Näin teet laadukasta Google-mainontaa - 10 vinkkiä sinulle 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Näin teet laa­du­kas­ta Google-mai­non­taa – 10 vink­kiä sinulle

Google-mai­non­nas­sa yri­tyk­se­si pys­tyy hyvin sää­te­le­mään mai­non­taan käy­tet­tä­vää raha­mää­rää, mai­nos­ten sisäl­töä, mai­nos­ten ajoi­tus­ta ja nii­den sijoit­te­lua. Google-mai­non­ta perus­tuu huo­lel­li­ses­ti valit­tui­hin avain­sa­noi­hin. Idea­na on, että yri­tyk­sen tar­joa­mat tuot­teet tai pal­ve­lut näky­vät, kun asiak­kaat hake­vat nii­tä Google-haun kaut­ta. Olem­me kerän­neet tähän blo­giin, esi­mer­kik­si näin teet laa­du­kas­ta Google-mai­non­taa ja kerä­sim­me 10 vink­kiä sinulle.

Tehok­kaa­seen Google-mai­non­taan kuu­luu oikeat asian­mu­kai­set avain­sa­nat ja kiin­nos­ta­vat mai­nos­teks­tit ja las­keu­tu­mis­si­vut, jot­ka on opti­moi­tu kon­ver­sioil­le. Riip­pu­mat­ta bud­je­tis­ta­si voit teh­dä hyviä tulok­sia Googlen mai­non­nal­la. Sil­ti osa yri­tyk­sis­tä käyt­tää bud­jet­tian­sa tehot­to­mas­ti Google-mai­non­taan. Olem­me Kublas­sa kerän­neet kym­me­nen hyvää vink­kiä tähän blo­giin, joi­den avul­la voit saa­da yri­tyk­se­si Google-mai­non­nas­ta mah­dol­li­sim­man kan­nat­ta­vaa ja tehokasta. 

Laatupisteillä parempia tuloksia

Laa­tu­pis­teil­lä tar­koi­te­taan arvioi­ta mai­nos­ten, avain­sa­no­jen ja las­keu­tu­mis­si­vus­to­jen laa­dus­ta. Google pyr­kii esit­tä­mään haki­joil­le oikei­ta, osu­via ja hyviä haku­tu­lok­sia ja nii­tä vas­taa­via mai­nok­sia. Laa­tu­pis­teil­lä var­mis­te­taan siis mai­nos­ten ja haku­tu­los­ten yhte­ne­väi­syys ja tär­keys. Kor­kei­den laa­tu­pis­tei­den tavoit­te­lu on hyvä aloit­taa las­keu­tu­mis­si­vus­to­si laa­dus­ta. On tär­ke­ää, että sivus­to­si on hel­pos­ti navi­goi­ta­vis­sa ja luet­ta­vis­sa. Laa­tu­pis­tei­siin vai­kut­taa myös enna­koi­tu klik­kaus­pro­sent­ti ja mai­nok­sen rele­vans­si. Hyvät laa­tu­pis­teet saa­vut­ta­mal­la saat parem­pia tulok­sia vähem­mäl­lä rahalla.

Ole tarkka avainsanahakutyypin kanssa

Mai­nok­se­si käyn­nis­tä­mi­seen käy­te­tyt avain­sa­nat voi­vat olla niin laa­jo­ja tai kapei­ta kuin haluat. Google tar­jo­aa näi­tä haku­tyyp­pe­jä eli laa­ja, ilmaus, tark­ka, nega­tii­vi­nen laa­ja, nega­tii­vi­nen ilmaus ja nega­tii­vi­nen tark­ka. Pytyt näil­lä mää­rit­tä­mään miten mai­nok­set yhdis­te­tään käyt­tä­jien hake­miin termeihin. 

Pidä huolta mainostekstisi kohdeavainsanoista

Jokai­sen mai­nok­sen tulee vas­ta­ta avain­sa­naa, joka käyn­nis­tää sen näky­mi­sen haku­tu­lok­sis­sa. Ole­te­taan, että myyt keit­tiön kaap­pe­ja. Käy­tät avain­sa­nail­maus­ha­kua “keit­tiö­kaa­pit”. Keit­tiö­kaap­pi­mai­nok­sis­sa tuli­si ide­aa­li­ses­ti käyt­tää kyseis­tä ilmaus­ta tai sano­ja otsi­kos­sa, teks­ti­kap­pa­lees­sa ja jopa näky­väs­sä URL -osoit­tees­sa. Kor­keam­mat laa­tu­pis­teet paran­ta­vat mah­dol­li­suuk­sia­si saa­da kor­keam­pi ase­ma ja pie­nem­pi klik­ki­koh­tai­nen hinta.

Muista huomioida negatiiviset avainsanat

Nega­tii­vi­set avain­sa­nat ovat yhtä tär­kei­tä, kuin koh­dea­vain­sa­nat. Asiak­kaat aliar­vioi­vat usein nii­den arvon. On tär­ke­ää sul­kea pois haut, jot­ka eivät lii­ty mai­non­taan. Sil­lä tur­hat haut on huk­kaan hei­tet­ty­jä klik­kauk­sia ja kus­tan­nuk­sia. Koh­dey­lei­sön käyt­täes­sä tur­hia tur­hia hakusa­no­ja klik­kaus­pro­sent­ti­si huo­no­nee ja laa­tu­pis­tee­si las­ke­vat. Nega­tii­vi­sia hakusa­no­ja voit löy­tää ja etsiä Adword­sin haku­ter­mi­ra­por­tis­ta, jos­ta voit tar­kas­tel­la tur­hia avain­sa­no­ja, jot­ka ovat käyn­nis­tä­neet mainoksesi.

Kohdista verkkosivuston aloitussivut kohdeavainsanoihin

Las­keu­tu­mis­si­vun, eli mihin ihmi­set mene­vät, kun he klik­kaa­vat mai­nos­ta­si - koh­dis­ta­mi­nen avain­sa­na­si kans­sa on toi­nen tär­keä tehok­kuus­kom­po­nent­ti. Google skan­naa aloi­tus­si­vusi ja mää­rit­tää, kuin­ka osu­va se on avain­sa­nal­le, jol­le sitä tar­joat. Tämä vai­kut­taa myös laa­tu­pis­tei­siin ja mai­nok­sen koko­nai­sar­voon. Jos avain­sa­na ei ole kun­nol­la koh­den­net­tu se on huo­no käyt­tä­jä­ko­ke­mus kulut­ta­jal­le, ja se mak­saa sinul­le enem­män. Tämän takia mai­nos­te­si tuli­si ohja­ta kulut­ta­jat tiet­tyyn verk­ko­si­vul­le koh­dea­vain­sa­nal­le­si tai lähei­sil­le muunnelmille.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Uudelleenmarkkinointi on aina tärkeätä

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on ehdot­to­mas­ti yksi par­hais­ta ja tehok­kaim­mis­ta kei­nois­ta, saa­da yri­tyk­se­si tun­ne­tuk­si koh­dey­lei­sö­si kes­kuu­des­sa. Idea­na on tavoit­taa ne käyt­tä­jät, jot­ka ovat jo entuu­des­taan vie­rail­leet sivus­toil­la­si. Lisää jo ennes­tään käy­neil­le käyt­tä­jil­le eri­lai­sia yhä hou­kut­te­le­vam­pia mai­nok­sia ja tulok­set saat­ta­vat puhua puo­les­taan hyvin­kin nopeasti.

Tee mainoslaajennuksia

Mai­nos­laa­jen­nus on mai­nos­muo­to, joka näyt­tää yri­tyk­ses­tä­si halut­tu­ja laa­jen­net­tu­ja lisä­tie­to­ja. Mai­nos­laa­jen­nuk­set paran­ta­vat mai­nok­se­si näky­vyyt­tä haku­tu­los­si­vul­la samal­la mah­dol­lis­taen mai­nok­sil­le­si hyvän sijain­nin Googles­sa. Mai­nos­laa­jen­nuk­set tuo­vat mai­nok­sil­le­si lisäe­tu­ja. Tehos­te­tun näky­vyy­den paran­ta­mi­sen lisäk­si laa­jen­nuk­set lisää­vät usein klik­ki­mää­riä ja klikkausprosenttia.

Yhdistä Google Analyticsiin

​​On hyvä tie­tää, miten sivus­to­si kävi­jät käyt­täy­ty­vät mai­nok­se­si nap­saut­ta­mi­sen jäl­keen. Google Ana­ly­tics pal­jas­taa stra­te­gi­set tehok­kuus­tie­dot. Voit usein tun­nis­taa tiet­tyi­hin avain­sa­noi­hin liit­ty­vän heik­ko­laa­tui­sen verk­ko­lii­ken­teen. Sam­mu­ta hei­kos­ti toi­mi­vat avain­sa­nat Google-mai­non­nas­ta­si ja siir­rä nämä rahat tuke­maan tehok­kai­ta avainsanoja.

Testaa ja vertaile 

A/B-tes­taus on tär­ke­ää tehok­kaan Google-mai­non­nan tavoit­te­lus­sa. Google-mai­non­nas­sa A/B-tes­tauk­sel­la tar­koi­te­taan mai­nos­ten ver­tai­lua, jos­sa etsi­tään jat­ku­vas­ti par­hai­ten toi­mi­va ja tuot­ta­va vaih­toeh­to. Ver­tai­lun perus­teel­la voit näh­dä, kum­pi kah­des­ta mai­nos­vaih­toeh­dos­ta on tavoit­tei­den kan­nal­ta kan­nat­ta­vam­paa. Aja­tuk­se­na on, että teh­dään aina uusia kil­pai­le­via mai­nok­sia jo ole­mas­sa ole­vien mai­nos­ten rinnalle.

Tee aina tulosseurantaa

Mik­si jat­kaa teke­mis­tä, jos et voi osoit­taa, että se tuot­taa halu­tun tulok­sen? Sik­si tulos­seu­ran­taan täy­tyy panos­taa Google -mai­non­nas­sa, kuten myös kai­ken­lai­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. On monia tapo­ja mita­ta Google -mai­nos­ten menes­tys­tä, kuten verk­ko­si­vus­tol­la­si teh­ty­jen toi­min­to­jen seu­ran­ta, ostot ja lii­dien täyttäminen. 

Ota vinkit haltuun!

Näi­tä vink­ke­jä seu­raa­mal­la pää­set hyvään alkuun. Pidä kui­ten­kin mie­les­sä, että Google-mai­non­nan jat­ku­va kehit­tä­mi­nen ja opti­moin­ti tulee olla kokoai­kais­ta ja sys­te­maat­tis­ta. Toi­mi­vaa ja teho­kas­ta Google-mai­non­taa ei luo­da het­kes­sä, sii­hen täy­tyy pis­tää aikaa, seu­ra­ta jat­ku­vas­ta ja kehit­tää tätä kokoa­jan. Näin pys­tyt sääs­tä­mään rahaa Google-mai­non­nas­sa ja tuo­maan par­haat tulok­set yri­tyk­sel­le­si. Jos koet tar­vit­se­va­si apua yri­tyk­se­si Google-mai­non­nas­sa, otat­han yhteyt­tä ja me Kublass­sa autam­me mielellämme.

Ota yhteyt­tä!
Google Display Networkin sanasto tietoosi!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy