Somemainonnan ammattilaiseksi? Vinkit asiantuntijalta 

Some mark­ki­noin­ti \ Some­mai­non­nan ammat­ti­lai­sek­si? Vin­kit asiantuntijalta

Sosi­aa­li­nen media on val­ta­va osa joka­päi­väis­tä elä­määm­me. Se on tapa olla yhtey­des­sä ihmi­siin ympä­ri maa­il­maa, mut­ta sii­tä on tul­lut myös erit­täin teho­kas työ­ka­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Vaik­ka monet eivät halua stres­sa­ta some­mark­ki­noin­nis­ta ja halua­vat ulkois­taa sen, toi­set halua­vat huo­leh­tia sii­tä itse. Niil­le, jot­ka halua­vat huo­leh­tia sii­tä itse, olem­me valin­neet muu­ta­man vin­kin aut­ta­maan tiel­lä some­mai­non­nan ammattilaiseksi.

Opettele perusasiat

No mitä tämä nyt sit­ten tar­koit­taa? Mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta se tar­koit­taa eri työ­ka­lu­jen ja alus­to­jen ymmär­tä­mis­tä ja nii­den käyt­töä halu­tun tulok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si. Sisäl­lön kan­nal­ta kyse on enem­män sii­tä, mil­lai­nen sisäl­tö toi­mii eri alus­toil­la ja min­kä tyyp­pi­nen ylei­sö voi­daan tavoit­taa kysei­sil­lä alus­toil­la. Hyvä tapa oppia navi­goi­maan meta-alus­toil­la on Meta Blueprint. Se tar­jo­aa nopei­ta kurs­se­ja eri aiheis­ta Face­boo­kil­le ja Ins­ta­gra­mil­le aloit­te­li­jas­ta edis­ty­nee­seen. Se tar­jo­aa myös ser­ti­fi­kaat­te­ja, jot­ka voit suo­rit­taa. Nämä voi­vat olla lois­ta­va lisä CV:hen, jos olet kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­le­mään some­mai­non­nan ammat­ti­lai­se­na. Mui­ta hyviä tapo­ja oppia ovat tämän kal­tai­set blo­git. Emme mene tämän syvem­mäl­le perus­tei­siin täs­sä teks­tis­sä, mut­ta sivus­tol­lam­me ja Inter­ne­tis­sä on luke­mat­to­mia mah­ta­via blo­ge­ja, tuke­maan perus­tei­den oppimista.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Opi ymmärtämään analytiikkaa

Siir­ry­tään tyl­sään osaan tai kiin­nos­ta­vaan, jos pidät nume­rois­ta. Sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­si taus­tal­la ole­van ana­ly­tii­kan ymmär­tä­mi­nen on rat­kai­se­van tär­ke­ää, kun opet­te­let some­mai­non­nan ammat­ti­lai­sek­si. Yksi some­mark­ki­noin­nin hie­nois­ta asiois­ta on kyky seu­ra­ta erit­täin yksi­tyis­koh­tais­ta dataa. Kun ymmär­rät klik­ki­pro­sent­te­ja, kon­ver­sio­hin­to­ja, ad recall lif­tiä ja mui­ta kriit­ti­siä mit­ta­rei­ta, pys­tyt ymmär­tä­mään toi­mi­vat­ko mai­nok­se­si. Mit­ta­rei­den avul­la tie­dät tar­kal­leen, mit­kä mai­nok­set toi­mi­vat, ja pys­tyt teke­mään muu­tok­sia vas­taa­vas­ti. Seu­raa­vak­si sinun täy­tyy ope­tel­la tun­nis­ta­maan, mit­kä ovat syyt sii­hen, että tie­tyt mai­nok­set saa­vat parem­pia luku­ja kuin toi­set. Pel­käs­tään datan ymmär­tä­mi­nen mit­taus­mer­ki­tyk­ses­sä on kui­ten­kin jo arvo­kas taito. 

Social Media Marketing

Pysy tietoisena trendeistä

Nyky­ään näyt­tää sil­tä, ​​että joka aamu sosi­aa­li­sen median ympä­ril­lä kier­tää kym­me­nen uut­ta glo­baa­lia tren­diä. Vaik­ka se saat­taa tun­tua liioittelulta(ehkä hie­man onkin sitä), ei se ole kau­ka­na totuu­des­ta. Uusia tren­de­jä ilmaan­tuu jat­ku­vas­ti ja samal­la taval­la van­hem­pia tren­de­jä kuo­lee pois joka päi­vä. Tämä on yksi vai­keim­mis­ta vin­keis­tä some­mai­non­nan ammat­ti­lai­sek­si pyr­ki­väl­le, mut­ta sen hal­lit­se­mi­nen on sitä­kin pal­kit­se­vam­paa. Tren­dien onnis­tu­nut tun­nis­ta­mi­nen ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen mai­non­nas­sa voi tuo­da val­ta­via tulok­sia, mut­ta tämä ei ole todel­la­kaan help­poa. Tren­din onnis­tu­nut hyö­dyn­tä­mi­nen mai­non­nas­sa vaa­tii sen, että sii­hen rea­goi­daan riit­tä­vän aikai­sin, mut­ta ei lii­an aikai­sin. Jos tren­din käyt­tä­mi­nen mai­non­nas­sa tun­tuu lii­an pako­te­tul­ta, se saat­taa kar­kot­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Vaik­ka se on vai­ke­aa, uusien tren­dien tie­dos­ta­mi­nen ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen on teho­kas­ta, kun se teh­dään oikein.

Ole aktiivinen

Tämä kos­kee sekä orgaa­nis­ta sisäl­töä että mak­set­tua mai­non­taa. Kun raken­nat seu­raa­ja­kun­taa brän­dil­le­si orgaa­ni­sel­la sisäl­löl­lä, aktii­vi­nen laa­duk­kaan sisäl­lön jul­kai­se­mi­nen on yksi tär­keim­mis­tä yksit­täi­sis­tä asiois­ta. Mak­sul­li­ses­sa mai­non­nas­sa tuot­ta­ma­si sisäl­lön tyyp­pi on eri­lais­ta, mut­ta aktii­vi­se­na pysy­mi­nen on sil­ti avai­na­se­mas­sa. Kuten aiem­min mai­nit­tiin, sinun tulee seu­ra­ta jat­ku­vas­ti mai­nos­te­si tulok­sia ja yrit­tää opti­moi­da ne toi­mi­maan parem­min. Tähän sisäl­tyy myös aiem­min mai­nit­tu pysy­mi­nen tie­toi­se­na tren­deis­tä, joi­ta voit käyt­tää markkinoinnissasi.

Aloita sosiaalisen median matkasi

Toi­vot­ta­vas­ti sinul­la on nyt parem­pi käsi­tys sii­tä, mitä some­mai­non­nan ammat­ti­lai­sel­ta vaa­di­taan. Nämä vin­kit päte­vät sekä some­mark­ki­noin­nin kon­sult­ti­na työs­ken­te­le­mi­seen että oman yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median joh­ta­mi­seen. Jos kui­ten­kin mai­non­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tun­tuu edel­leen yli­voi­mai­sel­ta pro­jek­til­ta, ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja anna mei­dän auttaa.

Ota yhteyt­tä!
Somemainonnan ammattilaiseksi?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy