai­non­nan hank­ki­man lii­ken­teen käyt­täy­ty­mi­ses­tä verk­ko­pal­ve­lus­sa­si. Kokei­le usei­ta mai­nos­teks­ti­ver­sioi­ta ja kehi­tä mai­non­taa jat­ku­vas­ti. Tark­kai­le myös, että Google-mai­non­taan käyt­tä­mä­si rahat tule­vat takai­sin ja saat mai­non­nas­ta kai­ken tar­vit­ta­van irti. Jos uskot, että yri­tyk­se­si hyö­tyy enem­män, kun ulkois­tat Google-mai­non­nan teon ser­ti­fioi­duil­le digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sil­le pidä mei­dät mie­les­sä. Me Kublal­la aina­kin pidäm­me huo­len, että saat rahoil­le­si vas­ti­net­ta. Kiin­nos­tuit­ko? Ota mei­hin yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Paljonko Google -mainontaan kannattaa sijoittaa?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy