Somemainonnan ammattilaiseksi? Vinkit asiantuntijalta 

Some mark­ki­noin­ti \ Some­mai­non­nan ammat­ti­lai­sek­si? Vin­kit asiantuntijalta

Sosi­aa­li­nen media on val­ta­va osa joka­päi­väis­tä elä­määm­me. Se on tapa olla yhtey­des­sä ihmi­siin ympä­ri maa­il­maa, mut­ta sii­tä on tul­lut myös erit­täin teho­kas työ­ka­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Vaik­ka monet eivät halua stres­sa­ta some­mark­ki­noin­nis­ta ja halua­vat ulkois­taa sen, toi­set halua­vat huo­leh­tia sii­tä itse. Niil­le, jot­ka halua­vat huo­leh­tia sii­tä itse, olem­me valin­neet muu­ta­man vin­kin aut­ta­maan tiel­lä some­mai­non­nan ammattilaiseksi.

Opettele perusasiat

No mitä tämä nyt sit­ten tar­koit­taa? Mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta se tar­koit­taa eri työ­ka­lu­jen ja alus­to­jen ymmär­tä­mis­tä ja nii­den käyt­töä halu­tun tulok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si. Sisäl­lön kan­nal­ta kyse on enem­män sii­tä, mil­lai­nen sisäl­tö toi­mii eri alus­toil­la ja min­kä tyyp­pi­nen ylei­sö voi­daan tavoit­taa kysei­sil­lä alus­toil­la. Hyvä tapa oppia navi­goi­maan meta-alus­toil­la on Meta Blueprint. Se tar­jo­aa nopei­ta kurs­se­ja eri aiheis­ta Face­boo­kil­le ja Ins­ta­gra­mil­le aloit­te­li­jas­ta edis­ty­nee­seen. Se tar­jo­aa myös ser­ti­fi­kaat­te­ja, jot­ka voit suo­rit­taa. Nämä voi­vat olla lois­ta­va lisä CV:hen, jos olet kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­le­mään some­mai­non­nan ammat­ti­lai­se­na. Mui­ta hyviä tapo­ja oppia ovat tämän kal­tai­set blo­git. Emme mene tämän syvem­mäl­le perus­tei­siin täs­sä teks­tis­sä, mut­ta sivus­tol­lam­me ja Inter­ne­tis­sä on luke­mat­to­mia mah­ta­via blo­ge­ja, tuke­maan perus­tei­den oppimista.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Opi ymmärtämään analytiikkaa

Siir­ry­tään tyl­sään osaan tai kiin­nos­ta­vaan, jos pidät nume­rois­ta. Sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­si taus­tal­la ole­van ana­ly­tii­kan ymmär­tä­mi­nen on rat­kai­se­van tär­ke­ää, kun opet­te­let some­mai­non­nan ammat­ti­lai­sek­si. Yksi some­mark­ki­noin­nin hie­nois­ta asiois­ta on kyky seu­ra­ta erit­täin yksi­tyis­koh­tais­ta dataa. Kun ymmär­rät klik­ki­pro­sent­te­ja, kon­ver­sio­hin­to­ja, ad recall lif­tiä ja mui­ta kriit­ti­siä mit­ta­rei­ta, pys­tyt ymmär­tä­mään toi­mi­vat­ko mai­nok­se­si. Mit­ta­rei­den avul­la tie­dät tar­kal­leen, mit­kä mai­nok­set toi­mi­vat, ja pys­tyt teke­mään muu­tok­sia vas­taa­vas­ti. Seu­raa­vak­si sinun täy­tyy ope­tel­la tun­nis­ta­maan, mit­kä ovat syyt sii­hen, että tie­tyt mai­nok­set saa­vat parem­pia luku­ja kuin toi­set. Pel­käs­tään datan ymmär­tä­mi­nen mit­taus­mer­ki­tyk­ses­sä on kui­ten­kin jo arvo­kas taito. 

Social Media Marketing

Pysy tietoisena trendeistä

Nyky­ään näyt­tää sil­tä, ​​että joka aamu sosi­aa­li­sen median ympä­ril­lä kier­tää kym­me­nen uut­ta glo­baa­lia tren­diä. Vaik­ka se saat­taa tun­tua liioittelulta(ehkä hie­man onkin sitä), ei se ole kau­ka­na totuu­des­ta. Uusia tren­de­jä ilmaan­tuu jat­ku­vas­ti ja samal­la taval­la van­hem­pia tren­de­jä kuo­lee pois joka päi­vä. Tämä on yksi vai­keim­mis­ta vin­keis­tä some­mai­non­nan ammat­ti­lai­sek­si pyr­ki­väl­le, mut­ta sen hal­lit­se­mi­nen on sitä­kin pal­kit­se­vam­paa. Tren­dien onnis­tu­nut tun­nis­ta­mi­nen ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen mai­non­nas­sa voi tuo­da val­ta­via tulok­sia, mut­ta tämä ei ole todel­la­kaan help­poa. Tren­din onnis­tu­nut hyö­dyn­tä­mi­nen mai­non­nas­sa vaa­tii sen, että sii­hen rea­goi­daan riit­tä­vän aikai­sin, mut­ta ei lii­an aikai­sin. Jos tren­din käyt­tä­mi­nen mai­non­nas­sa tun­tuu lii­an pako­te­tul­ta, se saat­taa kar­kot­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Vaik­ka se on vai­ke­aa, uusien tren­dien tie­dos­ta­mi­nen ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen on teho­kas­ta, kun se teh­dään oikein.

Ole aktiivinen

Tämä kos­kee sekä orgaa­nis­ta sisäl­töä että mak­set­tua mai­non­taa. Kun raken­nat seu­raa­ja­kun­taa brän­dil­le­si orgaa­ni­sel­la sisäl­löl­lä, aktii­vi­nen laa­duk­kaan sisäl­lön jul­kai­se­mi­nen on yksi tär­keim­mis­tä yksit­täi­sis­tä asiois­ta. Mak­sul­li­ses­sa mai­non­nas­sa tuot­ta­ma­si sisäl­lön tyyp­pi on eri­lais­ta, mut­ta aktii­vi­se­na pysy­mi­nen on sil­ti avai­na­se­mas­sa. Kuten aiem­min mai­nit­tiin, sinun tulee seu­ra­ta jat­ku­vas­ti mai­nos­te­si tulok­sia ja yrit­tää opti­moi­da ne toi­mi­maan parem­min. Tähän sisäl­tyy myös aiem­min mai­nit­tu pysy­mi­nen tie­toi­se­na tren­deis­tä, joi­ta voit käyt­tää markkinoinnissasi.

Aloita sosiaalisen median matkasi

Toi­vot­ta­vas­ti sinul­la on nyt parem­pi käsi­tys sii­tä, mitä some­mai­non­nan ammat­ti­lai­sel­ta vaa­di­taan. Nämä vin­kit päte­vät sekä some­mark­ki­noin­nin kon­sult­ti­na työs­ken­te­le­mi­seen että oman yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median joh­ta­mi­seen. Jos kui­ten­kin mai­non­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tun­tuu edel­leen yli­voi­mai­sel­ta pro­jek­til­ta, ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja anna mei­dän auttaa.

Ota yhteyt­tä!
Somemainonnan ammattilaiseksi?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi