Näin teet laadukasta Google-mainontaa - 10 vinkkiä sinulle 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Näin teet laa­du­kas­ta Google-mai­non­taa - 10 vink­kiä sinulle

Google-mai­non­nas­sa yri­tyk­se­si pys­tyy hyvin sää­te­le­mään mai­non­taan käy­tet­tä­vää raha­mää­rää, mai­nos­ten sisäl­töä, mai­nos­ten ajoi­tus­ta ja nii­den sijoit­te­lua. Google-mai­non­ta perus­tuu huo­lel­li­ses­ti valit­tui­hin avain­sa­noi­hin. Idea­na on, että yri­tyk­sen tar­joa­mat tuot­teet tai pal­ve­lut näky­vät, kun asiak­kaat hake­vat nii­tä Google-haun kaut­ta. Olem­me kerän­neet tähän blo­giin, esi­mer­kik­si näin teet laa­du­kas­ta Google-mai­non­taa ja kerä­sim­me 10 vink­kiä sinulle.

Tehok­kaa­seen Google-mai­non­taan kuu­luu oikeat asian­mu­kai­set avain­sa­nat ja kiin­nos­ta­vat mai­nos­teks­tit ja las­keu­tu­mis­si­vut, jot­ka on opti­moi­tu kon­ver­sioil­le. Riip­pu­mat­ta bud­je­tis­ta­si voit teh­dä hyviä tulok­sia Googlen mai­non­nal­la. Sil­ti osa yri­tyk­sis­tä käyt­tää bud­jet­tian­sa tehot­to­mas­ti Google-mai­non­taan. Olem­me Kublas­sa kerän­neet kym­me­nen hyvää vink­kiä tähän blo­giin, joi­den avul­la voit saa­da yri­tyk­se­si Google-mai­non­nas­ta mah­dol­li­sim­man kan­nat­ta­vaa ja tehokasta. 

Laatupisteillä parempia tuloksia

Laa­tu­pis­teil­lä tar­koi­te­taan arvioi­ta mai­nos­ten, avain­sa­no­jen ja las­keu­tu­mis­si­vus­to­jen laa­dus­ta. Google pyr­kii esit­tä­mään haki­joil­le oikei­ta, osu­via ja hyviä haku­tu­lok­sia ja nii­tä vas­taa­via mai­nok­sia. Laa­tu­pis­teil­lä var­mis­te­taan siis mai­nos­ten ja haku­tu­los­ten yhte­ne­väi­syys ja tär­keys. Kor­kei­den laa­tu­pis­tei­den tavoit­te­lu on hyvä aloit­taa las­keu­tu­mis­si­vus­to­si laa­dus­ta. On tär­ke­ää, että sivus­to­si on hel­pos­ti navi­goi­ta­vis­sa ja luet­ta­vis­sa. Laa­tu­pis­tei­siin vai­kut­taa myös enna­koi­tu klik­kaus­pro­sent­ti ja mai­nok­sen rele­vans­si. Hyvät laa­tu­pis­teet saa­vut­ta­mal­la saat parem­pia tulok­sia vähem­mäl­lä rahalla.

Ole tarkka avainsanahakutyypin kanssa

Mai­nok­se­si käyn­nis­tä­mi­seen käy­te­tyt avain­sa­nat voi­vat olla niin laa­jo­ja tai kapei­ta kuin haluat. Google tar­jo­aa näi­tä haku­tyyp­pe­jä eli laa­ja, ilmaus, tark­ka, nega­tii­vi­nen laa­ja, nega­tii­vi­nen ilmaus ja nega­tii­vi­nen tark­ka. Pytyt näil­lä mää­rit­tä­mään miten mai­nok­set yhdis­te­tään käyt­tä­jien hake­miin termeihin. 

Pidä huolta mainostekstisi kohdeavainsanoista

Jokai­sen mai­nok­sen tulee vas­ta­ta avain­sa­naa, joka käyn­nis­tää sen näky­mi­sen haku­tu­lok­sis­sa. Ole­te­taan, että myyt keit­tiön kaap­pe­ja. Käy­tät avain­sa­nail­maus­ha­kua “keit­tiö­kaa­pit”. Keit­tiö­kaap­pi­mai­nok­sis­sa tuli­si ide­aa­li­ses­ti käyt­tää kyseis­tä ilmaus­ta tai sano­ja otsi­kos­sa, teks­ti­kap­pa­lees­sa ja jopa näky­väs­sä URL -osoit­tees­sa. Kor­keam­mat laa­tu­pis­teet paran­ta­vat mah­dol­li­suuk­sia­si saa­da kor­keam­pi ase­ma ja pie­nem­pi klik­ki­koh­tai­nen hinta.

Muista huomioida negatiiviset avainsanat

Nega­tii­vi­set avain­sa­nat ovat yhtä tär­kei­tä, kuin koh­dea­vain­sa­nat. Asiak­kaat aliar­vioi­vat usein nii­den arvon. On tär­ke­ää sul­kea pois haut, jot­ka eivät lii­ty mai­non­taan. Sil­lä tur­hat haut on huk­kaan hei­tet­ty­jä klik­kauk­sia ja kus­tan­nuk­sia. Koh­dey­lei­sön käyt­täes­sä tur­hia tur­hia hakusa­no­ja klik­kaus­pro­sent­ti­si huo­no­nee ja laa­tu­pis­tee­si las­ke­vat. Nega­tii­vi­sia hakusa­no­ja voit löy­tää ja etsiä Adword­sin haku­ter­mi­ra­por­tis­ta, jos­ta voit tar­kas­tel­la tur­hia avain­sa­no­ja, jot­ka ovat käyn­nis­tä­neet mainoksesi.

Kohdista verkkosivuston aloitussivut kohdeavainsanoihin

Las­keu­tu­mis­si­vun, eli mihin ihmi­set mene­vät, kun he klik­kaa­vat mai­nos­ta­si - koh­dis­ta­mi­nen avain­sa­na­si kans­sa on toi­nen tär­keä tehok­kuus­kom­po­nent­ti. Google skan­naa aloi­tus­si­vusi ja mää­rit­tää, kuin­ka osu­va se on avain­sa­nal­le, jol­le sitä tar­joat. Tämä vai­kut­taa myös laa­tu­pis­tei­siin ja mai­nok­sen koko­nai­sar­voon. Jos avain­sa­na ei ole kun­nol­la koh­den­net­tu se on huo­no käyt­tä­jä­ko­ke­mus kulut­ta­jal­le, ja se mak­saa sinul­le enem­män. Tämän takia mai­nos­te­si tuli­si ohja­ta kulut­ta­jat tiet­tyyn verk­ko­si­vul­le koh­dea­vain­sa­nal­le­si tai lähei­sil­le muunnelmille.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Uudelleenmarkkinointi on aina tärkeätä

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on ehdot­to­mas­ti yksi par­hais­ta ja tehok­kaim­mis­ta kei­nois­ta, saa­da yri­tyk­se­si tun­ne­tuk­si koh­dey­lei­sö­si kes­kuu­des­sa. Idea­na on tavoit­taa ne käyt­tä­jät, jot­ka ovat jo entuu­des­taan vie­rail­leet sivus­toil­la­si. Lisää jo ennes­tään käy­neil­le käyt­tä­jil­le eri­lai­sia yhä hou­kut­te­le­vam­pia mai­nok­sia ja tulok­set saat­ta­vat puhua puo­les­taan hyvin­kin nopeasti.

Tee mainoslaajennuksia

Mai­nos­laa­jen­nus on mai­nos­muo­to, joka näyt­tää yri­tyk­ses­tä­si halut­tu­ja laa­jen­net­tu­ja lisä­tie­to­ja. Mai­nos­laa­jen­nuk­set paran­ta­vat mai­nok­se­si näky­vyyt­tä haku­tu­los­si­vul­la samal­la mah­dol­lis­taen mai­nok­sil­le­si hyvän sijain­nin Googles­sa. Mai­nos­laa­jen­nuk­set tuo­vat mai­nok­sil­le­si lisäe­tu­ja. Tehos­te­tun näky­vyy­den paran­ta­mi­sen lisäk­si laa­jen­nuk­set lisää­vät usein klik­ki­mää­riä ja klikkausprosenttia.

Yhdistä Google Analyticsiin

​​On hyvä tie­tää, miten sivus­to­si kävi­jät käyt­täy­ty­vät mai­nok­se­si nap­saut­ta­mi­sen jäl­keen. Google Ana­ly­tics pal­jas­taa stra­te­gi­set tehok­kuus­tie­dot. Voit usein tun­nis­taa tiet­tyi­hin avain­sa­noi­hin liit­ty­vän heik­ko­laa­tui­sen verk­ko­lii­ken­teen. Sam­mu­ta hei­kos­ti toi­mi­vat avain­sa­nat Google-mai­non­nas­ta­si ja siir­rä nämä rahat tuke­maan tehok­kai­ta avainsanoja.

Testaa ja vertaile 

A/B-tes­taus on tär­ke­ää tehok­kaan Google-mai­non­nan tavoit­te­lus­sa. Google-mai­non­nas­sa A/B-tes­tauk­sel­la tar­koi­te­taan mai­nos­ten ver­tai­lua, jos­sa etsi­tään jat­ku­vas­ti par­hai­ten toi­mi­va ja tuot­ta­va vaih­toeh­to. Ver­tai­lun perus­teel­la voit näh­dä, kum­pi kah­des­ta mai­nos­vaih­toeh­dos­ta on tavoit­tei­den kan­nal­ta kan­nat­ta­vam­paa. Aja­tuk­se­na on, että teh­dään aina uusia kil­pai­le­via mai­nok­sia jo ole­mas­sa ole­vien mai­nos­ten rinnalle.

Tee aina tulosseurantaa

Mik­si jat­kaa teke­mis­tä, jos et voi osoit­taa, että se tuot­taa halu­tun tulok­sen? Sik­si tulos­seu­ran­taan täy­tyy panos­taa Google -mai­non­nas­sa, kuten myös kai­ken­lai­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. On monia tapo­ja mita­ta Google -mai­nos­ten menes­tys­tä, kuten verk­ko­si­vus­tol­la­si teh­ty­jen toi­min­to­jen seu­ran­ta, ostot ja lii­dien täyttäminen. 

Ota vinkit haltuun!

Näi­tä vink­ke­jä seu­raa­mal­la pää­set hyvään alkuun. Pidä kui­ten­kin mie­les­sä, että Google-mai­non­nan jat­ku­va kehit­tä­mi­nen ja opti­moin­ti tulee olla kokoai­kais­ta ja sys­te­maat­tis­ta. Toi­mi­vaa ja teho­kas­ta Google-mai­non­taa ei luo­da het­kes­sä, sii­hen täy­tyy pis­tää aikaa, seu­ra­ta jat­ku­vas­ta ja kehit­tää tätä kokoa­jan. Näin pys­tyt sääs­tä­mään rahaa Google-mai­non­nas­sa ja tuo­maan par­haat tulok­set yri­tyk­sel­le­si. Jos koet tar­vit­se­va­si apua yri­tyk­se­si Google-mai­non­nas­sa, otat­han yhteyt­tä ja me Kublass­sa autam­me mielellämme.

Ota yhteyt­tä!
Google Display Networkin sanasto tietoosi!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy